Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093240
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: autorská odmena


Približný počet výsledkov: 118 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: autorská odmena
  • autorsky nájdené 6058 krát v 588 dokumentoch
  • odmena nájdené 633414 krát v 108305 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 24 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 11 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Odvolací súd má za to, že posúdenie platnosti hromadnej licenčnej zmluvy bolo urobené súdom prvého stupňa správne a to, že v záhlaví licenčnej zmluvy je žalobca označený svojim názvom a tým kto je jeho štatutárny zástupca neznamená, že ak túto zmluvu podpísala iná oprávnená osoba konať za žalobcu, je z tohto dôvodu hromadná licenčná zmluva neplatná.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Cob/8/2012 8710204994 21.06.2012 JUDr. Peter Šamo ECLI:SK:KSPO:2012:8710204994.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Šama a sudcov JUDr. Márie Kupkovej a JUDr. Romana Tótha v právnej veci žalobcu: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, so sídlom Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00 .
Právna veta: V tomto stanovisku je uvedené, že audiovizuálne dielo a zvukovo-obrazový záznam sú pojmy, ktoré nie je možno považovať za identické, čo je zrejmé už priamo z ich legálnych definícií zakotvených v ust. § 5 ods. 2 Autorského zákona a § 5 ods. 24 tohto zákona. Rozdielnosť týchto pojmov vyplýva aj z obsahu práv, ktoré sa na tieto predmety upínajú. Kým k audiovizuálnemu dielu sa viažu práva osobnostné i majetkové, k zvukovo - obrazovému záznamu vznikajú jeho výrobcovi len výlučne majetkové práva. Odlišný právny režim sa pritom uplatňoval už aj za účinnosti predchádzajúceho Autorského zákona č. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za následok rozšírenie okruhu možných prijímateľov signálu, ide o verejné šírenie vysielaného diela a autor má, okrem iného, právo na autorskú odmenu podľa Autorského zákona. Záverom krajský súd konštatuje, že hore uvedený právny názor ku kolektívnej správe práv korešponduje s výkladom zákona .
Právna veta: Účelom konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím, a tento zásah bol zameraný proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný za predpokladu, ak taký zásah alebo jeho dôsledky trvajú alebo hrozí jeho opakovanie. Súdne konanie je zárukou, že súd vyslovením povinnosti odporcu nepokračovať v porušovaní práva navrhovateľa a v príkaze, ak je to možné, obnovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tzv. zákonných licenciách je v niektorých zákonom stanovených prípadoch možné využívať napr. autorské dielo bez súhlasu autora a bez platenia autorskej odmeny). Pod vyčerpaním práva sa rozumie, že majiteľ zapísaného dizajnu nemá právo zakázať tretím osobám nakladať s výrobkom, v ktorom je .
Právna veta: Súd poukazuje, že zmluva je právny úkon, ktorý sa skladá z jednostranných právnych úkonov. Prvým z nich je návrh na uzavretie zmluvy (oferta), druhým je prijatie návrhu (akceptácia). Súd teda nemôže určovať obsah zmluvy, môže iba podľa ustanovenia § 82 ods. 1 AZ s odkazom na bod 8. nahradiť vôľu (zmluvný prejav) subjektu právoplatným rozsudkom súdu ukladajúcim vyhlásenie vôle podľa § 161 ods. 3 O. s. p. Súd o návrhu na uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu určitého obsahu uvedeného v návrhu na začatie konania, môže rozhodnúť len tak, že návrhu celkom vyhovie, alebo ho zamietne, ale nemôže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako 150timi používateľmi hudobných diel prostredníctvom hudobných automatov. S nimi má ale odporca dohodnutú neporovnateľne vyššiu odmenu podľa platného sadzobníka autorských odmien, než akú navrhuje navrhovateľ. Ide teda o rozpor so zákonom v podstatnej časti náležitosti zmluvy. Z uvedených dôvodov súd považoval .
Právna veta: AZ v ustanovení § 81 ods. 1, písm. h) uložil organizácii kolektívnej správy (žalovaný) a používateľom premetov ochrany (žalobca) povinnosť uzavrieť zmluvu (zmluvy) o poskytnutí oprávnenia na použitie predmetu ochrany a o odmene, jej náhrade a spôsobe jej úhrady. Ak k dohode na zmluve nedôjde, obsah dohody môže na návrh používateľa určiť súd. Ten pri určení obsahu dohody prihliadne na druh spravovaného predmetu ochrany, spôsob a rozsah jeho použitia, čas v ktorom bude prichádzať k použitiu spravovaného predmetu ochrany. Takto zákonodarca vymedzil podstatné náležitosti zmluvy, ktorú určí s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... platieb jednotlivými členmi. žalovaný toto odmietol a naďalej uzatvára s prevádzkovateľmi dvojstranné zmluvy. K tomuto doložil Sadzobník autorských odmien za používanie hudobných diel platný od 01.01.2007, návrh hromadnej licenčnej zmluvy. Ďalej sa súd ... platieb jednotlivými členmi. žalovaný toto odmietol a naďalej uzatvára s prevádzkovateľmi dvojstranné zmluvy. K tomuto doložil Sadzobník autorských odmien za používanie hudobných diel platný od 01.01.2007, návrh hromadnej licenčnej zmluvy. Ďalej sa súd .
Právna veta: Odporca však zanedbal svoju povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovenia § 81 ods. 6 autorského zákona, keď ako usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia neoznámil navrhovateľovi program. Z uvedeného vyplýva, že odporca mal povinnosť uzatvoriť hormadnú licenčnú zmluvu na kultúrne podujatie v lehote 10 dní pred jeho uskutočnením, pričom v tom čase by mal dostatok času na preštudovanie návrhu hromadnej licenčnej zmluvy ako aj na prípadnú konzultáciu s odborníkom v tejto oblasti. Odporca teda nepostupoval s obvyklou mierou opatrnosti a pri uzatváraní zmluvy nevyvinul obvyklú starostlivosť, preto ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... použitie hudobných diel. V zmluve sa odporca zaviazal zaplatiť navrhovateľovi za použitie hudobných diel autorskú odmenu podľa platného Sadzobníka autorských odmien. Navrhovateľ podľa hromadnej licenčnej zmluvy zo 4.5.2010 a sadzobníka vystavil faktúru č. ... diela prostredníctvom technického zariadenia a odporca ako používateľ sa zaviazal za použitie hudobných diel zaplatiť navrhovateľovi autorskú odmenu podľa platného sadzobníka, a to v lehote splatnosti vystavenej faktúry. Navrhovateľ v zmysle zmluvy vystavil .
... medzi navrhovateľom a odporcom dňa 18.04.2011. Odporca sa zaviazal v zmluve zaplatiť navrhovateľovi autorskú odmenu za použitie hudobných diel podľa sadzobníka autorských odmien. Za uvedené navrhovateľ vystavil odporcovi fa. č. 2111110747 na sumu 73,20 EUR, ... navrhovateľovi za použitie hudobných diel v pohostinskom a občerstvovacom zariadení - kaviarni na Farskej ulici v Nitre, autorskú odmenu za roky 2011 a 2012. Nakoľko odporca si povinnosť nesplnil a navrhovateľ preukázal svoj uplatňovaný nárok, ktorý .
... 09. 2010, pričom v zmluve nebolo obmedzené trvanie licencie. Žalovaný však neuhradil žalobcovi autorskú odmenu za licenciu za obdobie od 01. 04. 2012 do 30. 06. 2012, preto ... , hromadnou licenčnou zmluvou č. VP/10/23139/002 z 09. 08. 2010, sadzobníkom autorských odmien za používanie hudobných diel, faktúrou č. 2121117160 zo 16. 05. 2012, upomienkou na ... a. od 01. 06. 2012 do zaplatenia a nahradil mu trovy konania titulom nevyplatených autorských odmien. Tunajší súd v konaní sp. zn. 4C/187/2012 vydal dňa 29. 10. .
... spôsobom v nej uvedeným. Žalovaný sa v tejto zmluve zaviazal za použitie hudobných diel zaplatiť žalobcovi autorskú odmenu podľa platného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel ich verejným vykonaním. V zmysle vyššie uvedenej hromadnej licenčnej zmluvy a ... žalovanému faktúru č. 2111112991 zo dňa 09.05.2011, na základe ktorej bol žalovaný povinný uhradiť žalobcovi autorskú odmenu so splatnosťou 24.05.2011. Túto faktúru žalovaný aj napriek viacerým výzvam žalobcu neuhradil. Dňa 18.09 .
... XX, vyplýva to z hromadnej licenčnej zmluvy. Odporkyni bola na základe údajov uvedených v hromadnej licenčnej fakturovaná autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s autorským zákonom a oprávnením ... XX, vyplýva to z hromadnej licenčnej zmluvy. Odporkyni bola na základe údajov uvedených v hromadnej licenčnej fakturovaná autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s autorským zákonom a .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.