SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161912
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64398
USSR: 35603
NSČR: 123960
NSSČR: 66956
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424540
Krajské súdy (ČR): 43658
Posledná aktualizácia
05.06.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: autorský zákon


Približný počet výsledkov: 260 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: autorský zákon
  • autorsky nájdené 6342 krát v 601 dokumentoch
  • zakon nájdené 3798527 krát v 365500 dokumentochPrávna veta: Podľa § 5 ods. 1 Zákona č. 618/2003 ( Autorský zákon), architektonické dielo je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, najmä grafické a plastické zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo stavebného dizajnu. Aby sa jednalo o dielo chránené Autorským zákonom, musí mať kumulatívne splnené nasledujúce znaky: výsledok tvorivej činnosti autora, jedinečnosť diela ako výsledok tvorivej činnosti, povahové vlastnosti diela musia byť objektívne vnímané ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/19/2011 2310202692 05.12.2011 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2011:2310202692.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Jankovičovej a členiek senátu JUDr. Andrey Dudášovej a JUDr. Magdalény Krajčovičovej v právnej veci navrhovateľa: Ing. F. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom V., R. XXA, zastúpený: .
Právna veta: Pri skúmaní základnej otázky ( či články zverejnené v denníku B. O. vydávanom navrhovateľom, ktoré nepochybne sú výsledkom ľudskej činnosti, sú dielom podľa autorského zákona, a teda či sa na užívanie týchto článkov vzťahujú ustanovenie autorského zákona) dospel k záveru, že v zásade každý výsledok úmyselnej ľudskej činnosti je prejavom duševnej činnosti, keďže jednak na základe tejto začne človek vykonávať určitú činnosť (motív) a túto činnosť vykonáva podľa svojich schopností a možností manuálnych ako aj duševných t.j. skúseností a poznatkov zapamätaných a spracovaných a prípadne aj vl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11Co/51/2010 1308209396 27.09.2011 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2011:1308209396.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členov senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, v právnej veci navrhovateľa: W. R..F.., so sídlom F. X, XXX XX V., C.: 31 XXX .
... súd zistil na základe znaleckého zmluvné strany uzatvorili podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení autorského zákona. Po podpise Zmluvy predložil žalovaný žalobcovi podklady, na základe ktorých žalobca začal s vyhotovením diela. Ďalej ... že Zmluvu o dielo zmluvné strany uzatvorili podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení autorského zákona. Po podpise Zmluvy predložil žalovaný žalobcovi podklady, na základe ktorých žalobca začal s vyhotovením diela. Ďalej súd .
... právnym názorom, že vo veci je potrebné aplikovať zák. č. 35/1965 Zb. Podľa názoru súdu je potrebné aplikovať autorský zákon účinný v čase odvysielania filmu. Na základe vyššie uvedeného súd žalobe vyhovel v zmysle bezdôvodného obohatenia žalovaným na 1. ... právnym názorom, že vo veci je potrebné aplikovať zák. č. 35/1965 Zb. Podľa názoru súdu je potrebné aplikovať autorský zákon účinný v čase odvysielania filmu. Na základe vyššie uvedeného súd žalobe vyhovel v zmysle bezdôvodného obohatenia žalovaným na 1. .
... výrobcu zvukovoobrazového záznamu a vysielateľa a umožnenie uvedenia predmetu týchto práv na verejnosti. Podľa § 87a ods. 1 autorského zákona, ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právnej vzťahy, ktoré vznikli pred 1.marcom 2007; vznik týchto právnych ... Oprávnenia č. 1/2004 je navrhovateľ oprávnený ako organizácia kolektívnej správy na výkon kolektívnej správy práv podľa autorského zákona na území Slovenskej republiky. Z potvrdenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 11.3.2003 vyplýva, že .
... znaky autorského diela podľa § 2 ods. 1 zák. č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení neskorších zmien a noviel. Taktiež nepochybné a listinnými dôkazmi a výpoveďami preukázané je, že odporca súdneho konania užíval ... diela, bez rozdielu právneho dôvodu, na základe ktorého k použitiu diela došlo. Nárok na odmenu nie je preto podľa autorského zákona viazaný na skutočnosť stanovenia práva na odmenu v zmluve a vzniká aj z ostatných prípadov použitia a to oprávneného, .
Právna veta: 1. Predmetom autorského práva je autorské dielo. Nie každé vytvorené dielo však je možné považovať za predmet autorského práva, keďže nie každé dielo je možné považovať za dielo autorské. Základnými pojmovými znakmi diela je literárna, vedecká alebo umelecká forma vyjadrenia, vlastná tvorivá činnosť autora a objektívne vyjadrenie diela umožňujúce jeho zmyslové vnímanie, pričom pod pojmom dielo je potrebné rozumieť i fotografické dielo. Zákon definuje fotografické dielo ako záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz bez ohľadu na spôsob, akým sa záznam urobil. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Účelom znaleckého dokazovania malo byť, preukázanie skutočnosti, že predmetnú fotografiu možno považovať za dielo v zmysle autorského zákona, teda preukázanie skutočnosti, že predmetná fotografia je výtvorom tvorivej činnosti autora. Súd v tejto veci preto ... zrozumiteľnejšie. Ak autor fotografiu po jej vyvolaní ďalej upraví, autorskú ochranu požíva v súlade s ustanoveniami Autorského zákona tak pôvodná fotografia, ako aj fotografia upravená. I ďalšia úprava zachytenej fotografie je považovaná za tvorivú .
... odvolacieho súdu a jeho tvrdenia v podanom odvolaní, pričom poukázal na jednotlivé ustanovenia Obchodného zákonníka a Autorského zákona. Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť, zotrval na svojich vyjadreniach. Zdôraznil, že k samotnému odovzdaniu diela vôbec ... odvolacieho súdu a jeho tvrdenia v podanom odvolaní, pričom poukázal na jednotlivé ustanovenia Obchodného zákonníka a Autorského zákona. Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť, zotrval na svojich vyjadreniach. Zdôraznil, že k samotnému odovzdaniu diela vôbec .
... a výrobcov zvukovo - obrazových záznamov a vysielateľov a iných nositeľov práv podľa § 78 ods. 1,2 autorského zákona k umeleckým výkonom, zvukovým záznamom, zvukovoobrazovým záznamom a vysielaniu na území Slovenskej republiky, a to v odboroch ... zmluve. V súlade s článkom 5 bod 6 zmluvy vzťahy, ktoré neboli osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú všeobecnými ustanoveniami autorského zákona, Občianskeho zákonníka a medzinárodnými zmluvami. Žalovaný svojím podpisom a otlačkom pečiatky M. - V. - G., K., O., .
Právna veta: V ust. § 78 ods. 3 písm. c) autorského zákona právo udeľovať súhlas na káblovú retransmisiu diela je povinne kolektívne spravovaným právom; ak je právo povinne kolektívne spravované, znamená to, že ak autorský zákon neustanovuje inak, právo na použitie audiovizuálneho diela káblovou retransmisiou sa získava výlučne prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. Odporca by mimo rámca povinnej kolektívnej správy mohol (nie musel) tieto práva vysporiadať aj s vysielateľom, pokiaľ by vysielateľ získal práva k dielam aj pre ich káblovú retransmisiu (§ 78 ods. 3 písm. c) autorského zákona, časť vet ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... diela je povinne kolektívne spravovaným právom; ak je právo povinne kolektívne spravované, znamená to, že ak autorský zákon neustanovuje inak, právo na použitie audiovizuálneho diela káblovou retransmisiou sa získava výlučne prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. ... sa na podmienkach použitia vysielaní s touto vysielateľskou OKS nedohodol, preto využil postup podľa ust. § 82 autorského zákona, ako tvrdí - najmä, aby sa zabránilo špekulatívnemu zneužitiu monopolného postavenia tej ktorej OKS. V tomto .
... neupravených (§ 51) a zo zmiešaných zmlúv obsahujúcich prvky rôznych zmlúv. Podľa ust. § 40 ods. 1 Autorského zákona, licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len licencia). Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia ... (§ 51) a zo zmiešaných zmlúv obsahujúcich prvky rôznych zmlúv. Podľa ust. § 40 ods. 1 Autorského zákona, licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len licencia). Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.