SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1203464
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65136
USSR: 36137
NSČR: 125340
NSSČR: 67687
USČR: 80362
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426291
Krajské súdy (ČR): 46074
Posledná aktualizácia
06.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka


Približný počet výsledkov: 76 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka
  • bezdovodny nájdené 108808 krát v 25417 dokumentoch
  • obohatenie nájdené 94114 krát v 17761 dokumentoch
  • podla nájdené 6879346 krát v 421775 dokumentoch
  • obciansky nájdené 1058381 krát v 215946 dokumentoch
  • zakonnik nájdené 964130 krát v 142810 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: V ust. § 451 ods. 1 Obč. zákonníka je vyjadrená všeobecná zásada, že ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí toto obohatenie vydať. Dôvodom vzniku záväzku je získanie bezdôvodného obohatenia na úkor iného. Na základe toho vzniká záväzkový vzťah medzi tým, kto sa bezdôvodne obohatil a ktorý je povinný bezdôvodné obohatenie vydať, a medzi tým, na úkor koho sa niekto obohatil, a ktorý má právo na vydanie bezdôvodného obohatenia aj keď to zákon výslovne neustanovuje. Obč. zákonník v ust. § 451 ods. 2 uvádza štyri formy bezdôvodného obohatenia: 1/ majetkový prospech získaný plnením bez p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Brezno 4C/186/2009 6309201696 13.06.2013 JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD. ECLI:SK:OSBR:2013:6309201696.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Brezno sudcom JUDr. Ondrejom Kekeňákom, PhD. v právnej veci navrhovateľa Urbárske pozemkové spoločenstvo Horná Lehota, so sídlom Horná Lehota, Podbrezová, IČO 37816462, právne zastúpený JUDr. Zuzanou Falisovou, advokátkou so .
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie je podľa Občianskeho zákonníka jedným z dôvodov vzniku záväzkov. Predpokladom vzniku týchto záväzkov je obohatenie určitého subjektu a tomu zodpovedajúca ujma subjektu druhého a ďalej bezdôvodnosť takéhoto obohatenia. Obohatenie je pojmovým znakom a základným predpokladom vzniku tohto záväzku. O obohatení možno hovoriť vtedy, keď obohatený získal určitý majetkový prospech, ktorý má majetkovú hodnotu a prejaví sa v jeho majetkovej sfére. Základným právnym následkom získania bezdôvodného obohatenia je vznik povinnosti toto obohatenie vydať a táto je vybudovaná na princípe n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 58C/273/2012 1212235490 14.03.2013 JUDr. Blanka Malichová ECLI:SK:OSBA2:2013:1212235490.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v konaní pred sudkyňou JUDr. Blankou Malichovou v právnej veci navrhovateľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, IČO: 30807484, proti odporkyni: Finance Expert, spol. s.r.o., Niťová 3, 821 08 .
Právna veta: Podľa § 55 a nasl. Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskorších predpisov sa daň platí v eurách príslušnému správcovi dane. Pri každej platbe na daň musí byť uvedená príslušná daň, na ktorej úhradu je platba určená. Správca dane prijme platbu na úhradu príslušnej dane, a ak platba nie je označená, použije ju v poradí podľa odsekov 6 a 7, v takom prípade správca dane daňovému subjektu oznámi, na aký účel prijatú platbu použil. Ak nemožno platbu použiť podľa odsekov 6 a 7, správca dane postupuje podľa § 79 zákona (daňové pre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/136/2011 8710211077 29.05.2012 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2012:8710211077.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci žalobcu PAPYRUS POPRAD, s.r.o., Partizánska 3916, Poprad, IČO: 31 678 238, právne zastúpeného JUDr. .
Právna veta: Z ustanovenia § 451 ods. 1 O. z. vyplýva všeobecná povinnosť z bezdôvodného obohatenia, teda povinnosť každého predmet bezdôvodného obohatenia vydať. Slovným spojením „kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí“ je zároveň určená aj pasívna legitimácia tej-ktorej osoby a to tak, že povinnosť tu stíha toho, kto plnenie prijal a nie je dôvod, aby si ho ponechal. Na druhej strane oprávnenie konkrétnej osoby predmet bezdôvodného obohatenia žiadať (aktívnu legitimáciu) treba vyvodiť z § 456 O. z., keď touto „oprávnenou“ osobou je buď „ten, na úkor koho sa predmet bezdôvodného obohatenia získal“ alebo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/119/2012 2111204607 04.09.2013 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2013:2111204607.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a JUDr. Jána Mihala v právnej veci žalobcu: J. K., nar. XX. D. XXXX, bytom T., M. R. T. XXX/X, zast. advokátom: JUDr. Milan Kuhajda, Piešťany, .
Právna veta: Účelom právnej úpravy ustanovenia § 451 a následne Občianskeho zákonníka je zabrániť vzniku bezdôvodného obohatenia na úkor iného. Ak však už bezdôvodné obohatenie vzniklo, právna úprava zabezpečuje povinnosť jeho vydania. Povinným na vydanie bezdôvodného obohatenia je ten, kto sa bezdôvodne obohatil. Oprávneným subjektom je ten v prospech ktorého sa vydanie takéhoto obohatenia má uskutočniť, teda na úkor koho bezdôvodné obohatenie vzniklo. Získané bezdôvodné obohatenie môže spočívať buď vo veciach, alebo výkonoch, ako aj v tom, že majetok zodpovednostného subjektu sa nezmenšil, hoci k takémut ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Michalovce 20C/117/2012 7712206074 08.11.2012 JUDr. Marek Kotora ECLI:SK:OSMI:2012:7712206074.4 Rozhodnutie Okresný súd Michalovce, JUDr. Marek Kotora ako sudca, v právnej veci žalobcu Východoslovenská energetika, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, zast. JUDr. Marek Hrouda, advokát, Krmanova 16, Košice proti žalovanému T. t.č. na neznámom mieste, zast. .
Právna veta: Záväzkový vzťah bezdôvodného obohatenia vznikne, ak sa naplnia všetky zákonom ustanovené predpoklady na jeho vznik (ak sa niekto „na úkor iného bezdôvodne obohatí“). Bezdôvodné obohatenie predstavuje taký záväzkový právny vzťah, z ktorého pohľadávka vzniká tomu, na koho úkor sa iný bezdôvodne obohatil, a dlh tomu, kto obohatenie získal. Bezdôvodné obohatenie patrí medzi nároky, u ktorých nie je zákonnou úpravou stanovená splatnosť pohľadávok vzniknutých z tohto právneho titulu a čas plnenia je u nich obvykle viazaný na výzvu veriteľa podľa § 563 OZ. Podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 8C/462/2013 2113203104 17.12.2013 JUDr. Bibiana Ťažiarová ECLI:SK:OSTT:2013:2113203104.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Bibiánou Ťažiarovou v právnej veci žalobcu: CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom Panenská 7, Bratislava, IČO: 35 787 783, zastúpený JUDr. Marek Czompoly s.r.o. Ventúrska 16, Bratislava, proti žalovanému: C. U., .
Právna veta: Zatiaľ čo pri plnení bez právneho dôvodu vzniká nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia voči tomu, komu sa plnilo, v prípade plnenia za iného vzniká nárok toho, kto plnil, voči tomu, za koho sa plnilo. Pre rozlíšenie druhov bezdôvodného obohatenia je v takomto prípade relevantné, na základe akej právnej skutočnosti osoba, ktorá plnila, toto plnenie poskytovala. Pokiaľ ten, kto plnil, vychádzal z predpokladu, že plní voči konkrétnej osobe svoj záväzok vyplývajúci z ich vzájomného záväzkovo-právneho vzťahu, hoci takáto povinnosť mu nevznikla, a teda konal v omyle ohľadne svojej povinnosti, vzn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 10Cb/35/2012 5111230279 07.02.2014 JUDr., PhD. Lenka Müllerová ECLI:SK:OSZA:2014:5111230279.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Lenkou Müllerovou, PhD., v právnej veci navrhovateľa: Alliaz - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700, proti odporcom: 1/ DOSA Slovakia, s.r.o., .
Právna veta: Právnym následkom odstúpenia od zmluvy o dielo aj podľa ust. § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka je, že táto sa od počiatku zrušila (§ 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka). S ohľadom na špeciálnu právnu úpravu následkov odstúpenia uvedených v ust. § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka je aplikácia ustanovení o vrátení bezdôvodného obohatenia podľa ust. § 451 Občianskeho zákonníka vylúčená. Zákonným dôsledkom tak nie je vrátenie vzájomných plnení, ale vznik práva zhotoviteľa na zaplatenie uskutočnených prác, pokiaľ ich výsledok nemôže použiť inak a na náhradu účelne vynaložených nákladov. Z toho vyplýv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dolný Kubín 5C/40/2008 5408201522 18.05.2011 JUDr. Jana Veselá ECLI:SK:OSDK:2011:5408201522.22 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Dolný Kubín v právnej veci navrhovateľa: Y. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. č. XX, zast. Mgr. Ľubošom Kráľom, advokátom so sídlom v Martine, Červenej armády 1, proti odporcovi: L. T., podnikajúci pod obchodným menom L. T., miesto .
Právna veta: Inštitút bezdôvodného obohatenia smeruje k odčerpaniu prostriedkov od osoby, ktorá ich získala niektorou zo skutkových podstát uvedených v ustanovení § 451 a 454 Občianskeho zákonníka. Výška plnení za užívanie cudzej veci (pozemku) bez právneho dôvodu sa preto odvodzuje od prospechu, ktorý získal obohatený, ktorý je povinný vydať všetko, čo sám získal. Bezdôvodným obohatením preto nie je akýkoľvek prospech, ktorý by mohol vlastník veci jej prenajatím dosiahnuť, ale len ten prospech, o ktorý sa na úkor vlastníka iný subjekt užívaním jeho veci obohatil. Majetkovým vyjadrením tohto prospechu je p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/234/2014 2608207107 28.07.2015 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2015:2608207107.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajovej a členov senátu JUDr. Zlatice Javorovej a JUDr. Evy Behranovej v právnej veci žalobkyne: nesvojprávna K. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XXXX, E.-D., zastúpená .
Právna veta: V prípade vzniku bezdôvodného obohatenia z neplatného právneho úkonu je potrebné rozlišovať, či ide o absolútnu alebo relatívnu neplatnosť právneho úkonu. V prípade absolútne neplatného právneho úkonu bezdôvodné obohatenie je získané z tohto úkonu, vzniká od samého vzniku právneho úkonu. Objektívna premlčacia doba začne teda plynúť už od vzniku takéhoto právneho úkonu. Subjektívna premlčacia doba začne plynúť odvtedy, keď sa oprávnený dozvie, že bezdôvodné obohatenie bolo získané a kto ho získal. Tieto okolnosti sa oprávnený zvyčajne dozvie už v čase vzniku absolútne neplatného právneho úkonu. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/191/2013 2308203881 09.04.2014 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2014:2308203881.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci žalobcu: Partners Slovakia, s. r. o., so sídlom Obchodná 42, Bratislava, IČO: 31 341 314, zastúpený .
Právna veta: 12. Aj podľa názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie sa správne vyporiadal s otázkou výšky bezdôvodného obohatenia, ktorú posúdil v súlade s vyhotovením znaleckým posudkom, ktorý vychádzal z oceňovacieho predpisu vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov. 13. V zmysle § 2 zák. č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých predpisov pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou, alebo časť tohto pozemku, pozemok zasta ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/185/2016 2312205608 06. 09. 2017 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2017:2312205608.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudcov: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci žalobcu: T. J., nar. XX.XX.XXXX, X., L. X, zastúpený advokátom: Mgr. Marcel Drgon, .
Právna veta: Úmysel, či už priamy alebo nepriamy, musí smerovať k bezdôvodnému obohacovaniu a musí existovať už v čase získania bezdôvodného obohatenia. Nestačí teda, keď povinný získal bezdôvodné obohatenie neúmyselne a potom by si ho úmyselne ponechal. Ak nie sú splnené podmienky na 10-ročnú premlčaciu dobu, platí trojročná objektívna premlčacia doba, a to aj v prípade, keď povinný získanie bezdôvodného obohatenia vôbec nezavinil, nakoľko zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie je zodpovednosťou objektívnou. Občiansky zákonník napriek tomu, že vymedzuje vo svojich ustanoveniach úmyselné bezdôvodné ob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na dvoch zložkách - vedomostnej a vôľovej. Podľa stupňa vôľovej zložky sa rozlišuje úmysel priamy alebo nepriamy. O priamy úmysel pri bezdôvodnom obohatení podľa Občianskeho zákonníka ide vtedy, ak ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil, vedel, že svojím konaním získa bezdôvodné obohatenie a súčasne .
Právna veta: Podľa judikatúry vloženie investícií do majetku inej osoby predstavuje neoprávnený majetkový prospech – bezdôvodné obohatenie, pričom tento neoprávnený majetkový prospech nespočíva v samotných investíciách do cudzieho majetku, ale v tom, o čo sa tento majetku zhodnotil vloženými investíciami. Súd sa s hodnotou aktív a BSM spočívajúceho v pohľadávke voči tretej osobe nevysporiadal správne a na tom nič nemení ani skutočnosť, že medzi účastníkmi konania nebola výška vložených investícií sporná, pretože suma týchto investícií nepredstavuje výšku samotnej pohľadávky. Výška pohľadávky je totiž daná ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/838/2015 2106222506 29. 06. 2016 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2016:2106222506.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič právnej veci navrhovateľky: G. O., nar. XX.XX.XXXX, C. XX, F., zastúpená advokátkou: Mgr. .
Právna veta: 15. Na zdôraznenie správnosti záverov prijatých súdom prvej inštancie a v nadväznosti na odvolacie námietky žalovanej odvolací súd uvádza, že právo spoluvlastníka na náhradu za to, že neužíva spoločnú vec v rozsahu zodpovedajúcom jeho spoluvlastníckeho podielu je dané zákonom; vyplýva z § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. z práva spoluvlastníka podieľať sa na užívaní spoločnej veci v miere zodpovedajúcej jeho podielu. Ak neumožňujú existujúce pomery, prípadne dohoda spoluvlastníkov niektorému spoluvlastníkovi plnú realizáciu tohto práva, náleží mu za to zodpovedajúca náhrada. Spoluv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/308/2016 1313218091 28. 09. 2017 JUDr. Mario Dubaň ECLI:SK:KSBA:2017:1313218091.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Maria Dubaňa a sudcov JUDr. Alexandry Hanusovej a JUDr. Romana Bolebrucha v právnej veci žalobkyne: Mgr. H. L., I. XX, J. I., zastúpenej Bc. Františkom Jančokom, Lipnická 32 .
Právna veta: Právny vzťah bezdôvodného obohatenia je samostatným záväzkovým právnym vzťahom, ktorý vznikne v dôsledku porušenia iného právneho vzťahu (napríklad plnenie z neplatnej zmluvy, pri ktorej dôvod na plnenie vôbec nevznikol) alebo na základe určitej právnej skutočnosti (bezdôvodné obohatenie získané z nepoctivých zdrojov). Na základe tohto právneho vzťahu vzniká právo požadovať poskytnuté plnenie naspäť a povinnosť takéto plnenie vrátiť. To, či v danom prípade bolo plnenie bezdôvodné, závisí od posúdenia všetkých okolností, za ktorých došlo k plneniu. Predpoklady vzniku právneho vzťahu z bezdôvodn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/278/2017 5416200664 20. 12. 2017 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:KSBA:2017:5416200664.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Krála a členov senátu JUDr. Martina Murgaša a JUDr. Zuzany Kučerovej, v právnej veci žalobkyne: G.. N. F., A.. XX.XX.XXXX, W. W. XXA, W., zast.: slc partners s.r.o .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.