Nájdené rozsudky pre výraz: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právny vzťah bezdôvodného obohatenia je samostatným záväzkovým právnym vzťahom, ktorý vznikne v dôsledku porušenia iného právneho vzťahu (napríklad plnenie z neplatnej zmluvy, pri ktorej dôvod na plnenie vôbec nevznikol) alebo na základe určitej právnej skutočnosti (bezdôvodné obohatenie získané z nepoctivých zdrojov). Na základe tohto právneho vzťahu vzniká právo požadovať poskytnuté plnenie naspäť a povinnosť takéto plnenie vrátiť. To, či v danom prípade bolo plnenie bezdôvodné, závisí od posúdenia všetkých okolností, za ktorých došlo k plneniu. Predpoklady vzniku právneho vzťahu z bezdôvodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/278/2017 5416200664 20. 12. 2017 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:KSBA:2017:5416200664.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Krála a členov senátu JUDr. Martina Murgaša a JUDr. Zuzany Kučerovej, v právnej veci žalobkyne: G.. N. F., A.. XX.XX.XXXX, W. W. XXA, W., zast.: slc pa
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že subjektmi záväzkovo-právneho vzťahu vyplývajúceho z bezdôvodného obohatenia sú na jednej strane subjekt bezdôvodne obohatený a na strane druhej subjekt, na úkor ktorého k bezdôvodnému obohateniu prišlo. Medzi týmito subjektmi existuje synalagmatický koreálny právny vzťah, kde právo na vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia koreluje vzájomná právna povinnosť, predmet tohto obohatenia vydať. Medi subjektmi tohto právneho vzťahu došlo k majetkovej nerovnováhe, ktorá musí byť napravená formou osobitnej reštitučnej povinnosti povinného subjektu. To, čo sa z majetkovej sfér ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/155/2018 8816201803 08. 01. 2019 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2019:8816201803.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Zlaty Simkovej v spore žalobkyne: V. P., G.. XX.XX.XXXX, K. U. I. XXXX/XC, K. - J. K., právne zastúp
Právna veta: V zásade platí, že určenie výšky bezdôvodného obohatenia, ktoré spočívalo vo výkonoch (napr. za užívanie cudzej veci bez právneho dôvodu, či na základe neplatnej zmluvy) a nie je možné ho vydať, sa určí výška tohto bezdôvodného obohatenia úvahou súdu (za účinnosti OSP), a to peňažnou čiastkou, ktorá zodpovedá čiastkam vynakladaným obvykle v danom mieste a čase za užívanie obdobnej veci spravidla práve formou nájmu, ktorý bol nájomca za obvyklých okolností povinný plniť podľa platnej nájomnej zmluvy. Konštantná súdna prax vychádza z toho, že v prípade neplatnej nájomnej zmluvy spočíva obohateni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/355/2017 4409209443 10. 01. 2019 Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI:SK:KSNR:2019:4409209443.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členov senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v spore žalobcov: 1. X. V., nar. XX. XX. XXXX, bytom
Právna veta: Inštitút bezdôvodného obohatenia smeruje k odčerpaniu prostriedkov od osoby, ktorá ich získala niektorou zo skutkových podstát uvedených v ustanovení § 451 a 454 Občianskeho zákonníka. Výška plnení za užívanie cudzej veci (pozemku) bez právneho dôvodu sa preto odvodzuje od prospechu, ktorý získal obohatený, ktorý je povinný vydať všetko, čo sám získal. Bezdôvodným obohatením preto nie je akýkoľvek prospech, ktorý by mohol vlastník veci jej prenajatím dosiahnuť, ale len ten prospech, o ktorý sa na úkor vlastníka iný subjekt užívaním jeho veci obohatil. Majetkovým vyjadrením tohto prospechu je p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/234/2014 2608207107 28.07.2015 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2015:2608207107.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajovej a členov senátu JUDr. Zlatice Javorovej a JUDr. Evy Behranovej v právnej veci žalobkyne: nesvojprávna K. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XXXX, E.-D., zastúpe
Právna veta: V prípade plnenia z neplatného právneho úkonu je vznik bezdôvodného obohatenia založený na tom, že právny úkon, na základe ktorého došlo k plneniu, je od začiatku (ex tunc) neplatný. Nedostatok dôvodu na plnenie tu spočíva v tom, že právny úkon tu síce formálne existoval, avšak je neplatný (napr. plnenie z kúpnej zmluvy, ktorá je podľa § 39 OZ absolútne neplatná -R 26/1975). V danom prípade bola podkladom pre vyplatenie poistného plnenia platne uzavretá poistná zmluva, to znamená, že sa nejednalo o neplatný právny úkon. K vyplateniu poistného žalovanému v danej veci došlo na základe plne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/304/2017 4115203993 27. 02. 2018 JUDr. Sidónia Sládečková ECLI:SK:KSNR:2018:4115203993.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a členiek senátu JUDr. Eriky Madarászovej a JUDr. Lenky Halmešovej v právnej veci žalobcu : Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Brati
Právna veta: V ust. § 451 ods. 1 Obč. zákonníka je vyjadrená všeobecná zásada, že ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí toto obohatenie vydať. Dôvodom vzniku záväzku je získanie bezdôvodného obohatenia na úkor iného. Na základe toho vzniká záväzkový vzťah medzi tým, kto sa bezdôvodne obohatil a ktorý je povinný bezdôvodné obohatenie vydať, a medzi tým, na úkor koho sa niekto obohatil, a ktorý má právo na vydanie bezdôvodného obohatenia aj keď to zákon výslovne neustanovuje. Obč. zákonník v ust. § 451 ods. 2 uvádza štyri formy bezdôvodného obohatenia: 1/ majetkový prospech získaný plnením bez p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Brezno 4C/186/2009 6309201696 13.06.2013 JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD. ECLI:SK:OSBR:2013:6309201696.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Brezno sudcom JUDr. Ondrejom Kekeňákom, PhD. v právnej veci navrhovateľa Urbárske pozemkové spoločenstvo Horná Lehota, so sídlom Horná Lehota, Podbrezová, IČO 37816462, právne zastúpený JUDr. Zuzanou Falisovou, advokát
Právna veta: 12. Aj podľa názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie sa správne vyporiadal s otázkou výšky bezdôvodného obohatenia, ktorú posúdil v súlade s vyhotovením znaleckým posudkom, ktorý vychádzal z oceňovacieho predpisu vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov. 13. V zmysle § 2 zák. č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých predpisov pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou, alebo časť tohto pozemku, pozemok zasta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/185/2016 2312205608 06. 09. 2017 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2017:2312205608.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudcov: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci žalobcu: T. J., nar. XX.XX.XXXX, X., L. X, zastúpený advokátom: Mgr. Ma
Právna veta: 15. Na zdôraznenie správnosti záverov prijatých súdom prvej inštancie a v nadväznosti na odvolacie námietky žalovanej odvolací súd uvádza, že právo spoluvlastníka na náhradu za to, že neužíva spoločnú vec v rozsahu zodpovedajúcom jeho spoluvlastníckeho podielu je dané zákonom; vyplýva z § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. z práva spoluvlastníka podieľať sa na užívaní spoločnej veci v miere zodpovedajúcej jeho podielu. Ak neumožňujú existujúce pomery, prípadne dohoda spoluvlastníkov niektorému spoluvlastníkovi plnú realizáciu tohto práva, náleží mu za to zodpovedajúca náhrada. Spoluv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/308/2016 1313218091 28. 09. 2017 JUDr. Mario Dubaň ECLI:SK:KSBA:2017:1313218091.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Maria Dubaňa a sudcov JUDr. Alexandry Hanusovej a JUDr. Romana Bolebrucha v právnej veci žalobkyne: Mgr. H. L., I. XX, J. I., zastúpenej Bc. Františkom Jančokom,
Právna veta: Pri vzájomných právach na vydanie bezdôvodného obohatenia v prípade neplatnej alebo zrušenej zmluvy (§ 457 Obč. zák.) treba čeliť nerovnováhe vyplývajúcej z toho, že napr. typicky pri kúpnej zmluve nie je vydanie veci pre nepremlčateľnosť vlastníckeho práva ohrozené uplynutím doby, zatiaľ čo právo na vydanie peňažného protiplnenia premlčaniu podlieha. Tomuto stavu - v súlade so synallagmatickým princípom ovládajúcim § 457 - bráni úprava zakotvená v § 107 ods. 3 Obč. zák. Z hľadiska aplikácie ust. § 107 ods. 3 Obč. zák. nie je rozhodujúce, že sa prevod vlastníctva práve z dôvodu neplatnosti zml ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/272/2017 1215227331 14. 03. 2018 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2018:1215227331.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Branislava Krála a JUDr. Zuzany Kučerovej v právnej veci žalobcu: D.. J. U., Z.. XX.XX.XXXX, B. I. R.. Č.. XX, B., zast. advokátskou
Právna veta: Úmysel obchodníka získať na úkor spotrebiteľa bezdôvodné obohatenie je daný tým, že úverovú zmluvu uzatvára s cieľom získať odplatu vo forme úrokov, prípadne poplatkov. Zákon pritom obchodníkovi ukladá, čo má zmluva obsahovať, aby transparentne informovala spotrebiteľa, k čomu sa spotrebiteľ zaväzuje. Obchodník vie, čo mu zákon ukladá. Vie, že zmluva musí obsahovať správne RPMN, čestné úroky a poplatky, atď., ale do zmluvy predpísané správne a úplné náležitostí nedá a nečestné úroky a poplatky sofistikovane zakrýva jednak ich rôznym rozčlenením v zmluve a jednak ich rozdelením aj do vedľajších ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/149/2018 8118202041 30. 05. 2019 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2019:8118202041.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobkyne: L. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. X, XXX XX O., právne zastúpená JUD
MENU