Nájdené rozsudky pre výraz: bezdôvodné obohatenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12591

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1578 dokumentov
494 dokumentov
39 dokumentov
6 dokumentov
44 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V danom prípade nastáva situácia predpokladaná v ust. § 457 OZ, z ktorého vyplýva, že ak je zmluva neplatná, alebo ak bola zrušená je každý z účastníkov povinný vrátiť druhého všetko, čo podľa nej dostal. V ust. § 457 OZ sú upravené dôsledky bezdôvodného obohatenia z neplatného právneho úkonu. Ide o zmluvy neplatné, či už absolútne alebo relatívne. Preto v náväznosti na § 451 ods. 1, 2 OZ je potom zrejmé, že kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil, musí obohatenie vydať, pričom bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením z neplatného právneho úkonu.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/230/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3510209113 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3510209113.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zaj
Právna veta: V súdnej praxi boli riešené viaceré prípady vydania bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzej nehnuteľnosti (pozemku) bez nájomnej zmluvy, či iného titulu oprávňujúceho užívať cudziu vec. Majetkovým vyjadrením prospechu získaného užívaním cudzej veci je peňažná suma, ktorá zodpovedá sumám vynakladaným obvykle v danom mieste a čase na užívanie veci i s prihliadnutím na druh právneho dôvodu (zmluvného typu alebo vecného práva k cudzej veci), ktorým sa spravidla zakladá právo užívania vzhľadom na jeho rozsah a spôsob; najčastejšie ide o nájomnú zmluvu, kedy sa výška náhrady porovnáva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/199/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1614212836 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Považan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1614212836.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Po
Právna veta: „Bezdôvodné obohatenie je v Občianskom zákonníku konštruované ako záväzkový právny vzťah medzi tým, kto sa na úkor iného obohatil, a tým, na úkor koho došlo k bezdôvodnému obohateniu. Záväzok z bezdôvodného obohatenia (§ 489 Občianskeho zákonníka) vznikne iba vtedy, ak sa naplnia všetky zákonom ustanovené predpoklady na jeho vznik (ak sa niekto „na úkor iného bezdôvodne obohatí"). Predpokladom vzniku právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia je neoprávnené získanie majetkových hodnôt jedným subjektom a to na úkor iného, v majetkových pomeroch ktorého sa táto zmena negatívne prejavila; ujma je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/76/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6713208152 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6713208152.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna veta: K bezdôvodnému obohateniu získanému plnením bez právneho dôvodu, keď právny dôvod neexistoval od začiatku, došlo okamihom poskytnutia plnenia a týmto okamihom bol určený začiatok 3-ročnej objektívnej premlčacej doby. Subjektívna premlčacia doba začala plynúť odo dňa, keď sa žalobkyňa skutočne dozvedela, že žalovanú sumu plnila bez právneho dôvodu, a komu plnila. To znamená, že počiatok subjektívnej premlčacej doby na uplatnenie práva z bezdôvodného obohatenia, pohybujúcej sa v 3-ročnej objektívnej premlčacej dobe, nastal vtedy, keď žalobkyňa skutočne zistila, že plnila, hoci na plnenie n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 12Co/156/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4314202755 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Zmeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2019:4314202755.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Zmekovej
Právna veta: Odkladacia (suspenzívna) podmienka vyvolá právne účinky právneho úkonu, teda subjektívnych práv s ňou spojených, jej splnením. Do času, kedy má byť podmienka splnená, prípadne jej nesplnenia alebo zmarenia (conditione pendente), existuje stav neistoty, či právny úkon, ktorý je platný a pre účastníkov záväzný, nadobudne účinnosť. Účastníci právneho úkonu sú právnym úkonom viazaní už od jeho počiatku, avšak od času splnenia podmienky, ak nebolo stranami dohodnuté niečo iné, nadobudne právny úkon aj právne účinky, keďže až v tomto čase je naplnená vôľa účastníkov. Ak však k splneniu podmien ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1Cob/72/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1516201407 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Haitová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1516201407.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andr
Právna veta: Bezdôvodným obohatením podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie vzniká podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka tomu, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil. Pre vznik záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia sa musí povinná osoba obohatiť = získať majetkový prospech.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6611200501 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6611200501.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna veta: Pri posudzovaní bezdôvodného obohatenia zamestnanca a bezdôvodného obohatenia zamestnávateľa v pracovnom práve je pod statná odlišnosť. Pri bezdôvodnom obohatení zamestnávateľa je zamestnávateľ vždy povinný vydať predmet bezdôvodného obohatenia bez ohľadu na danosť dobrej vôle na jeho strane. Pokiaľ je však bezdôvodne obohateným zamestnanec, v tom prípade je bezdôvodné obohatenie povinný vydať iba v tom prípade, keď zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené. Základným predpokladom pre existenciu povinnosti zamestnanca vydať be ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 50C/257/2008 1208222391 21.06.2010 JUDr. Ivana Dančová ECLI:SK:OSBA2:2010:1208222391.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave samosudkyňou JUDr. Ivanou Dančovou v právnej veci navrhovateľky : L.. Z. Z. - O., so sídlom M. Z. Č.. XX, N., IČO : XX XXX XXX, zast. obchodnou spoločnosťou AK ZAHRADNIK & Spol., s.r.o., so
Právna veta: V prejednávanej veci navrhovateľ uplatnil nárok na vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia, ktoré u odporkyne malo vzniknúť tým, že uhrádzal platby spojené s užívaním bytu, ktorý nadobudli počas trvania manželstva, výlučne sám. Právny vzťah z bezdôvodného obohatenia je osobitný druh občianskoprávneho záväzkového vzťahu, k vzniku ktorého je potrebná existencia určitých predpokladov a/ vznik bezdôvodného obohatenia (majetkového prospechu) vyjadriteľného v peniazoch na strane určitej osoby (obohateného), b/ vznik majetkovej ujmy vyjadriteľnej v peniazoch, ktorá postihuje inú určitú osobu (postih ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/27/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4612204320 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dušan Harbuta ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4612204320.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dušana Harbutu a č
Právna veta: Vo všeobecnosti totiž platí, že o úmysle získať bezdôvodné obohatenie je možné uvažovať vtedy, pokiaľ je získanie majetkového prospechu bez dôvodu primárnym cieľom obohateného, tiež vtedy, ak je predpokladaným vedľajším aktívom zámernej činnosti smerujúcej prioritne k dosiahnutiu iného výsledku. Platí pritom, že preukázanie úmyselného konania je na tom, kto tvrdí, že niekto iný sa na jeho úkor bezdôvodne obohatil, že na strane obohacujúceho sa existoval takýto úmysel bezdôvodne sa obohatiť. Len nadobudnutie majetkového prospechu takýmto spôsobom pri preukázaní úmyslu v konkrétnych skutk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 9Co/39/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8118211534 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Jusková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8118211534.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Jusko
Právna veta: Súd dodáva, že ustanovenie § 222 Zákonníka práce upravuje právne dôsledky vzniku bezdôvodného obohatenia, či už na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa, ak je jeho vznik v dôsledku plnenia, ktorého základom je pracovný vzťah v zmysle pôsobnosti Zákonníka práce. Bezdôvodným obohatením môže byť aj prospech spočívajúci vo vykonanej práci a jeho výška potom zodpovedá nákladom, za ktoré možno získať hodnoty nadobudnuté výkonom určitých činností. Za bezdôvodné obohatenie sa považuje aj majetkový prospech, ktorý bol získaný plnením z neplatného právneho úkonu, ktorý vykazoval vady spôsobujúce jeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/16/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4208209595 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Marčeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2012:4208209595.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Ma
MENU