Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064779
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov


Približný počet výsledkov: 2325 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  • bezpodielove nájdené 8118 krát v 3100 dokumentoch
  • spoluvlastnictvo nájdené 23809 krát v 8215 dokumentoch
  • manzel nájdené 324927 krát v 43033 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 124 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 80 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 6 dokumentov


Právna veta: Podľa § 148 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ,,OZ“): ,,Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.“ V zmysle zákonného ustanovenia § 148 ods. 1 OZ teda i zánik manželstva právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode manželstva (§ 23 zákona o rodine) znamená ex lege zánik bezpodielového spoluvlastníctva týchto manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov však môže zaniknúť aj rozhodnutím súdu už za trvania manželstva, napríklad z dôvodu upraveného ust. § 148a ods. 2 OZ. Podľa § 148a ods. 2 OZ: ,,Súd na návrh zruší bezpodielové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/603/2012 1412206514 04.02.2013 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2013:1412206514.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: D.. C. D., V.., E. XX, XXX XX R., proti odporkyni: B.. U. D., V.., E. XX, XXX XX R., v konaní o rozvod manželstva, o odvolaní odporkyne proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava IV, č.k. 15P 108/2012-21 zo dňa 19 .
Právna veta: Povaha veci vyporiadania BSM nevylučuje (a teda pripúšťa), aby sa konanie v takejto veci skončilo zmierom a to navzdory tomu, že ust. § 149 ods. 3 O. z. by zdanlivo mohlo zvádzať k presne opačnému záveru. S dohodou o vyporiadaní BSM (na jednej strane) a rozhodnutím súdu o rovnakej otázke (na strane druhej) ako so vzájomne sa vylučujúcimi alternatívami totiž platná právna úprava počíta len v čase, v ktorom ešte prichádza do úvahy ako jeden, tak i druhý spôsob vyporiadania (čiže len do uplynutia lehoty troch rokov od zániku BSM). Len v takomto čase ide tak aj o právne vyjadrenie zásady, sformulo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/16/2011 2011899665 19.02.2013 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2013:2011899665.3 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľov: 1/ N. R., nar. XX. K. XXXX, trvale bytom S., R. XXXX/XX, t. č. N., I. - Z. - Z. X, L. a 2/ N. R., nar. X. A. XXXX, bytom ako navrhovateľ 1/, proti odporkyni: A. R., nar. X. C. XXXX, bytom S., R. XXXX/XX, zast. advokátom: Mgr. .
Právna veta: V zmysle ust. § 143 Občianskeho zákonníka súd môže vyporiadať v konaní o vyporiadanie BSM len majetok, ktorý do BSM patrí. Doterajšia judikatúra súdov Slovenskej republiky dospela k záveru, že vec nadobudnutá za trvania manželstva sa stane predmetom BSM, pokiaľ nie je obstaraná za finančné prostriedky, ktoré sú majetkom len jedného z manželov. V stanovisku R 42/1972 bol vyslovený záver, že pri nadobudnutí vecí z prostriedkov patriacich jednak do BSM, jednak do osobného majetku niektorého z manželov, sa takto nadobudnuté veci stávajú predmetom BSM bez ohľadu na rozsah použitých prostriedkov z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/220/2013 3111206527 28.11.2013 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2013:3111206527.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci žalobkyne T. T., bytom W., V. XXX/XX, zastúpenej S.. A. B., advokátom, so sídlom I. R. C., H. .
Právna veta: Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je dvojstranný právny úkon. Vzťahujú sa na ňu ustanovenia § 37 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého právny úkon musí byť urobený slobodne a vážne (náležitosti vôle), zrozumiteľne a určito (náležitosti prejavu vôle). Nedostatok ktorejkoľvek z uvedených náležitostí má za následok, že právny úkon je úplne alebo sčasti neplatný. Právne následky spája Občiansky zákonník iba s platným právnym úkonom, k neplatnosti právneho úkonu súd prihliada z úradnej povinnosti. Právny úkon je zrozumiteľný, ak ním prejavenej vôli možno pri výklade v zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/136/2013 4210216860 05.12.2013 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2013:4210216860.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a sudkýň JUDr. Veroniky Svoradovej a Mgr. Ingrid Vallovej, v právnej veci navrhovateľky: A. T., nar. XX. XX. XXXX, bytom A., C. XXX/XXX, zast. JUDr. Marianou .
Právna veta: Cieľom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vyporiadanie ich spoločného majetku (veci), ktoré podľa § 143 Obč. zák. do bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva patrili. Predpokladom platnosti dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je teda okrem iného aj to, že predmetom vyporiadania bol majetok, ktorý ako spoločný existoval v čase zániku tohto spoluvlastníctva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 14Co/52/2013 8309203491 19.12.2013 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2013:8309203491.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Ireny Dobňákovej a JUDr. Milana Šebeňa v právnej veci žalobkyne (navrhovateľky): U. W., nar. XX. X. XXXX, bytom J. XXXX/XX, XXX XX Z., právne .
Právna veta: Z ust. § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej úvahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov, prípadne vecí vydaných podľa právnych predpisov reštitúcie. Predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 150 Občianskeho zákonníka je všetko, čo patrilo do tohto spoluvlastníctva a čo existovalo v čase jeho zániku, t. j. spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/87/2012 3711200443 13.02.2014 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2014:3711200443.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudkýň JUDr. Aleny Záhumenskej a JUDr. Viery Škultétyovej v právnej veci navrhovateľky S. T., bytom B. Z., K. W. XXX, zastúpenej V.. E. G., advokátkou, B. Z., E. .
Právna veta: Občiansky zákonník formou bezpodielového spoluvlastníctva upravuje spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva. Pre bezpodielové spoluvlastníctvo je charakteristické, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. Tým sa odlišuje od podielového spoluvlastníctva, v ktorom miera účasti spoločníkov na právach a povinnostiach z neho vyplývajúcich je vyjadrená číselnými podielmi. Bezpodielovosť účasti na výkone spoluvlastníckych práv a povinností je jedným z pojmových znakov tohto spoluvlastníctva medzi manželmi. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/318/2013 2194899667 18.03.2014 JUDr. Mária Klepancová ECLI:SK:KSTT:2014:2194899667.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Klepancovej a členiek senátu JUDr. Evy Barcajovej a JUDr. Evy Behranovej v právnej veci navrhovateľky: S. H., bytom U., B. X, zastúpená advokátkou Tatianou Chrenkovou, .
Právna veta: Pod vyporiadaním treba rozumieť nielen to, kto z bývalých spoluvlastníkov zostane vlastníkom tej ktorej veci a kto z nich vlastníctvo stráca, ale celkové komplexné riešenie majetkových vzťahov medzi bývalými spoluvlastníkmi, vrátane pohľadávok a dlhov, ktoré vznikli za trvania manželstva. Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vychádza zo zásady rovnosti ich podielov, pričom platí, že v rovnakom pomere, v akom sa manželia podieľajú na spoločnom majetku, sa podieľajú aj na spoločných dlhoch. V rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí súd prihliadnuť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/79/2013 8111211092 08.04.2014 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2014:8111211092.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci navrhovateľa: E. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. K. XX, D., právne zastúpený: JUDr. Ján Garaj, advokát so .
Právna veta: Predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je všetko, čo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrilo a čo zároveň existovalo ku dňu jeho zániku. Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí predovšetkým zistiť a ustáliť rozsah tohto spoluvlastníctva. Pri zisťovaní ceny vecí, ktoré tvoria predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, platí zásada, že treba vychádzať z ceny, ktorú majú v čase vyporiadania, avšak z ich stavu ku dňu zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pre určenie, ktoré z vecí patriacich do bezpodielo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 25C/26/2008 2108203078 04.07.2012 JUDr. Dagmar Valocká ECLI:SK:OSTT:2012:2108203078.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava sudkyňou JUDr. Dagmar Valockou v právnej veci navrhovateľa: J. K., X.. XX. XX. XXXX, A. XX, L. J. J., t. č. vo výkone trestu v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, proti odporcom: v 1. rade: E. X., X.. XX. XX. XXXX, N. H.. L. XXXX/XX, L .
Právna veta: Pokiaľ účastníci dohodou uskutočnili vyporiadanie ohľadne ich majetku tak, že tento nadobúda v celosti do svojho výlučného vlastníctva odporkyňa, bez povinnosti výplaty manželovi rozdielu, o ktorý sa zväčšil jej majetok, takáto dohoda svojim obsahom a účelom odporuje zákonu, prieči sa dobrým mravom a preto je absolútne neplatná. Predpokladom úspešnej odporovateľnej žaloby je, aby právny úkon bol platný. Za neúčinný nemôže byť vyslovený absolútne neplatný právny úkon. V takomto prípade sa ukrátený veriteľ môže domáhať jeho neplatnosti ex tunc. Ak ide o neplatný právny úkon nemožno mu s úspechom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/278/2011 2106229398 14.01.2013 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2013:2106229398.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Lea Stovičková, v právnej veci navrhovateľa: František Miček DEM-TER, Clementisova 6, Nitra, IČO: 36930270, .
Právna veta: V prvej skupine dedičov dedia rovnakým dielom manžel poručiteľa a jeho deti. Poručiteľove deti dedia bez ohľadu na to, či pochádzajú z manželstva, alebo nie. Právo na dedičstvo zákon priznáva aj deťom, ktoré boli počaté a v čase úmrtia poručiteľa ešte nenarodené. Právo dediť majú aj deti, ktoré boli osvojené. Ak poručiteľ žil v manželstve, v rámci konania o dedičstve treba najprv vyporiadať zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a určiť, ktorá časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude patriť do dedičstva. Okrem toho do dedičstva po zomretom manželovi bude patriť aj jeho výlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... majú aj deti, ktoré boli osvojené. Ak poručiteľ žil v manželstve, v rámci konania o dedičstve treba najprv vyporiadať zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a určiť, ktorá časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude patriť do dedičstva. Okrem toho do dedičstva po zomretom manželovi bude patriť .
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy pre uzavretie zmluvy o dielo podľa OZ nie je predpísaná písomná forma. Pre vznik zmluvy o dielo postačuje dohoda o predmete plnenia, dohoda o odmene a dohoda, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vznik zmluvy môže byť výsledkom postupu prebiehajúceho procesu formovania obsahu, ktorý sa môže zavŕšiť aj po vykonaní diela. Cena môže byť dohodnutá až po prebratí veci zhotoviteľom alebo až po vykonaní diela. Na platné uzavretie zmluvy sa nevyžaduje dohoda o lehote plnenia; nie je podmienkou, aby sa zmluvné strany dohodli o výške ceny. Ak nie j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsahu zamietol. Z tohto pohľadu právne významná nemohla byť ani skutočnosť, že odporkyňa a jej manžel L. Z. nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za trvania manželstva. Keďže navrhovateľka bola neúspešná, súd o trovách konania rozhodol v zmysle § 142 ods.1 O.s .
Právna veta: 14.Základnou zásadou § 150 O.z. je, že podiely oboch manželov sú rovnaké (princíp parity). 15.Z tejto zásady zákon pripúšťa výnimky, ktoré umožňujú podiely určiť aj iným pomerom (zásada disparity podielov - viď "rozsudok NS ČR 22 Cdo 2914/1999"). Posudzovanie výšky podielu manžela podľa toho, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie majetku získaného za trvania manželstva, sa v súdnom konaní uplatňuje iba výnimočne a to spravidla v tých prípadoch, keď jeden z manželov nepracoval vôbec lebo sa práci vyhýbal, počíňal si nezodpovedne voči rodine, nestaral sa o jej potreby, spôsobil škodu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na použitie zásady disparity pri vyporiadaní spoločného majetku. 10.Podľa § 148 ods.1 O. z., zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. 11.Podľa § 149 ods.1 O. z., ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § .
Právna veta: V súvislosti s prvým dôvodom neplatnosti oboch závetov odvolací súd konštatuje, že náležitosti právneho úkonu - prejavu poslednej vôle do notárskej zápisnice (ustanovený v osobitnom predpise - Notárskom poriadku) v prípade osôb, ktoré nemôžu čítať alebo písať, prakticky kopírujú (s určitými obmenami) náležitosti stanovené pre závet s predčitateľom upravené v § 476c Občianskeho zákonníka. Ide o sprísnenú formu alografného závetu v prípade, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, ktorá slúži na ochranu práv poručiteľa a vyplýva z oslabenej pozície poručiteľa pri zostavení závetu, aj z toho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neterou poručiteľky, X. T. bola sestrou poručiteľky, pričom manželstvo žalobcu s poručiteľkou bolo bezdetné, v priebehu manželstva bolo dohodou zúžené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov s tým, že byt č. X na X. poschodí, nachádzajúci sa na D. XX E. J., parc.č. XXXX, súp .
Právna veta: Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho vyporiadanie sa vykoná podľa zásad uvedených v § 150 Obč.zák. (§ 149 ods. 1 Obč.zák.). Cieľom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vyporiadanie ich spoločného majetku (vecí), ktoré podľa § 143 Obč.zák. do bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva patrili. Podľa § 149 Obč.zák. existujú tri spôsoby vyporiadania, a to dohodou, súdnym rozhodnutím a uplynutím doby. Zákon preferuje dohodu, pre ktorú, pokiaľ jej predmetom nie sú nehnuteľnosti, nie je stanovená žiadna forma. Dohoda môže byť uzatvorená písomne, ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o tom, že neboli splnené zákonné podmienky vyporiadania zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho vyporiadanie sa vykoná podľa zásad uvedených v § 150 Obč.zák. (§ 149 ods. ... o tom, že neboli splnené zákonné podmienky vyporiadania zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho vyporiadanie sa vykoná podľa zásad uvedených v § 150 Obč.zák. (§ 149 ods. .
Právna veta: Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vykonáva ako vyporiadanie v tzv. širšom zmysle, to znamená, že do úvahy sa berú a vyporiadavajú aj pohľadávky a dlhy vzniknuté za trvania manželstva účastníkov a ich spoločného hospodárenia. Toto vyporiadanie sa však vykoná iba medzi manželmi, nie aj vo vzťahu k tretím osobám, ktoré nie sú účastníkmi konania o vyporiadanie. Týmto osobám preto zostáva zachované ich právo žiadať napríklad splnenie dlhu od hociktorého z bývalých spoluvlastníkov. Aj zo zásady, že podiely manželov pri vyporiadaní sú v zásade rovnaké, existujú výnimky. Stať sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyporiadanie týmto spôsobom, vykoná ho na návrh niektorého z manželov (bývalých manželov) súd. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho vyporiadanie sa vykoná podľa zásad uvedených v ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka. Vyporiadaním sa určí ... vyporiadanie týmto spôsobom, vykoná ho na návrh niektorého z manželov (bývalých manželov) súd. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho vyporiadanie sa vykoná podľa zásad uvedených v ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka. Vyporiadaním sa .
Právna veta: Za predmet vlastníctva, a teda ani bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa nepovažujú pohľadávky a záväzky (dlhy), ktoré sa riadia všeobecným právnym režimom záväzkových vzťahov. Na tomto závere nič nemení to, že pri zániku bezpodielového spoluvlastníctva sa vykonáva aj vyporiadanie spoločných pohľadávok a záväzkov manželov (dopadajúce len na vzťah medzi manželmi a nie aj na ich vzťah k tretím osobám) podľa zásad platných pre vyporiadanie tohto spoluvlastníctva (vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva v širšom zmysle). Podľa súdnej praxe sa za právne úkony týkajúce sa spoločných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou, alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, uplatní sa zo zákona ... rozvedené dňa 4.9.2009. Zánikom manželstva podľa § 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka zaniklo i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V konaní nebolo sporné, že v predmetnej veci k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou či rozhodnutím súdu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.