Nájdené rozsudky pre výraz: budúci osvojiteľ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1122

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ustanovenia § 103 ods. 1 Zákona o rodine, pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Náklady spojené s predosvojiteľskou starostlivosťou uhrádza budúci osvojiteľ. Podľa ustanovenia § 103 ods. 2 Zákona o rodine, o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov podľa odseku 1 rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd; ustanovenia § 101 a 102 sa použijú primerane. Podľa ustanovenia § 103 ods. 4 Zákona o rodine, v rozhodnutí o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvoji ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 34P/62/2011 6411210622 12.01.2012 JUDr. Mária Kováčiková ECLI:SK:OSBB:2012:6411210622.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Máriou Kováčikovou, v právnej veci starostlivosti o maloletú Q. Z., nar. XX. XX. XXXX, t.č. bytom Z. Z., R. XX, zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociá
Právna veta: V zmysle § 103 ods. 4 Zák. o rodine, v rozhodnutí o zverení mal. dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov, súd vymedzí rozsah ich práv a povinností k mal. dieťaťu. V zmysle § 103 ods. 5 Zák. o rodine, budúci osvojiteľ má rovnaké práva a povinnosti ako osoba, ktorej bolo mal. dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti. Zverenie dieťaťa do dočasnej starostlivosti nevyhnutne predchádza konaniu o osvojenie a je nevyhnutnou hmotno-právnou podmienkou osvojenia bez uskutočnenia ktorej nemôže dôjsť k osvojeniu. Počas trvania predosvojiteľskej starostlivosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 31P/26/2012 3112203441 29.05.2012 JUDr. Renáta Topolčanská ECLI:SK:OSTN:2012:3112203441.2 Uznesenie Okresný súd Trenčín vo veci starostlivosti súdu o mal. R. N., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zast. opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, pracovisko Ilava, dieťa rodičov: mal. R. N., bytom Č. E. XXX, zast. zákonným zástupcom G. N., bytom Č. E
Právna veta: Z ustanovenia § 37 ods. 3 písm. c/ Zákona o rodine vyplýva, že ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak výchovné opatrenia uvedené v ods. 2 neviedli k náprave, súd dočasne odníme maloleté dieťa z osobnej starostlivosti rodičov aj proti ich vôli, osôb, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 45 alebo 48, budúcich osvojiteľov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do starostlivosti podľa § 103, osvojiteľov alebo poručníka, ktorý sa o maloleté dieťa osobne stará, a nariadi maloletému dieťaťu pobyt v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14CoP/51/2014 6714203870 19.08.2014 JUDr. Peter Priehoda ECLI:SK:KSBB:2014:6714203870.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Priehodu a sudcov JUDr. Anny SNopčokovej a JUDr. Klaudie Koskovej vo veci starostlivosti súdu o mal. F. B., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom W., E.,
Právna veta: Odvolací súd pripomína, že zákonodarca stanovil podmienky, za ktorých môže dôjsť k odňatiu maloletého dieťaťa z osobnej starostlivosti rodičov v zmysle ust. § 37 ods. 3 ZoR. Výchovné opatrenie musí byť nielen v záujme maloletého, ale musí byť splnená podmienka, že výchovné opatrenia uvedené podľa § 37 ods. 2 neviedli k náprave (napr. možnosť určenia nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad, uloženia sa podrobiť poradenstvu v špecializovaných zariadeniach). Podľa § 37 ods. 3 ZoR ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 neviedli k náprave, súd dočasn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 20CoP/8/2013 8213200483 20.03.2013 JUDr. Michal Boroň ECLI:SK:KSPO:2013:8213200483.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci starostlivosti súdu o mal. X. Y., nar. X.X.XXXX, trvale bytom L., J. J. XX, zastúpený kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, dieťa rodičov matky - K. Y., rod. H., bytom L., J. J. XX a otca H. Y.,
Právna veta: V zmysle citovaného ustanovenia zákona a rodine predosvojiteľská starostlivosť poskytuje záujemcom o osvojenie dostatočne dlhú možnosť na zoznámenie s praktickým výkonom rodičovských práv a povinností vo forme každodennej starostlivosti o dieťa, jeho zdravotný stav, výchovy dieťaťa a vzniku vzájomných citových väzieb. Budúci osvojitelia tak nadobudnú praktickú skúsenosť a poznanie ekonomickej stránky rodičovstva a svojej schopnosti prevziať na seba všetky následky spojené s rodičovstvom, čím potom vzniká záruka toho, že osvojenie bude plniť svoj účel, t.j. že dôjde k správnemu posúdeniu predpo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 45P/10/2012 7212201151 19.04.2012 JUDr Andrea Galdunová ECLI:SK:OSKE2:2012:7212201151.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II sudkyňou JUDr. Andreou Galdunovou v právnej veci starostlivosti o maloletú L. M. Č., M.. X. X. XXXX, zastúpenej v konaní kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny B., detašované pracovisko B.
Právna veta: Nakoľko zákonodarca predosvojiteľskú starostlivosť povýšil na hmotnoprávnu podmienku, bez naplnenia ktorej súd nemôže vyhovieť návrhu na osvojenie, s prihliadnutím k rozhodnutiu súdu o zamietnutí návrhu navrhovateľov na zverenie maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti odvolací súd nemôže vyvodiť iný záver ako súd prvého stupňa, t. j. že v danom prípade nie sú splnené zákonné podmienky na osvojenie maloletého. V záujme zachovania princípu právnej istoty v zmysle článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva účastníka súdneho konania na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoP/71/2013 3111215327 12.07.2013 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2013:3111215327.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Aleny Záhumenskej a JUDr. Viery Škultétyovej vo veci starostlivosti súdu o maloletého E. T., nar. XX.XX.XXXX, zastúpeného opatrovníkom Ú
Právna veta: Prvoradým spoločenským účelom osvojenia je zabezpečiť osvojencovi riadnu výchovu v rodine. Osvojením sa zakladá rodičovský vzťah medzi osvojiteľom a osvojencom, tiež však rodinnoprávne vzťahy s ostatnými príbuznými osvojiteľa. Vzniká úplný príbuzenský pomer tak v priamom, ako i pobočnom rade. Osvojenie ako zrušenie pôvodných rodinnoprávnych vzťahov prichádza do úvahy vtedy, ak rodičia (rodič ) definitívne nemôžu alebo nechcú svoje rodičovské práva a povinnosti vykonávať. Osvojenie musí byť v záujme maloletého dieťaťa. Osvojiteľ sa stáva po právoplatnosti rozsudku rodičom osvojenca, pri jeho vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dunajská Streda 12P/32/2013 2213204173 06.05.2013 JUDr. Eva Bíróová ECLI:SK:OSDS:2013:2213204173.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Dunajská Streda v konaní pred sudkyňou JUDr. Evou Bíróovou vo veci starostlivosti súdu o maloletú O. Š., I.. XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastúpenú v konaní kolíznym opatrovníkom: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Duna
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy zákon pri osvojení dieťaťa vyžaduje súhlas rodičov ako hmotnoprávnu podmienku osvojenia. V ustanovení § 102 zákona o rodine však vymedzuje podmienky pri splnení ktorých takýto súhlas potrebný nie je, t. j. rodičia sú zbavení možnosti rozhodovať o maloletom dieťati vzhľadom na ich ľahostajný a nežiadúci postoj k vlastnému dieťaťu, ktorý dosiahol kvalifikovanú intenzitu. V takomto prípade je teda uprednostnený záujem dieťaťa na zabezpečení vhodného výchovného prostredia pred rodičovskými právami. V konaní o osvojiteľnosti dieťaťa je úlohou súdu preskúmať či tu sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 43P/238/2012 7212228141 14.01.2013 JUDr. Agáta Burkušová ECLI:SK:OSKE2:2013:7212228141.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II sudkyňou JUDr. Agátou Burkušovou v právnej veci maloletej I. W., D.. X.XX.XXXX, zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, dieťaťa rodičov : matky O. W., D.. XX.X.XXXX, N.
Právna veta: Ústavná starostlivosť je formou náhradnej starostlivosti o dieťa, ktoré považuje zákon za krajné a výnimočné opatrenie...Povinnosťou súdu podľa § 54 ods. 5 Zákona o rodine v znení účinnom do 31. 12. 2015 pri rozhodovaní o nariadení ústavnej starostlivosti je vždy prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa. Prvoradou potrebou u maloletého dieťaťa je pozitívne rozvíjať jeho osobnosť, rozumové a fyzické schopnosti a viesť ho k mravnému životu. Tieto ciele prevažujú nad potrebou rozvíjať citové väzby maloletého dieťaťa k súrodencom. Umiestnenie oboch detí v rozdielnom ústave nemusí znamenať pretrhnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoP/78/2015 6615206971 27. 01. 2016 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2016:6615206971.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zita Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Renáty Deákovej, vo veci starostlivosti o maloleté deti L. N., nar. XX. X
MENU