Nájdené rozsudky pre výraz: čestné prehlásenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4543

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

640 dokumentov
188 dokumentov
9 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Aj pre prevzatie dlhu v zmysle ust. § 531 Obč. zák. je dôležitým to, že ide o právny úkon, ktorý by mal mať podľa obsahovej stránky za následok založenie vzťahu medzi dlžníkom a treťou osobou, ku ktorej účinnosti je však potrebný súhlas veriteľa. Bez písomnej zmluvy pôvodného a nového dlžníka k zámene nedôjde. Ust. § 531 ods. 1 Obč. zák. pritom upravuje zmenu v subjektoch záväzku na strane dlžníckej, keď pôvodný dlžník prestáva byť účastníkom záväzkového vzťahu a na jeho miesto nastupuje nový dlžník. Takéto prevzatie dlhu sa v právnej teórii v praxi nazýva privatívna intercesia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Cob/69/2014 8811212099 09.04.2015 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2015:8811212099.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Milana Šebeňa a JUDr. Mareka Kohúta v právnej veci navrhovateľky: V. V., nar. XX. XX. XXXX, bytom V. XX/XX, B. O. Z., zastúpenej: JUD
Právna veta: V danom prípade bol odpor proti rozkazu podaný v zákonnej lehote, oprávnenou osobou, jeho odôvodnenie bolo síce stručné, ale bezpochyby obsahovalo nesúhlas žalobcu s uložením povinnosti zaplatiť pokutu. Podľa názoru správneho súdu odpor podaný žalobcom obsahuje s poukazom na ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. dostatočne jasné a zrozumiteľné odôvodnenie, z ktorého vyplýva jednoznačný záver o nesúhlase žalobcu s pokutou uloženou mu rozkazom žalovaného. Žalobca v odpore explicitne označil a predložil dôkaz na preukázanie svojho tvrdenia, že označené motorové vozidlo v čase spáchania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/94/2020 5020200226 23. 02. 2021 JUDr. Jana Vargová ECLI:SK:KSZA:2021:5020200226.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Vargovej a členov senátu JUDr. Zuzany Krivdovej (sudca spravodajca) a JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: HEKO - SDS, s.r.o., so sídlom
Právna veta: Pokiaľ správca dane pri dokazovaní neobjasní zjavné nezrovnalosti v predmetných právnych vzťahoch, svedčí to o tom, že skutočnosti rozhodujúce pre stanovenie daňovej povinnosti neboli zistené čo najúplnejšie (rozsudok Mestského súdu v Prahe, sp.zn. 38Ca/63/99-37 zo dňa 26.10.1999). Správnym orgánom taktiež možno vytknúť pochybenie spočívajúce v nevykonaní navrhnutých dôkazov (ide o výsluch svedka Y. X.), a to v súvislosti s dodaním tovaru od spoločnosti Těšínske Jatky žalobcovi, pričom v tomto smere nie je postačujúce konštatovanie, že takýto návrh zo strany žalobcu správcovi dane došie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/227/2014 2014200857 29. 09. 2016 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2016:2014200857.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Andrey Vyskočovej v právnej veci žalobcu: František Lančarič LAPREMA, s miestom podnikania 920 52 Siladice č. 238,
Právna veta: Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí patrí za dni cesty do miesta výkonu práce v zahraničí a späť a pri pracovných cestách v zahraničí náhrada ako pri zahraničnej pracovnej ceste; pri pracovných cestách na územie Slovenskej republiky za čas strávený na území Slovenskej republiky patria zamestnancovi náhrady ako pri pracovnej ceste. Navrhovateľ sa v konaní domáhal zaplatenia cestovných náhrad, a to stravného vo výške 1.785 GBP, náhrady výdavkov za ubytovanie v sume 560 GBP, náhrady ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 24C/27/2006 3106203491 10.03.2010 JUDr. Ľubica Balalová ECLI:SK:OSTN:2010:3106203491.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Ľubicou Balalovou v právnej veci navrhovateľa Ľ. S., štátneho občana Slovenskej republiky, bytom N. X,. T. proti odporcovi B., s. r. o., so sídlom D. S. XXX,. IČO XX XXX. XXX,. zast. JUDr. A. K.,
Právna veta: Práva zo zodpovednosti za vady sa v súlade s ustanovením § 599 Občianskeho zákonníka môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. V prejednávanej veci je potrebné uviesť, že v prípade, ak kupujúci vady veci neuplatní u žalovanej do 24 mesiacov od prevzatia veci, jeho právo zaniká (preklúzia práva). Uplatnením práva na zodpovednosť za vady v 24 mesačnej lehote postačí, ak toto právo bolo uplatnené u predávajúceho. Potom plynie ďalšia 3-ročná premlčacia doba, kedy je možné právo uplatniť na súde. Nič nevylučuje, aby uvedené právo bolo priamo v 24 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 17Co/74/2015 8114219979 07.05.2015 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2015:8114219979.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešovej a sudkýň JUDr. Zlaty Simkovej a JUDr. Gabriely Világiovej v právnej veci žalobcu B. G., nar. XX.X.XXXX, bytom K. X, XXX XX B. - O., právne zastúpený Mgr.
Kľúčové slová: spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Právna veta: Spoločenstvo vlastníkov bytov zabezpečuje správu domu, vytvárajú ho vlastníci bytov na správu domu. Spoločenstvo zabezpečuje údržbu a starostlivosť, avšak v rámci svojich finančných možností, to znamená, že pokiaľ sa v dome vyskytnú problémy, či už stavebného alebo iného technického charakteru, Spoločenstvo na základe konsenzu zabezpečuje údržbu a odstránenie závad, pričom nutne musí vychádzať z finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii a ktoré vytvárajú vlastníci bytov, prípadne aj nebytových priestorov v dome... Ako bolo vyššie uvedené, Spoločenstvo, ktorého členmi sú vlastníci bytov, teda n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/1128/2014 6412209555 10. 02. 2016 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2016:6412209555.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ R. B., nar. XX. XX. XXXX, 2/ Q. B., nar
Právna veta: Ukrátenie uspokojenia veriteľovej pohľadávky predpokladá také skrátenie (zmenšenie) majetku, ktoré bráni uspokojeniu pohľadávky v celom rozsahu alebo aspoň z časti. Z toho vyplýva, že ten, kto odporuje, musí dokazovať kvalifikované zmenšenie majetku dlžníka. Nestačí, že sa majetok dlžníka zmenšil, musí sa preukázať, že sa zmenšil v takej miery, že to ohrozovalo aspoň čiastočne uspokojenie veriteľovho nároku. Z tohto záveru vyplýva, že je to žalobca, kto musí preukázať, že odplatný predaj časti nehnuteľnosti nebol ekvivalentný.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/546/2016 6114205189 29. 11. 2016 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2016:6114205189.2 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Danice Kočičkovej a JUDr. Amy Odalošovej v právnej veci žalobcu FERONA Slovakia a.s. so sídlom Bytčická 12 Žilina,
Právna veta: Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti. Podľa § 3 ods. 1 zákona sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Predpokladom podania návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy teda v zmysle O.s.p. je, aby navrhovateľka vyčerpala prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 12Scud/1/2013 8013200511 27.08.2013 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2013:8013200511.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľky M. E., bytom S. K.. XX, C. B. G., XX XXX R., H., právne zastúpenej JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom so sídlom v Prešove, Jesenná 8, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Prešov, Masarykova 10
Právna veta: Príkazná zmluva môže mať v zmysle § 724 Občianskeho zákonníka formu príkazu na obstaranie nejakej veci alebo formu príkazu na vykonanie inej činnosti. (...) Prijímanie platieb od tretích osôb na účte žalovaného (na základe dohody o poskytnutí účtu žalovaného ako platobného miesta pre platby určené žalobcovi) možno považovať za inú činnosť žalovaného. Žalovaný vykonávanie tejto činnosti (prijímanie platieb na svojom účte, ktoré boli platbami pre žalobcu) potvrdil. Či to považoval za činnosť vykonávanú na základe príkaznej zmluvy, alebo nie (teda ako to právne kvalifikoval resp. či vedel alebo n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/29/2020 6118328599 16. 12. 2020 JUDr. Radoslav Svitana, PhD ECLI:SK:KSTN:2020:6118328599.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Radoslava Svitanu, PhD., a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Viery Škultétyovej v spore žalobcu: M., E. so sídlom H. XX, R., B. XX XXX XXX, zastúpeného K.., E.
MENU