Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077424
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63667
USSR: 34731
NSČR: 121534
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421469
Krajské súdy (ČR): 41622
Posledná aktualizácia
18.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: cestovné náhrady


Približný počet výsledkov: 21110 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: cestovné náhrady
  • cestovny nájdené 599566 krát v 58768 dokumentoch
  • nahrada nájdené 2190383 krát v 354619 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 147 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 66 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Kľúčové slová: cestovné náhrady, mzda, nároky zamestnancov z pracovného pomeru

Právna veta: Podľa § 118 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje plnenie poskytované v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov, najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Malacky 6C/728/2008 1608208662 30.10.2012 JUDr. Katarína Ondrejáková ECLI:SK:OSMA:2012:1608208662.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Malacky rozhodol sudkyňou JUDr. Katarínou Ondrejákovou v právnej veci navrhovateľa: Q., trvale bytom P., W., proti odporcovi: B.. so sídlom G. B., IČO: XXXXXXXX o náhradu mzdy 3.719,64 Eur rozhodol: Odporca je p o v i n n ý .
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich primárnou povinnosťou a z tohto dôvodu má výživné prednosť pred inými výdavkami rodičov; pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča preto súd neberie do úvahy jeho výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Výživou dieťaťa sa rozumie uspokojovanie všetkých životných potrieb pre jeho všestranný telesný a duševný vývoj, teda nielen zabezpečovanie odôvodnených hmotných potrieb dieťaťa (napr. jedlo, oblečenie, obuv), ale aj potrieb, ktoré sú dôležité pre jeho výchovu a všestranný vývoj (napr. vzdelávanie, kultúrne, športové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoP/32/2015 6314204564 10.06.2015 Mgr. Dušan Ďurian ECLI:SK:KSBB:2015:6314204564.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Dušana Ďuriana a sudkýň JUDr. Zity Nagypálovej a JUDr. Renáty Deákovej, v právnej veci navrhovateľky H. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom v G., P. H. č. XXXX .
Právna veta: Účastník konania alebo iná osoba zúčastnená na konaní má nárok na náhradu skutočných, účelných a hospodárne vynaložených výdavkov predovšetkým verejným hromadným dopravným prostriedkom a len ak si to okolnosti prípadu vyžadujú, je možné poskytnúť náhradu cestovného za cestu na pojednávanie osobným motorovým vozidlom podľa Zákona o cestovných náhradách...Keďže žalobca neuviedol dôvod, pre ktoré musel cesty vykonať osobným motorovým vozidlom, nemožno takúto dopravu na pojednávania považovať za účelnú, a teda nemožno považovať za účelné ani náklady, ktoré vynaložil na tieto cesty osobným motorový ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/55/2015 7614215206 19.08.2015 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2015:7614215206.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu U.. N. O. a členov senátu P.. P. M. a U.. H. H. v právnej veci žalobcu: H. L. X., s.r.o., M. námestie XX, W., IČO 44 XXX XXX zastúpeného advokátom U.. P. M., O. XX, O. proti .
Právna veta: Keďže navrhovateľ podľa pracovnej zmluvy nemusel vyúčtovať náhrady, nakoľko v čl. VII pracovnej zmluvy súhlasil s paušalizáciou cestovných náhrad, odporca bol povinný do desiatich pracovných dní od skončenia pracovnej cesty vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty a uspokojiť nárok navrhovateľa. Lehota na vyúčtovanie pracovnej cesty a uspokojenie nárokov navrhovateľa uplynula odporcovi dňa 11.08.2010. Nezaplatením cestovných náhrad v uvedenej lehote sa odporca dostal do omeškania (§ 36 ods. 8 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách), čím mu v zmysle ust. § 517 Občianskeho zákonníka vzn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bardejov 3C/192/2011 8211203619 06.09.2012 JUDr. Marcel Kirnág ECLI:SK:OSBJ:2012:8211203619.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bardejov samosudcom JUDr. Marcelom Kirnágom v právnej veci navrhovateľa B. B., L.. XX.XX.XXXX, P. J. G. Č.. XXX, V., XXX XX Y., právne zast. JUDr. Ivanom Savčákom, advokátom, so sídlom Bardejov, Partizánska 45 proti odporcovi C. D., C. .
Právna veta: Podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 283/2002 Z.z., náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok (ďalej len "spotreba") uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla (ďalej len "technický preukaz"). Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou (ďalej len "doklad o kúpe"). Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Stará Ľubovňa 1C/384/2012 8512205352 14.12.2012 JUDr. Erik Uhlár ECLI:SK:OSSL:2012:8512205352.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Stará Ľubovňa, samosudcom JUDr. Erikom Uhlárom, v právnej veci žalobcu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, IČO: 37937740, Farbiarska 57, Stará Ľubovňa, proti žalovanej L. V., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom G. XXX, D. P., .
Právna veta: Dňa 20.10.2006 uzavrel žalobca (zamestnanec) so žalovaným (zamestnávateľom) pracovnú zmluvu, na základe ktorej žalobca vykonával u žalovaného profesiu: vodič v nákladnej medzinárodnej kamiónovej doprave, s miestom výkonu práce ER (BE, F, D). Pracovný pomer bol dohodnutý na dobu neurčitú, so skúšobnou dobou v trvaní troch mesiacov. Ako deň nástupu do práce bol dohodnutý 20.10.2006. V čl. III. bod 7 pracovnej zmluvy (Náhrady pri zahraničných pracovných cestách) dohodli paušálnu sumu stravného v inej ako slovenskej mene podľa § 34 a § 13 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 41C/167/2009 7209218495 03.03.2010 JUDr. Beáta Oreničová ECLI:SK:OSKE2:2010:7209218495.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II v právnej veci žalobcu K. L., nar. X.XX.XXXX, bytom R., B. XX, zastúpený JUDr. Katarínou Habiňákovou, advokátkou, so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, proti žalovanému R&E&M s.r.o., so sídlom R., E. 14, IČO: 36 603 155, .
Právna veta: Konajúci súd mal za to, že dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky je v časti, v ktorej sa žalobca zaviazal poskytnúť finančnú zábezpeku za účelom zabezpečenia všetkých budúcich pohľadávok žalovaného ako zamestnávateľa voči žalobcovi ako zamestnancovi neplatná podľa ust. § 17 ods. 1 Zákonníka práce, pretože sa týmto žalobca vopred vzdal nároku na poskytnutie cestovných náhrad v plnej výške. Podľa ust. § 20 ods. 1 Zákonníka práce možno práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečiť len taxatívne vymenovanými spôsobmi, a to dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením zálo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 26Cbi/15/2011 7111210945 12.06.2012 JUDr. Róbert Zsiga ECLI:SK:OSKE1:2012:7111210945.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I samosudcom JUDr. Róbertom Zsigom v právnej veci žalob-cu: E. L., X.. XX.X.XXXX, L. XX, XXX XX F. XX, zastúp. JUDr. Rado-slavom Hodorom, advokátom, Hlavná 77, 040 01 Košice, proti žalovanému: STEEL TRANS s.r.o., Adlerova 1, .
Právna veta: Podľa § 36 ods. 7 a 8 Zák. č. 283/2002 Z.z. zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 14Cpr/7/2012 8112229776 15.02.2013 JUDr. Eduard Valenčin ECLI:SK:OSPO:2013:8112229776.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudcom JUDr. Eduardom Valenčinom v právnej veci žalobcu: T. D., P.. XX.X.XXXX, X. Y. X. XXXX/X, X., právneho zastúpeného JUDr. Miroslavou Husovskou, advokátkou so sídlom Weberova 2, Prešov, proti žalovanému: PELGROMS SLOVAKIA, s .
Právna veta: Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí patrí za dni cesty do miesta výkonu práce v zahraničí a späť a pri pracovných cestách v zahraničí náhrada ako pri zahraničnej pracovnej ceste; pri pracovných cestách na územie Slovenskej republiky za čas strávený na území Slovenskej republiky patria zamestnancovi náhrady ako pri pracovnej ceste. Navrhovateľ sa v konaní domáhal zaplatenia cestovných náhrad, a to stravného vo výške 1.785 GBP, náhrady výdavkov za ubytovanie v sume 560 GBP, náhrady ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 24C/27/2006 3106203491 10.03.2010 JUDr. Ľubica Balalová ECLI:SK:OSTN:2010:3106203491.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Ľubicou Balalovou v právnej veci navrhovateľa Ľ. S., štátneho občana Slovenskej republiky, bytom N. X,. T. proti odporcovi B., s. r. o., so sídlom D. S. XXX,. IČO XX XXX. XXX,. zast. JUDr. A. K., advokátom .
Právna veta: Naplnenie predpokladov zákonného dôvodu pre okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v prípade, že zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi cestovné náhrady alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, je potrebné posudzovať v nadväznosti na zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení účinnom do 01. 02. 2012, ktorý na danú vec dopadá (ďalej len „Zákon o cestovných náhradách“), ktorý upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách, pri dočasnom pridelení na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/18/2012 4111219464 25.04.2012 JUDr. Ingrid Doležajová ECLI:SK:KSNR:2012:4111219464.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ingrid Doležajovej a členov senátu JUDr. Dušana Harbutu a JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: Alpetrans Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Na .
Právna veta: Podľa § 55 a nasl. Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskorších predpisov sa daň platí v eurách príslušnému správcovi dane. Pri každej platbe na daň musí byť uvedená príslušná daň, na ktorej úhradu je platba určená. Správca dane prijme platbu na úhradu príslušnej dane, a ak platba nie je označená, použije ju v poradí podľa odsekov 6 a 7, v takom prípade správca dane daňovému subjektu oznámi, na aký účel prijatú platbu použil. Ak nemožno platbu použiť podľa odsekov 6 a 7, správca dane postupuje podľa § 79 zákona (daňové pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... cesta D. P. - F. a späť dňa 14.04.2010: náhrada za spotrebované PHM + základná cestovná náhrada podľa Opatrenia č. 632/2008 Z.z. .......................................................................................... 33,59 Eur Náhrada za stratu času (§ 17 ... D. P. - F. a späť dňa 14.04.2010: náhrada za spotrebované PHM + základná cestovná náhrada podľa Opatrenia č. 632/2008 Z.z. .......................................................................................... 33,59 Eur Náhrada za stratu času (§ 17 .
Právna veta: Podľa § 817 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Z citovaného ustanovenia má súd za to, že oprávnenú osobu možno určiť len pre prípad, ak poistnou udalosťou je smrť poistného. Aj v predmetnom prípade pre prípad smrti poisteného, sám poistený určil osobu oprávnenú na plnenie, a to svoju manželku (navrhovateľku). Uvedené sa však podľa súdu vzťahuje výlučne na prípady, kedy poistnou udalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) - 3x7,41 EUR + 3 x 7,63,-EUR Spolu DPH( 20%) Spolu s DPH 45,12EUR 9EUR 54,12 EUR Cestovné náhrady: Použité motorové vozidlo: Mazda CX7 EČV: ZA XXXDT Priemerná spotreba: 10,2 lit/100km Priemerná cena pohonných hmôt 1EUR za .
Právna veta: Pri určovaní výšky výživného v prípade konkurzu na majetok povinného rodiča nemožno prihliadať na príjem, ktorý správca konkurznej podstaty ponecháva úpadcovi, pretože ten je určený len na nevyhnutné životné potreby úpadcu. Výživné sa uhrádza z majetku, ktorý tvorí všeobecnú konkurznú podstatu, a preto nemusí byť stanovené v takej výške, aká zodpovedá aktuálnym príjmom otca - úpadcu. KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa návrh otca na zníženie výživného k maloletému zamietol. Otec dieťaťa bol v čase posledného rozhodovania o výživnom konateľom spoločnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do 12/2012 dosiahol priemerný mesačný príjem vo výške 257,50 eur netto, plus mu boli za toto obdobie vyplatené cestovné náhrady v celkovej výške 382,78 eur a náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti vo výške 56,62 eur. Za obdobie od .
Právna veta: Právny úkon nemôže byť postihnutý neplatnosťou pri nedodržaní takej formy náležitosti, splnenie ktorej zákon (dohoda) výslovne pre určitý právny úkon nestanovuje. Jednoduchú písomnú formu musia mať podľa ustanovenia § 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka zmluvy o prevodoch nehnuteľností. Pre zachovanie jednoduchej písomnej formy, ktorej pojmové náležitosti sú písomnosť a podpis, zásadne postačuje, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu (písomný návrh a jeho písomné prijatie môže byť urobené na osobitných listoch). Zákon v ustanovení § 46 ods. 2 veta druhá Občianskeho zákonníka stan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... + 5x režijný paušál a` 7,63 eur + 1x režijný paušál a` 8,04 eur, spolu režijný paušál 46,19 eur, cestovné náhrady 130 km x 0,25 = 32,50 eur, 130 km x 0,25 = 32,50 eur, 270 km x 0 ... + 5x režijný paušál a` 7,63 eur + 1x režijný paušál a` 8,04 eur, spolu režijný paušál 46,19 eur, cestovné náhrady 130 km x 0,25 = 32,50 eur, 130 km x 0,25 = 32,50 eur, 270 km x 0 .
Právna veta: 17. Pokiaľ sa týkalo vecnej pasívnej legitimácie žalovaného v spore v rozsahu zostávajúcej 1, odvolací súd zotrváva na vyslovenom právnom názore o tom, že zodpovednosť žalovaného bolo potrebné v predmetnej veci posudzovať v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Z tohto zákonného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že za psa vždy zodpovedá jeho držiteľ a iná osoba, ktorá psa prípadne vedie alebo nad ním vykonáva dohľad zodpovedá iba v tom prípade, ak je pes mimo dosahu svojho držiteľa. V nadväznosti na uvedené odvolací súd zotrval na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnej úpravy nie je potrebné, aby advokát preukazoval cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, ale na výpočet výšky cestovných náhrad sa použije cena pohonnej látky, ktorá platí v čase nástupu na túto cestu zistená štatistickým úradom. V nadväznosti ... na nepriznanie cestovnej náhrady za pohonné hmoty súd nepriznal náhradu trov za použitie motorového vozidla. Za nezdôvodnený považoval údaj o trvaní cesty z .
Právna veta: Výplatná páska totiž je len písomný doklad, ktorý zamestnávateľ vydáva zamestnancovi pri vyúčtovaní mzdy ( § 130 ods. 5 Zákonníka práce ). Nie je teda dokladom o tom, že zamestnancovi bola zúčtovaná mzda aj skutočne zaplatená. Ďalej si žalobkyňa uplatnila voči žalovanému cestovné náhrady za zahraničnú pracovnú cestu, ktorú absolvovala od 27. 03. 2011 do 10. 04. 2011 v mestách X. P. V., Ruská federácia, vo výške 709,80 EUR. Súd z vyúčtovania cestovných výdavkov, ktoré súdu predložila žalobkyňa v prílohe žaloby, zistil, že žalobkyňa si uplatnila voči žalovanému ako zamestnávateľovi cestov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobca v odpore proti platobnému rozkazu ani v rámci svojich vyjadrení na pojednávaniach nerozporoval nárok na zaplatenie cestovných náhrad a náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku , ale namietal započítanie pohľadávky žalobkyne s jej záväzkom na zaplatenie ... žalobca v odpore proti platobnému rozkazu ani v rámci svojich vyjadrení na pojednávaniach nerozporoval nárok na zaplatenie cestovných náhrad a náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku , ale namietal započítanie pohľadávky žalobkyne s jej záväzkom na .
Právna veta: Dňa 14.05.2010 uzavreli účastníci konania aj dohodu o hmotnej zodpovednosti, na základe ktorej bol odporca, v prípade vzniku schodku na jemu zverených hodnotách, povinný uhradiť tento schodok v plnej výške najneskôr do 14 dní odo dňa jeho vzniku. Z vyúčtovaní pracovnej cesty č. XXXXXXX zo dňa 28.03.2012 a zo dňa 20.04.2012 súd zistil, že odporca mal vykázané zverenie finančných prostriedkov zo strany navrhovateľa vo výške 1.386,11 Eur (z titulu preddavkov cestovných náhrad poskytovaných zamestnancovi pri zahraničných pracovných cestách), pričom vysporiadal a vyúčtoval len sumu 1.010,78 E ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zistil, že odporca mal vykázané zverenie finančných prostriedkov zo strany navrhovateľa vo výške 1.386,11 Eur (z titulu preddavkov cestovných náhrad poskytovaných zamestnancovi pri zahraničných pracovných cestách), pričom vysporiadal a vyúčtoval len sumu 1.010,78 Eur. Z uvedeného dôvodu ... 375,33 Eur. Odporca bol podľa § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z.z. povinný vyúčtovať preddavky cestovných náhrad navrhovateľovi do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty (t.j. do 28.03.2012) a zároveň bol podľa .
Právna veta: Zákon o cestovných náhradách umožňuje zaamestnávateľovi paušalizovať náhrady priznávané zákonom, avšak iba v tom prípade, ak z povahy povolania vyplýva potreba častej zmeny pracoviska zamestnanca. Súd prvého stupňa posúdil dohodu o výplate paušálnej sumy náhrad stravného za neplatnú, pretože je v rozpore s citovaným zákonom. Na pracovnoprávny vzťah účastníkov konania sa vzťahuje Zákonník práce. Keďže dohoda účastníkov pracovnoprávneho vzťahu v časti stravného je neplatná, patrí zamestnancovi stravné vo výške vyplývajúcej zo zákonnej úpravy. Táto je vymedzená v ust. § 13 zák. č. 283/2002 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Za takýchto okolností podľa jeho názoru nepredloženie vyúčtovania zo strany zamestnanca nie je ospravedlniteľným dôvodom pre nevyplatenie cestovných náhrad zo strany žalovaného, zvlášť za situácie, ak sa na tom rovnakou mierou podieľal zamestnávateľ. Súd prvého ... rovnaké argumenty žalovaný uvádzal už v odpore proti platobnému rozkazu. Žalobca si uplatňoval doplatok stravného, pretože cestovné náhrady na cestu do Francúzska a späť mu žalovaný uhradil. Žalobca mal uzatvorenú v pracovnej zmluve paušálnu mesačnú .
Právna veta: 14. Podľa § 118 ods. 1, 2 Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dopla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie ... postupoval, keď pri výške výživného prihliadol aj na iné plnenia poskytované zamestnávateľom navrhovateľovi, pretože cestovné náhrady tvoria podstatnú zložku príjmu navrhovateľa. Priemerný mesačný príjem navrhovateľa, z ktorého je potrebné pri .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.