Nájdené rozsudky pre výraz: Členský podiel v bytovom družstve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 223

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

78 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: ten, kto mal v čase smrti poručiteľky právo ako člen družstva nakladať s členskými právami a povinnosťami spojenými s členstvom v bytovom družstve, súhrn ktorých tvorí majetkovú hodnotu, mal teda aj právo nakladať s touto majetkovou hodnotou, a tento preto zodpovedal aj za možnosť plnenia, pokiaľ ide o majetkové právo žalobkyne, ktoré nadobudla ako univerzálna dedička poručiteľky. Odvolací súd sa stotožnil aj so záverom súdu prvej inštancie, že v posudzovanej veci nedošlo k „pohlteniu“ práv vlastníka a člena družstva, keď toto je vylúčené tým, že žalovaný ako právnická osoba nemôže byť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Co/63/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1515200179 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Krajčo ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1515200179.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja
Právna veta: Podľa § 143a ods. 1 Občianskeho zákonníka, manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že účastníci konania uzavreli dohodu označenú ako Dohoda o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov formou notárskej zápisnice. Na základe tejto dohody bol členský podiel v Bytovom družstve Humenné a s tým súvisiace právo nájmu bytu, prevedené výlučne na odporcu. Navrhovateľka sa dovoláva absolútnej neplatnosti právneho úkonu - n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Humenné 18C/70/2010 8310204023 17.04.2012 JUDr. Andrej Lukáč ECLI:SK:OSHE:2012:8310204023.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Humenné sudcom JUDr. Andrejom Lukáčom v právnej veci navrhovateľky E. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom G., D. XXXX/XX, zast. advokátom JUDr. Slavomírom Hrubišákom, Humenné, Pugačevova 1 proti odporcovi O. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom
Právna veta: Pre vysporiadanie BSM je teda rozhodná nielen tá skutočnosť, že určitá vec v dobe jej zániku spoločne existovala, ale aj to v akom stave bola vec s prihliadnutím napr. na mieru jej opotrebenia. Tento stav je rozhodný aj pre ocenenie veci, pričom treba vychádzať zo zodpovedajúcich či už všeobecne záväzne cenových predpisov, či vývoju cien, vecí, cenami platnými v dobe, kedy sa vykonáva vyporiadanie. Inak by bol jeden z manželov nedôvodne zvýhodnený alebo znevýhodnený oproti druhému. Vo vzťahu k oceneniu podniku je nutné konštatovať, že takéto ocenenie je vždy vecou znalca, pričom je potreb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/281/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3805213547 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3805213547.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Za
Právna veta: Členský podiel môže byť predmetom prevodu alebo dedenia, má určitú majetkovú hodnotu, ktorého cenu možno stanoviť ako cenu všeobecnú, t.j. cenu, za ktorú by bolo možné v danom mieste a čase nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a podobne a obvykle sa táto trhová hodnota zisťuje porovnaním už s realizovanými prevodmi členských podielov (podobných bytov) v danom čase a mieste. Preto členský podiel žalobcu, ktorý mal určitú majetkovú hodnotu možno považovať za výlučný majetok žalobcu, nadobudnutý pred uzavretím manželstva.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/135/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109232760 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7109232760.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava
Právna veta: Platné právo už neumožňuje vysloviť „vinu“ manžela na rozvode, aj keď ukladá súdu prihliadnuť na príčiny rozvratu. Neraz ide o ťažko postihnuteľné príčiny, ktoré majú pôvod v intímnej sfére a aj zdanlivo jasné príčiny rozvratu (v danom prípade nadviazanie mimomanželského vzťahu) majú svoje príčiny. Preto vyporiadací podiel jedného z manželov na zaniknutom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nemožno znížiť len preto, že zjavnou príčinou rozvratu manželstva bol mimomanželský vzťah...Podľa § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jed ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/239/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8109204484 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8109204484.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šof
Právna veta: Na vznik právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia nestačí existencia objektívnej skutočnosti vzniku majetkovej výhody určitého subjektu práva bez právneho dôvodu. Toto obohatenie musí ísť „na úkor“ iného subjektu práva. To znamená, že majetkový prírastok jedného subjektu sa musí v určitej peniazmi vyjadriteľnej miere prejaviť v majetkovej sfére iného subjektu. Musí teda existovať určitá kauzálna väzba medzi obohatením sa jedného subjektu (majetkový prospech) a úbytkom (ujmou) v majetkovej sfére iného subjektu. Výšky oboch protiplnení však nemusia predstavovať zrkadlový obraz, inak poved ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 11Co/37/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8315212030 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Zoľáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8315212030.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľák
Kľúčové slová: určovacia žalobanaliehavý právny záujem
Právna veta: Vo všeobecnosti sa vychádza z toho, že naliehavý právny záujem na podaní určovacej žaloby je daný vtedy, ak je daný aktuálny stav objektívnej právnej neistoty medzi žalobcom a žalovaným, ktorým je jasné ohrozenie právneho postavenia žalobcu a ktorý nemožno odstrániť inými prostriedkami. Pritom nie je dôležité, ako táto neistota vznikla. Posúdenie právneho záujmu je otázkou právnej kvalifikácie týchto pomerov, ktoré sú ohrozené neistotou. Určovacia žaloba predpokladaná ust. § 137 písm. c) CSP (§ 80 písm. c) O. s. p.) je preventívneho charakteru a má miesto jednak tam, kde možno pomocou nej elim ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/122/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6714205640 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Klaudia Kosková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6714205640.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna veta: Skutočnosť, že žalovaný mal v minulosti väčšie zásluhy a zásadný podiel pri jej obstaraní, keď na to vynaložil vlastné finančné prostriedky, sa premietne v zohľadnení vnesenia vlastných prostriedkov do BSM. Táto suma bude v celom rozsahu z predmetu BSM v prospech žalovaného odrátaná, aj keď takáto alternatíva pri tom, že byt tvorí predmet BSM by bez zohľadnenia jeho osobnej angažovanosti pri nadobúdaní bytu a práv k bytu, zohľadňovaná nebola. Je však v záujme spravodlivosti a dobrých mravov na túto okolnosť prihliadnuť, nie však pri prikázaní do vlastníctva žalovaného, ale pri zohľadnení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 17Co/31/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8113208007 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Burešová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8113208007.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešo
Právna veta: Nariadenie predaja a rozdelenia výťažku veci pri zrušení podielového spoluvlastníctva súdom podľa štvrtej vety ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka je celkom výnimočný prípad zrušenia podielového spoluvlastníctva. Dôvodom, pre ktorý môže súd použiť tento spôsob zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je, že z hľadiska poradia vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ktorý stanovuje Občiansky zákonník, a ktorý je pre súd záväzný, neprichádza do úvahy rozdelenie spoločnej veci medzi spoluvlastníkov podľa výšky podielov a nikto z podielových spoluvlastníkov spoločnú vec nechce, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/316/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3110232457 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Škultétyová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3110232457.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery
MENU