SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1120531
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35202
NSČR: 123065
NSSČR: 66324
USČR: 79678
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423376
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
10.04.2020 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: dedičská vec po poručiteľke


Približný počet výsledkov: 226 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dedičská vec po poručiteľke
  • dedicsky nájdené 47012 krát v 12595 dokumentoch
  • vec nájdené 3625550 krát v 417382 dokumentoch
  • po nájdené 1539026 krát v 313639 dokumentoch
  • porucitelke nájdené 4738 krát v 1692 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 95 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 23 dokumentov


Právna veta: V danom prípade odporkyňa zomrela počas odvolacieho konania, pričom z rozhodnutia o prejednaní dedičstva vyplýva, že konanie bolo zastavené pre nemajetnosť odporkyne - poručiteľky, a preto nemožno v konaní pokračovať ani s jej právnymi nástupcami lebo títo sa nestali zákonnými dedičmi nakoľko neprevzali právo alebo povinnosť. Jedným z predpokladov prechodu majetku na dedičov je totiž existencia dedičstva po poručiteľovi. Títo preto nemôžu zodpovedať za poručiteľove dlhy do výšky nadobudnutého majetku. Z toho dôvodu neprichádzalo v danej veci do úvahy právne nástupníctvo po poručiteľke v zmysle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/293/2012 5709208704 31.05.2013 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2013:5709208704.4 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: Thorpe recovery, s. r. o., so sídlom Dolný Kubín, ul. Radlinského č. 1716, IČO: 46 662 324, zastúpeného splnomocneným zástupcom JUDr. Pavlom Konečným, advokátom so sídlom K. č. X/XXX, proti odporkyni: N. R .
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že z hľadiska záujmu maloletého dieťaťa je v zásade vždy v jeho prospech, ak má nadobudnúť majetok. Pri posudzovaní konkrétneho prípadu je však potrebné brať do úvahy všetky okolnosti prípadu z hľadiska konkrétnych práv a povinností, spojených s nadobudnutím majetku a skúmať, či povinnosti s tým spojené neprevážia práva, plynúce z jeho nadobudnutia. V danom prípade sa odvolací súd stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že nadobudnutie nehnuteľného majetku v podiele 1/1, ktorý je súčasťou dedičstva po poručiteľke, je v záujme maloletej. Odvolací súd do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17CoP/124/2013 3113205907 15.01.2014 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2014:3113205907.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a členov JUDr. Gabriely Janákovej a Mgr. Ivana Kubínyiho vo veci starostlivosti súdu o mal. C. K., nar. XX.XX.XXXX, dieťa rodičov: matky, neb. H. K. rod. D., nar. .
Právna veta: Podľa § 480 ods. 1 Občianskeho zákonníka, závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. V citovanom ustanovení je upravený zánik účinkov závetu na základe dispozície poručiteľa (závetcu). Závetca môže počas svojho života so závetom voľne nakladať, môže ho kedykoľvek odvolať alebo zrušiť. Odvolanie závetu je výslovný prejav vôle poručiteľa, pre ktorý je predpísaná rovnaká forma ako pre zriadenie závetu. Jedným zo spôsobov ako zrušiť doterajší závet, je zriadenie neskoršieho (nového) závetu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 17C/195/2013 5113222250 19.02.2014 JUDr. Anna Majeriková ECLI:SK:OSZA:2014:5113222250.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Annou Majerikovou v právnej veci navrhovateľa: T. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom X. XXXX/XX, Z. I., občan SR, proti odporcom: 1/ A. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. X. XXX, občan SR, 2/ B. I., .
Právna veta: Právne následky pasívnej solidarity spočívajú v tom, že veriteľ je oprávnený požadovať celé plnenie od ktoréhokoľvek dlžníka a ten je povinný veriteľovi poskytnúť celé plnenie, pričom ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných vo vzťahu k veriteľovi zanikne. Z pasívnej solidarity súčasne vyplýva regresný vzťah, t.j. vzťah medzi dlžníkom, ktorý splnil celý záväzok a ostatnými dlžníkmi, pričom dlžník, ktorého veriteľ vyzval na splnenie dlhu, môže ostatných dlžníkov požiadať, aby mu predtým plnili (tzv. predbežný regres), alebo splniť dlh a následne dlžníkov požiadať, aby mu plnili (tzv. nás ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) a žalovaní sú fyzickými osobami, ktorí na základe osvedčenia o dedičstve v dedičskej veci po poručiteľke W. R. sa stali podielovými spoluvlastníkmi bytu č. XX na G. H. Č.. XX X. V., každý v X/X .
Právna veta: 70/ Žalobcovia v odvolaní namietali aj to, že návrh nepodali užívatelia oprávnení v zmysle § 7 zák. č.64/1997 Z.z., pričom aj túto námietku považuje odvolací súd za nedôvodnú. Zákon č. 64/1997 Z. z. v ustanovení § 7 špecifikuje subjekt, ktorý môže podať návrh na začatie konania vo veci pozemkov v zriadenej záhradkovej osade. Týmto subjektom sú užívatelia pozemkov a to nadpolovičná väčšina užívateľov, ktorí užívajú nadpolovičnú výmeru plochy a prislúchajúci podiel z výmery spoločných pozemkov a ktorí preukázali, že vlastníci odmietli k týmto pozemkom uzavrieť kúpnuzmluvu. V tejto súvislos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... / Obvodný súd Bratislava II vydal uznesenie č.k. D XXX/XX-XX zo dňa 22.05.1995, ktorým rozhodol v dedičskej veci po poručiteľke - O. Z.. Súd v uznesení schválil dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva vo veci nehnuteľnosti. Táto námietka nie je dôvodná. 27 .
Právna veta: Pri aplikácii § 11 ods. 1 písm. a) Vyhlášky v spojení s § 137 písm. c) CSP, má rozhodujúci význam najmä v ňom uvedené slovné spojenie „ak nie je možné vyjadriť hodnotu vecí alebo práva v peniazoch“. Vyjadriť hodnotu (v danom prípade práva) predovšetkým znamená vysporiadať sa so skutočným obsahom predmetu konania, t. j. tým, aké účinky má pre účastníkov meritórne rozhodnutie súdu v tomto konaní. V namietanom prípade bolo predmetom konania pred okresným súdom rozhodovanie o určení, že nehnuteľnosti patria do dedičstva. Vzhľadom na predmet sporu o určenie, že veci patria do dedičstva nemož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobcovia majú za to, že poľnohospodárska pôda o výmere 49 046 m2 (časť je predmetom tohto konania) bola prejednaná v dedičskej veci po poručiteľke nebohej M. Q., rod. V., zomrelej XX. XX. XXXX Štátnym notárskom v Banskej Bystrici, rozhodnutím D 149/79-19 z .
Právna veta: Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia správny súd vychádza zo skutkového stavu, ktorý tu bol v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo vydania opatrenia (§ 135 ods. 1 SSP). Preto v správnom súdnictve správny súd dokazovanie zásadne nevykonáva, vykonáva len také dokazovanie, ktoré je nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia, t.j. jeho rozsah je obmedzený účelom správneho súdnictva (§ 119 ods. 1 SSP). Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahrádzať činnosť orgánov verejnej správy, ale preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, teda posúdiť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z pozostalostného pojednávania po poručiteľoch Z. F. a Q. F., rod. U., osvedčeniami o dedičstve z 21.03.1996 v dedičskej veci po poručiteľke G. S., rod. U., revíznym rozhodnutím z 09.06.1948 a ostatnými dôkazmi priloženými k jej žiadosti. Správne orgány podľa ... ., rod. U. č. D 717/46-5, s osvedčením o dedičstve č. D 2148/95 z 21.03.1996 v dedičskej veci po poručiteľke G. S., rod. U., s archívnymi dokladmi. Ďalej sa prvostupňový orgán oboznámil so spisom bývalého Pozemkového úradu v Rimavskej Sobote .
Právna veta: Vo vzťahu k prejednaniu nároku pred súdom je predbežné prerokovanie nároku pred príslušným orgánom obligatórnym a je procesnou podmienkou, ktorej nedostatok bráni tomu, aby súd mohol konať vo veci. Ide však o odstrániteľný nedostatok a je povinnosťou súdu pokúsiť sa ho odstrániť postupom podľa § 104 OSP. Nemožno žalobu zamietnuť ako predčasnú len z toho dôvodu, že nedošlo k predbežnému prerokovaniu, ani bez ďalšieho konanie zastaviť. Pokiaľ súd dospeje k záveru, že v prejednávanom prípade žalobcovia uplatnili nárok na súde bez predchádzajúceho predbežného prerokovania, bude postupovať podľa § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za nesprávny úradný postup za obdobie od 2.7.2008 do 9.6.2009 (od vznesenia námietky zaujatosti sudcov v dedičskej veci po poručiteľke do podania žaloby v tejto veci náhrady škody), rovnako vyjadrenej ako násobok minimálnej mzdy. V písomnom podaní z 27.1 ... za nesprávny úradný postup za obdobie od 2.7.2008 do 9.6.2009 (od vznesenia námietky zaujatosti sudcov v dedičskej veci po poručiteľke do podania žaloby v tejto veci náhrady škody), rovnako vyjadrenej ako násobok minimálnej mzdy. V písomnom podaní z 27.1 .
... schválenie právneho úkonu dohody o vyporiadaní dedičstva v dedičskej veci po poručiteľke M. T., ktorú v mene maloletého dediča U. T., vnuka poručiteľky, podpísala jeho matka C. T.. Matka maloletého ... tunajší súd podnet Mgr. Martina Výskoka, notára v Partizánskom, na schválenie právneho úkonu za maloletého dediča U. T. v dedičskej veci po poručiteľke M. T., zomrelej dňa XX.XX.XXXX. Tunajší súd uznesením zo dňa 22.01.2013 začal bez návrhu konanie o .
... veci vykonal dokazovanie výsluchom zástupkyne ustanoveného opatrovníka nesvojprávneho, oboznámil sa so zhromaždenými listinnými dôkazmi, najmä s obsahom spisu dedičskej veci po poručiteľke V., sp.zn. Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 10D/282/2011, Dnot 149/2011, ako i ... za nesvojprávneho jemu ustanovený opatrovník Domov sociálnych služieb pre dospelých, S. Súd si zadovážil pre svoje rozhodnutie spis dedičskej veci po poručiteľke V. sp.zn. Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 10D/282/2011, Dnot 149/2011, a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.