Nájdené rozsudky pre výraz: dedičstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17197

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3746 dokumentov
1587 dokumentov
157 dokumentov
50 dokumentov
212 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ust. § 470 ods. 1 OZ, dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Podľa ods. 2 cit. par., ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy poručiteľa podľa pomeru z toho, čo z dedičstva nadobudli k celému dedičstvu. Predmetné zákonné ustanovenie teda určuje, v akom rozsahu zodpovedá dedič za záväzky poručiteľa a za úhradu primeraných nákladov jeho pohrebu. Dedičom sú pritom osoby, ktoré na základe právoplatného rozhodnutia súdu d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25Co/178/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2514206014 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lucia Mizerová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2514206014.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: Mgr. Lucia Mizero
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za situácie, že podaná žaloba o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy nesmeruje proti všetkým účastníkom takto namietaného právneho úkonu, ide o nedostatok vecne legitimácie účastníkov tohto konania. Treba pritom zdôrazniť, že vecná, či už aktívna alebo pasívna legitimácia je stav plynúci z hmotného práva, podľa ktorého účastník je subjektom práv, či povinností, ktoré sú predmetom konania. Nedostatok aktívnej, resp. pasívnej legitimácie účastníkov je vždy dôvodom pre zamietnutie žaloby, pričom súd v tomto smere nie je viazaný poučovacou povinnosťou stanovenou v § 5 O.s.p. Poučovacia povinnosť súdu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Co/179/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8111236199 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Muránska ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8111236199.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou je spojená univerzálna sukcesia práv a povinností a to na základe hmotnoprávnych ustanovení upravujúcich oblasť dedičského práva. Ide predovšetkým o ustanovenia § 460 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj OZ), podľa ktorého sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva (§ 175a a nasl. OSP) a predpokladá aj to, že po každom poručiteľovi musí byť dedičstvo súdom prejednané a o ňom rozhodnuté. Samotné dedičské kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Co/26/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1110215079 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Králová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1110215079.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Mic
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ust. § 470 Občianskeho zákonníka upravuje rozsah dedičovej zodpovednosti jednak za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a jednak za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Pre určenie dediča zodpovedajúceho podľa § 470 Občianskeho zákonníka je rozhodujúce uznesenie súdu o dedičstve, pričom osvedčenie o dedičstve vydané súdnym komisárom má účinky právoplatného uznesenia o dedičstve, lebo na jeho podkladoch je zrejmé, kto sa stal právnym nástupcom poručiteľa. Pri úprave zodpovednosti dedičov vychádza Občiansky zákonník zo zásady zodpovednosti v rozsahu ceny zdede ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4Co/274/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3212200046 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Lichnerová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3212200046.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Lic
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa (§ 460 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zmien a doplnkov). Dedičstvom rozumieme všetok majetok, t.j. veci, práva a pohľadávky, ktoré vlastnícky patrili fyzickej osobe v okamihu jej smrti a ktoré prechádzajú na dedičov, s výnimkou takých práv a pohľadávok, ktoré podľa zákona smrťou poručiteľa zanikajú. Občiansky zákonník pri úprave dedičského práva vychádza zo základnej zásady, že dedičstvo prechádza na dediča, resp. dedičov ipso iure, t.j. podľa samého práva okamihom poručiteľovej smrti.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19Co/223/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8313208558 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8313208558.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Sim
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Notár môže však osvedčenie vydať rovnako iba po splnení zákonných podmienok a to, že na vydanie osvedčenia bol výslovne poverený súdom a dedičia sa vyporiadali medzi sebou dohodou. Nevyžaduje sa však predloženie písomnej dohody dedičov o vyporiadaní dedičstva, ale postačujú aj ich ústne vyjadrenia v konaní pred notárom.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/180/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107216563 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107216563.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Tutka a su
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa (§ 460 Občianskeho zákonníka). K nadobudnutiu dedičstva nedochádza len na základe smrti poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva; predpokladá okrem iného, že dedičstvo po každom poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté (§ 175a a nasl. O. s. p.).

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/294/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8113236006 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8113236006.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofra
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z odôvodnenia týchto rozhodnutí vyplýva, že určiť, či konkrétna vec patrí do dedičstva v sporovom konaní, nie je súd oprávnený, pretože predmetom tohto konania nie je konanie o dedičstve podľa osobitných ustanovení § 175a a nasl. O.s.p., ale spor o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti. Súd je oprávnený rozhodnúť o vlastníctve poručiteľa k určitej veci ku dňu jeho smrti, nie je však oprávnený rozhodnúť, že konkrétna vec je predmetom dedičstva. Takýto právny záver je vyhradený výlučne súdu, ktorý prejednáva dedičstvo v nesporovom konaní a ktorého účastníkmi sú iba potencio ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 9Co/113/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5305207631 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Mejstrík ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5305207631.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 463 až 467 Občianskeho zákonníka dedič môže dedičstvo odmietnuť. Osobám, ktoré nemôžu samostatne vykonávať právne úkony, či už sú to maloletí alebo osoby pozbavené príp. obmedzené v spôsobilosti na právne úkony, poskytuje štát zvýšenú ochranu tým, že všetky právne úkony urobené v ich mene ich zákonnými zástupcami presahujúce rámec bežnej veci, podliehajú schváleniu súdom. Súd musí takýto právny úkon preskúmať z hľadiska jeho súladu so zákonom a záujmom osoby, za ktorú bol právny úkon urobený. Schváliť ho môže len vtedy, keď má za preukázané, že takýto právny úkon je v záujme osoby, za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 34P/202/2012 3112215719 08.02.2013 Mgr. Katarína Šimková ECLI:SK:OSTN:2013:3112215719.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou Mgr. Katarínou Šimkovou vo veci starostlivosti súdu o maloletého V. S., nar. XX.XX.XXXX, zvereného do pestúnskej starostlivosti V. S., v konaní zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnyc
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 175k ods.2 OSP ak však rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností, odkáže súd uznesením po márnom pokuse o zmier toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou. Na podanie žaloby určí lehotu. Ak žaloba nebude podaná v lehote, pokračuje súd v konaní bez zreteľa na tohto dediča. Postupom podľa ustanovenia § 175k ods.2 OSP sa rieši v občianskom súdnom konaní predbežná otázka významná pre konanie o dedičstve, ak ide o spornú skutočnosť, na ktorej závisí zistenie okruhu dedičov. Podľa citovaného zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8Co/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4110222243 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Hušeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2012:4110222243.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Hušekov
MENU