Nájdené rozsudky pre výraz: dlhodobý pobyt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 474

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

150 dokumentov
72 dokumentov
53 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dôvody vydedenia uvádzané poručiteľom v listine o vydedení musia existovať v čase spísania listiny. Vo všeobecnosti platí, že poručiteľ sa za svojho života môže dovolávať „opravdivého záujmu od svojho potomka (žalobkyne, dcéry) vtedy, ak sám nevyvolal stav, ktorý by potomkovi bránil prejavovať o neho záujem. O neprejavenie opravdivého záujmu o poručiteľa v zmysle ust. § 469a ods. 1 písm. b) OZ nejde v prípade, ak nezáujem potomka bol v značnej miere vyvolaný samotným poručiteľom. Nemožno potom opomenúť konkrétne možnosti dediča prejavovať záujem o poručiteľa. KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAV ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/630/2013 6712214089 25.03.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6712214089.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci žalobkyne: N. C. rod. N., nar. XX.
Právna veta: Podľa § 43 ods. 1 Zákona o rodine, maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti. Podľa § 100 ods. 3 OSP ak je účastníkom konania maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 5CoP/31/2012 4109235134 22.10.2012 JUDr. Boris Minks ECLI:SK:KSNR:2012:4109235134.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Borisa Minksa a sudcov JUDr. Vladimíra Pribulu a JUDr. Renáty Pátrovičovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: B. V. H., nar. XX.XX.XXXX, zastúpený Úradom práce, sociál
Právna veta: Ústavnokonformný výklad Zákona o poľovníctve za súčasnej právnej úpravy je obsiahnutý najmä v § 5 tohto zákona, podľa ktorého vlastníci poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru rozhodujú na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov. Rokovanie zhromaždenia vlastníkov môže zvolať jedna tretina vlastníkov poľovných pozemkov, počítaná podľa výmery pozemkov začlenených do poľovného revíru. Zhromaždenie vlastníkov môžu zvolať vlastníci poľovných pozemkov alebo ich splnomocnení zástupcovia aj verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesená v každej obci, v katastrálnom území ktorej sa má ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/358/2012 6612208559 13.12.2012 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2012:6612208559.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a sudcov Mgr. Štefana Baláža a JUDr. Alexandra Mojša, v právnej veci navrhovateľa U.. Q. B., narodeného XX. XX.
Právna veta: Na základe Korigenda k nariadeniu Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Úradný vestník Európskej únie L131/26, slovenská verzia) je správne znenie čl. 3 Nariadenia Rady č. 4/2009 nasledovné: V členských štátoch je právomoc vo veciach vyživovacej povinnosti daná: a) súdu podľa miesta obvyklého pobytu odporcu, alebo b) súdu podľa miesta obvyklého pobytu oprávneného, alebo c) súdu, ktorý má podľa svojho právneho poriadku právomoc konať o osobnom stave, ak vec týkajúca sa vyživovacej povi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6CoP/106/2012 3712208402 08.01.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3712208402.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti o mal. deti W.: Y., nar. XX.XX.XXXX a I., nar. XX.XX.XXXX, bytom XX S. St., G., RG XX X LP, P. X., zastúpené ÚPSVaR Považská Bystrica, deti rodičov: H. W., bytom C. 8, Z. a Y. W., bytom XX S. St., G., RG XX X LP
Právna veta: Konanie v krajnej núdzi je aktívne konanie alebo opomenutie, ktorým osoba odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému Trestným zákonom za splnenia všetkých zákonných podmienok podľa § 24 Tr. zák., v dôsledku čoho takéto konanie nie je protiprávne, t.j. nie je trestným činom ani správnym deliktom. Princíp subsidiarity krajnej núdze, vyjadrený v odseku 2 § 24 Tr. zák. kladie podmienku, že konať obetovaním záujmu chráneného Trestným zákonom možno až vtedy, keď neexistujú iné možnosti odvrátenia priamo hroziaceho nebezpečenstva, ktoré by neobetovali záujmy chránené Trestným zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1To/46/2012 4211010248 27.11.2012 JUDr. Štefan Hrvola ECLI:SK:KSNR:2012:4211010248.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Hrvolu a členov senátu JUDr. Ľubomíry Kubáňovej a JUDr. Ingrid Kišacovej, Dr., v trestnej veci proti obžalovanej W. D. pre pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods.
Právna veta: Cudzinec, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení, môže sa dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí; zástupcom môže byť len fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak. V tej istej veci môže mať osoba uvedená v prvej vete len jedného zvoleného zástupcu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre jeho naplnenie nestačí len formálne poverenie konkrétnej osoby právnym zastupovaním ale je splnené až vtedy, ak osoba - cudzinec, v danom prípade žalobca má prístup k právnej službe vtedy, keď to pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Sa/36/2016 7016201241 28. 11. 2016 JUDr. Juraj Tymko ECLI:SK:KSKE:2016:7016201241.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Jurajom Tymkom, v právnej veci žalobcu F. Y., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom G.Q. XB, XXXXX, G., Š., štátna príslušnosť N. A., doklad totožnosti - cestovný doklad typ N., kód Y., číslo XXXXXXXX, toho ča
Právna veta: Znalecké dokazovanie v zmysle § 127 O.s.p. sa nariaďuje vtedy, ak rozhodnutie súdu závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že dôkaz znaleckým posudkom je oprávnený súd hodnotiť podľa ust. § 132 O.s.p., avšak jeho hodnoteniu nemôžu podliehať odborné znalecké závery v zmysle ich správnosti. Súd môže hodnotiť presvedčivosť posudku len čo do jeho úplnosti vo vzťahu k zadaniu, logické zdôvodnenie znaleckého nálezu a jeho súlad s ostatnými dôkazmi (I. ÚS ČR 483/2011 zo dňa 06.05.2003).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/74/2013 3109213109 21.01.2015 JUDr. Darina Legerská ECLI:SK:KSTN:2015:3109213109.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členov senátu JUDr. Natálie Čekanovej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci žalobcu EMZET, spol. s r.o. so sídlom ZTS 583/9, 018 41 Dubnica nad V
Právna veta: V prípade aplikácie ustanovenia § 82 ods. 2 ZoPC správny orgán môže pristúpiť k administratívnemu vyhosteniu štátneho príslušníka, pričom musí uviesť svoju správnu úvahu, ktorá ho viedla k tomu, prečo pristúpil v prípade žalobcu k jeho administratívnemu vyhosteniu. Nepostačuje len konštatovanie, že citované ustanovenie takúto možnosť správnemu orgánu dáva, bez uvedenia ďalších skutočností odôvodňujúcich, prečo musel v jeho prípade pristúpiť k využitiu daného ustanovenia. Na tomto mieste treba uviesť, že prvostupňový správny orgán bližšie nijako neodôvodňuje toto svoje oprávnenie vyplývajúce z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Sa/4/2020 8019200808 10. 02. 2021 JUDr. Marek Kotora ECLI:SK:KSKE:2021:8019200808.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Marekom Kotorom, v právnej veci žalobcu: C. J., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Q. E. XXX, XXX X Y., M. C., T. T.: Š. XXXX/X, XXX XX V., zastúpený Mgr. Petrom Lindemanom, advokátom, Murgašova 86/1, Popr
Právna veta: V prvom rade správny súd zdôrazňuje, že citované ust. § 23a ods. 1 písm. a) až z) zákona č. 5/2004 Z.z. upravuje situácie (prípady), v ktorých je zamestnávateľ oprávnený zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny. Toto ustanovenie nijak nemodifikuje právnu povinnosť uloženú zamestnávateľovi citovaným ust. § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 . Citované ust. § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o sociálnom poistení totiž ukladá oznamovaciu povinnosť zamestnávateľovi vo vzťahu k zamestnancovi podľa § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, resp. § 4 ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Ako je zrejmé z le ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/188/2019 5019200778 23. 02. 2021 JUDr. Jana Vargová ECLI:SK:KSZA:2021:5019200778.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Vargovej a členov senátu JUDr. Zuzany Krivdovej a JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: MIX SK, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 3338/17
MENU