Nájdené rozsudky pre výraz: dočasná štátna služba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 238

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

134 dokumentov
15 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 7. Odvolací súd sa nestotožnil s námietkou žalobcu v podanom odvolaní, že súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil, keď vychádzal zo záveru, že odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby je špecifickou, resp. osobitnou kategóriou štátneho zamestnanca, na ktorého sa nevzťahujú všetky ustanovenia zákona o štátnej službe, nakoľko prvoinštančný súd celkom jasne a zrozumiteľne deklaroval svoj právny názor, že štátnozamestnanecký pomer žalobcu skončil podľa ust. § 52 ods. 1 písm. i) zákona o štátnej službe uplynutím dočasnej štátnej služby, t. j. zo zákona. 8. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 10CoPr/5/2018 1316217406 19. 07. 2018 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2018:1316217406.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a členov senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a JUDr. Romana Majerského v právnej veci žalobcu: H.. H. K., X.. XX.XX.XXXX, L. E. F
Právna veta: V zmysle ustanovení § 23 ods. 4 z. č. 315/2001 Z.z. prípravnú štátnu službu možno predĺžiť, ak počas nej čakateľ bez svojho zavinenia nezískal osobitnú odbornú spôsobilosť a čakateľ Horskej záchrannej služby odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, najviac však o 1 rok. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že po uplynutí doby 3 rokov (2+1 po predĺžení) nie je možné jej predĺženie aj na ďalšie obdobie. Ku skončeniu služobného pomeru dochádza uplynutím dočasnej štátnej služby v zmysle § 63 ods. 1 písm. b) z. č. 315/2001 Z.z. Keďže ide o výslovné znenie zákona, nie je ho možné meniť, resp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19CoPr/6/2019 8711210095 20. 02. 2020 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2020:8711210095.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcu: P.. T. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. S., O. XXXX/X, pr. zast. AK SD L
Právna veta: Podľa § 70 ods. 2 písm. a) zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl služobný pomer profesionálneho vojaka možno skončiť prepustením, ak a) požiadal o skončenie služobného pomeru pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 písm. i) až k). Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl dočasná štátna služba, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, trvá do a) uplynutia doby výsluhy v hodnosti, b) uplynutia maximálnej doby služby alebo c) dosiahnutia 55 rokov veku profesionálneho vojaka. Zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/15/2012 2012200101 05.09.2013 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2013:2012200101.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Róberta Foltána v právnej veci žalobcu: A. P., nar. XX.X.XXXX, bytom N. XX, XXX XX C., právne zastúpený: Advokátska k
Právna veta: Ustanovenie § 54 zákona č. 281/2015 Z. z. upravuje obsah služobného hodnotenia a termíny na spracovanie služobného hodnotenia profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a v stálej štátnej službe. Služobné hodnotenie, tak ako v súčasnej právnej úprave, slúži ako podklad pre rozhodovanie o postupe v služobnej kariére, prípadne o zotrvaní profesionálneho vojaka v štátnej službe. Služobné hodnotenie je súbor bodovo hodnotených výsledkov a porovnávacích kritérií, ktoré môžu byť doplnené slovným zhodnotením. V závere služobného hodnotenia sa uvedú návrhy opatrení s profesionálnym vojakom, uved ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/108/2017 1017200784 04. 09. 2019 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2019:1017200784.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeanette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka PhD., v právnej veci žalobcu: M.. G.. U. N., nar. XX.XX.XXXX, by
Právna veta: Žalobkyňa v žalobe tiež poukázala na ustanovenie § 133 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z.z., v zmysle ktorého profesionálny vojak má právo na peňažné náležitosti podľa tohto zákona a následne poukázala aj na ustanovenie § 171 citovaného zákona, ktorý upravuje ďalšie finančné náležitosti vojaka v prípravnej štátnej službe. V žiadnom ustanovení zákona č. 281/2015 Z.z. podľa žalobkyne nie je výslovne uvedené, že v prípade nezvládnutia a následného ukončenia vysokoškolského štúdia musí vojak vrátiť služobný plat. Žalobkyňa má preto za to, že ak vojak štátnu službu fyzicky vykonával, je v rozpor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/136/2018 5018200404 10. 11. 2020 JUDr. Zuzana Jančárová ECLI:SK:KSZA:2020:5018200404.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Jančárovej a členov senátu JUDr. Jany Martinčekovej a JUDr. Jany Vargovej, v právnej veci žalobkyne: X. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. č. XXX
Meritum Premlčanie
Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva (nároky) a zároveň aj zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si sv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 10CoCsp/3/2020 1118202545 30. 01. 2020 JUDr. Ayše Pružinec - Eren ECLI:SK:KSBA:2020:1118202545.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ayše Pružinec Eren a členov senátu JUDr. Ľuboša Sádovského a JUDr. Michaely Frimmelovej v právnej veci žalobcu: T.. T. W., B.. XX. XX. XXXX, X. Z. D.. Č..
Právna veta: Je neprípustné, aby sa až v začatom disciplinárnom konaní, t. j. v priebehu disciplinárneho konania, ustaľovalo konkrétne disciplinárne previnenie, ktoré je žalobcovi kladené za vinu. Obvinený z trestného deliktu má právo na spravodlivý proces. Súčasťou tohto práva je právo na obhajobu voči trestnému previneniu. Už od momentu začatia disciplinárneho konania musí byť obvinenému zrejmé, voči ktorému konkrétnemu previneniu, ktorých taxatívny výpočet je obsiahnutý v citovanom ust. § 83 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z.z., má obvinený formulovať svoju procesnú obranu (obhajobu). Práve uvedená okolnosť j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/134/2019 5019200669 24. 11. 2020 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2020:5019200669.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Jany Vargovej (sudca spravodajca) a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: P. S., nar. XX.XX.XX
Právna veta: Zákon o štátnej službe upravuje tzv. ponukovú povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi v zmysle ust. § 47 písm. b), ktorej splnenie je hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede. Zamestnávateľovi dáva dve alternatívy. Po prvé, ak nemá možnosť zamestnanca naďalej zamestnávať, čo treba vykladať tak, že nemá pre zamestnanca žiadnu prácu (ide tu o tzv. absolútnu nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať), ponukovú povinnosť nemá. Po druhé, ak má pre zamestnanca také voľné pracovné miesto, ktoré je pre neho vhodné, je povinný predtým, než dá zamestnancovi výpoveď, túto prácu zamestnancovi ponúknuť, ina ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6CoPr/2/2014 8112214988 11.03.2014 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2014:8112214988.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci žalobcu: Ing. W. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom B., V.. O. XX, proti žalovanému: Ministerstvo
Právna veta: Ponuku vhodnej práce ako hmotnoprávnu podmienku výpovede je nutné posudzovať tak, že môže ísť aj o prácu prípadne na kratší pracovný čas a môže ísť o akúkoľvek prácu, na ktorú žalobkyňa spĺňa zdravotné predpoklady. Iba jej nesplnenie, teda nesplnenie ponukovej povinnosti by znamenalo neplatnú výpoveď. Pritom táto ponuka vhodného zamestnania musí byť realizovaná predtým, než bude daná výpoveď. Ak by bola ponuka vhodného zamestnania daná až po uplatnení výpovede, vtedy by výpoveď bola neplatná. Pritom na platnosť výpovede je nutné, aby takáto ponuka bola odmietnutá. (...) Správne súd prvej inšta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19CoPr/2/2020 8614202281 30. 06. 2020 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2020:8614202281.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karol Krochta v spore žalobkyne: P.. U. X., I. XX/X, X., občan X., zastúpená JUDr. Karolom Glinským,
MENU