SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157566
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: dodatočné dedičské konanie


Približný počet výsledkov: 134 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dodatočné dedičské konanie
  • dodatocny nájdené 70962 krát v 34720 dokumentoch
  • dedicsky nájdené 47150 krát v 12627 dokumentoch
  • konanie nájdené 6945514 krát v 408495 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 44 dokumentov


Právna veta: V konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva (§ 175x Občianskeho súdneho poriadku) nemožno meniť výsledky pôvodného dedičského konania. Týka sa to tak majetku a dlhov, ako aj okruhu účastníkov konania a dedičských práv. Všetky rozhodnutia v konaní podľa § 175x O. s. p., sa preto môžu týkať len novo zisteného majetku. Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x O. s. p. nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní a rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/116/2013 8111235011 09.10.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8111235011.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a z členov senátu JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a JUDr. Viery Kandrikovej v právnej veci žalobcov: 1. S. X., rod. A., nar. XX. XX. XXXX, bytom F. XXXX/XX, K. K. - .
Právna veta: Úlohou správneho orgánu v ďalšom konaní t.j. ešte pred vydaním rozhodnutia, bolo preto ďalej konať s touto účastníčkou konania, tejto účastníčke umožniť uplatniť jej procesné práva (§ 3 ods. 2, § 33 ods. 1, 2 správneho poriadku) a až tak vo veci rozhodnúť. Správny orgán uvedeným spôsobom nepostupoval, vydal rozhodnutie bez toho, aby konal s navrhovateľkou ako s účastníčkou konania a keďže jej odňal jej procesné práva, medzi inými aj právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhovať dôkazy, rozhodol predčasne na základe neúplne a nepresne zisteného skutkového stavu. Nesprávne postupo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... novoobjaveného majetku po nebohej poručiteľke U. Z., rodenej U., ktorá zomrela dňa XX.X.XXXX. Výsledkom tohto dodatočného dedičského konania, ktoré inicioval M. Z. - syn poručiteľky, bolo rozhodnutie bývalého Štátneho notárstva Bratislava 4, číslo D 556 ... novoobjaveného majetku po nebohej poručiteľke U. Z., rodenej U., ktorá zomrela dňa XX.X.XXXX. Výsledkom tohto dodatočného dedičského konania, ktoré inicioval M. Z. - syn poručiteľky, bolo rozhodnutie bývalého Štátneho notárstva Bratislava 4, číslo D 556 .
Právna veta: Z odôvodnenia týchto rozhodnutí vyplýva, že určiť, či konkrétna vec patrí do dedičstva v sporovom konaní, nie je súd oprávnený, pretože predmetom tohto konania nie je konanie o dedičstve podľa osobitných ustanovení § 175a a nasl. O.s.p., ale spor o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti. Súd je oprávnený rozhodnúť o vlastníctve poručiteľa k určitej veci ku dňu jeho smrti, nie je však oprávnený rozhodnúť, že konkrétna vec je predmetom dedičstva. Takýto právny záver je vyhradený výlučne súdu, ktorý prejednáva dedičstvo v nesporovom konaní a ktorého účastníkmi sú iba potencio ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , má rovnaké právne dôsledky, t.z. že po vyhovení takejto žaloby bude sporná nehnuteľnosť prejednaná v dodatočnom dedičskom konaní po nebohom poručiteľovi. Doterajšia prax súdov akceptovala obidve žaloby. Postup súdu v tomto prípade je príliš formalistický ... , má rovnaké právne dôsledky, t.z. že po vyhovení takejto žaloby bude sporná nehnuteľnosť prejednaná v dodatočnom dedičskom konaní po nebohom poručiteľovi. Doterajšia prax súdov akceptovala obidve žaloby. Postup súdu v tomto prípade je príliš formalistický .
Právna veta: Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou je spojená univerzálna sukcesia práv a povinností a to na základe hmotnoprávnych ustanovení upravujúcich oblasť dedičského práva. Ide predovšetkým o ustanovenia § 460 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj OZ), podľa ktorého sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva (§ 175a a nasl. OSP) a predpokladá aj to, že po každom poručiteľovi musí byť dedičstvo súdom prejednané a o ňom rozhodnuté. Samotné dedičské kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ďalšie prejednanie dedičstva. Pokiaľ by súd v tomto konaní určil dedičskú nespôsobilosť žalovaného, malo by to vplyv na dodatočné dedičské konanie, v čoho dôsledku je právne postavenie žalobcu neisté. V tejto súvislosti súd prvej inštancie uviedol, že konanie ... , (rozhodnutie NS SR sp. zn. 2Cdo 108/2008). Aj v prípade, že by žalobca opätovne inicioval dodatočné dedičské konanie, nedosiahol by žiadnu zmenu jeho právneho postavenia vo vzťahu k žalovanej pretože v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva je .
Právna veta: V občianskom súdnom konaní sa vyšetrovacia, resp. inkvizičná zásada uplatňuje jedine v konaniach, ktoré sú taxatívne vymenované v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p.. V sporových konaniach je dôkazná povinnosť - povinnosťou účastníka a jej obsahom je označiť dôkazné prostriedky k preukázaniu tvrdených skutočností. Táto povinnosť je sprevádzaná inštitútom dôkazného bremena spočívajúceho v povinnosti dokazovať skutkové okolnosti predpokladané právnou normou, na základe ktorej účastník uplatňuje svoje deklarované právo. Pokiaľ sa mu to nepodarí a dôkazné bremeno sa neunesie, prejaví sa to v procesne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preto sa odporkyňa na úkor navrhovateľky bezdôvodne obohatila sumou vo výške 2 553,77 Eur. Okresný súd zdôraznil, že v dodatočnom dedičskom konaní vedenom po poručiteľovi W. Z. bola vkladná knižka prejednaná ako celok. Po zaplatení sumy 851,26 Eur odporkyňou v ... , v ktorom bolo vydané osvedčenie o dedičstve dňa 22. 03. 2005. Následne bolo na Okresnom súde Brezno po poručiteľovi dodatočné dedičské konanie pod sp. zn. 9D/428/2005, predmetom ktorého bola vkladná knižka č. XXXXXXXXXX/XXXX so zostatkom ku dňu jeho .
Právna veta: Opravou údajov katastra podľa ustanovenia § 59 ods. 1 písm. a) katastrálneho zákona však nemožno riešiť spor o vlastníctvo. Rozhodnutie vydané podľa citovaného ustanovenia nemá hmotnoprávne, ale len evidenčné účinky, samo osebe nerieši konečným spôsobom otázku, kto je vlastníkom nehnuteľností resp. kto má vecné právo k nehnuteľnosti. Všetky údaje o právnych vzťahoch k nehnuteľnosti zapísané v katastri, o ktorých oprávnený tvrdí, že alebo nezodpovedajú súčasnému právnemu stavu, že k ich zápisu došlo bez platného právneho dôvodu, že boli zápisom v katastri vo svojich právach ukrátení, zbave ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... parcely E KN č. XXX v podiele XX/XXX. Poukázala na to. že tento spoluvlastnícky podiel by mohol byť predmetom dodatočného dedičského konania po poručiteľovi, a tým by nebolo upreté jej dedičské právo po poručiteľovi. 3. Vlastnícke právo k pozemkovoknižnej parcele mpč. XXX .
Právna veta: Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia správny súd vychádza zo skutkového stavu, ktorý tu bol v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo vydania opatrenia (§ 135 ods. 1 SSP). Preto v správnom súdnictve správny súd dokazovanie zásadne nevykonáva, vykonáva len také dokazovanie, ktoré je nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia, t.j. jeho rozsah je obmedzený účelom správneho súdnictva (§ 119 ods. 1 SSP). Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahrádzať činnosť orgánov verejnej správy, ale preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, teda posúdiť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1944 vyhlásený za mŕtveho nebol vlastníkom predmetných nehnuteľností a vlastnícke právo k nim mu nebolo ani reštituované. Preto dôvodne bolo dodatočné dedičské konanie zastavené. Nemožno opomenúť, že predmetný reštitučný prípad bol prípad sui generis a že riešenie bolo od začiatku poznačené nevyjasnením si .
Právna veta: Pri skúmaní existencie naliehavého právneho záujmu ide predovšetkým o posúdenie, či podaná žaloba je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany práva žalobcu, či sa ňou môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva, a či snáď len zbytočne nevyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné (ďalšie) súdne konanie alebo konania. Naliehavosť nie je daná, ak má žalobca k dispozícii iný spôsob ochrany tvrdeného práva. Súdna prax sa ustálila na názore, že určovacia žaloba je prípustná pri spornosti práv (právnych vzťahov) k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri nehnuteľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Existenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení odôvodnil tým, že bez takéhoto určovacieho výroku nie je možné nehnuteľnosti prerokovať v (dodatočnom) dedičskom konaní a následne vykonať v evidencii nehnuteľností zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na dedičov resp. že bez takéhoto určovacieho výroku nie .
... dedičské konanie pod sp. zn. 13P/38/2012, na základe čoho zistil tento skutkový stav: Na tomto súde sa vedie dodatočné dedičské konanie po neb. U. I., N.. XX.XX.XXXX, otcovi mal. dieťaťa a to pod sp. zn. 4D/314/2011. Zákonní ... dedičské konanie pod sp. zn. 13P/38/2012, na základe čoho zistil tento skutkový stav: Na tomto súde sa vedie dodatočné dedičské konanie po neb. U. I., N.. XX.XX.XXXX, otcovi mal. dieťaťa a to pod sp. zn. 4D/314/2011. Zákonní .
... súrodencov, či majú záujem o predmetné nehnuteľnosti, tieto však nikto nechcel. V súvislosti s dedičstvom po U. C. prebehlo viacero dodatočných dedičských konaní. Čo sa týka sporných darovacích zmlúv, nie je pravdivé tvrdenie navrhovateľov, že existujú dve verzie darovacej zmluvy. V roku 2007 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.