Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079414
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dodatočné dedičské konanie


Približný počet výsledkov: 129 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dodatočné dedičské konanie
  • dodatocny nájdené 69229 krát v 34122 dokumentoch
  • dedicsky nájdené 46478 krát v 12527 dokumentoch
  • konanie nájdené 6839580 krát v 405734 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 44 dokumentov


Právna veta: V konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva (§ 175x Občianskeho súdneho poriadku) nemožno meniť výsledky pôvodného dedičského konania. Týka sa to tak majetku a dlhov, ako aj okruhu účastníkov konania a dedičských práv. Všetky rozhodnutia v konaní podľa § 175x O. s. p., sa preto môžu týkať len novo zisteného majetku. Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x O. s. p. nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní a rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/116/2013 8111235011 09.10.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8111235011.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a z členov senátu JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a JUDr. Viery Kandrikovej v právnej veci žalobcov: 1. S. X., rod. A., nar. XX. XX. XXXX, bytom F. XXXX/XX, K. K. - .
Právna veta: Úlohou správneho orgánu v ďalšom konaní t.j. ešte pred vydaním rozhodnutia, bolo preto ďalej konať s touto účastníčkou konania, tejto účastníčke umožniť uplatniť jej procesné práva (§ 3 ods. 2, § 33 ods. 1, 2 správneho poriadku) a až tak vo veci rozhodnúť. Správny orgán uvedeným spôsobom nepostupoval, vydal rozhodnutie bez toho, aby konal s navrhovateľkou ako s účastníčkou konania a keďže jej odňal jej procesné práva, medzi inými aj právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhovať dôkazy, rozhodol predčasne na základe neúplne a nepresne zisteného skutkového stavu. Nesprávne postupo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... novoobjaveného majetku po nebohej poručiteľke U. Z., rodenej U., ktorá zomrela dňa XX.X.XXXX. Výsledkom tohto dodatočného dedičského konania, ktoré inicioval M. Z. - syn poručiteľky, bolo rozhodnutie bývalého Štátneho notárstva Bratislava 4, číslo D 556 ... novoobjaveného majetku po nebohej poručiteľke U. Z., rodenej U., ktorá zomrela dňa XX.X.XXXX. Výsledkom tohto dodatočného dedičského konania, ktoré inicioval M. Z. - syn poručiteľky, bolo rozhodnutie bývalého Štátneho notárstva Bratislava 4, číslo D 556 .
Právna veta: Z odôvodnenia týchto rozhodnutí vyplýva, že určiť, či konkrétna vec patrí do dedičstva v sporovom konaní, nie je súd oprávnený, pretože predmetom tohto konania nie je konanie o dedičstve podľa osobitných ustanovení § 175a a nasl. O.s.p., ale spor o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti. Súd je oprávnený rozhodnúť o vlastníctve poručiteľa k určitej veci ku dňu jeho smrti, nie je však oprávnený rozhodnúť, že konkrétna vec je predmetom dedičstva. Takýto právny záver je vyhradený výlučne súdu, ktorý prejednáva dedičstvo v nesporovom konaní a ktorého účastníkmi sú iba potencio ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , má rovnaké právne dôsledky, t.z. že po vyhovení takejto žaloby bude sporná nehnuteľnosť prejednaná v dodatočnom dedičskom konaní po nebohom poručiteľovi. Doterajšia prax súdov akceptovala obidve žaloby. Postup súdu v tomto prípade je príliš formalistický ... , má rovnaké právne dôsledky, t.z. že po vyhovení takejto žaloby bude sporná nehnuteľnosť prejednaná v dodatočnom dedičskom konaní po nebohom poručiteľovi. Doterajšia prax súdov akceptovala obidve žaloby. Postup súdu v tomto prípade je príliš formalistický .
Právna veta: Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou je spojená univerzálna sukcesia práv a povinností a to na základe hmotnoprávnych ustanovení upravujúcich oblasť dedičského práva. Ide predovšetkým o ustanovenia § 460 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj OZ), podľa ktorého sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva (§ 175a a nasl. OSP) a predpokladá aj to, že po každom poručiteľovi musí byť dedičstvo súdom prejednané a o ňom rozhodnuté. Samotné dedičské kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ďalšie prejednanie dedičstva. Pokiaľ by súd v tomto konaní určil dedičskú nespôsobilosť žalovaného, malo by to vplyv na dodatočné dedičské konanie, v čoho dôsledku je právne postavenie žalobcu neisté. V tejto súvislosti súd prvej inštancie uviedol, že konanie ... , (rozhodnutie NS SR sp. zn. 2Cdo 108/2008). Aj v prípade, že by žalobca opätovne inicioval dodatočné dedičské konanie, nedosiahol by žiadnu zmenu jeho právneho postavenia vo vzťahu k žalovanej pretože v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva je .
Právna veta: V občianskom súdnom konaní sa vyšetrovacia, resp. inkvizičná zásada uplatňuje jedine v konaniach, ktoré sú taxatívne vymenované v ustanovení § 120 ods. 2 O. s. p.. V sporových konaniach je dôkazná povinnosť - povinnosťou účastníka a jej obsahom je označiť dôkazné prostriedky k preukázaniu tvrdených skutočností. Táto povinnosť je sprevádzaná inštitútom dôkazného bremena spočívajúceho v povinnosti dokazovať skutkové okolnosti predpokladané právnou normou, na základe ktorej účastník uplatňuje svoje deklarované právo. Pokiaľ sa mu to nepodarí a dôkazné bremeno sa neunesie, prejaví sa to v procesne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preto sa odporkyňa na úkor navrhovateľky bezdôvodne obohatila sumou vo výške 2 553,77 Eur. Okresný súd zdôraznil, že v dodatočnom dedičskom konaní vedenom po poručiteľovi W. Z. bola vkladná knižka prejednaná ako celok. Po zaplatení sumy 851,26 Eur odporkyňou v ... , v ktorom bolo vydané osvedčenie o dedičstve dňa 22. 03. 2005. Následne bolo na Okresnom súde Brezno po poručiteľovi dodatočné dedičské konanie pod sp. zn. 9D/428/2005, predmetom ktorého bola vkladná knižka č. XXXXXXXXXX/XXXX so zostatkom ku dňu jeho .
Právna veta: Opravou údajov katastra podľa ustanovenia § 59 ods. 1 písm. a) katastrálneho zákona však nemožno riešiť spor o vlastníctvo. Rozhodnutie vydané podľa citovaného ustanovenia nemá hmotnoprávne, ale len evidenčné účinky, samo osebe nerieši konečným spôsobom otázku, kto je vlastníkom nehnuteľností resp. kto má vecné právo k nehnuteľnosti. Všetky údaje o právnych vzťahoch k nehnuteľnosti zapísané v katastri, o ktorých oprávnený tvrdí, že alebo nezodpovedajú súčasnému právnemu stavu, že k ich zápisu došlo bez platného právneho dôvodu, že boli zápisom v katastri vo svojich právach ukrátení, zbave ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... parcely E KN č. XXX v podiele XX/XXX. Poukázala na to. že tento spoluvlastnícky podiel by mohol byť predmetom dodatočného dedičského konania po poručiteľovi, a tým by nebolo upreté jej dedičské právo po poručiteľovi. 3. Vlastnícke právo k pozemkovoknižnej parcele mpč. XXX .
Právna veta: Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia správny súd vychádza zo skutkového stavu, ktorý tu bol v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo vydania opatrenia (§ 135 ods. 1 SSP). Preto v správnom súdnictve správny súd dokazovanie zásadne nevykonáva, vykonáva len také dokazovanie, ktoré je nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia, t.j. jeho rozsah je obmedzený účelom správneho súdnictva (§ 119 ods. 1 SSP). Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahrádzať činnosť orgánov verejnej správy, ale preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, teda posúdiť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1944 vyhlásený za mŕtveho nebol vlastníkom predmetných nehnuteľností a vlastnícke právo k nim mu nebolo ani reštituované. Preto dôvodne bolo dodatočné dedičské konanie zastavené. Nemožno opomenúť, že predmetný reštitučný prípad bol prípad sui generis a že riešenie bolo od začiatku poznačené nevyjasnením si .
... dedičské konanie pod sp. zn. 13P/38/2012, na základe čoho zistil tento skutkový stav: Na tomto súde sa vedie dodatočné dedičské konanie po neb. U. I., N.. XX.XX.XXXX, otcovi mal. dieťaťa a to pod sp. zn. 4D/314/2011. Zákonní ... dedičské konanie pod sp. zn. 13P/38/2012, na základe čoho zistil tento skutkový stav: Na tomto súde sa vedie dodatočné dedičské konanie po neb. U. I., N.. XX.XX.XXXX, otcovi mal. dieťaťa a to pod sp. zn. 4D/314/2011. Zákonní .
... súrodencov, či majú záujem o predmetné nehnuteľnosti, tieto však nikto nechcel. V súvislosti s dedičstvom po U. C. prebehlo viacero dodatočných dedičských konaní. Čo sa týka sporných darovacích zmlúv, nie je pravdivé tvrdenie navrhovateľov, že existujú dve verzie darovacej zmluvy. V roku 2007 .
... na notárskom úrade návrh na vydanie osvedčenia o vydržaní nehnuteľností, domáhal sa, resp. jeho matka, prejednania uvedených nehnuteľností v rámci dodatočného dedičského konania po R.., ktoré konanie však bolo zastavené práve z dôvodu, že uvedené nehnuteľnosti boli prejednané v pôvodnom dedičskom konaní. Z .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.