Nájdené rozsudky pre výraz: dohoda o zmluvnej pokute

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2834

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

154 dokumentov
37 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie dodatku pritom nemožno považovať za individuálne dojednané, nakoľko bolo súčasťou vopred pripraveného textu dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb, vyhotoveného samotným žalobcom; išlo teda o typ tzv. formulárovej zmluvy, bez možnosti zasahovania do jej obsahu druhou zmluvnou stranou. Základným princípom spotrebiteľských zmlúv je, že nesmú obsahovať neprijateľnú zmluvnú podmienku, t.j. také zmluvné dojednanie, ktoré spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, čo podľa odvolacieho súdu dohoda o zmluvnej pokute v d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Co/187/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6118266946 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexandra Hanusová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:6118266946.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Odvolací súd sa nestotožňuje s právnym názorom súdu prvej inštancie, že dohodnutá zmluvná pokuta je v rozpore s dobrými mravmi, keď podľa názoru odvolacieho súdu dlžník nemôže úspešne namietať rozpor dohody o zmluvnej pokute s dobrými mravmi, ak on sám mohol zabrániť nárastu celkovej výšky zmluvnej pokuty práve splnením si jeho zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. A teda len posudzovanie samotnej konečnej výšky zmluvnej pokuty by odporovalo účelu zmluvnej pokuty a neoprávnene by zvýhodňovalo dlžníka, keď zvyšovanie výhodnosti jeho pozície pri posudzovaní prípadnej neprimeranosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31CoKR/11/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2115211736 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Vyskočová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2115211736.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey V
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dohoda o zmluvnej pokute musí mať v zmysle ust. § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka písomnú formu, inak by takáto dohoda nebola pre nedostatok formy platná (§ 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Dohodu o zmluvnej pokute tak možno uzavrieť buď samostatne (následne po uzavretí zabezpečovanej zmluvy), alebo ako súčasť záväzkového právneho vzťahu (zmluvy), ktorého sa zmluvná pokuta týka. Dohoda o zmluvnej pokute musí obsahovať odkaz na zmluvný záväzkový vzťah, ktorý sa zmluvnou pokutou zabezpečuje. Písomná forma právneho úkonu predpokladá existenciu dvoch náležitostí: písomnosti a podpisu. Písomnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 6C/64/2011 5111208320 27.11.2012 Mgr. Andrej Kekely ECLI:SK:OSZA:2012:5111208320.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudcom Mgr. Andrejom Kekelym v právnej veci navrhovateľa: U.. Z. Ď., E.. XX.XX.XXXX, I. B. XXXX/X, XXX XX Ž., štátny občan SR, proti odporcovi: PeJ. D., E.. XX.XX.XXXX, I. S. XXXX/X, XXX XX Ž., štátny ob
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podstatnou náležitosťou dohody o zmluvnej pokute je určenie jej výšky alebo spôsobu jej určenia. Výška zmluvnej pokuty nie je zákonom limitovaná, avšak nemôže byť v rozpore so zásadou zakotvenou v § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Vychádzajúc z tohto ustanovenia výkon práv a povinností vyplývajúcich z občiansko-právnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Súd konštatoval, že vzťah žalobcu a žalovanej je vzťahom spotrebiteľským, keďže právny predchodca žalobcu ako dodávateľ pri uzatváraní zmluvy konal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6Co/105/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8218202416 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Fiľakovský ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8218202416.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mart
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Obchodný zákonník a ani Občiansky zákonník nevylučujú možnosť dohodnúť zmluvnú pokutu za omeškanie s platením peňažného záväzku, pretože dohoda o výške zmluvnej pokuty a spôsob jej určenia je výlučne vecou dohody účastníkov. Je preto možné dohodnúť zmluvnú pokutu percentuálnou čiastkou za každý deň či mesiac alebo rok omeškania, rovnako ako je tomu aj v prípade dohody o úrokoch z omeškania. Dohoda o zmluvnej pokute musí byť uzavretá písomne, a to aj v prípade, keby bola kúpna zmluva uzavretá len ústne, inak by bola neplatná. Ust. § 544 a § 545 OZ sa aplikujú aj na obchodné záväzkové vzťahy, ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/390/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6112207398 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6112207398.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zlože
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Obchodný zákonník v ust. § 273 ods. 1 uvádza, že časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené. Úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku však podobné ustanovenie ako v § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka neobsahuje, okrem ust. § 788 ods. 3 Občianskeho zákonníka v prípade poistnej zmluvy. Časť zmluvy, uzavretá podľa Občianskeho zákonníka, preto (okrem poistnej zmluvy) nemôže byť určená púhy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/396/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7613234154 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7613234154.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Označenie zmluvných strán v dohode o zmluvnej pokute dodávateľ - odberateľ nespôsobuje vzhľadom na označenie zmluvných strán v kúpnej zmluve predávajúci - kupujúci neplatnosť dohody o zmluvnej pokute podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka pre neurčitosť a nezrozumiteľnosť. Predávajúci je dodávateľom a kupujúci je odberateľom tovaru v dohodnutom množstve. Iný výklad a posudzovanie postavenia zmluvných strán v zmluvných vzťahoch je v priamom rozpore s ich úmyslom a významom, slovným a jazykových prejavom vôle. Preto v prípade nesplnenia dodania dohodnutého množstva predávajúcim ako dodávateľom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 16Cob/181/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3213200029 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3213200029.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 544 OZ umožňuje účastníkom pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti dojednať si zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je zabezpečovacím prostriedkom a vyjadruje peňažnú sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Podstatnou náležitosťou dohody o zmluvnej pokute je určenie jej výšky alebo spôsobu jej určenia. Výška zmluvnej pokuty nie je zákonom limitovaná, avšak nemôže byť v rozpore so zásadou zakotvenou v ust. § 3 ods. 1 OZ. Vychádzajúc z tohto ustanovenia výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20Co/140/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8412209503 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8412209503.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michal
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Určenie výšky zmluvnej pokuty v zmysle ustanovenia § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka je zásadne vecou vzájomnej dohody zmluvných strán. Pri posudzovaní súladu dohody o zmluvnej pokute s dobrými mravmi v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka je potrebné prihliadnuť na funkcie zmluvnej pokuty, preventívnu, uhradzovaciu, sankčnú, ako aj k okolnostiam týkajúcich sa právneho úkonu, jeho pohnútkam a účelom, ktoré sa dohodou o pokute sledovali, ako i na vzájomný pomer pôvodnej a sankčnej povinnosti. Výška zmluvnej pokuty nie je žiadnym právnym predpisom limitovaná a je ponechaná výluč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Co/215/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1708205936 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexandra Hanusová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1708205936.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách vychádza z predpokladu, že spotrebiteľ je z hľadiska informovanosti a z hľadiska vyjednávacej pozície v slabšom postavení a má spravidla na výber buď zmluvu vopred naformulovanú dodávateľom akceptovať, so všetkými formulárovými klauzulami, alebo ju odmietnuť. Možnosť zmeny štandardných podmienok zo strany spotrebiteľa je len iluzórna a je zrejmé, že ide o rovnosť len formálnu. V posudzovanej veci súd prvého stupňa správne posúdil ustanovenia predmetných zmlúv, týkajúcich sa zmluvnej pokuty, ako neprijateľnú zmluvn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/131/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3110209007 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Čupková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3110209007.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čup
MENU