Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813202
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
18.10.2017 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dôkazná núdza


Približný počet výsledkov: 47 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dôkazná núdza
  • dokazna nájdené 2662 krát v 2054 dokumentoch
  • nudza nájdené 33199 krát v 12458 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 11 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov


Omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu pri Zmluve o pôžičke (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Z ust. § 517 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka vyplýva, že dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Preventívne pôsobenie zabezpečenia dôkazu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Zabezpečenie dôkazu má popri zabezpečovacom charaktere aj funkciu preventívnu. Preventívne pôsobenie zabezpečenia dôkazu sa prejavuje najmä v tom, že zabraňuje vzniku situácie, keby sa jeden z účastníkov konania bez vlastného zavinenia mohol dostať do stavu dôkaznej núdze v dôsledku absencie relevantného dôkazného prostriedku. Zabezpečiť dôkaz pred začatím konania vo veci samej možno len na návrh. Z toho dôvodu súd môže rozhodovať len o tomto návrhu, je viazaný návrhom navrhovateľa. Súd môže rozhodnúť len o takom zabezpečení dôkazu, ktorého obsah je uvedený v návrhu na jeho zabezpečenie.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Ak poručiteľka za svojho života mlčky odpustila synovi jeho dopustenie sa úmyselného trestného činu proti dcére poručiteľky, jeho dedičská nespôsobilosť pominula a je spôsobilý dediť (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 469 Občianskeho zákonníka nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil. Súdna prax pri interpretácii tohto zákonného ustanovenia zaujala stanovisko, podľa ktorého určité závažné úmyselné konanie osoby prichádzajúcej do úvahy ako dedič, namierené proti zákonom chránenej integrite osoby alebo majetku poručiteľa ako i niektorých blízkych osôb, ktorým bol zo strany páchateľa porušený predpokladaný mrav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Dôkazná povinnosť pri preukazovaní uzatvorenia zmluvy o zhotovení diela na zákazku zaťažuje navrhovateľa (zhotoviteľa diela) (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle ust. § 632 OZ ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Dôkazná povinnosť preukázať, že došlo medzi účastníkmi konania k uzatvoreniu zmluvy o zhotovení diela na zákazku zaťažuje v súdnom konaní navrhovateľa, ktorý v konaní musí preukázať, že došlo k uzatvoreniu platnej zmluvy o zhotovení veci na zákazku (jej podstatných náležitostí) teda, že došlo k dohode o predmete a cene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Len úvahy a domnienky o sexuálnom zneužití maloletej nepostačujú na pozitívne rozhodnutie o vine obžalovaného a súd je povinný aplikovať zásadu in dubio pro reo (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie zmluvy o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, keďže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu tejto dohody je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplývať i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi. Dokiaľ k odovzdaniu peňazí nedôjde, medzi zmluvnými stranami právny vzť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu prijať záver ani o pravdivosti takejto skutočnosti, ani záver o tom, že by bola nepravdivá. I v týchto prípadoch (dôkazná núdza) musí súd rozhodnúť v neprospech toho účastníka, ktorého záujmom bolo podľa hmotného práva preukázať tvrdenú skutočnosť (napr. rozsudok NS ČR ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Zmluva o dielo je svojím charakterom zmluvou spotrebiteľskou. To znamená, že na jednej strane vystupuje dodávateľ, ktorý poskytuje nejakú službu v rámci svojej podnikateľskej činnosti a na strane druhej stojí fyzická osoba ako spotrebiteľ a osoba, ktorá službu prijíma. Režim spotrebiteľských zmlúv je upravený v § 52 a nasledujúce Občianskeho zákonníka. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa použijú vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom.

Úryvok z textu:
... v ich vzájomnej súvislosti dospel súd k záveru, že navrhovateľ nepreukázal tvrdenia uvedené v návrhu na začatie konania. Dôkazná núdza na strane navrhovateľa, ako aj jeho výklad zmluvných vzťahov v neprospech spotrebiteľa, viedla súd k záveru vyjadrenom vo ... v ich vzájomnej súvislosti dospel súd k záveru, že navrhovateľ nepreukázal tvrdenia uvedené v návrhu na začatie konania. Dôkazná núdza na strane navrhovateľa, ako aj jeho výklad zmluvných vzťahov v neprospech spotrebiteľa, viedla súd k záveru vyjadrenom vo ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Krajský súd vo všeobecnosti uvádza, že uzatvoreniu zmlúv predchádza zmluvné vyjednávanie, teda proces, v ktorom sa tvorí obsah zmluvy, ktorý končí okamihom, v ktorom dá navrhovateľ (oponent) druhej zmluvnej strane (oblatovi) najavo, že sa cíti byť viazaný svojim prejavom vôle. Zmluva ako dvojstranný viacstranný právny úkon vzniká úplným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy. Zmluva ako právny úkon musí vyhovovať definičným znakom právneho úkonu obsiahnutým v ustanovení § 34 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... považoval rozhodnutie za nezrozumiteľné v tom, čo okresný považoval za dôkaznú núdzu, a preto nariadil znalecké dokazovanie. Či sa táto dôkazná núdza týkala skutočností, čo je dielo, alebo aká je cena za dielo, alebo čo z diela pôvodný žalobca ukončil, alebo čo ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
... bol veľmi dobre vedomý, na čo sa ním predávané rúry bežne používajú, a teda, na aký účel sú určené. Až dôkazná núdza ho prinútila zmeniť doterajší postoj. Žalobca žiadal, aby odvolací súd rozsudok okresného súdu potvrdil ako vecne správny. Krajský súd v ...
Súvisiace predpisy:
204/2009, 135/2007, 513/1991, 91/2010
... doklady a pričom uviedol, že samotnú poistnú zmluvu stratil. Vedľajší účastník na strane navrhovateľa uviedol, že navrhuje návrhu vyhovieť, pretože dôkazná núdza zaťažuje odporcu, ktorý nedokáže preukázať, že poistnú zmluvu na predmetné vozidlo v danom čase uzavretú mal. Vedľajší účastník na strane ...
Súvisiace predpisy:
381/2001
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.