Nájdené rozsudky pre výraz: dôkazná núdza

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 213

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
14 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zabezpečenie dôkazu má popri zabezpečovacom charaktere aj funkciu preventívnu. Preventívne pôsobenie zabezpečenia dôkazu sa prejavuje najmä v tom, že zabraňuje vzniku situácie, keby sa jeden z účastníkov konania bez vlastného zavinenia mohol dostať do stavu dôkaznej núdze v dôsledku absencie relevantného dôkazného prostriedku. Zabezpečiť dôkaz pred začatím konania vo veci samej možno len na návrh. Z toho dôvodu súd môže rozhodovať len o tomto návrhu, je viazaný návrhom navrhovateľa. Súd môže rozhodnúť len o takom zabezpečení dôkazu, ktorého obsah je uvedený v návrhu na jeho zabezpečenie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 43C/54/2013 1513203468 22.02.2013 Mgr. Zita Leimbergerová ECLI:SK:OSBA5:2013:1513203468.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava V v právnej veci navrhovateľov: 1. P. G., nar. X.XX.XXXX a 2. C.. I. G., nar. X.X.XXXX, obaja bytom O. XX, J. proti odporcom: 1. doc. W.. C.. X. I., G.., prodekanka pre vzdelávanie, V. hospodárskej informatiky, 2. prof. W.. C. V.,
Právna veta: Cieľom dôkaznej povinnosti je unesenie dôkazného bremena v rozsahu, v ktorom dôkazné bremeno spočíva na strane sporu bez ohľadu na jej procesné postavenie. Nesplnenie dôkaznej povinnosti prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného z dôkazov navrhnutých stranou sporu v opačnom procesnom postavení, než je strana sporu, ktorá nesplnila alebo nedostatočne splnila svoju dôkaznú povinnosť. Splnenie dôkaznej povinnosti neznamená automaticky unesenie dôkazného bremena. Dôkazným bremenom v spojitosti s dôkaznou povinnosťou sa rozumie zodpovednosť strany sporu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7CoPr/3/2019 8717203858 30. 09. 2019 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2019:8717203858.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Anny Kovaľovej v právnej veci žalobcu A. S., nar. XX.XX.XXXX, bývajúceho v V. č. XXX, právne zastúpeného JUD
Právna veta: Podľa § 469 Občianskeho zákonníka nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil. Súdna prax pri interpretácii tohto zákonného ustanovenia zaujala stanovisko, podľa ktorého určité závažné úmyselné konanie osoby prichádzajúcej do úvahy ako dedič, namierené proti zákonom chránenej integrite osoby alebo majetku poručiteľa ako i niektorých blízkych osôb, ktorým bol zo strany páchateľa porušený predpokladaný mrav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 12C/14/2000 27.01.2009 JUDr. Viera Kumová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín rozhodol sudkyňou JUDr. Vierou Kumovou v právnej veci navrhovateľky D. Š., štátnej občianky Slovenskej republiky, bytom H. S., T. XXX proti odporcom 1/ Z. T., štátnej občianky Slovenskej republiky, bytom D. S. XXX,. 2/ T. Š., štátnemu občanovi Slovenskej repub
Právna veta: V zmysle ust. § 632 OZ ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Dôkazná povinnosť preukázať, že došlo medzi účastníkmi konania k uzatvoreniu zmluvy o zhotovení diela na zákazku zaťažuje v súdnom konaní navrhovateľa, ktorý v konaní musí preukázať, že došlo k uzatvoreniu platnej zmluvy o zhotovení veci na zákazku (jej podstatných náležitostí) teda, že došlo k dohode o predmete a cene ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/129/2012 4110226509 07.03.2013 JUDr. Erika Madaraszová ECLI:SK:KSNR:2013:4110226509.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Madarászovej a sudkýň JUDr. Sone Zmekovej a JUDr. Sidónie Sládečkovej, v právnej veci navrhovateľa: M. C. „B.", so sídlom U. nad R., O. XX, IČO: 33 639 868, zast
Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 1To/42/2014 5809010359 05.08.2014 JUDr. Adriana Gallová ECLI:SK:KSZA:2014:5809010359.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Gallovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Márie Urbanovej, na verejnom zasadnutí konanom 5. augusta 2014 prejednal odvolanie prokurátora proti rozsudku Ok
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie zmluvy o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, keďže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu tejto dohody je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplývať i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi. Dokiaľ k odovzdaniu peňazí nedôjde, medzi zmluvnými stranami právny vzť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/440/2016 4615208643 04. 05. 2017 Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI:SK:KSNR:2017:4615208643.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členov senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej- Polákovej, v právnej veci žalobcu: H.. X. Q., nar. XX. XX. XXXX
Právna veta: Zmluva o dielo je svojím charakterom zmluvou spotrebiteľskou. To znamená, že na jednej strane vystupuje dodávateľ, ktorý poskytuje nejakú službu v rámci svojej podnikateľskej činnosti a na strane druhej stojí fyzická osoba ako spotrebiteľ a osoba, ktorá službu prijíma. Režim spotrebiteľských zmlúv je upravený v § 52 a nasledujúce Občianskeho zákonníka. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa použijú vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 9C/129/2009 1708211107 24.10.2012 JUDr. Zuzana Gajerová ECLI:SK:OSPK:2012:1708211107.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok so sídlom v Pezinku samosudkyňou JUDr. Zuzanou Gajerovou v právnej veci navrhovateľa Krajstav spol. s.r.o., so sídlom v Modre, Dolná 138, zastúpeného Š. K., O. I. I. C. N., K. XX, proti odporcovi C. H., D. C. N., H.
Právna veta: Formulácia dôvodných pochybností správcom dane a ich oznámenie daňovému subjektu postupom podľa § 46 ods. 5 Daňového poriadku, ktoré sleduje ako dôsledok prenos dôkazného bremena na daňový subjekt, musí splniť nielen podmienku preukázateľného spochybnenia (obdobne aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III. ÚS 401/09 zo 16. decembra 2009 ) ale je podmienené aj vyslovením hodnotiacich úsudkov, ktorými pomenuje svoje pochybnosti dostatočne jasne, aby daňový subjekt poznal rozsah svojho dôkazného bremena a na základe informácií od správcu dane vedel, aké skutočnosti má doložiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/153/2018 2018200362 04. 03. 2020 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2020:2018200362.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a sudcov JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Moniky Kadlicovej v právnej veci žalobcu: KOVOTVAR, výrobné družstvo, so sídlom Kúty, Železničiarska 830, 908 01 K
Právna veta: Krajský súd vo všeobecnosti uvádza, že uzatvoreniu zmlúv predchádza zmluvné vyjednávanie, teda proces, v ktorom sa tvorí obsah zmluvy, ktorý končí okamihom, v ktorom dá navrhovateľ (oponent) druhej zmluvnej strane (oblatovi) najavo, že sa cíti byť viazaný svojim prejavom vôle. Zmluva ako dvojstranný viacstranný právny úkon vzniká úplným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy. Zmluva ako právny úkon musí vyhovovať definičným znakom právneho úkonu obsiahnutým v ustanovení § 34 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/139/2016 5311899999 25. 01. 2017 Mgr. Zuzana Štolcová ECLI:SK:KSZA:2017:5311899999.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a členov senátu JUDr. Márie Dubcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: WESTING Slovakia, s.r.o., so sídlom Skalité 106
MENU