Nájdené rozsudky pre výraz: dôkazný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3363

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

857 dokumentov
226 dokumentov
83 dokumentov
6 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že samotný vzťah vypočúvanej osoby k niektorému z účastníkov konania alebo k veci, sám osebe nemôže byť okolnosťou, na základe ktorej by bolo možné bez ďalšieho vyvodiť záver o nehodnovernosti výpovede tejto vypočúvanej osoby. Zákon z hľadiska závažnosti dôkazu nerobí rozdiel medzi výpoveďou takejto osoby a osoby bez akéhokoľvek vzťahu k prejednávanej veci. Opačný názor by v rozpore s ustanovením § 125 a § 132 O.s.p., preto viedol k absurdnému záveru, podľa ktorého by sa pri hodnotení dôkazov prakticky mali automaticky diskvalifikovať výpovede osôb len na základe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6Co/68/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3509200414 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3509200414.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte, zloženom z predsedu JUDr. Romana Hargaša a
Merito veci Žaloba
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri povinnosti uviesť skutkové okolnosti je potrebné rozlišovať dva typy skutočností, ktoré musí strana sporu tvrdiť, aby bola v spore úspešná. Pre perfektnosť žaloby musí uviesť tzv. základné skutočnosti, ktoré musí mať súd prvej inštancie k dispozícii, aby mohol posúdiť, o čom a na akom podklade má rozhodnúť. Ide o skutočnosti, ktoré sú potrebné k individualizácii, nezameniteľnosti nároku. Tieto skutočnosti musia byť vymedzené v takom rozsahu, aby umožnili jednoznačnú individualizáciu nároku. Ak žaloba takéto skutočnosti neobsahuje, je namieste postupovať podľa § 129 ods. 1 a 2 C. s. p. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 26Co/10/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2716201874 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jozef Mačej ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2716201874.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Jozefa Mačeja a členo
Kľúčové slová: konfrontáciadôkazný prostriedok v trestnom konaní
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Konfrontácia je teda podľa právnej teórie taký úkon, ku ktorému možno fakultatívne pristúpiť len za existencie najmenej dvoch výpovedí, ktoré si svojim obsahom odporujú a zároveň ide o výpovede najmenej dvoch rôznych osôb. Esenciálnou podmienkou vykonania konfrontácie je to, že osoby ktoré sa majú nariadenej konfrontácie zúčastniť, boli predtým vypočuté v rovnakom procesnom postavení, v akom majú byť účastní aj pri konfrontácii a zároveň predchádzajúci výsluch týchto osôb bol vykonaný v súlade so zákonom. Ak bol však výsluch, ktorý predchádza nariadenej konfrontácii a ktorého rozpory sa na nej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2To/117/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112010668 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Kamil Ivánek ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1112010668.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Kamila
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 129 ods. 1 O.s.p. dôkaz listinou sa vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah. To neplatí, ak súd vo veci nenariaďuje pojednávanie. Podľa ustálenej judikatúry musí byť tento spôsob vykonania dôkazov zrejmý zo zápisnice o pojednávaní, pričom vykonávanie dôkazov celým spisov súhrne nie je správne, lebo z takéhoto postupu nemožno posúdiť, ktorý konkrétny dôkazný prostriedok z trestného, prípadne iného spisu súd využil, keď spravidla nedochádza k tomu, aby bol v občianskom súdnom konaní čítaný alebo oboznamovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dolný Kubín 7C/948/1998 5498899819 26.09.2012 JUDr. Rastislav Plutinský ECLI:SK:OSDK:2012:5498899819.17 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Dolný Kubín samosudcom JUDr. Rastislavom Plutinským v právnej veci navrhovateľa: 1. I. Z., rod. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. D., O.E. XXXX/XX, 2. J. L., rod. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. D., A. XXXX/X-XX, 3. Y. Z
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Účel obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného konania ani spochybňovanie spôsobu, akým dôkazy hodnotili súdy v pôvodnom konaní. Tieto sú totiž nezvratné, nemožno ich meniť, ani inak korigovať a dôkazy, ktoré už boli vykonané v pôvodnom konaní, nemožno opakovať. Za nové v zmysle vyššie citovaných ustanovení a úvah súdu I. stupňa je potrebné považovať také skutočnosti, ktoré neboli pred rozhodnutím súdu predmetom zisťovania alebo dokazovania, novým dôkazom je predovšetkým dôkazný prostriedok, ktorý sa v čase rozhodovania súdu v spise nenachádzal. Naproti tomu za nové skutočnosti alebo d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 4Tos/85/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4315010124 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Adriana Némethová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4315010124.1 Rozhodnutie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Adriany Némethovej a sudcov JUDr. Zity Matyóo
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V trestnom konaní netreba potvrdiť obhajobné tvrdenia obžalovaného, ale dôkazmi vykonanými v súlade s Trestným poriadkom jeho obhajobu vyvrátiť tak, aby o dokazovanej skutočnosti neboli žiadne pochybnosti. V prípade, ak má slúžiť výpoveď poškodeného, resp. svedka ako jediný dôkaz, preukazujúci vinu obžalovaného, bez ďalších výrazných podporných dôkazov, musí byť tento dôkazný prostriedok jasný, logický, zrozumiteľný, presvedčivý a dôveryhodný. Takýto dôkaz nesmie byť inými dôkazmi spochybniteľný či vyvrátiteľný. Aj keď bol obžalovaný dôvodne podozrivý, že sa dopustil žalovaného trestného činu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 3To/157/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5612010297 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Juraj Krupa ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5612010297.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Senát Krajského súdu v Žilina, zložený z predsedu senátu Juraja Krupu a sudcov JUDr. M
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že špecializovaný orgán štátnej správy, ktorý na základe rozhodnutia súdu bol ustanovený za kolízneho opatrovníka mal. U. podľa § 31 ods. 1 Zákona o rodine, zastupuje maloleté dieťa v predmetnom konaní, podáva správy o prejednávanej veci a výsledku šetrenia výchovných pomerov na základe žiadosti procesného súdu. Správa kolízneho opatrovníka je jedným z dôkazných prostriedkov slúžiacim súdu na zistenie potrebného skutkového stavu, ako podkladu pred súdne rozhodnutie o uplatnenom nároku, pričom rodičia majú právo vyjadriť sa k správe vypracovanej ustanoveným kolíznym op ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/180/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7713205616 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7713205616.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci mal. U. Q. nar. X.X.N. dieťaťa rodičov U. Q. nar. X.XX.N. bývajúcej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V sporových konaniach sa nesplnenie dôkaznej povinnosti prejaví v nepriaznivom meritórnom rozhodnutí pre účastníka, ktorý svoje dôkazné bremeno neuniesol. Dôkazné bremeno je procesný inštitút, ktorý spočíva v zodpovednosti účastníka konania za to, že v konaní budú preukázané tie rozhodné skutočnosti, ku ktorým sa dôkazné bremeno viaže. Povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť závisí od účastníkov konania, ktorí tým vymedzujú predmet dokazovania, teda to čo má byť preukázané. Na preukázanie skutočností, ohľadom ktorých má účastník konania dôkazné bremeno slúži dôkaz, dôkazný prostriedok realizova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/381/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3212204474 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3212204474.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie P
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 195 odsek 1 CSP na návrh môže súd nariadiť výsluch strán o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 odsek 2 tým nie je dotknuté. V civilnom sporovom konaní je výsluch strán iba podporným dôkazom. Vyplýva to z dikcie zákona, podľa ktorej výsluch strany môže súd vykonať vtedy, ak tvrdenú skutočnosť nemožno preukázať inak. V civilnom sporovom procese platí zásoba prejednacia, podľa ktorej len strany v spore nesú zodpovednosť za unesenie dôkazného bremena. Strana má povinnosť tvrdenia, dôkaznú povinnosť, povinnosť vyjadrovať s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9CoP/8/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4117210642 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2021:4117210642.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid
MENU