Nájdené rozsudky pre výraz: doklad o kúpe

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 570

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

81 dokumentov
13 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené: a/ obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b/ adresa prevádzkarne, c/ dátum predaja, d/ názov a množstvo výrobku alebo druh služby, e/ cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Zo strany inšpektorov došlo ku kontrolnému nákupu a tiež aj to, že obsluhujúci predavač nevydal kupujúcim inšpektorom v postavení spotrebiteľov doklad o kúpe. Ak žalobca tvrdil, že kontrolovanej osobe nebolo preukázané, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/127/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016201319 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2018:7016201319.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tama
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 283/2002 Z.z., náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok (ďalej len "spotreba") uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla (ďalej len "technický preukaz"). Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou (ďalej len "doklad o kúpe"). Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Stará Ľubovňa 1C/384/2012 8512205352 14.12.2012 JUDr. Erik Uhlár ECLI:SK:OSSL:2012:8512205352.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Stará Ľubovňa, samosudcom JUDr. Erikom Uhlárom, v právnej veci žalobcu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, IČO: 37937740, Farbiarska 57, Stará Ľubovňa, proti žalovanej L. V., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom G.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa jednoznačne vyplýva povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie. Takouto informáciou je reklamačný poriadok. Za obsah tohto reklamačného poriadku predávajúci zodpovedá a musí byť umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Takýmto miestom je miesto kde sa uskutočňuje kúpa a predaj tovaru a služieb ponúkaných predávajúcim a ku ktorému má spotrebiteľ prístup. Z ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa nevyplýva možnosť, aby si predávajúci takúto povinnosť splnil odkazom na všeobecné reklamačné pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5S/18/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200362 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Sláviková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8016200362.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Slávik
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 36 ods. 7 a 8 Zák. č. 283/2002 Z.z. zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladaj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 14Cpr/7/2012 8112229776 15.02.2013 JUDr. Eduard Valenčin ECLI:SK:OSPO:2013:8112229776.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudcom JUDr. Eduardom Valenčinom v právnej veci žalobcu: T. D., P.. XX.X.XXXX, X. Y. X. XXXX/X, X., právneho zastúpeného JUDr. Miroslavou Husovskou, advokátkou so sídlom Weberova 2, Prešov, proti žalovanému: PELGROMS
Kľúčové slová: priestupky na úseku pozemných komunikácií
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 22 c ods. 1 písm. g, citovaného zákona priestupkom na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy bez označenia motorového vozidla platnou nálepkou. Vychádzajúc z obsahu citovaných ustanovení je zrejmé, že žalobca tým, že sa nevedel preukázať platnou diaľničnou známkou sa dopustil priestupku na úseku pozemných komunikácií, za čo mu správny orgán vymeral sankciu v zmysle § 22 c ods. 4 citovaného zákona. Na platnosť diaľničnej známky sa vyžaduje aby bola nalepená a vyplnená spôsobom vymedze ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 26S/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4012200241 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Pilek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2012:4012200241.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Občiansky zákonník, ako základné pravidlo na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady uvádza, že kupujúci vytýka vady veci u toho, u koho vec kúpil. Zákon ďalej nespresňuje, čo sa rozumie pod slovným spojením u predávajúceho, zrejme so zámerom, aby sa týmto miestom rozumelo miesto, kde došlo k predajú v najširšom slova zmysle (prevádzka a predajňa, sklad a pod.). Je otázne, či má byť týmto miesto aj sídlo predávajúceho. Pôvodný zákon o ochrane spotrebiteľa zákon č. 634/1992 Zb. ukladal v § 19 ods. 1 predávajúcemu povinnosť prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, prípadne aj na mie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 31S/142/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5017200431 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2018:5017200431.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon adresovaný druhému účastníkovi, ktorý je účinný okamihom doručenia povinnému za situácie ustanovenej zákonom alebo dohodnutej v zmluve. V dôsledku odstúpenia od zmluvy vznikajú nároky súvisiace s vysporiadaním účastníkov zrušeného vzťahu, medzi ktoré patrí nárok na náhradu škody, nákladov a pod. Pre účinné odstúpenie od zmluvy Obchodný zákonník nevyžaduje výslovné uvedenie dôvodu, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a postačuje, ak je daná existencia tohto dôvodu v zmluve alebo v zákone (...) Príslušná právna úprava uvedená v Obchodom zákonník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/103/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2110221100 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 10. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Božena Husárová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2110221100.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Boženy Husárovej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 17. Pokiaľ sa týkalo vecnej pasívnej legitimácie žalovaného v spore v rozsahu zostávajúcej 1, odvolací súd zotrváva na vyslovenom právnom názore o tom, že zodpovednosť žalovaného bolo potrebné v predmetnej veci posudzovať v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Z tohto zákonného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že za psa vždy zodpovedá jeho držiteľ a iná osoba, ktorá psa prípadne vedie alebo nad ním vykonáva dohľad zodpovedá iba v tom prípade, ak je pes mimo dosahu svojho držiteľa. V nadväznosti na uvedené odvolací súd zotrval na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/30/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5613211674 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Kotrčová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5613211674.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak dôjde k výmene vadnej veci za vec bez vád, vrátane výmeny niektorej súčiastky za novú, zmluva o predaji sa neruší a kupujúci získava za pôvodne dohodnutých podmienok namiesto vadnej veci (súčiastky) novú vec (súčiastku). V tomto prípade nedochádza k prerušeniu plynutia záručnej doby z pôvodnej kúpnej zmluvy, ale sa tu zakladá plynutie novej záručnej doby.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Piešťany 12C/55/2010 2510206612 28.05.2012 JUDr. Renáta Mihalíková ECLI:SK:OSPN:2012:2510206612.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Piešťany samosudkyňou JUDr. Renátou Mihalíkovou, v právnej veci navrhovateľky: N. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom N.. I. XX, XXX XX K., zast. advokátom JUDr. Petrom Peružekom, so sídlom Cintorínska 1, Hlohovec, proti odporcov
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že páchateľom pokračovacieho trestného činu môže byť iba priamy páchateľ alebo spolupáchateľ, ale nie účastník na trestnom čine, lebo pri účastníctve naplnil organizátor, návodca, objednávateľ alebo pomocník [§ 21 ods. 1 písm. a), b), c), d) Trestného zákona] inú skutkovú podstatu trestného činu. Preto len priamy páchateľ sa môže dopustiť ďalšieho čiastkového skutku (totožného) pokračovacieho trestného činu vyjadreného z hmotno-právneho hľadiska, okrem naplnenia rovnakej skutkovej podstaty a rovnakého alebo podobného spôsobu vykonania skutku, aj jednotným zám ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6To/39/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8109011188 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emil Dubňanský ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8109011188.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Dubňanskéh
MENU