Nájdené rozsudky pre výraz: dopravná nehoda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6444

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1227 dokumentov
542 dokumentov
42 dokumentov
85 dokumentov
23 dokumentov
65 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: (...) O priestupok pôjde, ak súčasne napĺňa tzv. materiálny znak a formálne znaky. Materiálny znak je v zákonnej definícii vyjadrený tak, že ide o: 1. zavinené konanie, pri priestupkoch sa vyžaduje subjektívna zodpovednosť, pričom priestupkový zákona rozlišuje dva druhy zavinenia a to nedbanlivosť a úmysel 2. škodlivosť ako znak priestupku vyjadruje stupeň spoločenskej nebezpečnosti protiprávneho konania. Formálnymi znakmi priestupku sú: všeobecné znaky priestupku, ktoré sú spoločné pre všetky priestupky - zavinenie, vek a príčetnosť páchateľa. Znaky skutkovej podstaty priestupku umožňujú pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/169/2019 4019200642 15. 07. 2020 JUDr. Eva Šišková ECLI:SK:KSNR:2020:4019200642.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šiškovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Dariny Vargovej, v právnej veci žalobcu: S. H., nar. XX. XX. XXXX, K. XXXX/ X, T., zastúpeného Prosman a Pavlo
Právna veta: Predmetnom postúpenia bol v danom prípade nárok na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ktorý vznikol poškodenému voči žalovanému ako poisťovni škodcu. Z ustanovenia § 4 zákona č. 381/2001 Z.z. je pritom zrejmé, že z poistenia zodpovednosti sa poškodenému uhrádzajú uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy aj ustálenú judikatúru všeobecných súdov, z ktorej vyplýva, že skutočnou škodou je aj škoda spočívajúca v tom, že poškodený musí vynaložiť vyššie náklady na p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/73/2020 6118231254 30. 06. 2020 JUDr. Jana Urbanová ECLI:SK:KSZA:2020:6118231254.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Urbanovej a členov JUDr. Yvetty Dzugasovej a Mgr. Andreja Kekelyho, v právnej veci žalobcu: SetCar sk, a.s., so sídlom Ulica priemyselná 10, 038 52 Suča
Právna veta: 15/Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke k ustanoveniam § 64 až § 66 sa za dopravnú nehodu považuje aj škodová udalosť, pri ktorej si jej účastníci nesplnia ustanovené povinnosti alebo ak je jeden z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Ostatné udalosti nebudú dopravnou nehodou, ale len škodovou udalosťou, ktorej dôsledky si majú jej účastníci vyriešiť sami, resp. prostredníctvom poisťovne. Táto zmena súvisí najmä so skutočnosťou, že pri tzv. malých dopravných nehodách občania plne nevyužívajú právo vybaviť si vec cestou náhrady škody, ale hl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/41/2020 1418204645 28. 04. 2020 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2020:1418204645.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Jany Richterovej a JUDr. Milana Chalupku v spore žalobcu: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 00 585 441,
Právna veta: Pri regresnom nároku nie je upravená jeho splatnosť; preto je potrebné vychádzať z ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), podľa ktorého splatnosť nastáva nasledujúci deň po dni, keď bol dlžník vyzvaný na plnenie. Ak oprávnený z regresného nároku nevyzval povinného na zaplatenie regresu, kvalifikovanú upomienku predstavuje podanie návrhu na začatie súdneho konania; až v nasledujúci deň po doručení návrhu na začatie konania odporcovi sa odporca (povinný z regresného postihu) môže dostať do omeškania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/403/2014 6712208107 26.11.2014 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:KSBB:2014:6712208107.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Deákovej a sudcov Mgr. Kataríny Katkovej a Mgr. Dušana Ďuriana, v právnej veci navrhovateľa Allianz - Slovenská poisťovňa,
Právna veta: V danom prípade bolo jednoznačne preukázané, že žalobca ako účastník škodovej udalosti a vodič motorového vozidla, ktorým bola nehoda spôsobená nevyplnil a nepodpísal tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady prípadne vzniknutej škody podľa osobitného predpisu (§ 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z.). Medzi účastníkmi nedošlo ani k uzatvoreniu dohody na zavinení škodovej udalosti podľa § 64 ods. 2 písm. c/ zákona č. 8/2009 Z.z. Obidve vyššie uvedené skutočnosti (vyplniť a podpísať tlačivo a dohoda na zavinení škodovej udalosti) sú skutočnosti, ktoré treba považovať za obligatórne povinnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/11/2013 6013200131 27.03.2013 JUDr. Milan Segeč ECLI:SK:KSBB:2013:6013200131.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Segeča a členov JUDr. Jána Škvarku a JUDr. Drahomíry Mikulajovej, v právnej veci žalobcu: E. H., nar. XX.XX.XXXX, Z. XXX/XX, XXX XX T., zast. advokátko
Právna veta: V znení § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody a § 22 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/85/2015 7015200790 02. 12. 2015 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2015:7015200790.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci žalobkyne D. Č. S. X. F. S. Y. U. E. , L. R. X. Y., F. XXXX/X, proti
Právna veta: Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané listinnými dôkazmi doloženými navrhovateľom, že odporkyňa ako chodkyňa porušila právnu povinnosť upravenú v ust. § 53 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke keď prešla cez cestu mimo priechodu pre chodcov, vošla do jazdnej dráhy motorového vozidla, ktoré prechádzalo na svetelný signál voľno, následkom čoho spôsobila škodu na uvedenom motorovom vozidle. Poškodená nahlásila poistnú udalosť, navrhovateľ vyplatil poškodenej sumu, o čom svedčia predložené listinné dôkazy navrhovateľa. Poškodená ako poistená mala voči odporkyni právo na náhradu šk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 49C/108/2012 1511219252 19.10.2012 JUDr. Natália Kolláriková ECLI:SK:OSBA5:2012:1511219252.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava V v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Natáliou Kollárikovou, v právnej veci navrhovateľa: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, Bratislava, IČO: 00 585 441, zast. JUDr. Soňou Pohovejov
Právna veta: Podľa ust. § 58 ods. 3,5 zák.č. 315/96 Zz. sprievodca smie viesť najviac 2 zvieratá, ktoré musia byť navzájom priviazané. Zvieratá sa smú viesť a hnať len tak, aby cestná premávka nebola ohrozovaná a aby bola čo najmenej obmedzovaná. Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný. Výsledkami prevedeného dokazovania bolo preukázané, že v dôsledku stretu motocykla, ktorý viedla navrhovateľka , a žriebäťa, ktoré sa uvoľnilo z popruhu odporcu, došlo ku zraneniam u navrhovateľky, ktoré vyžadovali okrem iného aj operačné riešenia ako aj rehabilitáciu. Podľa bodového ohodnotenia lekára boles ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trebišov 9C/279/2006 7906215161 10.09.2007 JUDr. Eva Vargová ECLI:SK:OSTV:2007:7906215161.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trebišov sudkyňou JUDr. Evou Vargovou v právnej veci navrhovateľky: D. P., nar. XX.X.XXXX, bytom A., časť P. XX, zast. JUDr. C. J. advokátom AK P. B., ul. F. 7 P.O.T. XX proti odporcovi: A. R. , nar. X.X.XXXX, bytom A. XXX, za
Právna veta: Pri dopravných nehodách so smrteľným následkom, ak páchateľ navyše poruší dôležitú povinnosť vodiča, primeraným trestom z hľadiska záujmu generálnej prevencie sa javí byť adekvátnym nepodmienečný trest odňatia slobody. Na druhej strane najmä v záujme spravodlivosti ukladaného trestu má význam individualizácia trestu. Neprimerane mierny trest, rovnako ako neprimerane prísny trest, sú tresty nespravodlivé. Pre individualizáciu trestu má predovšetkým dôležitý význam doterajšia bezúhonnosť obžalovaného. Predmetná dopravná nehoda, ako vyplynulo zo spisového materiálu, bola ojedinelým vybočením obža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/150/2017 3717010292 06. 02. 2018 JUDr. František Kováč ECLI:SK:KSTN:2018:3717010292.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františka Kováča a sudcov JUDr. Beáty Javorkovej a JUDr. Ondreja Samaša na verejnom zasadnutí konanom dňa 6. februára 2018 prejednal odvolanie obžalovaného K. Y. nar
MENU