SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161891
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64398
USSR: 35603
NSČR: 123960
NSSČR: 66956
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424540
Krajské súdy (ČR): 43658
Posledná aktualizácia
05.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: doručiť napadnuté rozhodnutie


Približný počet výsledkov: 48 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: doručiť napadnuté rozhodnutie
  • dorucit nájdené 143820 krát v 87134 dokumentoch
  • napadnuty nájdené 741860 krát v 146749 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 4965132 krát v 424533 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 31 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 26 dokumentov


Právna veta: Pri riešení otázky, či práva a právom chránené záujmy konkrétnych osôb môžu byť rozhodnutím o využití územia priamo dotknuté, treba vyhodnotiť, či výsledok konania - rozhodnutie o využití územia môže spôsobiť priamy zásah do právnej pozície tvrdeného účastníka konania, t. j. či jeho hmotnoprávne postavenie bude po vydaní rozhodnutia iné ako pred jeho vydaním. Nepostačuje, ak sa vydané rozhodnutie dotkne konkrétnej osoby len nepriamo, napr. ekonomicky. Nepostačuje ani sprostredkovaný vplyv alebo vplyv zasahujúci faktický záujem osoby. Tvrdením osoby, že spĺňa podmienky pre uznanie za účastníka ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nadobudnúť právoplatnosť aj prvostupňové rozhodnutie. V takýchto prípadoch môže súd uložiť žalovanému správnemu orgánu, aby doručil napadnuté rozhodnutie opomenutým účastníkom. V danom prípade si odvolací orgán, Krajský stavebný úrad postupom v zmysle § 50 ... nadobudnúť právoplatnosť aj prvostupňové rozhodnutie. V takýchto prípadoch môže súd uložiť žalovanému správnemu orgánu, aby doručil napadnuté rozhodnutie opomenutým účastníkom. V danom prípade si odvolací orgán, Krajský stavebný úrad postupom v zmysle § .
Právna veta: Správne konanie pred správnymi orgánmi oboch stupňov tvorí jednotný procesnoprávny celok, v rámci ktorého odvolací správny orgán preskúmava zákonnosť postupu prvostupňového orgánu, ako aj zákonnosť a vecnú správnosť rozhodnutia. Z uvedeného vyplýva, že bez ohľadu na to, aké námietky uvedie účastník konania v odvolaní, odvolací orgán je povinný preskúmať napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu. V danom prípade odvolací orgán už pri predložení veci s podaným odvolaním, zistil vadu pri doručovaní rozhodnutia prvostupňovým stavebným úradom a v súlade so zákonom vrátil vec prvostupňovému staveb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Ď.. Proti uvedenému rozhodnutiu podal žalobca odvolanie dňa 30.06.2014, na základe ktorého, žalovaný uložil prvostupňovému stavebnému úradu riadne doručiť napadnuté rozhodnutie postupom v zmysle § 25 ods. 5 SP. Dňa 07.11.2014 bolo zástupcovi žalobcu doručené oznámenie prvostupňového stavebného úradu .
Právna veta: Podľa § 250c ods. 1 O.s.p. žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Ak predseda senátu nevyhovie žiadosti, upovedomí o tom účastníka. Odklad vykonateľnosti rozhodnutí sa vzťahuje na rozhodovanie správnych orgánov oboch stupňov vydaných v inštančnom postupe.

Úryvok z textu:
... žalovaného č. 740-16786/2012/Chy/770170103/Z8-KRZ5 zo dňa 04.07.2012 a o návrhu na uloženie povinnosti doručiť napadnuté rozhodnutie, takto rozhodol: Priberá do konania Ledrov, spol. s r.o., so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 .
... postupoval v rozpore so zákonom. Správny orgán konal s navrhovateľom v rade 2/ ako s účastníkom konania. Zároveň mu aj doručil napadnuté rozhodnutie, avšak navrhovateľ v rade 3/ ako vlastník vydávanej nehnuteľnosti v čase rozhodnutia môže byť rozhodnutím správneho orgánu priamo dotknutý na .
... tom súd bez zbytočného odkladu upovedomí. Z obsahu administratívneho spisu si súd pred nariadením pojednávania overil okolnosti povinnosti doručiť napadnuté rozhodnutie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 2285/09-S4-S/Pč zo dňa 11.8.2009 žalobcovi. ... tom súd bez zbytočného odkladu upovedomí. Z obsahu administratívneho spisu si súd pred nariadením pojednávania overil okolnosti povinnosti doručiť napadnuté rozhodnutie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 2285/09-S4-S/Pč zo dňa 11.8.2009 žalobcovi. .
... správneho konania zomrel, rozhodol, vydané rozhodnutie mu doručoval a ani po zistení, že účastník konania v priebehu správneho konania zomrel, nedoručil napadnuté rozhodnutie všetkým do úvahy pripadajúcim dedičom. Z obsahu spisu (vyjadrenia odporcu z 03.10.2011) vyplýva, že odporca za dedičov po .
... . Pozitívne zistenie súdu spôsobuje stratu domnelej právoplatnosti rozhodnutia a prejaví sa vo výroku súdu o povinnosti doručiť napadnuté rozhodnutie žalobcovi. Negatívne zistenie súdu, že žalobca nebol opomenutým účastníkom konania a správny orgán s ním jednať ... povolením bola žalobkyňa dotknutá na svojich právach. Zo záverov a prejaví sa vo výroku súdu o povinnosti doručiť napadnuté rozhodnutie žalobcovi. Negatívne zistenie súdu, že žalobca nebol opomenutým účastníkom konania a správny orgán s ním jednať .
... správu dňa 29. februára 2012 vyjadrila k záveru - nezaradiť navrhovateľa na pôvodné pracovisko a zároveň, aby súdu doručila napadnuté rozhodnutie odporkyne z 15. 3. 2012 za účelom verifikácie, či sa také tvrdenie v rozhodnutí odporkyne nachádza. miery ... , či sa také tvrdenie v rozhodnutí odporkyne nachádza. Do dňa pojednávania súdu (13. decembra 2012) odporkyňa súdu nedoručila napadnuté rozhodnutie zo dňa 15. marca 2012, ani vyjadrenie MUDr. X.. Napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 15. marca 2012 .
... . Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Napadnuté rozhodnutie bolo žalobcovi doručené dňa 2.12.2010, dvojmesačná lehota na podanie žaloby uplynula dňa 2.2.2011. Podľa § 250d .
... inak. Pozitívne zistenie súdu spôsobuje stratu domnelej právoplatnosti rozhodnutia a prejaví sa vo výroku súdu o povinnosti doručiť napadnuté rozhodnutie žalobcovi. Negatívne zistenie súdu- že účastník nebol opomenutým účastníkom konania a správny orgán s ním jednať nemusel ... povinný jednať ako s účastníkom konania, teda žalobu podala neoprávnená osoba) alebo súd rozhodne o povinnosti doručiť napadnuté rozhodnutie s tým, že musí súdne konanie zastaviť bez ohľadu na to, či opomenutý účastník podá následne .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.