Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 100

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
3 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 68 ods. 2 ZP práce zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 3 a 4. Z citovaného zákonného ustanovenia, z jeho textu „keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel“, jasne vyplýva, že pre určenie začiatku plynutia dvojmesačnej subjektívnej lehoty je významné, kedy sa zamestnávateľ sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. (...) In ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/218/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110201484 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Matyiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7110201484.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzan
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: 9. Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak: a) zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu. 10. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že zákonodarca stanovil iba dva taxatívne dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Prvým dôvodom je právoplatné odsúdenie zamestnanca pre úmyselný trestný čin. Druhým dôvodom, ktorý zamestnávateľa oprávňuje okamžite skončiť pracovný pomer, je závažné porušenie pracovnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6CoPr/3/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8115226077 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Straka ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8115226077.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a čl
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pre prácu pre účely pracovnoprávnych vzťahov posudzuje a posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva ošetrujúci lekár zamestnanca. Predpokladom platného okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. a/ Zákonníka práce je však len taký lekársky posudok, ktorý nepripúšťa iný odborný záver ako ten, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia; takýto stav musí posudok deklarovať. Pre naplnenie tohto dôvodu zrušovacieho prejavu zamestnanca sa teda vyžaduje lekárskym posudkom vyslovene deklarovaná nemožnosť vykonávať doterajš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3CoPr/18/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1213243992 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Blanka Podmajerská ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1213243992.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Cieľom dôkaznej povinnosti je unesenie dôkazného bremena v rozsahu, v ktorom dôkazné bremeno spočíva na strane sporu bez ohľadu na jej procesné postavenie. Nesplnenie dôkaznej povinnosti prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného z dôkazov navrhnutých stranou sporu v opačnom procesnom postavení, než je strana sporu, ktorá nesplnila alebo nedostatočne splnila svoju dôkaznú povinnosť. Splnenie dôkaznej povinnosti neznamená automaticky unesenie dôkazného bremena. Dôkazným bremenom v spojitosti s dôkaznou povinnosťou sa rozumie zodpovednosť strany sporu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7CoPr/3/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8717203858 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Branislav Breza ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8717203858.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava B
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 141 ods. 2 písm. a/ bod 1 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Aj keby sa žalovanému podarilo v konaní preukázať, že vyšetrenie alebo ošetrenie mohol zamestnanec vykonať mimo pracovného času (čo žalovaný nepreukázal - viď vyššie), ani táto skutočnosť by nevykazovala znaky tak intenzívneho poruš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6CoPr/1/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8315202339 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Straka ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8315202339.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a su
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pokiaľ ide o samotné ustanovenie § 81 písm. g) Zákonníka práce, na ktoré žalovaný v súvislostí s tvrdeným nesplnením si vyššie uvedenej povinnosti žalobkyne v odvolaní poukázal, odvolací súd uvádza, že žalovaný v odvolaní ustanovením § 81 písm. g) Zákonníka práce argumentuje účelovo, bez kontextu so zmyslom a s aplikačným rádiusom uvedeného ustanovenia, pretože zo znenia uvedeného ustanovenia vyplýva pre zamestnanca povinnosť bez zbytočného odkladu informovať zamestnávateľa o všetkých zmenách, ktoré na jeho strane nastanú počas trvania pracovného pomeru a nie o skutočnostiach, ktoré sú u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13CoPr/3/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6716212970 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Danica Kočičková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6716212970.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky se
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnanca vyplývajúcim z pracovného pomeru (§ 47 ods. l písm. b/ Zákonníka práce) a spočíva v plnení povinností stanovených právnymi predpismi, pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou alebo pokynom nadriadeného zamestnanca. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny právne postihnuteľné ako dôvod na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí byť toto porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca zavinené (aspoň z nedbanlivosti) a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce pre účely ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6CoPr/10/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214201523 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Murgaš ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1214201523.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martin
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Ak súd pri preskúmavaní rozhodnutia zamestnávateľa zistí, že jedno z viacerých porušení pracovnej disciplíny, za ktoré bol so zamestnancom okamžite skončený pracovný pomer nie je dokázané, sám posudzuje, či ostatné porušenia pracovnej disciplíny ešte odôvodňujú okamžité skončenie pracovného pomeru. Pri preskúmavaní, či zamestnanec porušil pracovnú disciplínu závažne alebo menej závažne, môže súd prihliadnuť i na osobu zamestnanca, na funkciu, ktorú zastáva, na jeho doterajší postoj k plneniu pracovných úloh, na dobu a situáciu, v ktorej došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, na mieru zavineni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25CoPr/2/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2114221414 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Valentová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2114221414.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Martina
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pokiaľ by mal byť dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru schodok na zverených, takéto vymedzenie dôvodu je ne-určité, keďže by malo byť uvedené obdobie, za ktoré bol schodok zistený a v akej je výške, pokiaľ toto nie je zrejmé z inej listiny, na ktorú okamžité skončenie pracovného pomeru odkazuje a to vzhľadom na to, že okamžité skončenie má byť v písomnej forme a dôvody sa v ňom musia (písomne) skutkovo vymedziť tak, aby ich nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Najmä však samotná existencia schodku a prípadná, s tým spojená existencia zodpovednosti zamestnanca za schodok, nie je bez ď ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 28C/20/2007 1307202738 14.01.2010 Mgr. Ján Stanček ECLI:SK:OSBA3:2010:1307202738.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III, v konaní pred samosudcom Mgr. Jánom Stančekom, v právnej veci navrhovateľky Ing. O. L., štátna občianka SR, bydliskom H. X,. XXX. XX. B., zastúpenej advokátkou Mgr. M. B., V. X,. XXX. XX. B., proti odporc
MENU