Nájdené rozsudky pre výraz: dražba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5568

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1029 dokumentov
638 dokumentov
65 dokumentov
15 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dobrovoľná dražbaneplatnosť dobrovoľnej dražbydražba
Právna veta: Priebeh a pravidlá dobrovoľnej dražby sú upravené ZoDZ. Dobrovoľná dražba je charakterizovaná ako verejné konanie, ktorého dôsledkom je prechod vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby. Predmetom dobrovoľnej dražby sú spravidla hnuteľné a nehnuteľné veci. Inštitút dobrovoľnej dražby sa najčastejšie využíva na uspokojenie pohľadávky veriteľa pri výkone záložného práva, napr. pri poskytnutí hypotekárnych úverov, úveru od nebankovej spoločnosti a pod., kedy dlžník založí nehnuteľnosť a v prípade, ak dlžník úver nespláca, banka alebo nebanková spoločnosť môže uspokojiť svoju pohľadá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/34/2019 2317206101 26. 02. 2020 JUDr. Gabriela Brišková ECLI:SK:KSTT:2020:2317206101.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Briškovej a členiek senátu JUDr. Zlatice Javorovej a JUDr. Terézie Mecelovej v právnej veci žalobkyne: Mgr. C. Z., rod. D., narodená X. F. XXXX, trvalý pob
Právna veta: „Smernica Rady 93/13 EHS z 05. 04. 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vo svetle zásady efektivity vykladať v tom zmysle, že bráni uplatňovaniu takej vnútroštátnej úpravy, akou je v prejednávanej veci ust. § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ďalšími ustanoveniami právnej úpravy dotknutej vo veci samej, ktorá umožňuje veriteľovi vymôcť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok tak, že vykoná záložné právo predajom nehnuteľnosti aj napriek námietkam spotrebiteľa a bez posúdenia neprijateľnosti zmluvných podmienok. Inštitút dobrovoľnej dražby je inšt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/166/2019 8717209305 28. 01. 2020 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2020:8717209305.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Martina Barana a JUDr. Andreja Radomského v spore žalobkyne: Z. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom W.-X. XXXX/X, XXX XX S., právne zastú
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 ZoDD v znení účinnom v čase konania dražby, miesto, dátum a čas začatia dražby musia byť určené dražobníkom po dohode s navrhovateľom dražby tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe; podľa ods. 4 rovnakého ust. ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, dražobník je povinný najmenej 15 dní pred konaním dražby zverejniť oznámenie o dražbe alebo oznámenie o opakovanej dražbe na úradnej tabuli obce, na ktorej území sa predmet dražby nachádza. V rovnakej lehote zverejní oznámenie o dražbe aj v periodickej tlači s pôsobnosťou minimál ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/619/2015 2211215157 29. 03. 2017 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:KSTT:2017:2211215157.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlatice Javorovej a členov senátu JUDr. Gabriely Briškovej a JUDr. Martina Holiča v právnej veci žalobcu: B. F., nar. XX. T. lXXX, trvalo bytom F. XX, proti žalovan
Právna veta: Miesto, dátum a čas začatia dražby musia byť určené dražobníkom po dohode s navrhovateľom dražby tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe (§ 11 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách). V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/50/2014 8712212103 03.07.2014 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2014:8712212103.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Jany Burešovej v právnej veci žalobcov: 1. F. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX, B., 2. I. G., nar. XX.X
Právna veta: Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách dražobník je osobou, ktorá organizuje dražbu a spĺňa podmienky ustanovené týmto a osobitným zákonom a vzniklo jej oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti. Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o dobrovoľných dražbách navrhovateľom dražby je vlastník predmetu dražby, osoba, ktorá vykonáva záložné právo, alebo iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že dražobník nemá právomoc disponovať výkonom záložného práva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/234/2019 2217204852 30. 11. 2020 JUDr. Eva Behranová ECLI:SK:KSTT:2020:2217204852.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Behranovej a sudkýň JUDr. Andrey Dudášovej a JUDr. Ľuboslavy Vankovej, v spore žalobcov: 1. C. L., nar. XX.XX.XXXX, 2. I. L., nar. XX.XX.XXXX a 3. R. L., nar. XX.
Právna veta: Žalobkyňou tvrdený dôvod neplatnosti dražby spočíva v nedostatočnom opise stavby rodinného domu v notárskej zápisnici osvedčujúcej priebeh dražby. (...) Túto nepresnosť označuje žalobkyňa za dôvod neplatnosti dražby, ktorým bola dotknutá na svojich právach. Ujmu na svojich právach vidí v tom, že pre zámenu znaleckých posudkov nemôže žalovanej odovzdať tú nehnuteľnosť, ktorá bola opísaná v notárskej zápisnici osvedčujúcej priebeh dražby. Opis predmetu dražby je významný pre prípadných účastníkov dražby či osoby, ktoré sa chcú na dražbe zúčastniť ako verejnosť, nie však pre predchádzajúceho vlas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 27Co/16/2020 3219200078 25. 11. 2020 Mgr. Martina Trnavská ECLI:SK:KSTN:2020:3219200078.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Martiny Trnavskej a sudkýň JUDr. Ľubice Bajzovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v spore žalobkyne M. proti žalovaným 1/ F., 2/ M., 3/ Z., o určenie neplatnosti dražby ne
Právna veta: Vo vzťahu k miestu na organizáciu dražby, odvolací súd poukazuje na to, že je povinnosťou dražobníka organizovať dražbu jednak na mieste, ktoré sa nachádza v regionálnej dostupnosti predmetu dražby, keďže možno očakávať, že práve znalosť miestnych pomerov, oboznámenie sa s predmetom dražby a transparentnosť vo vzťahu k potenciálnym záujemcom naviazaným regionálne na predmet dražby povedie k stimulácii záujmu, a tým aj k vytvoreniu vhodných podmienok pre konkurenciu ponúk jednotlivých účastníkov dražby. Judikatúra súdov potvrdzuje, že organizácia dražby mimo sféry a umiestnenia predmetu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Co/53/2016 8712218775 31. 10. 2017 JUDr. Gabriela Klenková, PhD. ECLI:SK:KSPO:2017:8712218775.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD., predsedníčky senátu a sudcov JUDr. Moniky Juskovej a JUDr. Jany Burešovej v spore žalobcov: 1/ J. C.V., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XXX/XX, Y., 2/ T. C.,
Právna veta: Dražbou je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konaného na základe návrhu navrhovateľa dražby, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk, a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby; alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie (§ 2 písm. a/ ZoDD). Ak boli porušené ustanovenia ZoDD, môže osoba, ktorá tvr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/801/2014 5312207380 14.01.2015 Mgr. František Dulačka ECLI:SK:KSZA:2015:5312207380.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd Žilina, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Františka Dulačku a členov senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a JUDr. Erika Vargu, v právnej veci navrhovateľa: E. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom O., X. R. XX/X,
Právna veta: Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do 3 mesiacov odo dňa príklepu, s výnimkou prípadu, že dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu, takáto výnimka v preskúmavanej veci tvrdená nebola.Lehota 3 mesiacov uvedená v citovanom ustanovení má prekluzívny charakter. Jej uplynutím dôjde k zániku práva, pričom súd je povinný prihliadať na takýto zánik práva, aj keď to dlžník nenamieta. Preklúzia ako taká je upravená v ustanovení § 583 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie má všeobecnú platnosť pre celé súkromné právo, použije sa preto aj v presk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/345/2014 2613208263 18. 11. 2015 JUDr. Katarína Slováčeková ECLI:SK:KSTT:2015:2613208263.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Slováčekovej a sudcov Mgr. Jozefa Mačeja a JUDr. Zlatice Javorovej právnej veci žalobcov: 1/ C. K., nar. XX. D. XXXX, bytom X. XXX, E.-D., 2/ R. K., na
Právna veta: Inštitút neplatnosti verejnej dražby je jedinou možnosťou ako zvrátiť nepriaznivý výsledok dražby zrušením jej dôsledkov, nakoľko na rozdiel od nadobudnutia vlastníctva príklepom v exekučnom konaní, tu absentuje akákoľvek preventívna súdna kontrola dôvodnosti, oprávnenosti a najmä primeranosti výkonu záložného práva, ktorá by takýto nútený výkon záložného práva ešte pred jeho uskutočnením verifikovala.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 12Co/62/2014 8711203098 16.06.2015 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2015:8711203098.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Petra Šama a JUDr. Milana Šebeňa, v právnej veci žalobcu: Q. V., nar. XX.X.XXXX, bytom J. XXX/XX, V., proti žalovaným: 1/ Profesionálna dražo
MENU