SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231087
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428770
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
01.12.2020 21:07

Nájdené rozsudky pre výraz: držiteľ psa


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: držiteľ psa
  • drzitel nájdené 29529 krát v 9962 dokumentoch
  • pes nájdené 9502 krát v 2738 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Odborné články 1 dokument


Právna veta: 17. Pokiaľ sa týkalo vecnej pasívnej legitimácie žalovaného v spore v rozsahu zostávajúcej 1, odvolací súd zotrváva na vyslovenom právnom názore o tom, že zodpovednosť žalovaného bolo potrebné v predmetnej veci posudzovať v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Z tohto zákonného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že za psa vždy zodpovedá jeho držiteľ a iná osoba, ktorá psa prípadne vedie alebo nad ním vykonáva dohľad zodpovedá iba v tom prípade, ak je pes mimo dosahu svojho držiteľa. V nadväznosti na uvedené odvolací súd zotrval na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/30/2017 5613211674 11. 04. 2017 JUDr. Jana Kotrčová ECLI:SK:KSZA:2017:5613211674.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Kotrčovej a členov senátu JUDr. Evy Malíkovej a JUDr. Yvetty Dzugasovej, v právnej veci žalobcu: mal. Y. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom v N. Q., J. N. F. XXX, .
Právna veta: Občianskoprávna úprava náhrady škody vychádza z toho, že spôsobenie škody je nežiaducim spoločenským javom, pretože žiadna náhrada škody nemôže privodiť stav, ktorý tu bol pred vznikom škody. V ustanovení § 415 OZ sa kladie dôraz na predchádzanie škodám, pričom ide o legislatívne vyjadrenie princípu generálnej prevencie, ktorý každému subjektu súkromného práva ukladá povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku fyzických a právnických osôb a ujme na zdraví fyzických osôb. Princíp náhrady škody a princíp prevencie patria medzi hlavné zásady občianskeho práva. Platí to nielen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolací súd zdôrazňuje, že psa môže viesť iba osoba, ktorá je spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii. Držiteľ psa je povinný predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Musí byť tiež schopný zabrániť vzniku ... zakázaný na verejných komunikáciách (štátne cesta a miestne komunikácie). V čl. V § 5 ods. 3 písm. a) je držiteľ psa povinný mať psa na vodidle na verejných priestranstvách, ktorými sú okrem iného ulice. 6. Žalobkyňa vyzvala žalovaného listom z 08 .
Právna veta: Podľa § 250zfa ods. 1 O.s.p. ak obec alebo vyšší územný celok nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné nariadenie, môže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Podľa §250zfa ods. 6 O.s.p. súd môže uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastaviť účinnosť všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nasadiť náhubok psovi sa vzťahuje len na psa evidovaného ako nebezpečný pes, čiže obec nie je oprávnená uložiť túto povinnosť držiteľovi psa, ktorý nie je takto evidovaný. Taktiež ukladanie povinnosti nasadiť náhubok psovi podľa plemena psa, v zmysle prílohy č. ... Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete .
Kľúčové slová: vodenie psa, povinnosť predchádzať hroziacim škodám

Právna veta: So zreteľom na rozhodnutie Okresnej prokuratúry Košice II č. 3Pv 26/2014/8803-15 zo dňa 3.6.2014 v uznesení sa uvádza, že zo strany psa nešlo o útok alebo o ohrozovanie žalobkyne v zmysle § 4 ods.1 zák. č. 282/2002 Z.z. (ktorým sa upravujú podmienky držania psov), ale o náraz v rámci psa v rámci hry psa a okrem toho pes podľa § 4 ods.2 cit.zák. na verejnom priestranstve musí mať nasadený náhubok, avšak náraz bežiaceho psa s náhubkom do človeka je schopný privodiť nepriaznivejšie následky ako náraz psa bez náhubku (náhubok plní len preventívnu funkciu z hľadiska možného uhryznutia psom, k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ohrozenie žalobkyne, ale o náraz v rámci hry psa. Kolízia v rámci hry psa mala byť akousi okolnosťou vylučujúcou zodpovednosti držiteľa psa za škodu, ktorá ho zbavuje prevenčnej povinnosti. Pes žalovaného mal žalobkyňu nielenže ohroziť, ale spôsobil jej aj vážne zranenia. Zodpovednosť .
... , ktoré by pes mohol spôsobiť. Podľa § 4 ods. 3 Zák. č. 282/2002 Z.z. za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. K obrane obžalovanej súd uvádza, že obžalovaná v konaní pred .
... vo výške 16 eur. Podľa § 7 ods. 1 písm. f/ zákona č. 282/2002 Z.z. priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z .
... 4 ods. 1 Zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, podľa ktorého bol ako držiteľ psa povinný predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka. Zároveň porušil obv. X. aj ustanovenie Všeobecne záväzného nariadenia .
... , prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Podľa § 4 ods. 3 citovaného zákona, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Podľa § 4 ods. 5 citovaného zákona, podrobnosti o vodení .
... nanovo zadovážiť. Za škodu spôsobenú psom, ktorého mali žalovaní so sebou zodpovedajú žalovaní. Osobitný predpis upravuje povinnosti a zodpovednosť držiteľa psa resp. toho, kto psa vedie alebo vykonáva nad ním dohľad. V danom prípade pes, ktorého mali žalovaní so ... 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a z ktorého vyplýva, že za psa zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad, pričom je povinná zabraňovať vzniku škôd na majetku. Platobný .
... povinnosť uloženú mu zákonom, pričom podľa pes mohol spôsobiť. Podľa § 4 ods. 3 zákona za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Podľa názoru súdu obžalovaný porušil dôležitú povinnosť uloženú mu zákonom ... , prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Podľa § 4 ods. 3 zákona za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Podľa názoru súdu obžalovaný porušil dôležitú povinnosť uloženú mu zákonom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.