Nájdené rozsudky pre výraz: elektronická registračná pokladnica

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 494

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

134 dokumentov
15 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené: a/ obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b/ adresa prevádzkarne, c/ dátum predaja, d/ názov a množstvo výrobku alebo druh služby, e/ cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Zo strany inšpektorov došlo ku kontrolnému nákupu a tiež aj to, že obsluhujúci predavač nevydal kupujúcim inšpektorom v postavení spotrebiteľov doklad o kúpe. Ak žalobca tvrdil, že kontrolovanej osobe nebolo preukázané, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/127/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016201319 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2018:7016201319.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tama
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa jednoznačne vyplýva povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie. Takouto informáciou je reklamačný poriadok. Za obsah tohto reklamačného poriadku predávajúci zodpovedá a musí byť umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Takýmto miestom je miesto kde sa uskutočňuje kúpa a predaj tovaru a služieb ponúkaných predávajúcim a ku ktorému má spotrebiteľ prístup. Z ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa nevyplýva možnosť, aby si predávajúci takúto povinnosť splnil odkazom na všeobecné reklamačné pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5S/18/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200362 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Sláviková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8016200362.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Slávik
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Odvolací súd však poukazuje na to, že jednotlivé dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávate-ľa predstavujú celkom samostatné a spolu nesúvisiace dôvody skončenia pracovného pomeru. Z ich porovnania nemožno robiť žiadne závery o tom, akú vysokú intenzitu má mať porušenie pracovnej disciplíny pre okamžité skončenie pracovného pomeru. Ak teda súd pri preskúmavaní rozhodnutia zamestnávateľa zistí, že jedno z viacerých porušení pracovnej disciplíny, za ktoré bol so zamestnancom okamžite skončený pracovný pomer, nie je dokázané, sám posudzuje, či ostatné porušenia pracov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17CoPr/2/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6110215888 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 12. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Gandžala, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2011:6110215888.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľky V. U., nar. XX. XX.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Záložné právo v zmysle § 672 ods. 1 Obč. zák. sa totiž vzťahuje výlučne na veci donesené a vnesené nájomcom a patriace nájomcovi alebo osobám, ktoré s nájomcom žijú v spoločnej domácnosti, pričom žalobca ako vlastník zadržaných vecí má právny status podnájomcu a nie je ani osobu žijúcou s nájomcom v spoločnej domácnosti. V zmysle zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve plní faktúra len úlohu účtovného dokladu, ale podľa daňových predpisov (napr. § 8 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty) ide aj o listinu, ktorá preukazuje dodanie tovaru, t. j. prevod práva nakladať s hmotným majet ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6Co/855/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1213215031 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Murgaš ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1213215031.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 26. Podľa ustanovenia § 797 odsek 1. 2 Občianskeho zákonníka, právo na plnenie má, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené inak, ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (poistený). Právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poistná udalosť). Podľa ustanovenia § 799 odsek 2 Občianskeho zákonníka, kto má právo na plnenie, je povinný bez zbytočného odkladu poistiteľovi písomne oznámiť, že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetleni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Cob/9/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8516201904 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Zoľáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8516201904.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Vier
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy nie je sankcionované jej neplatnosťou, nie je vylúčená možnosť uzavrieť pracovný pomer i konkludentne. Ak zamestnanec začne pre zamestnávateľa s jeho vedomím vykonávať prácu, akoby bol u neho v pracovnom pomere, prípade túto prácu vykonáva aj dlhší čas, hoci k vzniku pracovného pomeru medzi týmto zamestnávateľom a zamestnancom nemohlo dôjsť, vytvorí sa faktický stav, ktorý býva označovaný /na rozdiel od pracovnoprávneho pomeru, ktorý vznikol platne/ ako faktický pracovný pomer. I z tohto vzťahu môžu vzniknúť určité pracovnoprávne nároky, je však pot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Skalica 1Cpr/1/2012 2712200455 10.05.2012 Mgr. Jarmila Bíliková ECLI:SK:OSSI:2012:2712200455.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica sudkyňou Mgr. Jarmilou Bílikovou v právnej veci navrhovateľa: Marek Dermíšek, nar. 14.12.1978, Pri kaštieli 1477/25, 908 51 Holíč, štátny občan SR, obchodné meno: Marek Dermíšek, IČO: 434 592 00, so sídlom Potočná 4
Kľúčové slová: daňová kontrolaopakovaná daňová kontrola
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správca dane pri svojej činnosti nemôže konať svojvoľne, ale svoju právomoc môže uplatňovať len na účely, ku ktorým mu bola táto právomoc zverená a v rozsahu v akom mu bola zverená. Pre posúdenie toho či v danom prípade ide o opakovanú daňovú kontrolu je podľa názoru ústavného súdu rozhodujúce aj vymedzenie rozsahu oboch daňových kontrol. Správca dane teda môže u toho istého subjektu vykonať daňovú kontrolu rovnakej dane za rovnaké zdaňovacie obdobie, pokiaľ druhá daňová kontrola bude mať vymedzený odlišný rozsahu. V žiadnom prípade nie je možné vykonanie opakovanej daňovej kontroly len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5S/31/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200577 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Sláviková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8016200577.6 Rozhodnutie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Slávikovej a členiek senátu Mgr. Magdalény
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/55/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016200439 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Krišková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1016200439.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky s
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/236/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015201670 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1015201670.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky se
MENU