SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231106
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428770
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
01.12.2020 21:25

Nájdené rozsudky pre výraz: faktúra daňový doklad


Približný počet výsledkov: 490 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: faktúra daňový doklad
  • faktura nájdené 353241 krát v 41910 dokumentoch
  • danovy nájdené 423423 krát v 45517 dokumentoch
  • doklad nájdené 278746 krát v 71980 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 23 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Súd prvého stupňa dospel k záveru, že uplatnená pohľadávka žalobcu je premlčaná, pretože pre začiatok plynutia premlčacej lehoty na zaplatenie ceny diela nie je rozhodujúca fakturácia, pretože Obchodný zákonník neobsahuje žiadne ustanovenie o fakturácii, a preto povinnosť platiť nie je viazaná na fakturáciu ani pri zmluve o dielo ani pri kúpnej zmluve ani pri iných typoch zmlúv upravených v Obchodnom zákonníku. Faktúra je iba daňovým dokladom. V prejednávanej veci, z predloženého listinného dôkazu - objednávky žalovaného a protokolu o prevzatí a odovzdaní vozidla vyplýva, že dohoda o čase zapl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/35/2013 7210215391 28.06.2013 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2013:7210215391.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a členov senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Romana Rizmana v právnej veci žalobcu: V. - V. s.r.o., so sídlom v F., B. 49, IČO: XX XXX XXX, zastúpený JUDr. .
Právna veta: Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia. Táto zásada podľa ktorej sa pri určení ceny vychádza z ceny v čase poškodenia, však neznamená, že poškodený dostane náhradu škody vždy v takej výške, akú predstavuje cena poškodenej novej veci v čase poškodenia. Tak by sa poškodený bezdôvodne obohatil na úkor škodcu, najmä ak bola poškodená vec, ktorá sa užívala už niekoľko rokov, vec opotrebovaná alebo dokonca už pred tým poškodená. Výška náhrady škody môže byť totožná s cenou veci v čase jej poškodenia iba vtedy, ak bola poškodená celkom nová vec. Pri všetkých ostatných ve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nevysporiadal s rozsahom poškodenia motorového vozidla navrhovateľa vzhľadom na priebeh dopravnej nehody a nesprávne určil výšku škody, keď vychádzal z faktúry - daňového dokladu č. 2001166 zo dňa 08.08.2001 vystaveného Karolom Karlíkom - K.A.P:, autoservis. Odvolací súd poukázal na to, že .
Právna veta: Zákon o dani z pridanej hodnoty v § 70 ukladá povinnosti osôb povinných platiť daň v ods. 1 tak, že platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovaru a služieb do iného členského štátu... . V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane. Platiteľ vedie zázna ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stavebné práce na základe ďalších objednávok žalobcu. Na základe tohto obchodná spoločnosť VIVALDI, s.r.o., vystavila objednávateľovi G. O. faktúry - daňové doklady, ktoré boli zo strany objednávateľa G. O. - MION v celom rozsahu uhradené, a z ktorých obchodná spoločnosť VIVALDI, s.r .
Právna veta: Ust. § 3 Občianskeho zákonníka je všeobecným ustanovením hmotno-právnej povahy, ktoré dáva súdu možnosť posúdiť, či výkon subjektívneho práva je v súlade s dobrými mravmi a v prípade, ak to tak nie je, požadovanú ochranu odoprieť. Právny úkon sa prieči dobrým mravom, pokiaľ nerešpektuje niektoré zo súhrnu spoločenských a mravných noriem základných, ktoré preukázali počas historického vývoja určitú mieru stálosti (nemennosti), vyjadruje podstatné historické tendencie a stotožňuje sa s nimi podstatná časť spoločnosti. V konaní žalobca dôvodne vznesenú námietku premlčania voči uplatňovanej pohľad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Predmet plnenia nebol medzi účastníkmi sporný. Sporným nebolo ani to, že žalobca vykonal plnenie a cenu plnenia si uplatnil vystavením faktúry - daňového dokladu č. 2007397 zo dňa 30.11.2007 na sumu 2.264.123,32 Sk, t.j. 75.155,13 Eur ... . Predmet plnenia nebol medzi účastníkmi sporný. Sporným nebolo ani to, že žalobca vykonal plnenie a cenu plnenia si uplatnil vystavením faktúry - daňového dokladu č. 2007397 zo dňa 30.11.2007 na sumu 2.264.123,32 Sk, t.j. 75.155,13 Eur .
Právna veta: Zohľadniac žalobné námietky správny súd skúmal žalobcom predložené dôkazy v rámci daňovej kontroly, rovnako aj dôkazy zistené správcom dane svedčiace v neprospech žalobcu a dospel k záveru, že argumenty správcu dane nie sú takého charakteru, aby úplne un block spochybnili dôkazy predkladané žalobcom. Z obsahu administratívneho spisu je zrejmé, že u správcu dane vznikli pochybnosti výlučne z dôvodu preverovania účtovnej evidencie žalobcových dodávateľov, pričom na tieto skutočnosti daňový subjekt nemá vplyv. Daňový subjekt pri výkone bežných obchodných úkonov v rámci svojej podnikateľskej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zdaniteľné plnenie uskutočnilo tak, ako je deklarované. Pre splnenie zákonných podmienok pre vznik nároku na odpočet dane nepostačuje len predloženie faktúry. Daňové doklad musia jednoznačne preukázať skutočnosť, že daň bola uplatnená platiteľom v tuzemsku, ktorý vyhotovil faktúru a ktorý mu predmetný tovar dodal .
... prípad porušenia tejto povinnosti bola dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 7500,- Sk, ktorú si uplatnil navrhovateľ voči odporkyni vystavením faktúry - daňového dokladu č. 7803063283 zo dňa 8. 4. 2008 splatnú 27. 4. 2008. Podľa prehľadu poplatok a prevádzky k ... porušenia tejto povinnosti bola dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 7500,- Sk, ktorú si uplatnil navrhovateľ voči odporkyni vystavením faktúry - daňového dokladu č. 7803063283 zo dňa 8. 4. 2008 splatnú 27. 4. 2008. Podľa prehľadu poplatok a prevádzky k .
... konania titulom nezaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar (kompresor skrutkový 1 ks, nádoba 900 litrová 1 ks) vyúčtovaný žalobcom žalovanému faktúrou - daňovým dokladom č. XXXXXXX na sumu 440.916,90 Sk t.j. 14.635,76 eur s dátumom splatnosti 5.9.2008 ... , ktorý je riadne potvrdený žalovaným odtlačkom razítka a podpisom o prevzatí tovaru bez závad. Následne žalobca dohodnutú cenu vyúčtoval žalovanému faktúrou - daňovým dokladom č. XXXXXXX zo dňa 22.8.2008 na sumu 440.916,00 Sk t.j. 14.635,76 eur s .
... listu 15, fotokópiou výzvy na plnenie číslo listu 16, fotokópiou podacieho lístku číslo listu 17, fotokópiou faktúry daňového dokladu číslo listu 18-19, výpisom údajov z registra evidencie živnostenského podnikania Mestského úradu v Poznani, odboru živnostenského ... listu 15, fotokópiou výzvy na plnenie číslo listu 16, fotokópiou podacieho lístku číslo listu 17, fotokópiou faktúry daňového dokladu číslo listu 18-19, výpisom údajov z registra evidencie živnostenského podnikania Mestského úradu v Poznani, odboru .
... , čo preukázal predložením medzinárodného nákladného listu č. SK 5660112 (čl. 6). Právo na zaplatenie prepravného si uplatnil voči odporcovi vystavením faktúry daňového dokladu č. 009/2012 zo dňa 31. 1. 2012 splatnej 30. 4. 2012 na sumu 580 eur zvýšenú o 20% DPH ... s obsahom listín v spise z čl. 1-25, najmä fotokópiou prepravnej zmluvy č. 47/01/2012 čl. 4, fotokópiou faktúry daňového dokladu č. 009/2012 čl. 5, fotokópiou medzinárodného nákladného listu CMR - SK 5660312 čl. 6, fotokópiu výzvy na úhradu čl. 7 .
... zo dňa 30. 5. 2012 a stavebným povolením č.j.: Výst. XXX-XX-P., Om zo dňa 14. 8. 2008, faktúrou - daňovým dokladom zo dňa 9. 11. 2011 za zrealizovanie stavebných prác na RD v P. L. so špecifikáciou ceny za jednotlivé etapy .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.