SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1115261
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35188
NSČR: 122919
NSSČR: 66268
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423323
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
03.04.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: fikcia doručenia


Približný počet výsledkov: 1872 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: fikcia doručenia
  • fikcia nájdené 7576 krát v 4104 dokumentoch
  • dorucenie nájdené 776978 krát v 342181 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 502 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 189 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty


Právna veta: Právna úprava doručovania písomnosti správnym orgánom účastníkom správneho konania je upravená v ustanovení §§ 24 až 26 Správneho poriadku. Zásadnou právnou otázkou v konaní je vzájomný vzťah ustanovenia o doručovaní písomnosti do vlastných rúk (reálne prevzatie zásielky adresátom) podľa § 24 ods. 1 Správneho poriadku k ustanoveniu o náhradnom doručení zásielky (fikcia doručenia) § 24 ods. 2 Správneho poriadku. Ustanovenie § 24 ods. 2 Správneho poriadku o náhradnom doručovaní je iba systematickým doplnkom aplikácie ustanovenia § 24 ods. 1 Správneho poriadku o reálnom doručovaní. K aplikácii us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolateľ potvrdil príjem doručovanej písomnosti 22.04.2013, táto skutočnosť nemá vplyv na uplatnenie vyššie uvedenej právnej fikcie doručenia a teda ani na plynutie lehoty na podanie odvolania. Z doručenky k zásielke určenej do vlastných rúk ... rozpore s princípom právnej istoty. Je potrebné uviesť, že judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nebola vo veci uplatnenia fikcie doručenia v zmysle § 24 ods. 2 Správneho poriadku jednotná, ale z posledných rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, .
Právna veta: Na základe vyššie citovaných ustanovení a oznámenia poštového doručiteľa o nezastihnuteľnom adresátovi nemohol rozhodcovský súd uplatniť tzv. „fikciu doručenia“ a považovať zásielku za doručenú v deň, keď bola vrátená súdu, aj keď sa povinný o tom nedozvedel. Aj napriek tomu, že zákon o rozhodcovskom konaní v znení platnom do 30. 06. 2009 výslovne neustanovoval povinnosť doručiť žalobu a rozhodcovský rozsudok žalovanému do vlastných rúk, s poukazom na znenie § 25 ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní (ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú na doručovanie súdnych písomností) v spojení s § 51 ods ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Na základe vyššie citovaných ustanovení a oznámenia poštového doručiteľa o nezastihnuteľnom adresátovi nemohol rozhodcovský súd uplatniť tzv. „fikciu doručenia“ a považovať zásielku za doručenú v deň, keď bola vrátená súdu, aj keď sa povinný o tom nedozvedel ... . Na základe vyššie citovaných ustanovení a oznámenia poštového doručiteľa o nezastihnuteľnom adresátovi nemohol rozhodcovský súd uplatniť tzv. „fikciu doručenia“ a považovať zásielku za doručenú v deň, keď bola vrátená súdu, aj keď sa povinný o tom .
Právna veta: Príkazná zmluva upravuje vzťah medzi príkazcom, ktorý dáva príkazníkovi určitý príkaz na vykonanie niečoho. Upravuje teda vnútorný vzťah medzi oboma účastníkmi - upravuje ich vzájomné práva a povinnosti. Na úpravu tohto vnútorného vzťahu sa nevyžaduje určitá forma. Príkazník však spravidla koná za príkazcu voči tretím osobám a na to, aby mohol konať za príkazcu, musí mať od príkazcu splnomocnenie vo forme plnomocenstva. V zmysle § 728 Občianskeho zákonníka, odmena sa poskytne len vtedy, keď bola dohodnutá alebo je obvyklá. Podstatný rozdiel medzi nákladmi vynaloženými pri vykonávaní príkazu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalovaný žalobcovi nezaplatil. Žalovanému bolo doručované na adresu uvedenú v obchodnom registri, pričom na tejto adrese žalovaný doručenie neprevzal, avšak fikciou doručenia má doručenie vykázané a súd v súlade s ustanovením § 101 ods. 2 O.s.p. konal a rozhodol v .
Právna veta: V súvislosti s uplatnenou zmluvnou pokutou súd poznamenáva, že medzi základné zásady súkromného práva možno nepochybne zaradiť zásadu zmluvnej slobody, zásadu rovnosti strán, či zásadu ekvivalencie plnení. Oba slovenské súkromnoprávne kódexy (Obchodný zákonník aj Občiansky zákonník) aj keď sú postavené na autonómnej vôli zmluvných strán a kladú dôraz na inštitút zmluvy, obsahujú určité korekcie zásady zmluvnej slobody, prejavujúce sa napríklad v tom, že ak sú zmluvné plnenia navzájom v hrubom nepomere, možno uvažovať o aplikácii § 49 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého strana, ktorá uzavr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa pojednávania nezúčastnil, svoju neúčasť neospravedlnil, u žalovaného mal súd doručenie predvolania na pojednávanie vykázané doručovaním na adresu miesta podnikania fikciou doručenia. S poukazom na uvedené skutočnosti súd vec prejednal v neprítomnosti účastníkov konania v súlade s ust. § 101 ods. 2 .
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy zákon pri osvojení dieťaťa vyžaduje súhlas rodičov ako hmotnoprávnu podmienku osvojenia. V ustanovení § 102 zákona o rodine však vymedzuje podmienky pri splnení ktorých takýto súhlas potrebný nie je, t. j. rodičia sú zbavení možnosti rozhodovať o maloletom dieťati vzhľadom na ich ľahostajný a nežiadúci postoj k vlastnému dieťaťu, ktorý dosiahol kvalifikovanú intenzitu. V takomto prípade je teda uprednostnený záujem dieťaťa na zabezpečení vhodného výchovného prostredia pred rodičovskými právami. V konaní o osvojiteľnosti dieťaťa je úlohou súdu preskúmať či tu sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .1.2013, na ktorý sa neustanovila matka maloletej, hoci jej bolo predvolanie na pojednávanie riadne a včas doručené, a to fikciou doručenia v zmysle ust. § 46 ods. 2 O.s.p, v zmysle ktorého, ak nebol adresát zastihnutý, hoci sa zdržuje .
Právna veta: Ušlý zisk je ujmou spočívajúcou v tom, že u poškodeného nedošlo v dôsledku škodnej udalosti k rozmnoženiu majetkových hodnôt, hoci sa to s ohľadom na pravidelný beh vecí dalo očakávať. Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením majetku poškodeného (t.j. úbytkom aktív, ako je to u skutočnej škody), ale stratou očakávaného prínosu (výnosu). Nestačí pritom iba pravdepodobnosť rozmnoženia majetku, ale musí byť naisto postavené, že pri pravidelnom behu vecí, nebyť protiprávneho konania škodcu alebo škodnej udalosti, mohol poškodený dôvodne očakávať zväčšenie svojho majetku, ku ktorému nedošlo práve v dôsle ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci. Exekučný titul ako podklad na vykonanie exekúcie, nebol navrhovateľovi ako povinnému v exekúcii účinne doručený, nenastali pri ňom účinky fikcie doručenia podľa § 47 ods. 2 O.s.p., z dôvodu ktorého Okresný súd Bratislava V uznesením zo dňa 25.5 .
Právna veta: Vzhľadom k vylúčeniu Správneho poriadku je potrebné pri doručovaní rozhodnutia postupovať podľa úpravy doručovania upravenej v § 212 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (Oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností). Podľa § 212 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. Podľa § 212 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia do vlastných rúk a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... toho, aby bol zachovaný zákonný postup, teda nový pokus o doručenie. V predmetnej veci by ani nemohlo dôjsť k zákonnej fikcii doručenia, ak by si navrhovateľ písomnosť neprevzal. Táto skutočnosť však nič nemení na tom, že navrhovateľ podal opravný prostriedok oneskorene, po .
Právna veta: Rozhodnutie rozhodcovského súdu musí by doručené účastníkom do vlastných rúk. Zákon o rozhodcovskom konaní v znení platnom do 30. 06. 2009 síce výslovne neustanovoval povinnosť doručiť žalobu a rozhodcovský rozsudok žalovanému do vlastných rúk, ale táto povinnosť mu vyplývala z ust. § 25 ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní (ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú na doručovanie súdnych písomností) v spojení s § 51 ods. 3 spomínaného zákona (ak tento zákon neustanovuje inak, na rozhodcovské konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi). Prípadné iné ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zásielky s oznámením poštového doručovateľa o neznámom adresátovi, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom, nemôže súd uplatniť tzv. fikciu doručenia, tak ako je to v prípade ak pošta odosielateľovi oznámi, že adresát si zásielky neprevzal v odbernej lehote ... zásielky s oznámením poštového doručovateľa o neznámom adresátovi, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom, nemôže súd uplatniť tzv. fikciu doručenia, tak ako je to v prípade ak pošta odosielateľovi oznámi, že adresát si zásielky neprevzal v odbernej .
Kľúčové slová: dôkaz opaku, záväzkové vzťahy, vyvrátiteľná domnienka

Právna veta: Podľa § 133 O.s.p., skutočnosť pre ktorú je v zákone ustanovená domnienka, ktorá pripúšťa dôkaz opaku, má súd za preukázanú, pokiaľ v konaní nevyšiel najavo opak. Uznanie záväzku zakladá vyvrátiteľnú domnienku, že záväzok v uznanom rozsahu v čase uznania trval. Dlžník môže tento predpoklad vyvrátiť, len ak preukáže opak, teda neexistenciu záväzku v čase uznania. Dôsledkom vyvrátiteľnosti tejto domnienky je to, že dlžník má aj naďalej možnosť dokázať, že uznaný záväzok v čase uskutočnenia aktu uznania v skutočnosti neexistoval či už preto, že nikdy nevznikol, alebo preto, lebo ešte pred j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Žalovaná sa v stanovenej lehote a doposiaľ k žalobnému návrhu nevyjadrila. Súd mal prevzatie predmetného uznesenia vykázané v súlade s fikciou doručenia podľa § 47 O.s.p. dňa 29.12.2011. Podľa § 156 ods. 3 O.s.p. vo veciach .
Právna veta: K samotnému výkonu daňovej exekúcie dôjde až vydaním daňového exekučného príkazu, ktorý správca dane vydá podľa § 77 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb., t.j. po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania voči daňovej exekučnej výzvy, alebo keď správca dane vyhovie odvolaniu čiastočne, alebo keď sa správcovi dane doručí rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorým sa odvolanie zamietlo. Uvedený postup v daňovom exekučnom konaní jednoznačne potvrdzuje, že pred začatím daňového exekučného konania správca dane nemá zákonné oprávnenie na exekvovanie dlžnej sumy. Preúčtovanie preplatku na daňový nedoplatok po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyznačil právoplatnosť na ním vydaných rozhodnutiach o uložení pokút žalobcovi a neskúmal, či v predmetnej veci možno aplikovať fikciu doručenia. Súd je toho názoru, že pochybil aj žalovaný, ak bez skúmania podmienok riadneho doručenia exekučných titulov ... právoplatnosť na ním vydaných rozhodnutiach o uložení pokút žalobcovi a neskúmal, či v predmetnej veci možno aplikovať fikciu doručenia. riadnemu doručeniu. Za riadne doručenie je treba považovať také, ktoré je v súlade s ustanoveniami procesného predpisu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.