Nájdené rozsudky pre výraz: fiktívne rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1245

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

346 dokumentov
31 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Krajský súd má zhodne so žalobkyňou za to, že žalovaný nedodržal lehotu na vydanie (odoslanie rozhodnutia na poštovú prepravu) rozhodnutia o rozklade. Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu bol doručený žalobkyňou prvostupňovému orgánu dňa 17.7.2012, na druhý deň začala plynúť 30 dňová lehota na prípadnú autoremedúru a predloženie spisového materiálu spolu s rozhodnutím odvolaciemu orgánu (§ 57 ods. 2 správneho poriadku). Táto lehota uplynula dňa 16.8.2012 (nie teda ako sa mylne domnieva žalovaný dňa 17.8.2012!). Prvostupňový orgán doručil odvolaciemu orgánu spisový materiál spolu s ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/161/2012 1012202406 22.03.2013 JUDr. Petra Príbelská, PhD. ECLI:SK:KSBA:2013:1012202406.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Soni Langovej, v právnej veci žalobkyne: X.. Q. B.Č., bytom Š. XX, XXX XX V., zas
Právna veta: Fiktívne rozhodnutia o nesprístupnení informácie podliehajú súdnemu prieskumu v rámci správneho súdnictva podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., ale neobsahujú žiadne dôvody, pre ktoré povinná osoba odmietla požadované informácie poskytnúť. Takéto fiktívne rozhodnutia predstavujú síce určitú formu rozhodnutia podľa zákona č. 211/2000 Z.z., avšak vznikli z dôvodu nečinnosti povinnej osoby. Právo na prístup k informáciám je súčasťou práva slobody prejavu a patrí medzi politické práva. V danom prípade možno pod pojem „v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo“, ktorý je formulovaný v ustanove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sži/4/2013 6012200883 10.10.2013 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2013:6012200883.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: Ing. M. C., Y. U., právne zastúpený: JUDr. Zuzana Kollárová, advo
Právna veta: Podľa názoru krajského súdu sa v praxi môže stať, že povinná osoba vydá písomné rozhodnutie až po uplynutí zákonnej lehoty na vybavenie žiadosti, pričom už vzniklo fiktívne rozhodnutie o nesprístupnení informácie. Nemôžu však existovať dve rozhodnutia a dodatočne vydané písomné rozhodnutie už nemôže zrušiť existujúce fiktívne rozhodnutie o nesprístupnení informácie. Písomné rozhodnutie vydané po zákonnej lehote nemá žiadne právne účinky a hľadí sa naň, ako keby neexistovalo, je nulitné. Súd v konaní o prieskume zákonnosti rozhodnutia by ho však mal v záujme právnej istoty účastníkov konania zr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sži/1/2013 1011200700 01.08.2013 JUDr. Alena Poláčková ECLI:SK:NSSR:2013:1011200700.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu EUREA, občianske združenie, IČO 30794242, so sídlom v
Právna veta: Zo žiadnych ustanovení OSP nemožno vyvodiť povinnosť súdu poučiť žalobcu, zvlášť, keď je tento zastúpený advokátom (§ 5 ods. 2 OSP), o tom, že žalovaný nie je v spore pasívne legitimovaný. Nebolo by to poučenie o procesných právach a povinnostiach, ale poučenie o hmotnom práve, ktoré súd nie je oprávnený ani povinný poskytnúť (R č. 38/1994).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15S/48/2013 4013200740 06.05.2014 JUDr. Eva Hritzová ECLI:SK:KSNR:2014:4013200740.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Hritzovej a členov senátu JUDr. Jána Bzdúška a JUDr. Pavla Lukáča, v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, Suché Mýto 19, Bratislava, IČO: 42 268 559, p
Právna veta: Ustanovenie § 14 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je teda formulované širšie a umožňuje využitie rôznych foriem podania žiadosti o sprístupnenie informácií za podmienky, že tieto žiadosti sú realizované technicky vykonateľným spôsobom. Za technicky vykonateľný spôsob podania žiadosti je potrebné považovať i podanie realizované elektronickou formou, ktoré je podpísané zaručeným elektronickým podpisom, pričom využitie tejto formy komunikácie medzi žiadateľom o poskytn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/84/2013 4013200497 09.04.2014 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2014:4013200497.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členov senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Dany Kálnayovej, v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, Suché Mýto 19, Bratislava, zastúpe
Právna veta: Podľa názoru krajského súdu Správu z právneho auditu nemožno považovať za literárne, umelecké alebo vedecké dielo, najmä pre jej obsah a vyhotovenie podľa zmluvy o poskytnutí právnych služieb za odplatu. Obsahom právneho auditu nie je vlastná tvorivá duševná činnosť, ale právna analýza stavu právnej agendy, zmlúv, ktoré Mesto Trenčín uzatvára a pod., pričom verejná kontrola verejných zdrojov je základom transparentného nakladania s finančnými prostriedkami občanov.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/65/2011 3011200457 21.02.2012 JUDr. Viera Hrnčárová ECLI:SK:KSTN:2012:3011200457.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Hrnčárovej a sudkýň JUDr. Aleny Radičovej a JUDr. Eleny Zaťkovej v právnej veci žalobcu: Klub právnikov Mesta Trenčín, občianske združenie, Piaristická 46, Tren
Právna veta: Z ustanovenia § 146 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že ak súd zastavuje konanie z dôvodu späťvzatia návrhu, zaoberá sa pri rozhodovaní o náhrade trov konania najskôr otázkou, či niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie sa pritom posudzuje výlučne z procesného hľadiska, teda podľa procesného výsledku. Tam, kde zastavenie konania bolo účastníkom zavinené, súd prizná druhej strane náhradu trov konania, ktoré v konaní účelne vynaložil na uplatňovanie, alebo bránenie svojho práva. Pri späťvzatí žaloby platí, že žalobca nezavinil zastavenie konania, ak vzal späť návrh, ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13S/27/2013 3013200204 09.05.2013 JUDr. Eva Vašková ECLI:SK:KSTN:2013:3013200204.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu T. T., bytom H. V., F. XXXX/X - X, zastúpeného JUDr. Petrom Vevurkom, advokátom so sídlom Námestovo, Štefánikova 269/24 proti žalovanému Primátorovi mesta F., so sídlom F., L. X, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalo
Právna veta: Podľa § 246a ods. 1 OSP, miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/242/2013 4013200775 31.07.2013 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2013:4013200775.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, Suché Mýto 19, Bratislava, IČO: 42268559, zastúpeného advokátskou kanceláriou Bardač s. r. o., Búdková 4, Bratislava, proti žalovanému: Obec Diakovce, Diakovce 118, o preskúmanie zákonn
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné zdôrazniť, že exekútor nie je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. Výkon činnosti exekútora je potrebné považovať za výkon moci verejnej a nie výkon v oblasti verejnej správy.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sži/4/2013 5012200883 16.10.2013 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2013:5012200883.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Y. P., bytom U. XXXX/XX, XXX XX W. B. T., proti žalovanému: súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, Exekútorský úrad Jesenského 7371/2, 911 01 Trenčín, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, o odvola
Právna veta: Občiansky zákonník rozlišuje medzi zodpovednosťou za škodu podľa svojej šiestej časti a zodpovednosťou za ujmu spôsobenú zásahom do osobnostných práv. Medzi týmito dvoma inštitútmi je pojmová a obsahová odlišnosť. Právo na ochranu osobnosti predstavuje nemajetkové právo rýdzo osobnej povahy a je úzko späté s osobnosťou človeka a jej prejavmi. Na rozdiel od toho právo na náhradu škody patrí tak fyzickej, ako aj právnickej osobe, nemá absolútnu, ale len relatívnu povahu a má majetkovú povahu. Zásadný rozdiel je aj medzi odškodnením nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhrady škody ako majetkovej ujm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/225/2018 4315216586 17. 10. 2019 JUDr. Erika Madarászová ECLI:SK:KSNR:2019:4315216586.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Madarászovej a členiek senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a JUDr. Lenky Halmešovej v právnej veci žalobkyne: L. P., bytom W. 7, Y., F. republika O., zastúpená JU
MENU