Nájdené rozsudky pre výraz: finančná kontrola

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 504

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

293 dokumentov
54 dokumentov
51 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Konanie o žiadosti o poskytnutie príspevku na zriadenie chráneného pracoviska je správnym konaním, a preto sa naň vzťahujú zásady správneho konania uvedené v § 3 správneho poriadku. Z vyššie uvedeného vyplýva, že o schválení, resp. neschválení príspevku na zriadenie chráneného pracoviska mal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vydať rozhodnutie, voči ktorému by mal žalobca právo sa odvolať, pričom aj takéto rozhodnutie úradu by bolo preskúmateľné súdom.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sa/11/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016200852 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Tkáč ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7016200852.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Pavlom Tkáčom v právnej veci žalobcu: Advokát
Merito veci Ochrana osobnosti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Kritika osoby zastávajúcej verejnú funkciu týkajúcu sa výkonu tejto funkcie spojenú s hospodárením s verejnými finančnými prostriedkami v zásade nie je zásahom do práva na ochranu osobnosti v zmysle ust. § 11 Občianskeho zákonníka (Zo súdnej praxe 26/1996).

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Co/56/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8813210331 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Klenková, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8813210331.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z JUDr. Gabriely Klenkovej, P
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 49 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z.z. podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 7 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom. Na základe regionálneho projektu môže úrad zabezpečiť aj praktickú prípravu uchádzačov o zamest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 17C/112/2011 2111206590 22.03.2012 JUDr. Marta Ďumbalová ECLI:SK:OSTT:2012:2111206590.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava, samosudkyňou JUDr. Martou Ďumbalovou, v právnej veci navrhovateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava, IČO: 37 847 562, zastúp.: JUDr. Darina Kurňavová, advokátka so sídlom v T
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: 17. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku odvolací súd uvádza, že v ustanovení § 74 Zákonníka práce sa vymedzuje povinný postup zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru. Ide o hmotnoprávnu podmienku platnosti uvedených právnych úkonov zo strany zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ túto povinnosť nesplní, následkom bude neplatnosť výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3CoPr/9/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1515220725 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Bolebruch ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1515220725.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana
Kľúčové slová: náhrada za stratu času advokátsky koncipient
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti považuje za potrebné poukázať na účel inštitútu náhrady za stratu času advokáta, ktorým je finančná kompenzácia časovej straty, počas ktorej advokát v dôsledku prepravy nemohol efektívne vykonávať svoju činnosť odborného charakteru. Náhrada za stratu času v zmysle ust. § 17 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. patrí advokátovi pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je jeho sídlom, a to za čas strávený cestou do tohto miesta a späť, teda jej zmyslom je paušálnym spôsobom kompenzovať príjem, ktorý by advokát za uvedený čas mohol dosiahnuť p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/1342/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3114215435 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Janáková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3114215435.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabr
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Ak dochádza k nesprávnemu informovaniu používateľov účtovníctva, pričom informácie v účtovnej závierke neboli spoľahlivé, a preto účtovná jednotka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva, ani o finančnej situácii žalobcu. Daňový úrad posúdil závažnosť a následky porušenia zák. o účtovníctve najmä v súvislosti s výškou nesprávne zaúčtovaných účtovných prípadov a následného nesprávneho vyčíslenia výsledku hospodárenia. Následky porušenia zák. o účtovníctve majú vplyv na výšku majetku uvedeného v účtovníctve majú vplyv na výšku majetku uvedeného v ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžf/48/2012 7009201746 23.10.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:7009201746.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: K.. N. T. PRESS - POLYÁK, Trieda SNP 17, Košice,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zmyslom odkladnej lehoty 14 dní v § 45 ods. 2 je, aby všetky taxatívne vymedzené subjekty mohli reálne uplatniť návrh na revízne postupy stanovené zákonom potom, ako im je oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk, ktorý im musí byť oznámený. Predmetné ustanovenie chráni iné (neúspešné) subjekty, ktorých ponuky boli vyhodnocované. Z rozhodnutia žalovaného nevyplýva žiadna skutočnosť , ktorá by bola dôvodom pre záver, že okrem úspešného a jediného uchádzača bol dôvod oznamovať výsledok vyhodnotenia ponúk aj iným t.j. viacerým, v zmysle zákona „všetkým“ uchádzačom. Skutková podstata porušen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžf/85/2012 1011201142 28.05.2013 JUDr. Ida Hanzelová ECLI:SK:NSSR:2013:1011201142.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 12 Rožňava, zast. JU
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Výkonom spoločnej činnosti účastníkov združenia treba rozumieť nielen činnosť, pri ktorej všetci účastníci konali spoločne, spoločnými úkonmi, ale aj individuálnu činnosť zameranú na dosiahnutie spoločného účelu združenia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Svidník 6C/319/2002 8602898964 17.05.2010 JUDr. Mária Tvrdíková ECLI:SK:OSSK:2010:8602898964.19 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Svidník, samosudca JUDr. Mária TVRDÍKOVÁ, v právnej veci žalobcu F. B., nar. X.X.XXXX,. r.č. XXXXXX/XXX,. I.: XX. XXX. XXX,. podnikateľ podnikajúci pod obchodným názvom F. B. - A. B., bytom S., ul. K. XXXX/XX,. zastúpený I
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: V čase podania žiadosti o vrátenie sumy 701.956,-- Sk prvostupňové rozhodnutie daňového úradu nebolo právoplatné, a teda aj podľa názoru súdu neboli splnené podmienky na to, aby uvedenú sumu bolo možné považovať za preplatok. Z definície daňového preplatku podľa § 63 ods. 1 jednoznačne vyplýva, že vzhľadom na spornosť, aká výška dane je splatná, nemožno v predmetnej veci hovoriť o preplatku Žalobca až v žalobe tvrdí, že ide o sumu 701.956,-- Sk, ktoré boli zaplatené poštovými poukážkami v dobe od 21.09.2005 až do 21.12.2005 a ide o neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov. Zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1S/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8012200168 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna Želinská ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8012200168.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Mag
MENU