Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813202
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
18.10.2017 04:09

Nájdené rozsudky pre výraz: finančná kontrola


Približný počet výsledkov: 252 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: finančná kontrola
  • financny nájdené 119140 krát v 43109 dokumentoch
  • kontrola nájdené 148860 krát v 35861 dokumentochKonanie o ochranu osobnosti. Neadekvátne správanie pracovníka kontrolnej skupiny pri výkone kontroly. Zamietnutie návrhu pre nedostatok pasívnej legitimácie odporcov (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Otázku, kto je v tom - ktorom prípade subjektom ochrany a kto je subjektom zásahu, musí súd v konaní o ochranu osobnosti riešiť vždy medzi prvými. Pokiaľ súd nemá vyriešenú otázku, do práv koho bolo zasiahnuté, a kto sa dopustil (mal dopustiť tvrdeného) zásahu, nie je (ešte) opodstatnené riešenie otázky nedovolenosti zásahu, jeho intenzity a dôsledkov, existencie príčinnej súvislosti medzi zásahom a spôsobenou nemajetkovou ujmou, adekvátnosti požadovanej formy nápravy spôsobenej ujmy, splnenia podmienok pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, primeranosti výšky priznávaného zadosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: V čase podania žiadosti o vrátenie sumy 701.956,-- Sk prvostupňové rozhodnutie daňového úradu nebolo právoplatné, a teda aj podľa názoru súdu neboli splnené podmienky na to, aby uvedenú sumu bolo možné považovať za preplatok. Z definície daňového preplatku podľa § 63 ods. 1 jednoznačne vyplýva, že vzhľadom na spornosť, aká výška dane je splatná, nemožno v predmetnej veci hovoriť o preplatku Žalobca až v žalobe tvrdí, že ide o sumu 701.956,-- Sk, ktoré boli zaplatené poštovými poukážkami v dobe od 21.09.2005 až do 21.12.2005 a ide o neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov. Zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2001 Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Ak dochádza k nesprávnemu informovaniu používateľov účtovníctva, pričom informácie v účtovnej závierke neboli spoľahlivé, a preto účtovná jednotka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva, ani o finančnej situácii žalobcu. Daňový úrad posúdil závažnosť a následky porušenia zák. o účtovníctve najmä v súvislosti s výškou nesprávne zaúčtovaných účtovných prípadov a následného nesprávneho vyčíslenia výsledku hospodárenia. Následky porušenia zák. o účtovníctve majú vplyv na výšku majetku uvedeného v účtovníctve majú vplyv na výšku majetku uvedeného v ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov. Daňové riaditeľstvo SR cez svoj Organizačný poriadok daňových orgánov prenieslo svoju kompetenciu na výkon daňovej kontroly ...
Súvisiace predpisy:
431/2002 - Zákon o účtovníctve
Právna veta: Zmyslom odkladnej lehoty 14 dní v § 45 ods. 2 je, aby všetky taxatívne vymedzené subjekty mohli reálne uplatniť návrh na revízne postupy stanovené zákonom potom, ako im je oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk, ktorý im musí byť oznámený. Predmetné ustanovenie chráni iné (neúspešné) subjekty, ktorých ponuky boli vyhodnocované. Z rozhodnutia žalovaného nevyplýva žiadna skutočnosť , ktorá by bola dôvodom pre záver, že okrem úspešného a jediného uchádzača bol dôvod oznamovať výsledok vyhodnotenia ponúk aj iným t.j. viacerým, v zmysle zákona „všetkým“ uchádzačom. Skutková podstata porušen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona o verejnom obstarávaní neboli zo strany správneho orgánu vytknuté žiadne nedostatky týkajúce sa postupu pri výbere uchádzača, rovnako ako finančná kontrola nevytkla žiadne nedostatky pri čerpaní dotácií a úveru na predmetnú výstavbu. Z týchto dôvodov je uložená sankcia neprimerane prísna . Žalovaný ...
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Pokiaľ úlohy spojené s odťahovaním vozidla plní na základe rozhodnutia obce jej vnútroorganizačný útvar (bez právnej subjektivity, zamestnanci ktorého sú zamestnancami obce), treba mať za to, že ide o plnenie týchto úloh samotnou obcou (správcom miestnej komunikácie). V danom prípade teda nešlo o prenesenie správy na iný subjekt. Mesto Košice zverilo odťahovanie motorových vozidiel svojmu útvaru (vnútroorganizačnej zložke) bez právnej subjektivity. Správca pozemných komunikácií nepreniesol výkon správy „ďalej“; len vymedzil (bez toho, aby faktický výkon správy komunikácií preniesol na inéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd ďalej zistil: Podľa rozhodnutia Ministerstva financií SR zo dňa 14.1.2003 č. 15046/2002-77 pôvodné rozhodnutie Správy finančnej kontroly, Košice, č. 4/256/2002/728 zo 6.6.2002 bolo zrušené a vec bola vrátená na nové prejednanie a ...
Súvisiace predpisy:
369/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
564/1991 - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
Právna veta: Zákon o dani z pridanej hodnoty v § 70 ukladá povinnosti osôb povinných platiť daň v ods. 1 tak, že platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovaru a služieb do iného členského štátu... . V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane. Platiteľ vedie zázna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2001 Z.z. o daňových orgánoch, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov a § 15 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov... za prítomnosti G ... /2001 Z.z. o daňových orgánoch, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov a § 15 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov... za prítomnosti G ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti považuje za potrebné poukázať na účel inštitútu náhrady za stratu času advokáta, ktorým je finančná kompenzácia časovej straty, počas ktorej advokát v dôsledku prepravy nemohol efektívne vykonávať svoju činnosť odborného charakteru. Náhrada za stratu času v zmysle ust. § 17 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. patrí advokátovi pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je jeho sídlom, a to za čas strávený cestou do tohto miesta a späť, teda jej zmyslom je paušálnym spôsobom kompenzovať príjem, ktorý by advokát za uvedený čas mohol dosiahnuť p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktoré by zakladalo právo žalobcu domáhať sa od žalovaného vrátania vyplatených súm nebolo konštatované ani v správe o výsledku následnej finančnej kontroly zo dňa 31.08.2009 a ani v uznesení Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry ČVS:PPZ-366/NKA-PK ...
Súvisiace predpisy:
655/2004 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Právna veta: Podľa § 49 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z.z. podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 7 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom. Na základe regionálneho projektu môže úrad zabezpečiť aj praktickú prípravu uchádzačov o zamest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 4.4.2007, ako príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Podľa Správy o výsledku následnej finančnej kontroly, z 17.6.2009, Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Trnava, vykonal finančnú kontrolu u odporcu za kontrolované obdobie od 1.3.2007 do 28.2.2009 na ... 4.4.2007, ako príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Podľa Správy o výsledku následnej finančnej kontroly, z 17.6.2009, Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Trnava, vykonal finančnú kontrolu u odporcu za kontrolované obdobie od 1.3.2007 do 28.2.2009 ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
5/2004 - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Výkonom spoločnej činnosti účastníkov združenia treba rozumieť nielen činnosť, pri ktorej všetci účastníci konali spoločne, spoločnými úkonmi, ale aj individuálnu činnosť zameranú na dosiahnutie spoločného účelu združenia.

Úryvok z textu:
... podľa stavu k 31.12.2008 prestavuje sumu 17.726,34 eura (534.023,72 Sk). Na základe rozhodnutia správy finančnej kontroly v K. č. 3/989/2002/182 zo dňa 9.12.2002 bolo Ing. M. K. A. B., S., ul ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
... /2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 440/2000 Z. z. o správe finančnej kontroly, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite). Príjemca bol upovedomený o tom, že nesmie počas realizácie projektu a 5 rokov po ...
Súvisiace predpisy:
233/1995, 440/2000, 7/2005, 655/2004, 523/2004, 164/2010, 5/2005, 278/1993, 133/2002, 502/2001
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.