Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077207
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63667
USSR: 34731
NSČR: 121534
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421469
Krajské súdy (ČR): 41622
Posledná aktualizácia
17.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: finančný leasing


Približný počet výsledkov: 307 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: finančný leasing
  • financny nájdené 243641 krát v 71194 dokumentoch
  • leasing nájdené 7609 krát v 2950 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 18 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty


Právna veta: Leasing je označovaný za leasing finančný práve preto, že za záväzky prenajímateľa obmedzujú na finančné služby (zabezpečenie veci, predanie do užívania a jej predaj na konci leasingového vzťahu). V ďalšom nemožno aplikovať na finančný leasing ani zmluvný typ podľa ust. § 489 Obchodného zákonníka o zmluve o kúpe prenajatej veci, nakoľko v zmysle uvedeného ust. § 489 Obchodného zákonníka sa pre vznik zmluvy o kúpe prenajatej veci vyžaduje existencia nájomného vzťahu. Zmluva o kúpe prenajatej veci ako samostatná zmluva bez existencie predchádzajúcej zmluvy vytvárajúcej nájomný vzťah prakticky ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 6C/144/2010 5110211540 19.03.2013 Mgr. Andrej Kekely ECLI:SK:OSZA:2013:5110211540.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudcom Mgr. Andrejom Kekelym v právnej veci navrhovateľa: UniCredit Leasing Slovakia, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava, IČO: 35 730 978, proti odporkyni: U.. W. M., O.. XX.XX.XXXX, V. L. XXXX/XX .
Právna veta: Právna podstata leasingu nemá v SR špeciálne zakotvenie v konkrétnom právnom ustanovení, či už Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. Z judikatúry vyplýva, že leasingová zmluva je zmluvou nepomenovanou (inominantnou). V konkrétnej situácii sa zmluvný vzťah uzatváral medzi podnikateľskými subjektmi, preto išlo o nepomenovanú zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obch. zák.. Nepochybne išlo o druh leasingu označený termínom leasing finančný, ktorého základnou funkciou (tak, ako je to aj v predmetnej veci) je zaobstarávacia funkcia a cieľom je spravidla konečný prevod vlastníctva predmetu leasingu. Finančný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Cob/6/2015 8611204748 27. 08. 2015 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2015:8611204748.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Milana Šebeňa a JUDr. Mareka Kohúta v právnej veci žalobcu: PEMA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri prachárni 20, 040 01 Košice, IČO: 31 665 .
Právna veta: Vo veci je nepochybné to, že sú uplatňované nároky, ktoré vyplynuli zo špecifického právneho inštitútu, ktorým je leasingová zmluva uzavretá v danej veci medzi podnikateľskými subjektmi. Súdna prax v tomto smere je už jednotná v tom, že tzv. finančný leasing, ktorý je inominatným kontraktom podľa ust. § 269 ods. 2 Obch. zák., je záväzkovým vzťahom, ktorého podstatou je záväzok poskytovateľa leasingu (prenajímateľa) odovzdať príjemcovi leasingu (nájomcovi) na určitú dobu do užívania vec, či inú majetkovú hodnotu, ktorú prenajímateľ obvykle za tým účelom zaobstará do svojho vlastníctva na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rámci finančného leasingu je na nájomcu prenášaná zodpovednosť za predmet leasingu i nebezpečenstvá a riziká s ním spojené, čím sa finančný leasing typovo odlišuje od bežného nájmu (a nemožno ho porovnávať s ustanoveniami o nájomnej zmluve). 16. Aj v predmetnej ... zmluva uzavretá v danej veci medzi podnikateľskými subjektmi. Súdna prax v tomto smere je už jednotná v tom, že tzv. finančný leasing, ktorý je inominatným kontraktom podľa ust. § 269 ods. 2 Obch. zák., je záväzkovým vzťahom, ktorého podstatou je .
Právna veta: Predpokladom pre určenie neúčinnosti právneho úkonu na základe odporovacej žaloby je vykonanie právneho úkonu dlžníka, ktorým došlo k zmenšeniu hodnoty majetku. Zmenšenie hodnoty majetku však musí spôsobiť ukrátenie uspokojenia pohľadávok veriteľov. Odvolací súd konštatuje, že právo nájmu a rovnako aj právo na odkúpenie veci má určitú majetkovú hodnotu, ktorá sa v zásade dá vyčísliť. Termín majetok je potrebné interpretovať extenzívne, ktorý zahrňuje nielen hmotné veci, ale aj práva a iné majetkové hodnoty. Takáto interpretácia zodpovedá funkcii inštitútu odporovateľnosti, ktorou je ochrana ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nesporné že 25. februára 2011 uzatvoril úpadca ako nájomca leasingovú zmluvu o finančnom leasingu. Predmetom leasingovej zmluvy bol finančný leasing pohľadávky vo výške 190.824,73 Eur. Odporca v konaní preukázal predložením súvahy k účtovnej závierke, že ... nesporné že 25. februára 2011 uzatvoril úpadca ako nájomca leasingovú zmluvu o finančnom leasingu. Predmetom leasingovej zmluvy bol finančný leasing hydraulických mobilných nožníc na šrot O. výrobné číslo T., rok výroby XXXX. Kúpna cena leasingu bola 577. .
Právna veta: Leasingová zmluva uzavretá medzi odporcom v 1/ rade ako prenajímateľom s právnym predchodcom odporcu v 2/ rade ako nájomcom je platným právnym úkonom, na ktorý sa nevzťahujú ustanovenia §§52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Konštatuje, že sporom zo spotrebiteľskej zmluvy podľa právnej úpravy platnej v čase uzatvárania označenej leasingovej zmluvy je každý spor, ktorý sa týka vzniku, zmien alebo zániku (platnosti) takejto zmluvy, prípadne spor podľa § 53 ods. 6 Obč. zákonníka, podľa ktorého ak je v spotrebiteľskej zmluve predmetom záväzku poskytnutie peňažných prostriedkov za neprimeranú od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonníka, resp. § 269 Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je konečný prevod vlastníctva predmetu na leasingového nájomcu. Finančný leasing je chápaný ako záväzkový vzťah, ktorého obsahom je predovšetkým povinnosť poskytovateľa leasingu odovzdať príjemcovi leasingu na určitú ... 1/ rade prevzal. Súčasťou Leasingovej zmluvy č. XXXXXXXX bol splátkový kalendár a Obchodné podmienky prenajímateľa pre finančný leasing motorových vozidiel, podľa ktorých sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods. .
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že Obchodný zákonník neupravuje garanciu spätnej kúpy, s použitím § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka je potrebné použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 607 - § 609) o práve spätnej kúpy, analógia práva. V tom prípade by podľa § 608 ods. 2 Občianskeho zákonníka petit žaloby musel znieť tak, aby si zmluvné strany vrátili poskytnuté plnenie, žalobca žalovanému odovzdá teleskopický manipulátor a žalovaný žalobcovi zaplatí kúpnu cenu. Vzájomná podmienenosť plnenia (synalagmatický záväzok) znamená, že plnenia sa môže domáhať iba účastník záväzkového právneho vzťahu, ktorý už sám d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .2009 predčasne ukončená z dôvodu neplatenia dohodnutých leasingových splátok. Vychádzajúc z bodu 7/e, eb Všeobecných zmluvných podmienok žalobcu pre finančný leasing hnuteľných vecí zo dňa 26.05.2008 podpísaných nájomcom ASTAN s.r.o. pri predčasnom ukončení zmluvy je nájomca povinný .
Právna veta: Zákonodarca v právnych normách § 19 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. ustanovuje zákonné podmienky daňového výdavku daňového subjektu. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť, ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu, ani za dobromyseľnosti platiteľa. Zákonodarca požaduje, aby daňový subjekt preukázal všetky skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní, alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňovým subjekto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... voľnej živnosti, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti, prenájom automobilov, finančný leasing, faktoring a forfaiting, reklamná a propagačná činnosť, hudobná produkcia reprodukovanej hudby, usporadúvanie tanečných zábav ... voľnej živnosti, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti, prenájom automobilov, finančný leasing, faktoring a forfaiting, reklamná a propagačná činnosť, hudobná produkcia reprodukovanej hudby, usporadúvanie tanečných .
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 57 ods. 4 ZKR vyplýva, že žalobca musí v konaní preukázať, že právnym úkonom dlžníka bola ukrátená pohľadávka veriteľa, ktorý si v konkurznom konaní prihlásil svoju pohľadávku. Pretože v konkurznom konaní ide vždy o pluralitu veriteľov, je právne irelevantné, pohľadávka ktorého a koľkých veriteľov bola ukrátená. Veriteľ musí mať pohľadávku proti dlžníkovi v dobe vykonania právneho úkonu dlžníka resp. v momente, keď právny úkon nadobudne účinnosť. Pokiaľ ide o podmienku, že právny úkon ukracuje uspokojenie pohľadávky veriteľa, ktorý si pohľadávku prihlásil, je potrebné uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvy a všeobecných obchodných podmienok pre finančný povinnosti vyplývajúce z leasingovej zmluvy a všeobecných obchodných podmienok pre finančný leasing novému nájomcovi - žalovanému, a to bezodplatne. Žalobca v žalobe uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, ... dojednanej doby trvania leasingu umožniť leasingovému nájomcovi odkúpiť predmet leasingu za podmienok stanovených v leasingovej zmluve. (Finančný leasing sa napr. podľa devízového zákona považuje za finančný úver). Aj z uvedeného vyplýva, že predmet .
... leasingovej zmluvy, neuhrádzal predpísané leasingové splátky riadne a včas, navrhovateľ v zmysle článku 4, písm. a/ Obchodných podmienok prenajímateľa pre finančný leasing motorových vozidiel odstúpil od tejto zmluvy odobratím predmetu leasingu v súlade s článkom 6 písm. b/ Obchodných podmienok prenajímateľa. V .
... ako leasingovým prenajímateľom a žalovaným ako leasingovým nájomcom. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sa stali všeobecné obchodné podmienky pre finančný leasing motorových vozidiel, ktoré v súlade s § 273 Obch. zák. upravili vzťahy medzi účastníkmi. Predmetom ... leasingovým prenajímateľom a žalovaným ako leasingovým nájomcom. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sa stali všeobecné obchodné podmienky pre finančný leasing motorových vozidiel, ktoré v súlade s § 273 Obch. zák. upravili vzťahy medzi účastníkmi. Predmetom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.