SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157319
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 01:26

Nájdené rozsudky pre výraz: fond údržby a opráv bytového domu


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: fond údržby a opráv bytového domu
  • fond nájdené 47279 krát v 15358 dokumentoch
  • udrzba nájdené 20553 krát v 7034 dokumentoch
  • a nájdené 20199587 krát v 424360 dokumentoch
  • oprav nájdené 9600 krát v 2750 dokumentoch
  • bytovy nájdené 119492 krát v 20627 dokumentoch
  • dom nájdené 206191 krát v 40275 dokumentochPrávna veta: Uznanie dlhu je samostatným zabezpečovacím inštitútom. Zabezpečovaciu funkciu plní tým, že zakladá vyvrátiteľnú právnu domnienku dlhu v dobe uznania. Možnosť uznania dlhu je právom dlžníka voči veriteľovi, nie je to však jeho povinnosť. Uznanie dlhu posilňuje pôvodný záväzkový vzťah medzi dlžníkom a veriteľom, nakoľko dlžník nezávisle od pôvodného právneho dôvodu vzniku záväzku dáva prísľub pre splnenie dlhu bez toho, aby sa súčasne urobilo nahradenie doterajšieho záväzku. Zmyslom uznania dlhu je to, že poskytuje veriteľovi nesporný právny základ pri vymáhaní jeho pohľadávky, pričom dôkazné br ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 7C/228/2004 1404112401 10.11.2011 JUDr. Helena Kožíková ECLI:SK:OSBA4:2011:1404112401.18 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV v konaní pred samosudkyňou JUDr. Helenou Kožíkovou v právnej veci navrhovateľa : Správcovské bratislavské družstvo so sídlom Drobného 27, Bratislava IČO : 35 803 843, zast. JUDr. Vierou Malinowskou, advokátkou , .
Právna veta: Súd má v uvedenej veci za to, že nie je možné totiž prenášať zodpovednosť za vady, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ diela (bytového domu), na prevodcu bytu v tomto bytovom dome, v danom prípade na odporcov. Ak by sme takýto výklad totiž pripustili, došlo by tu k zbaveniu sa zodpovednosti za vady zhotoviteľom bytového domu ( je potrebné si uvedomiť aj to, že vada sa týka spoločnej časti bytového domu t.j. strechy, čiže ide o vadu bytového domu, nie o vadu bytu), a k preneseniu tej istej zodpovednosti na prevádzajúceho bytu v bytovom dome. Bolo by v rozpore s princípmi a zásadami Občianske ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Liptovský Mikuláš 10C/169/2011 5611206355 18.07.2012 JUDr. Eva Uličná ECLI:SK:OSLM:2012:5611206355.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Liptovský Mikuláš v právnej veci žalobkyne U. B., nar. X. XX. XXXX, bytom X. XXXX/X, D. P., proti odporcovi F. T., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom D. Y. Č.. XX. S.. Č.. W. F.E., X. XX, v konaní o zaplatenie 1.019,36 eura s .
Právna veta: Z ust. § 6 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 8 ods. 3 vyplýva, že správou domu je okrem iného i zabezpečovanie prevádzky, údržby, opráv a udržiavanie spoločných častí domu či jeho zariadení a samozrejme i zabezpečovanie iných činností, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku. Za tým účelom sú vlastníci jednotlivých bytov či nebytových priestorov v dome povinní poukazovať správcovi v súlade so zmluvou o výkone správy preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv (§ 10 ods. l zákona č. 183/1993 Z.z.). Súd prvého stupňa však správne poukáza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/45/2012 3511203191 16.04.2013 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2013:3511203191.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Natálie Čekanovej a členov senátu JUDr. Dariny Legerskej a JUDr. Jozefa Janíka v právnej veci žalobcu: THERMOINVEST SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Považská Bystrica, kpt. Nálepku .
Právna veta: Z ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva vyplýva, že za zariadenie civilnej ochrany sa považujú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany, pričom za ochranné stavby sa na účely tohto zákona považujú ochranné a úkrytové priestory všetkých kategórií a typov. Podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona zároveň platí, že ak je zariadenie civilnej ochrany podľa všeobecných technických požiadaviek na výstavbu kolaudačného rozhodnutia určené na civilnú ochranu, je vlastník alebo nájo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/219/2015 1214222973 06.07.2015 JUDr. Darina Kuchtová ECLI:SK:KSBA:2015:1214222973.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dariny Kuchtovej a sudcov JUDr. Branislava Krála a JUDr. Martina Murgaša v právnej veci žalobcu: BYTOKOMPLET, s.r.o., so sídlom Kamenárska ul. č. 18, Bratislava, IČO: 35 698 .
... / boli povinní platiť úhrady za služby spojené s užívaním bytu a bolo im známe, že úhrada zahrňuje poplatok na tvorbu fondu údržby a opráv bytového domu. Povinnosť plnili priamo na účet správcu bytového domu a navrhovateľom 1/ a 2/ uhrádzali len nájom. Vzhľadom na účel použitia .
... 01.08.2010 do 30.09.2012 v celkovej výške 3.510,57 Eur. Z uvedenej sumy je príspevok do fondu údržby a opráv bytového domu D. X-X vo výške 914,42 Eur. Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. o .
... náklady spojené s bývaním, čo bolo cca 280,- eur mesačne. V júli 2011 uhradil 190,- eur - na úhradu nákladov do fondu údržby a opráv bytového domu a dňa 18.8.2011 dal do rúk mal. B. 200,- eur. K návrhu matka pripojila svoj mzdový list za .
... .2011 otec uhrádzal všetky náklady spojené s bývaním vo výške 280,- eur mesačne. V júli 2011 uhradil 190,- eur do fondu údržby a opráv bytového domu a dňa 18.08.2011 dal maloletej sumu 200,- eur. Matka preukázala svoj príjem mzdovým listom za rok 2010 a .
... za obdobie rokov od 2002 do 2005 vrátane vo vzťahu nedôvodná bola vyhodnotená aj námietka žalovaného k platbe do fondu údržby a opráv bytového domu, keďže vyčíslená suma 5 736,- Sk, pripadajúca na byt žalovaného je výsledkom rozhodnutia vlastníkov v dome, ... to aj z výpovede svedka p. D. N.. Ako nedôvodná bola vyhodnotená aj námietka žalovaného k platbe do fondu údržby a opráv bytového domu, keďže vyčíslená suma 5 736,- Sk, pripadajúca na byt žalovaného je výsledkom rozhodnutia vlastníkov v dome, ktorý určili .
... synom Dominikom v domácnosti jej rodičov, kde žije aj sestra navrhovateľky ( mesačné náklady na bývanie : 339,90€ = 225,-€/mes.do fondu údržby a opráv bytového domu, elektrická energia 42,-€/mes., televízia 18,30€/mes., internet 10,60€/mes., plyn 14,-€/mes., s finančnou účasťou navrhovateľky 68 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.