Nájdené rozsudky pre výraz: funkcia hlavného kontrolóra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 118

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35 dokumentov
16 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon o obecnom zriadení zamedzuje stretu výkonu funkcie hlavného kontrolóra s výkonom členstva v orgáne právnickej osoby zriadenej obcou, tak nemôže dôjsť ani k stretu funkcie hlavného kontrolóra (§ 18f zák. č. 369/1990 Zb.) a člena rady školského zariadenia (§ 24 ods. 5 zák. č. 596/2003 Z.z.), preto odvolací súd je toho názoru, že členstvo v rade školského zariadenia (Materskej školy) nezakladalo povinnosť hlavnému kontrolórovi vzdať sa funkcie v týchto samosprávnych nezávislých orgánoch samosprávy materských škôl. Samospráva nie je zriadená obcou, aj keď obec sa podieľa na jej zriadení dele ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 12CoPr/5/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114205621 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8114205621.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a čle
Právna veta: (...) Pokiaľ absentuje voľba do funkcie hlavného kontrolóra, nemohol žalobkyni vzniknúť ani nárok na uzavretie pracovnej zmluvy na druh práce hlavný (miestny) kontrolór. Podľa § 18 zákona č. 368/1990 Zb. hlavnému (miestnemu) kontrolórovi vzniká nárok na uzavretie pracovnej zmluvy až po zvolení. Ak bola so žalobkyňou uzavretá pracovná zmluva na druh práce, funkcia miestneho kontrolóra, bol tento postup v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pre posúdenie platnosti uzavretia pracovnej zmluvy žalobkyne so žalovaným je potrebné subsidiárne použiť ustanovenie § 1 odsek 4 Zákonník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2CoPr/3/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1316213361 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Králová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1316213361.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mi
Právna veta: Z ust. § 77 Zákonníka práce, ktorého aplikácie sa dovoláva v podanom odvolaní odporca, vyplýva, že zamestnanec, ako aj zamestnávateľ môže uplatniť neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou, najneskôr v lehote 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Zo súdnej praxe jednoznačne vyplýva, že v následných sporoch o ďalšie nároky z pracovného pomeru súd nie je oprávnený preskúmavať otázku platnosti skončenia pracovného pomeru. V prípade, pokiaľ takýto návrh bol podaný, je súd viazaný pri rozhodovaní o ďalších náro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/215/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3712203543 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3712203543.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie
Právna veta: „Ak zamestnanec iba oznámi, že nastupuje na dovolenku, avšak zamestnávateľ mu súhlas neudelí, alebo udelenie súhlasu výslovne odmietne, nemôže byť neprítomnosť zamestnanca v práci považovaná za dovolenku“ (R 11/1969). Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Cdo/81/2010 zo dňa 27.04.2011 „neospravedlnená absencia za-mestnanca v práci môže byť pre zamestnávateľa dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Skutočnosti, ktoré sú podstatou tohto výpovedného dôvodu, nenastávajú ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11S/46/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3017200124 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2018:3017200124.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. R. E., členov
Právna veta: O vzťah príčinnej súvislosti (kauzálny nexus) ide vtedy, ak je medzi protiprávnym konaním škodcu a vznikom škody vzťah príčiny a následku. Ak bola príčinou vzniku škody iná skutočnosť, zodpovednosť za škodu nevznikne. Otázka príčinnej súvislosti nie je otázkou právnou, ide o skutkovú otázku, ktorá môže byť riešená len v konkrétnych súvislostiach. Pri zisťovaní príčinnej súvislosti je treba škodu izolovať zo všeobecných súvislostí a skúmať, ktorá príčina ju vyvolala a je rozhodujúca iba vecná súvislosť príčiny a následku (rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 28. 10. 2010, sp. zn. 3 Cdo 130/2010) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/232/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4114220814 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2019:4114220814.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Pribu
Právna veta: Neprideľovanie práce sa považuje za ostatné prekážky na strane zamestnávateľa a zakladá právnu povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. V súdnej praxi je už ustálený názor, že ak zamestnanec bol z funkcie odvolaný (alebo sa funkcie vzdal alebo uplynulo jeho volebné obdobie), potom do doby než sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na ďalšom pracovnom zaradení, prípadne do doby skončenia pracovného pomeru (napr. na základe výpovede danej zamestnancovi z dôvodu nadbytočnosti alebo dohody o skončení pracovného pomeru uzavretej z tohto dôvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/221/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7507214489 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7507214489.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jarmily Čabai
Právna veta: V dôvodoch svojho rozhodnutia vychádzal odvolací súd z názoru, že Krajský súd tým, že posudzoval kvalitu plnenia povinností hlavnej kontrolórky, dokonca určiac, že v danej veci nebolo hrubé ani opakované zanedbanie povinností z jej strany preukázané, prekročil právomoc súdu, ktorý v rámci správneho prieskumu podľa piatej časti O.s.p. posudzuje iba zákonnosť napadnutého rozhodnutia len vo vyššie naznačenom smere a v podstate zasiahol do právomoci obecného zastupiteľstva vymedzenej v § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a tým zároveň prekročil aj po kvalitatívnej stránke medze súdneho prie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/139/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7008201811 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 10. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2011:7008201811.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka
Právna veta: Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva patrí medzi osobitné konania (Siedma hlava) upravené v ustanovení § 250zf OSP. V zmysle tohoto zákonného ustanovenia žalobca nemá aktívnu legitimáciu na podanie návrhu, na základe ktorého by súd bol oprávnený na preskúmanie procesu súvisiaceho s vydaním a aj doručovaním uznesenia obecného zastupiteľstva.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15S/60/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4012200741 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Hritzová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4012200741.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: M. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. D. XXX, N. L., proti žalovanému: Obec V
Právna veta: Otázku spôsobu, akým obec ako zriaďovateľ školy deleguje svojich zástupcov do príslušnej rady školy nie je osobitne upravená v žiadnom právnom predpise (...) Pokiaľ ide o školský zákon, ktorý je špeciálnym právnym predpisov v oblasti školstva vo vzťahu k zákonu o obecnom zriadení je zrejmé, že ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zákonodarca výslovne delegoval na obce kompetenciu v rámci preneseného výkonu štátnej správy zriaďovať základné školy s tým, že na realizáciu tejto kompetencie, t.j. na zriadenie základnej školy, je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo prijalo všeobecne závä ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/75/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7019200765 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Hvišč, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7019200765.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Hvi
MENU