Nájdené rozsudky pre výraz: hnuteľné veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15303

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1266 dokumentov
744 dokumentov
80 dokumentov
8 dokumentov
90 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle § 118 Exekučného poriadku upovedomenie o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí doručí exekútor povinnému až pri vykonávaní súpisu vecí podliehajúcich exekúcii. Ak povinný nie je pri vykonávaní súpisu prítomný, doručí sa mu upovedomenie o začatí exekúcie spolu s upovedomením o tom, že sa vykonal súpis a ktoré veci sa spísali. Z uvedeného je teda zrejmé, že zákonodarca poňal úkon upovedomenia o súpise do úkonu upovedomenie o začatí exekúcie, a teda nepredpokladá sa ich odmeňovanie ako za dva samostatné úkony, ale len za jeden paušálny úkon.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 13CoE/238/2011 7805206615 30.11.2011 Mgr. Jolana Fuchsová ECLI:SK:KSKE:2011:7805206615.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598 zastúpeného advokátom JUDr. Martinom Máčajom, Pribinova 25, Bratislava proti povinnému Y. P., nar. X.XX.XXXX, bytom M., Y. XXXX/XX, pre vymoženie
Právna veta: V zmysle § 150 OZ je pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov jeden z manželov povinný nahradiť, v prípade investícií do jeho nehnuteľnosti zo spoločného majetku, len finančné prostriedky skutočne vynaložené na tieto investície. Investíciami vynaloženými zo spoločného na ostatný majetok jedného z manželov však nie je práca jedného manžela vynaložená pri rekonštrukcii bytu druhého manžela. Manželstvo je spoločenstvom, v ktorom si manželia majú navzájom pomáhať (§ 18 ZoR), a za takúto pomoc možno považovať prácu manžela (aj jeho príbuzných, ak ju vykonávali ako dar) pri rekonštr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/178/2013 4110226096 18.12.2014 JUDr. Sidónia Sládečková ECLI:SK:KSNR:2014:4110226096.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a členiek senátu JUDr. Soni Zmekovej a JUDr. Eriky Madarászovej, v právnej veci navrhovateľky: E. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. H., P. XX, zastúpe
Právna veta: O zmluvné zastúpenie podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka ide v prípade, ak je určitá osoba oprávnená zastupovať fyzickú, alebo právnickú osobu na základe dohody o plnomocenstve, ktorá vzniká medzi osobou, ktorá chce byť z nejakého dôvodu zastúpená a osobou, ktorá ju bude zastupovať vo vzájomnej dohode vymedzenom rozsahu. Ide o formu priameho zastúpenia, pri ktorej splnomocnenec robí na základe plnomocenstva právne úkony za splnomocniteľa v jeho mene, pričom však z obsahu zmluvy, pri uzatváraní ktorej má splnomocnenec zastupovať splnomocniteľa, musí byť jednoznačne zrejmé, že túto uza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/916/2014 3112212784 15. 12. 2015 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2015:3112212784.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Bajzovej a členiek senátu JUDr. Stanislavy Markovej a Mgr. Martiny Trnavskej v právnej veci navrhovateľa: H. F., štátneho občana R. republiky, bytom L.,
Právna veta: Vzhľadom na všeobecný príklon k stále sa zužujúcemu výkladu § 248 O.s.p. je nutné tento názor prehodnotiť a prihliadnuť na hybridnú povahu daňovej exekučnej výzvy. Daňová exekučná výzva opúšťa charakter procesného rozhodnutia, a to vzhľadom na jej následky v hmotnoprávnej rovine. Teda, nielenže zakladá určitý vzťah medzi povinným a správcom dane, ale fakticky mení aj rozsah práv povinného k určitým zložkám jeho majetku, jeho vlastníctva. Daňovou exekučnou výzvou sa totiž, bez ohľadu na reakciu povinného subjektu ukladá tiež zákaz nakladania s majetkom, na ktorý chce správca dane uplatniť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/132/2012 7012200602 04.04.2013 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2013:7012200602.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Valérie Mihalčínovej, v právnej veci žalobcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., 076 82 Malá Tŕňa 181, IČO: 36603112, právne z
Právna veta: Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri určovaní cien hnuteľných vecí treba vychádzať z ich stavu ku dňu zániku BSM a ich hodnoty ku dňu vyporiadania. Odvolací súd sa nestotožnil s názorom žalovaného, že v znaleckom posudku č. 4/2017 bola zásadným spôsobom znížená všeobecná hodnota predmetného motorového vozidla. Znalecký posudok č. 59/2017 Ing. Ladislava Bedecsa zo dňa 23.2.2017 predložený žalovaným síce vychádzal zo stavu vozidla ku dňu zániku BSM, avšak aj jeho cenu určoval k tomuto dňu a nie ku dňu vyhotovenia znaleckého posudku ( 23.2.2017), preto takto určená hodnota motorového vozidla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/351/2017 4213203054 25. 04. 2019 JUDr. Erika Madarászová ECLI:SK:KSNR:2019:4213203054.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Madarászovej a členiek senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a JUDr. Lenky Halmešovej v právnej veci žalobkyne: Z.. G. T., nar. XX.X.XXXX, Y. XXX, v konaní zastúpená
Právna veta: Ustálená judikatúra všeobecných súdov dlhodobo vychádza z premisy, že udelením príklepu a zaplatením najvyššieho podania nadobúda vydražiteľ vlastnícke právo k veci draženej prostredníctvom súdnej exekúcie originárnym spôsobom. Tento záver vyplýva aj z rozhodnutia Najvyššie súdu SR sp.zn. 1ObdoV 2/2004 zo dňa 26.5.2005, podľa ktorého vydražiteľ, ktorému bol v exekučnom konaní udelený príklep a zaplatil najvyššie podanie, nadobudol vlastníctvo k vydraženým veciam. Takto nadobudnuté vlastnícke právo nemôže byť dotknuté ani prípadnými vadami exekučného konania. V odôvodnení rozhodnutia Najv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 34Cbi/1/2016 6016200347 03. 11. 2016 JUDr. Miriam Boborová Sninská ECLI:SK:KSBB:2016:6016200347.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, pred samosudkyňou JUDr. Miriam Boborovou Sninskou v obchodno-právnej veci žalobcu Y. V., narodený XX.X.XXXX, P. B. N. XX, XXX XX P. B. N., občan SR, zastúpenéh
Právna veta: Podľa § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „O.z.“), súčasťou vecí je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila. Zákon v tomto ustanovení definuje pojem súčasť vecí a to tak, že súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez z toho, že by sa tým vec znehodnotila. Zákon stavia samostatnosť veci vo vzťahu k inej veci na dvoch kritériách: a) na vzájomnej spolupatričnosti a b) na miere ich oddeliteľnosti. Prvé kritérium má subjektívnu povahu, lebo „to, čo k veci podľa jej povahy patrí“, sa určuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21Co/3/2014 8108228423 29.01.2015 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2015:8108228423.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Petra Straku a JUDr. Michala Boroňa v právnej veci žalobcu F - DACH spol. s r. o., Prešov, Konštantínova 3, IČO: 36 454 087, za
Právna veta: Podľa § 470 ods.1 Občianskeho zákonníka dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Občiansky zákonník vychádza pri úprave zodpovednosti dedičov zo zásady zodpovednosti v rozsahu ceny zdedeného majetku (zásada ,, pro viribus hereditatis“), nie zo zásady zodpovednosti výlučne zdedeným majetkom (zásada ,, cum viribus hereditatis“). Z uvedeného vyplýva, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy nielen majetkom a vecami, ktoré mu z dedičstva pripadli, ale i svojím vlastným ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 20C/62/1999 1499897340 07.12.2010 JUDr. Tatiana Poláková ECLI:SK:OSBA4:2010:1499897340.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV sudkyňou JUDr. Taťánou Polákovou v právnej veci navrhovateľky: E., zastúpenej JUDr. Vojtechom Kubalom, advokátom so sídlom Kolárska 4, Bratislava proti odporcom: M. o vydanie bezdôvodného obohatenia t
Právna veta: Inštitút občianskoprávneho združenia bez právnej subjektivity vzniká uzatvorením zmluvy o združení, pre uzatvorenie ktorej Občiansky zákonník nevyžaduje žiadnu osobitnú formu, písomná forma nie je podmienkou jej platnosti. Ide o zmluvu, ktorá musí byť uzavretá medzi viacerými osobami. Inštitút zmluvy o združení môžu využiť tak podnikateľské ale aj nepodnikateľské subjekty. Združenie, ktoré vznikne nemá právnu subjektivitu, ide iba o zmluvný vzťah medzi účastníkmi združenia. Združenie nemôže preto robiť právne úkony, nemôže byť zmluvnou stranou pri uzavieraní zmlúv. V zákonnom ustanovení § 839 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 1Cb/108/2012 2112208590 22.05.2013 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:OSTT:2013:2112208590.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Martinou Valentovou vo veci navrhovateľa: Oto Walner WABIZ SK, miesto podnikania Saleziánska 36, Trnava, IČO: 17 698 189, proti odporcovi: Karol Péchy KOVOMONT, miesto podnikania, Okružné námesti
MENU