Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045899
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62924
USSR: 34395
NSČR: 119639
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419046
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
20.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: individuálne záujmy


Približný počet výsledkov: 212 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: individuálne záujmy
  • individualny nájdené 108607 krát v 37807 dokumentoch
  • zaujem nájdené 248149 krát v 84153 dokumentochPrávna veta: Podľa § 11 ods. 1 Zákona o rodine manželstvo nemôže uzavrieť maloletý. Súd môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako 16 rokov. Bez povolenia súdu je manželstvo neplatné. V takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné. Predmetom konania je povolenie uzavrieť manželstvo maloletému. V uvedenom zákonnom ustanovení je zakotvená jedna z okolností vylučujúcich uzavretie manželstva, a to nedostatok veku. Zakotvenie tejto okolnosti vyplýva z požiadavky, aby manželstvom založenú rodinu zakladali osoby psychicky a fyzicky v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jeho účel, ktorým je vytvorenie harmonického a trvalého životného spoločenstva, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí. Individuálne záujmy jednotlivých snúbencov alebo iných osôb na uzavretí manželstva maloletým nekorešpondujúce s týmto účelom nemôžu odôvodniť vyhovenie ... v konaní preukázané, že by manželstvo zabezpečilo riadnu výchovu dieťaťa a vytvorilo harmonické trvalé životné spoločenstvo. Individuálne záujmy snúbencov, a to získanie finančných prostriedkov, nie sú v súlade so zmyslom manželstva a zákona .
Právna veta: Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, medzi inými aj na ochranu pred zásahom do jej občianskej cti. K zásahu do cti a dôstojnosti môže dôjsť rôznym konaním či prejavmi, pričom vždy treba skúmať, za akých okolností a v súvislosti s plnení akých práv či povinností ku konaniu či prejavu došlo. Niektoré prejavy však nemožno považovať za neoprávnený zásah, a preto je potrebné opätovne zdôrazniť, že zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému zásahu, ktorý je neoprávnený a ktorý je spôsobilý privodiť ujmu fyzickej osobe z hľadiska jej postavenia v spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonom, pokiaľ takýmto zásahom nie sú prekročené zákonom ustanovené medze. Ide o situácie, v ktorých nad individuálnymi záujmami fyzických osôb, do ktorých osobností sa zasiahlo, prevláda závažnejší, významnejší a funkčne vyšší osobitný verejný záujem, ... zákonom, pokiaľ takýmto zásahom nie sú prekročené zákonom ustanovené medze. Ide o situácie, v ktorých nad individuálnymi záujmami fyzických osôb, do ktorých osobností sa zasiahlo, prevláda závažnejší, významnejší a funkčne vyšší osobitný verejný záujem, .
Právna veta: V ustanovení § 714 O. z. ide o normatívnu úpravu tzv. práva na bývanie, spočívajúceho v zaistení bytovej náhrady pri zániku nájmu družstevného bytu aj v prípade dohody o prevode členských práv a povinností na inú osobu podľa § 229 ods. 1 v spojení s § 230 Ob. z., pričom toto ustanovenie má všeobecnú platnosť, pokiaľ si účastníci konkrétneho občianskoprávneho vzťahu vzájomné práva a povinnosti neupravia dohodou inak, a to v zmysle zásady uvedenej v ust. § 2 ods. 3 O. z., ktoré zakotvuje v tuzemskom súkromnom práve princíp autonómie vôle. Tento záver však platí dotiaľ, pokiaľ to zákon výslovne n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ich slobodného zmluvného rozhodovania, aké povinnosti zmluvou prevezmú, či aké práva si založia, aby čo najlepšie zabezpečili svoje individuálne záujmy. Preto sa aj súd má zásadne zdržať zásahov do súkromno-právnej oblasti, t. j. do slobodného rozhodovania ... tak totiž môžu subjekty občianskoprávnych vzťahov najlepšie realizovať vlastné osobné a hospodárske predstavy a zámery v súlade s ich individuálnymi záujmami a potrebami. To znamená, že v prvom rade platí to, čo si zmluvné subjekty spolu dohodli (lex .
Právna veta: K vzniku občianskoprávnych sankcií za nemajetkovú ujmu, za nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutia musí byť ako predpoklad zodpovednosti splnená podmienka existencie zásahu objektívne spôsobilého vyvolať nemajetkovú ujmu spočívajúcu buď v porušení alebo len v ohrození osobnosti fyzickej osoby, jej fyzickej a morálnej integrity, tento zásah musí byť neoprávnený (protiprávny), musí tu byť zistená existencia príčinnej súvislosti medzi týmto zásahom a neoprávnenosťou (protiprávnosťou) takéhoto zásahu. Nenaplnenie ktoréhokoľvek z týchto predpokladov potom vylučuje možnosť nástupu sankcie po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čase začatia trestného konania proti žalobcovi). V týchto - pokiaľ nie sú prekročené zákonom stanovené medze - ide o situácie, kedy nad individuálnymi záujmami jednotlivých fyzických osôb, do ktorých osobností je zasahované, prevláda závažnejší, významnejší a funkčne vyšší osobitný verejný záujem. Takýto zásah podmienený .
Právna veta: 8.3 Neobstojí ani odvolacia námietka žalovaného, že uznesenie o vznesení obvinenia žalobcovi nemožno považovať za nezákonné, nakoľko boli splnené všetky podmienky pre vznesenie obvinenia podľa § 163 ods. 1 Trestného poriadku. V tomto smere žalovaný tvrdil, že o neoprávnený zásah do práv obvineného nejde, ak orgány činné v trestnom konaní postupujú v súlade s ustanoveniami Trestného poriadku a pri objasňovaní trestných činov prevláda nad individuálnymi záujmami fyzickej osoby vyšší záujem spočívajúci v požiadavke, aby bol trestný čin riadne zistený a jeho páchateľ spravodlivo potrestaný. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanoveniami Trestného poriadku, nejde o neoprávnený zásah do práv obvineného. Pri objasňovaní trestných činov prevláda nad individuálnymi záujmami fyzickej osoby vyšší záujem na to, aby bol trestný čin riadne zistený a jeho páchateľ spravodlivo potrestaný ... v trestnom konaní postupujú v súlade s ustanoveniami Trestného poriadku a pri objasňovaní trestných činov prevláda nad individuálnymi záujmami fyzickej osoby vyšší záujem spočívajúci v požiadavke, aby bol trestný čin riadne zistený a jeho páchateľ .
Právna veta: Podľa názoru súdu odvolanie proti dodatočnému platobnému výmeru bolo právne perfektné, plnomocenstvo bolo udelené skôr, ako tento úkon právny zástupca vykonal, a pokiaľ ide o vady plnej moci (chýbajúce úradné overenie), keďže sa v danom prípade jedná o plnomocenstvo procesné (nie hmotnoprávne - nejde o daňový úkon), ktorého vady je možné odstrániť v ktoromkoľvek štádiu konania, bolo povinnosťou správcu dane vyzvať žalobkyňu na doplnenie úradného overenia podpisu na plnomocenstve a odstrániť tak nedostatok tohto plnomocenstva. Vzhľadom na vyššie uvedené a nepochybnú skutočnosť, že žalobky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , Ferrazzini proti Taliansku - rozhodnutie z 12. júla 2001 vo veci sťažnosti č. 44759/98). Do popredia sa dostáva predovšetkým kritérium individuálnych záujmov jednotlivca dotknutých administratívnym zásahom v spojení so skúmaním rozsahu uplatnenia diskrečných právomocí správneho orgánu pri realizácii tohto zásahu (pozri P .
Právna veta: Pri rozhodovaní o návrate dieťaťa do iného zmluvného štátu je potrebné vychádzať zo starostlivo zisteného skutkového stavu. Posúdenie návratu detí musí vychádzať z vyjadrení obidvoch účastníkov. Je potrebné prihliadať na skutočnosť, či od neoprávneného premiestnenia prešlo dlhšie časové obdobie. Účelom Haagskeho Dohovoru je okamžitý návrat maloletého dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu, čím sa sleduje odstránenie nežiaducich následkov na deťoch v prípade neoprávneného premiestnenia. Článok 13 Dohovoru upravuje prípady, kedy justičný orgán nemusí výnimočne nariadiť návrat dieťaťa neoprávnene pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... názor prihliadnuť a spolu s ostatnými zisteniami možno konštatovať, že deti sa s žili s prostredím na Slovensku, pričom ich individuálny záujem je nadradený nad záujmami rodičov a je potrebné ho skúmať v každom štádiu konania. Zo správy kolízneho opatrovníka, ako aj .
Právna veta: Ak Občiansky súdny poriadok v znení účinnom do 31.12.2014 v prípade vedľajšieho účastníka ako združenia na ochranu spotrebiteľa nevyžadoval preukazovanie právneho záujmu na výsledku sporu a jeho vstup do konania nepodmieňoval výslovným súhlasom zo strany žalovaného, bolo pripustenie vstupu vedľajšieho účastníka do konania vhodným prostriedkom pre dosiahnutie toho, aby žalovaný ako spotrebiteľ mohol účinnejšie brániť svoje práva vyplývajúce z uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy. Na právnu úpravu vyplývajúcu z ustanovenia § 93 ods. 3 O.s.p. v znení účinnom od 1.1.2015 prihliadať nemožno, na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách nestanovuje, že združenia na ochranu spotrebiteľov musia mať právo vstupovať do sporov o individuálnych záujmoch spotrebiteľov ako vedľajší účastníci. Článok 7 ods. 2 tejto smernice priznáva týmto združeniam procesné práva pokiaľ ide o ochranu kolektívnych .
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku právneho zástupcu žalobcu týkajúceho sa nesprávneho právneho posúdenia, odvolací súd dospel k záveru, že valné zhromaždenie konané dňa 23.06.2010 bolo zvolané predstavenstvom v súlade so stanovami. Túto skutočnosť nespochybnil ani jeden z účastníkov konania. Pokiaľ ide o otázku správnosti kreovania členov dozornej rady, došlo u účastníkov k rozdielnemu výkladu príslušných ustanovení stanov spoločnosti, ako aj ust. § 200 Obchodného zákonníka. Prvostupňový súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že pokiaľ ide o členov dozornej rady žalovaného, k prevoleniu členov dozorne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoločnosti má mať svoj odôvodnený účel, v prípade rozhodnutí o neplatnosti uznesení je potrebné na tento účel prihliadať obzvlášť obozretne. Individuálny záujem alebo aj všeobecný záujem na tom, aby rozhodnutia prijímané najvyšším orgánom spoločnosti netrpeli podstatnými vadami, nesmie byť preferovaný pred inými .
Právna veta: V tomto smere súd poukazuje na to, že aj na konanie o dodatočnom povolení stavby sa vzťahuje správny poriadok, t.j. zákon č. 71/1967 Zb., a to konkrétne ust. §§ 3 ods. 4 a 32 ods. 1 Správneho poriadku, podľa ktorého je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za týmto účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. V daných ustanoveniach ide o zakotvenie zásady materiálnej pravdy a z obsahu tejto zásady vyplýva, že správny orgán (platí to aj pre odvolací orgán) je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli nál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Najvyššieho súdu SR pod sp.zn. 8Sžo/125/2010 zo dňa 28.04.2011). Individuálny záujem v prípade nepovolenej stavby nie je možné povýšiť na záujem verejný a súlad individuálneho záujmu stavebníka postavením nepovolenej stavby s verejným záujmom musí v konaní preukázať stavebník - rozsudok .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.