SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1118388
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35194
NSČR: 122989
NSSČR: 66298
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423354
Krajské súdy (ČR): 43533
Posledná aktualizácia
07.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: individuálny právny akt


Približný počet výsledkov: 191 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: individuálny právny akt
  • individualny nájdené 111559 krát v 39133 dokumentoch
  • pravny nájdené 3239897 krát v 354908 dokumentoch
  • akt nájdené 19015 krát v 8816 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 73 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 172 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 9 dokumentov


Právna veta: V danom prípade si žalobkyňa uplatnila nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku z dôvodu, že škola, ktorú dieťa navštevovalo bola rozhodnutím príslušného orgánu uzavretá. Príslušná úprava v tejto časti sa vzťahuje na prípady starostlivosti poistenca o zdravé dieťa. Uvedené je však limitované vekom dieťaťa a ďalšími podmienkami stanovenými v 1. - 3. bode § 39 ods. 1 písm. b) zák. o sociálnom poistení. Jednou z podmienok je to, že škola, ktorú dieťa navštevuje bola rozhodnutím príslušných orgánov uzatvorená alebo v nej bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/17/2011 7011200104 23.05.2012 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2012:7011200104.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobkyne B.. A. W. L. N. J. W. U. , bytom C., E.. A. Č.. XX, proti žalovanej .
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky v článku 68 vložila do pôsobnosti obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo vymedzenom rozsahu, ktorého hranice určila tak, že pôjde o veci územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh, ktoré samospráve ukladá zákon. Podľa zákona o obecnom zriadení základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 ods. 2 zákona o obecnom zriadení). Výkon samosprávy je v súlade so zákonom vtedy, keď je zameraný na splnenie tejto úlohy, t.j. keď je daný úkon samosprávy cielený a smerujúci k zabezpečeniu rozvoja ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorá mu nepatrí, konkrétne právomoc individuálne odsúhlasovať prevádzkový čas. Právna úprava neumožňuje Mestu, aby rozhodovalo individuálnym právnym aktom o konkrétnom čase predaja a prevádzky služieb u konkrétneho podnikateľa. Ani aby bol takýto čas ... života. Preto sa právna norma všade tam, kde je potrebné uvádza do spoločenského života individuálnymi právnymi aktami, v ktorých správny orgán zohľadňuje špecifiká konkrétneho spoločenského vzťahu. Všeobecne záväzné nariadenie upravilo všeobecnú prevádzkovú .
Právna veta: Obvodného úradu životného prostredia ako príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý po prešetrení konštatoval, že v predmetnom priestore sa dočasne skladujú interné odpady pred ich znehodnotením resp. zneškodnením do 30.06.2012 a že podľa ust. § 2 ods. 18 zákona o odpadoch sa nejedná o skládku odpadov, prvostupňový správny orgán považoval materiál uskladnený v dobývacom priestore F. aj naďalej za skládku odpadov, ktorá patrí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) medzi inžinierske stavby a podľa ust. § 19 zákona č. 44/1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorý zachytáva a opisuje zistený stav a priebeh udalostí. Zápisnica nie je autoritatívnym záverom správneho orgánu, zhromažďuje podklady pre vydanie individuálneho právneho aktu (rozhodnutia) správneho orgánu. V tejto súvislosti poukázal na vetu, ktorá je uvedená na strane 3 zápisnice, kde sa uvádza, že .
Právna veta: Ustanovenie § 250v O. s. p. pojem ,,zásah“ nedefinuje; jeho definíciu neobsahuje ani iný zákon. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o súdnu ochranu pred faktickými nezákonnými zásahmi orgánov verejnej moci, ktoré nie sú rozhodnutím alebo iným individuálnym aktom. Judikatúra považuje za zásah nezákonný resp. v širšom zmysle protiprávny, útok orgánov verejnej moci proti subjektívnym verejným právam fyzickej alebo právnickej osoby spočívajúci v postupoch orgánu verejnej správy alebo v jeho činnosti, úkone, pokyne, prípadne nečinnosti. Musí ísť o priamy zásah do subjektívnych verejných práv ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Súd preskúmava aj úkony orgánov, ktoré nespĺňajú formálne náležitosti rozhodnutia, ak sú jeho individuálnymi právnymi aktami dotknuté práva a záujmy účastníkov konania. Súd v danej veci musel posúdiť, či došlo k naplneniu jednotlivých znakov, ktorými je .
Právna veta: Občiansky zákonník účinný od 01.01.2008 za neprijateľnú podmienku v ustanovení § 53 ods. 4 písm. r/ považuje aj dojednanie vyžadujúce v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní. Na iné vyhodnotenie takejto neprijateľnej podmienky nie je dôvod ani u zmlúv uzatvorených pred 31.12.2007. Občiansky zákonník účinný do 31.12.2007 len demonštratívne menoval niektoré neprijateľné podmienky, a teda charakter neprijateľných podmienok mohli mať aj iné podmienky spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a v povinnostiach zmluvných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .01.2013. Rozhodcovský rozsudok nie je hmotnoprávnym úkonom a je celkom vzdialený od inštitútu spotrebiteľskej zmluvy, pretože sa jedná o individuálny právny akt rozhodcovského súdu. Preto žalovaný žiadal, aby odvolací súd uznesenie v celom rozsahu zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. 5 .
Právna veta: Podľa názoru správneho súdu, pokiaľ aj žalobkyňa mala vydanú licenciu L1A na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ktorá jej podľa § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení účinného do 31.12.2007 bez ďalšieho zakladala status SZČO, účasť na sociálnom poistení mu toto oprávnenie zakladať nemohlo, a to z dôvodu, že týmto oprávnením (licenciou L1A) nevykonával zárobkovú činnosť. Inak povedané nemal z neho príjem, ktorý by sa na účely povinného nemocenského a dôchodkového poistenia posudzoval podľa § 21 ods. 1. Preto po zániku povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, z ktorého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... SZČO na účely sociálneho poistenia. Zdôraznila aj tú skutočnosť, že je povinná aplikovať právne normy tak, aby pri vydávaní tzv. individuálnych právnych aktov nevznikali neopodstatnené rozdiely v skutkovo obdobných resp. zhodných prípadoch, ako napríklad pri posudzovaní právneho postavenia advokátov, stavebných inžinierov, architektov. 13 .
... konaní výrok rozhodnutia predstavuje jeho najdôležitejšiu časť. Preto výrok musí spĺňať zákonom predpísané formálne aj obsahové náležitosti. Výrok rozhodnutia ako individuálneho právneho aktu musí byť presný, konkrétny a určitý, vyjadrujúci jednoznačné vyriešenie veci, ktorá je predmetom konania. Keďže výrok rozhodnutia je jadrom rozhodnutia .
... na určitý čas alebo na určitom mieste. Platná úprava tak podľa navrhovateľa mestu neumožňuje, aby rozhodovalo individuálnym právnym aktom (súhlasom alebo rozhodnutím vydaným primátorom) o konkrétnom obmedzení alebo zákaze, prípadne o udelení výnimky pri jednorazových ... neumožňuje, aby o konkrétnom obmedzení alebo zákaze (resp. o udelení výnimky z konkrétneho zákazu alebo obmedzenia) bolo rozhodnuté individuálnym právnym aktom starostu obce, alebo primátora mesta (viď aj ust. § 13 ods. 4 písm. e/ zák. č .
... správneho orgánu dotýka niektorého zo základných práv a slobôd a prekážkou nie je ani, že by nebolo ani vydané formou individuálneho právneho aktu, ale len napr. prípisom, či oznámením. V danom prípade súd po preskúmaní napadnutého rozhodnutia žalovaného, i keď vydaného len formou .
... právneho predpisu vyvodiť, že ak výmer neobsahoval odtlačok pečiatky povereníctva, bol neplatný. Výmer je totiž považovaný za správne rozhodnutie, teda individuálny právny akt vydaný na základe zákona /nariadenia SNR/, ktorý nevyžadoval pre právnu perfektnosť určenie prídelovej ceny. Nejedná sa teda o odplatný právny .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.