SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1114151
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35185
NSČR: 122664
NSSČR: 66258
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423277
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 21:28

Nájdené rozsudky pre výraz: kauzálna súvislosť


Približný počet výsledkov: 78 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kauzálna súvislosť
  • kauzalny nájdené 20358 krát v 5833 dokumentoch
  • suvislost nájdené 364469 krát v 116704 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 8 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 17 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 9 dokumentov


Právna veta: V otázke skúmania danosti príčinnej súvislosti medzi nesprávnym úradným postupom a škodou odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo/292/2006 (publikovaný pod č. 2 ZSP 1/2008), podľa ktorého atribútom príčinnej súvislosti je priamosť pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný, neprerušený, nestačí, ak je iba sprostredkovaný. Vzťah príčinnej súvislosti (kauzálny nexus) sa v právnej teórii definuje ako priama väzba javov (objektívnych súvislostí) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/279/2013 2112214902 16.10.2013 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2013:2112214902.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a členov senátu: JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Martin Holič, v právnej veci navrhovateľa: J. X., nar. XX.X.XXXX, bytom H. XX, W., proti odporcovi: Slovenská .
... a výšku vzostupu nie je možné odhadnúť. V nadväznosti na to zastal názor, že z vyjadrenia primára vyplýva iba kauzálna súvislosť negatívneho psychického podnetu s náhlym zvýšením krvného tlaku, avšak nie je príčinná súvislosť medzi konaním Okresného súdu v Žiline vo ... prieťahmi v konaní, vedenom na Okresnom súde v Žiline pod sp. zn. 17C 100/2003, keď nečinnosť súdu považoval za kauzálnu súvislosť so svojím odchodom do predčasného dôchodku. V tomto smere sa odvolával na vyjadrenie primára MUDr. J. V. zo dňa .
... tlaku, ktorého hranice a výšku vzostupu nie je možné odhadnúť. Teda negatívny psychický podnet môže byť u pacienta v priamej kauzálnej súvislosti s náhlymi zvýšeniami krvného tlaku. Z potvrdenia primára interného a doliečovacieho oddelenia v T. T. nie je preukázaná príčinná súvislosť .
Kľúčové slová: právo na prístup k zamestnaniu, diskriminácia v zamestnaní

Právna veta: Zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblasti prístupu k zamestnaniu vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania. Touto formuláciou sa zdôrazňuje, že o diskrimináciu v prezentovanej oblasti môže ísť len vtedy, ak je namietaná v súvislosti s uplatňovaním niektorého práva alebo výkonu povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných zákonov. Účelom takejto formulácie je jasne a jednoznačne stanoviť, že nie všetky situácie, v rámci ktorých dochádza k odlišnému zaobchádzani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pravdou, že napadnutým konaním žalobkyni vznikla určitá ujma, prípadne nevýhoda, avšak medzi dôvodom rozdielneho zaobchádzania a vzniknutou nevýhodou musí existovať kauzálna súvislosť. Stredisko zároveň uviedlo, že prijatie nekvalifikovaných uchádzačov vyvoláva pochybnosti o dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania pri výberovom konaní. Stredisko zároveň zastáva .
... ani neponúkajú. Súd prvej inštancie ďalej správne riešil otázku, či nemožnosť navrhovateľky zaradiť sa do pracovného procesu je v kauzálnej súvislosti len s osobným stavom, vyvolaným manželstvom s C. G.. Navrhovateľka tvrdila, že dôvodom toho, že sa nemôže zamestnať ... je Bc. Q. D.. 5. Súd ďalej riešil otázku, či nemožnosť navrhovateľky zaradiť sa do pracovného procesu je v kauzálnej súvislosti len s osobným stavom, vyvolaným manželstvom s C. G.. Navrhovateľka tvrdila, že dôvodom toho, že sa nemôže zamestnať .
Právna veta: Nie je namieste hovoriť o obchádzaní zákona, ak zamestnávateľ, ktorý má podľa vlastného presvedčenia možnosť skončiť štátnozamestnanecký pomer okamžite, jednostranne ponúkne zamestnancovi v takomto prípade možnosť ukončenia pracovného pomeru dvojstrannou dohodou, keďže služobný úrad ani v prípade závažného porušenia služobnej disciplíny nemá zákonnú povinnosť okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer, ale zákon mu poskytuje iba takú možnosť (viď napr. ust. § 51 ods. 1 alebo ods. 2: „služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer...“). Je teda na zamestnávateľovi, resp. služobno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a právneho stavu veci, v podstatných tvrdeniach nemá relevantnú oporu vo vykonanom dokazovaní, je v kauzálnej súvislosti nezákonným a nespravodlivým vyvrcholením hrubého a zjavného nerešpektovania relevantných ustanovení Zákona o štátnej službe. Súdne konanie ... z nesprávneho skutkového a právneho posúdenia veci, pričom žalobou uplatnené nároky boli a sú v kauzálnej súvislosti nezákonným a nespravodlivým vyvrcholením hrubého a zjavného nerešpektovania relevantných ustanovení zákona o štátnej službe v spojení .
Právna veta: Krajský súd nesprávne interpretoval ustanovenia ADZ a Smernice Rady 2000/78/ES, a to na základe skutočnosti, že hoci žalobca mohol subjektívne pociťovať konanie žalovaného voči svojej osobe ako konanie diskriminujúce, toto jeho pociťovanie bez ďalšieho nemôže mať za následok, že dôkazné bremeno ohľadne nediskriminácie žalobcu sa presúva na žalovaného a najmä potom nemožno ďalej dôvodiť, a to najmä na obsah spisu a aktívny prístup žalovaného pri predkladaní a realizovaní dôkazov, že žalovaný v danej časti neuniesol dôkazné bremeno. Záverom k tejto časti najvyšší súd dodáva, že pokiaľ doš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je preukázanie, že napadnutým konaním vznikla prípadnej obeti diskriminácie nejaká nevýhoda. Medzi dôvodom rozdielneho zaobchádzania a vzniknutou nevýhodou musí existovať kauzálna súvislosť. 19. Ústavný princíp rovnosti pred zákonom (článok 12 Ústavy Slovenskej republiky) sa v pracovnom práve prejavuje ako právo na rovnaké .
... realizovať platbu z účtu navrhovateľa. Navrhovateľ pritom uniesol dôkazné bremeno ohľadom tvrdení, že mu vznikla škoda v kauzálnej súvislosti s konaním odporcu. Z vyššie uvedených dôvodov dospel odvolací súd k záveru, že rozhodnutie prvostupňového súdu je ... odporcu vznikla škoda vo výške neoprávnene prevedenej platby 14.000 Eur. Keďže ku vzniku škody prišlo v kauzálnej súvislosti s porušením povinnosti odporcu, navrhovateľ si správne uplatnil nárok na náhradu škody. Prvostupňový súd však nesprávne aplikoval .
... súladnosti s dobrými mravmi v tejto veci nebol daný priestor, keďže v konaní neboli účastníkmi tvrdené žiadne skutočnosti týkajúce sa kauzálnych súvislostí vystavenia zmenky, ktoré by takéto posúdenie úrokovej miery súdom umožňovali. O trovách konania rozhodol súd podľa článku 16 kapitoly II .
... zákona, resp. smernice o DPH. Nevzťahuje sa teda len na prípady, keď daň bola uvedená na faktúre bez akejkoľvek kauzálnej súvislosti s reálnym plnením , ale aj na prípady, keď existovalo plnenie, avšak s uskutočnením plnenia nekorešpondovalo právo a povinnosť ... 2011 Z.z.). o DPH. Nevzťahuje sa teda len na prípady, keď daň bola uvedená na faktúre bez akejkoľvek kauzálnej súvislosti s reálnym plnením , ale aj na prípady, keď existovalo plnenie, avšak s uskutočnením plnenia nekorešpondovalo právo a povinnosť na .
... nebola schopná rozlišovať spoľahlivo medzi objektívnou realitou a svojím chorobne zmeneným vnímaním a spracovaním podnetov reality, nebola schopná správne vnímať kauzálnu súvislosť dejov v konečnom dôsledku nebola schopná chápať zmysel a význam svojho konania pri právnych úkonoch, ktoré urobila ku dňu 10 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.