Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o obnovu konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 405

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

81 dokumentov
75 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: „Podľa ustálenej judikatúry, v prípade neexistencie právnej úpravy Spoločenstva pre príslušnú oblasť je vecou vnútroštátneho právneho poriadku každého členského štátu stanoviť procesné podmienky, ktoré majú zabezpečiť ochranu práv, ktoré jednotlivcom vyplývajú z práva Spoločenstva podľa zásady procesnej autonómie členských štátov pod podmienkou, že takéto pravidlá nie sú menej priaznivé ako pravidlá upravujúce obdobné situácie vnútroštátnej povahy (zásada rovnocennosti), a že nespôsobujú faktickú nemožnosť alebo nadmerné sťaženie výkonu práv priznaných právnym poriadkom Spoločenstva (zás ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 20Co/15/2013 8111215828 30.04.2013 JUDr. Michal Boroň ECLI:SK:KSPO:2013:8111215828.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa: EURO CASH s.r.o., ČSA 24, Banská Bystrica, IČO: 36637301 odporcovi: J. A., bytom Z. XXX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Važecká 16, 080 05 Prešov, I
Právna veta: Účel obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného konania ani spochybňovanie spôsobu, akým dôkazy hodnotili súdy v pôvodnom konaní. Tieto sú totiž nezvratné, nemožno ich meniť, ani inak korigovať a dôkazy, ktoré už boli vykonané v pôvodnom konaní, nemožno opakovať. Za nové v zmysle vyššie citovaných ustanovení a úvah súdu I. stupňa je potrebné považovať také skutočnosti, ktoré neboli pred rozhodnutím súdu predmetom zisťovania alebo dokazovania, novým dôkazom je predovšetkým dôkazný prostriedok, ktorý sa v čase rozhodovania súdu v spise nenachádzal. Naproti tomu za nové skutočnosti alebo d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 4Tos/85/2015 4315010124 11.08.2015 Mgr. Adriana Némethová ECLI:SK:KSNR:2015:4315010124.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Adriany Némethovej a sudcov JUDr. Zity Matyóovej a JUDr. Jána Bernáta, v trestnej veci odsúdeného A. M., pre prečin krádeže podľa § 212 odsek 2 písmeno f/, odsek 3 písme
Právna veta: Podľa § 232 ods. 2 OSP pre konanie o obnove platia primerane ustanovenia o konaní v prvom stupni. Primerané použitie ustanovení o konaní v prvom stupni pre konanie o obnove znamená, že budú použité všetky tie ustanovenia, pokiaľ sa nedostanú do rozporu buď so zvláštnou úpravou tohto opravného prostriedku alebo so zmyslom, či cieľom týmto opravným prostriedkom sledovaným. Na rozhodovanie o náhrade trov konania bude preto potrebné aplikovať ust. § 137-151a OSP. Vychádzajúc z dikcie zákona (§ 142 OSP) je zrejmé, že občianskoprávne (sporové) konanie je ovládané zásadou zodpovednosti za výsledo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/297/2012 4111220531 31.01.2013 JUDr. Ingrid Doležajová ECLI:SK:KSNR:2013:4111220531.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľky: U. X., bytom I., O. XXX/XXX, zastúpená JUDr. Annou Jamborovou, advokátkou so sídlom Nitra, Farská 5, proti odporcovi: C.. R. X., bytom O., V. 1, zastúpený Mgr. Jozefom Štefankom, LL.M., advokátom so sídlom Bra
Právna veta: Obnova konania je ako mimoriadny opravný prostriedok zaradená v rámci Daňového poriadku do 4. časti označenej ako Daňové konanie, konkrétne v 3. diele označenom Opravné prostriedky. Ide o mimoriadny opravný prostriedok, ktorý, ako už bolo uvedené, má dve štádiá, kde v prvom štádiu sa rozhoduje o tom, či sú splnené procesné podmienky pre povolenie obnovy konania a v druhom štádiu ide o samotné obnovené konanie. Žalobca sa mýli, ak tvrdí, že prvé procesné štádium obnovy konania, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na obnovu konania, nie je daňovým konaním. Z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Daňového p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/13/2020 6020200042 25. 11. 2020 JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová ECLI:SK:KSBB:2020:6020200042.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Zdráhalovej Rúfusovej (sudca spravodajca) a členov JUDr. Jany Novotnej a JUDr. Drahomíry Mikulajovej, v právnej
Právna veta: Čo sa považuje za základ dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov"). Podľa § 4 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa základ dane zistí ako súčet čiastkových základov dane podľa jednotlivých druhov príjmov uvedených v § 5 až 8, t. j. ako súčet čiastkového základu dane, ktorý fyzická osoba dosiahla z príjmu zo závislej činnosti, čiastkového základu dane, ktorý fyzická osoba dosiahla z príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, ako aj z čiastkového základu dane, ktorý fyzická osoba dosiahla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3S/56/2011 8011200712 26.10.2012 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2012:8011200712.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a sudkýň JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a JUDr. Moniky Tobiašovej v právnej veci žalobkyne Q. K., bytom P., U. F. XX, zastúpenej Ing. F
Právna veta: Procesný právny predpis, ktorým sa riadi aj predmetné konanie pred žalovaným, resp. pred Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (Správny poriadok), nepozná možnosť považovať podanie vo veci za včas podané za situácie, kedy ho adresuje účastník vecne nepríslušnému orgánu. Podanie účastníka konania sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne (§ 19 ods. 4 Správneho poriadku) a lehota na podanie je zachovaná len vtedy, pokiaľ sa najneskôr v posledný deň lehoty podanie podá na vecne a miestne príslušnom správnom orgáne alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu. Hoci je pravdou, že pokiaľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/155/2018 1018201344 29. 07. 2020 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2020:1018201344.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: Vladimír Mosný, SHR, IČO: 31 118
Právna veta: Podľa § 222 ods. 1 až 5 zákona obnovu nedávkového konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá vo veci rozhodla v poslednom stupni. V návrhu na obnovu nedávkového konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas. Návrh sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne uvedenej v odseku 1 v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže organizačná zložka Sociálnej poisťovn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3S/63/2011 8011200779 26.10.2012 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2012:8011200779.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a sudkýň JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a JUDr. Moniky Tobiašovej v právnej veci žalobkyne G. U., bytom N., K. I. XX, zastúpenej Ing. I
Právna veta: V zmysle konštatnej judikatúry totiž platí, že pre počiatok behu subjektívnej premlčacej doby práva na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgánu štátu nie je rozhodná vedomosť poškodeného o tom, ktorý orgán štátu škodu spôsobil, ani to, či a kedy sa poškodený dozvedel o výsledku šetrenia príslušného orgánu a jeho sťažnosti pre nesprávny úradný postup.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/283/2013 3810204737 30.04.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3810204737.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Márie Vrtochovej v právnej veci navrhovateľa F. H., bytom G., K. XXX, t.č. V., I. XX, právne zastúpený JUDr. Igo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 10C/131/2011 8111215828 28.08.2012 JUDr. Martin Baran ECLI:SK:OSPO:2012:8111215828.3 Uznesenie Okresný súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa: EURO CASH s.r.o., ČSA 24, Banská Bystrica, IČO: 36637301, právne zastúpený JUDr. Ondrejom Sochorom, advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, ul. Prof. Sáru 44 proti odporcovi: J. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom Š. XXX, p
MENU