Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093435
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o priestupkoch


Približný počet výsledkov: 1368 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie o priestupkoch
  • konanie nájdené 6869362 krát v 406537 dokumentoch
  • o nájdené 12536185 krát v 420395 dokumentoch
  • priestupok nájdené 85925 krát v 15774 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 481 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 71 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Zákon o priestupkoch nepozná pojem „verejný činiteľ“. Z tohto dôvodu je potrebné analogicky aplikovať definíciu verejného činiteľa z Trestného zákona. Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu je len protiprávnym konaním občana proti občanovi. Verejný činiteľ sa môže svojich práv na ochranu osobnosti domáhať v občianskom súdnom konaní. Nie je možné postihnúť deliktuálne spôsobilú fyzickú osobu za to, že slovne atakuje verejného činiteľa, a to mimo ústneho pojednávania, či iného procesného konania, umožňujúceho uloženie poriadkového opatrenia. Verejní činitelia z titulu svojej funkcie sú nevy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... od správneho konania o priestupku. Navrhovateľ, na návrh ktorého bolo začaté potrebné rozlišovať od správneho konania o priestupku. Navrhovateľ, na návrh ktorého bolo začaté konanie o priestupku, je v zmysle § 72 Zákona o priestupkoch účastníkom konania o priestupku a pri ... tiež odvolať proti rozhodnutiu o zastavení konania. Tieto práva priznáva Zákon o priestupkoch navrhovateľovi v konaní o priestupku. Žalobu o preskúmanie rozhodnutia však nie je možné vnímať ako ďalší opravný prostriedok proti rozhodnutiu .
Právna veta: Z ustanovenia § 65 (zakázané spôsoby lovu zveri a iné zákazy) ods. 3 platného Zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. s účinnosťou od 01.07.2013, po prijatí novely zákona č. 115/2013 Z.z. vyplýva, že loviť zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka sa považuje za nesprávny spôsob lovu a už nie za zakázaný spôsob lovu. Aj keď ustanovenie § 65 má názov Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy, tak jednoznačne zakázané spôsoby lovu zveri sú uvedené v ods. 2 tohto ustanovenia a nesprávne spôsoby lovu pod ods. 3 cit. ustanovenia. Nemožno súhlasiť s názorom prokurátora, že pokiaľ citované ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci na jej prejednanie a meritórne rozhodnutie pred príslušným orgánom v konaní o priestupkoch, či disciplinárnom previnení. Tento rozsudok nenadobudol právoplatnosť, pretože v zákonnej lehote bol napadnutý odvolaním prokurátora okresnej prokuratúry. V písomných dôvodoch .
Právna veta: Pojem skutočnej škody je v právnej teórii i súdnej praxi definovaný ako ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného (zmenšenie, či úbytok jeho majetku), je objektívne vyjadriteľná v peniazoch a reprezentuje majetkové hodnoty, ktoré treba vynaložiť, aby došlo k uvedeniu veci do pôvodného stavu, príp. na vyváženie dôsledkov plynúcich z toho, že nedošlo k uvedeniu do pôvodného stavu. Ustanovenie § 443 OZ vyjadruje zásadu, podľa ktorej sa pri určení výšky škody na veci vychádza z ceny v čase poškodenia, pod ktorou treba rozumieť cenu potrebnú na uvedenie veci do pôvodného stavu, a nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1 písm. c) cit. vyhl. (jeho znenie citoval) však pojednáva o úkonoch právnej služby v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch, a navyše súdom vyvodený záver z neho rozhodne nevyplýva. Vo vzťahu k náhrade trov konania sa žalovaný ďalej dovolával aplikácie .
Právna veta: Faktom je, že v zmysle ust. § 17 ods. 2 zák.č. 514/2003 Z.z. platí, že v prípade, ak samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením, vzhľadom na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch, ak nie je možné ju uspokojiť inak. Zmyslom právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu má spočívať v tom, aby každá škoda spôsobená nesprávnym, či nezákonným zásahom štátu bola primerane odčinená. Nemajetkova ujma predstavuje zásah do inej než majetkovej sféry poškodeného a vedľa nepriaznivých dôsledkov môže zah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za zastupovanie klienta v trestnom konaní sa stanovuje podľa toho, či ide o obhajobu v trestnom konaní alebo zastupovanie v konaní o priestupkoch a podľa počtu úkonov právnej pomoci služby odstupňovaných podľa hornej hranice trestnej sadzby. Ide o kritéria, ktoré sú jasne určené .
Právna veta: Zákon č.190/2003 Z.z. ustanovujepodmienky, za splnenia ktorých príslušný policajný útvar vydá žiadateľovi zbrojný preukaz (§ 16 zákonač.190/2003 Z.z.), vrátane podmienky bezúhonnosti (§ 19 ods.1 zákona č.190/2003 Z.z.). Zákonom ustanovené podmienky musia byť splnené pri vydaní zbrojného preukazu a musia byť naplnené počas celej doby jeho platnosti. Tak, ako sa môže zmeniť spĺňanie podmienky spôsobilosti na právne úkony, zdravotnej a psychickej spôsobilosti, môže sa zmeniť i spĺňanie podmienky bezúhonnosti. Osoba, ktorá v čase vydania zbrojného preukazu bola pre účely zákona bezúhonná, môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu pre ľudské práva táto zásada musí byť aplikovaná nielen v konaní o trestných činoch, ale aj vo vzťahu ku konaniu o priestupkoch, prípadne o správnych deliktoch. Zásada ne bis in idem tak zakazuje dvojité stíhanie za ten istý skutok za predpokladu, že .
Právna veta: Z postupu žalovaného v predmetnej veci vyplýva, že vo vzťahu k žalobcovi pri doručovaní zásielky s rozhodnutím zo dňa 08. 01. 2015 o zastavení priestupkového konania uplatnil postup podľa ust. § 24 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V tomto ustanovení sa upravuje spôsob tzv. náhradného doručenia, resp. fikcia doručenia písomnosti. Ide o právnu fikciu, že za podmienok ustanovených v zákone sa zásielka považuje za doručenú, aj keď to tak v skutočnosti nie je. Takýmto spôsobom možno písomnosť doručiť len za predpokladu, že adresát písomnosti sa v mieste dor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... postihnutej osoby alebo jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len "navrhovateľ"). Podľa § 72 vyššie citovaného zákona, v konaní o priestupku sú účastníkmi konania a) obvinený z priestupku, b) poškodený, ak ide o prejednávanie náhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom, ... bez dôležitého dôvodu. Podľa § 76 ods. 1, písm. c/, ods. 2 vyššie citovaného zákona, správny orgán konanie o priestupku zastaví, ak sa v ňom zistí, že c) spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému z priestupku .
Právna veta: Označenie prevádzkarne nie je reklamou, ale splnením zákonom uloženej povinnosti v zmysle § 30 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. A teda, nesplnenie povinnosti označenia prevádzkarne je dokonca v zmysle citovaného právneho predpisu sankcionované.

Úryvok z textu:
... 33 ods. 2 Správneho poriadku správny orgán umožnil účastníkovi konania vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k začatému správnemu konaniu o priestupku, pričom toto svoje právo účastník konania nevyužil. Správny orgán ďalej argumentoval tým, že dňa 07. septembra ... zo strany vlastníka nebola realizovaná. Na základe uvedeného oznámil listom zo dňa 17. augusta 2010 vlastníkovi objektu začatie konania o priestupku na úseku ochrany pamiatkového fondu v súlade s ustanovením § 42 ods. 1 písm. m) Pamiatkového zákona .
Právna veta: Trestanie za správne delikty (priestupky a iné správne delikty fyzických osôb - podnikateľov a správne delikty právnických osôb) musí v zmysle čl. 154c Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) a čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd publikovaného pod č. 209/1992 Zb. (ďalej len „Dohovor) podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a deliktami za ktoré ukladajú san ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... po právoplatnom skončení správneho konania. Takáto právna úprava zákonom ustanovuje postavenie obce a samosprávneho kraja nielen v konaní o priestupkoch ale aj v konaní o správnych deliktoch, ako správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy a súčasne ... správneho deliktu vystupuje obec a samosprávny kraj v úlohe správneho orgánu (nie samosprávneho orgánu), tzn. že v konaní o priestupku a inom správnom delikte má postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy (pozri napr. aj uznesenie .
... konaní bolo potrebné dodržať základné zásady správneho konania, ktoré sa jednoznačne vzťahujú aj na predmetné konanie o priestupkoch. V konaní o priestupku zo strany prvostupňového správneho orgánu, ako aj žalovaného bolo preukázané, že postupovali tak, aby ... konaní bolo potrebné dodržať základné zásady správneho konania, ktoré sa jednoznačne vzťahujú aj na predmetné konanie o priestupkoch. V konaní o priestupku zo strany prvostupňového správneho orgánu, ako aj žalovaného bolo preukázané, že postupovali tak, .
... podľa § 135 ods. 2 O.s.p.. Prvostupňový súd vo svojom rozhodnutí podrobne odôvodnil, že bolo zastavené začaté konanie o priestupku voči navrhovateľovi obvinenému z priestupku porušenia zákazu pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka v sporných dňoch. Nebolo preukázané, že by ... spisu Obvodného úradu životného prostredia Bratislava V., mal za preukázané, že tento rozhodol dňa 09.02.2009 a zastavil začaté konanie o priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. d/ v súlade s § 76 ods. 1 písm. c/ Zákona o .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.