Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o spôsobilosti na právne úkony

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 280

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

44 dokumentov
37 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd uvádza, že novozavedená právna úprava obmedzenia spôsobilosti na právne úkony obsiahnutá v ust. § 231 a nasl. CMP má primárne sledovať záujem dotknutej osoby a až následne záujem verejný, či tretích osôb. Rozhodnúť o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony je možné len vtedy, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov, teda fyzická osoba trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov, omamných prostriedkov a v dôsledku týchto osoba nie je schopná robiť niektoré, resp. žiadne právne úkony. Existencia uvedenýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14CoP/14/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6217205343 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Snopčoková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6217205343.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky se
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V konaní o obmedzenie (pozbavenie) spôsobilosti na právne úkony sa uplatňuje osobitná úprava dokazovania, pokiaľ ide o dôkazné prostriedky, t.j. dôkaz výsluchom vyšetrovaného (§ 243 CMP) a znalecký dôkaz o duševnom stave vyšetrovaného (§ 244 CMP). V takomto konaní musí súd zamerať dokazovanie v prvom rade na zistenie duševného stavu osoby, ktorej sa konanie týka, t.j. či táto osoba je skutočne postihnutá duševnou poruchou alebo nadmerne požíva alkoholické nápoje, prípadne iné omamné prostriedky, a to v takej intenzite, ako predpokladá ustanovenie § 10 ods. 1, 2 OZ. Ide o otázku skutkovú, pri k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/57/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7716200063 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7716200063.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Fre
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Samotné konanie o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony fyzickej osoby je závažným zásahom do jej osobnostných práv. Je preto dôvodné pokiaľ konanie o spôsobilosti na právne úkony (pozbavenie, obmedzenie alebo vrátenie spôsobilosti na právne úkony) nezačína na návrh zdravotníckeho zariadenia, u ktorého sa predpokladá odborná znalosť zdravotného stavu osoby, o spôsobilosť ktorej ide, aby súd od navrhovateľa v konaní o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony žiadal predložiť lekárske vysvedčenie o duševnom stave osoby, ktorej sa konanie týka. Zákonodarca zakotvením uvedeného ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4CoP/99/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3113209488 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Lichnerová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3113209488.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne vo veci spôsobilosti na právne úkony u Q. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XX, K., za účas
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konaním o spôsobilosti na právne úkony (cit. § 231 a nasl. CMP) možno výrazne a závažným spôsobom zasiahnuť do prirodzených práv človeka, v demokratickej spoločnosti sú preto kladené zvýšené požiadavky na súdy, aby starostlivo, zodpovedne, precízne a spravodlivo chránili hodnoty aké reprezentujú podstatu ľudskej bytosti - jej slobody. V konaní o spôsobilosti na právne úkony musí súd vždy posudzovať ako sa faktické postihnutie človeka prejavuje v jeho každodennom živote, akým spôsobom ho obmedzuje, či ohrozuje, pričom musí aplikovať zásadu primeranosti. Inštitút obmedzenia, či pozbavenia spôsob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25CoP/3/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2218204700 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Spálová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2218204700.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spál
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ust. § 187 ods. 1 O.s.p. tomu, u ktorého spôsobilosť na právne úkony ide, ustanoví súd opatrovníka pre konanie. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je súd v konaní o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony povinný obligatórne ustanoviť tomu, u koho spôsobilosť na právne úkony ide, opatrovníka pre toto konanie.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4CoP/112/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3213203386 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Lichnerová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3213203386.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky V. H., bytom L. nad L., F. XXXX/X, o čiastočné pozbavenie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podmienkou na to, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí mať procesnú subjektivitu, teda spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo účastníkom konania priznáva. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda tí, ktorí majú všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu. Procesné právo môže v niektorých prípadoch spôsobilosť byť účastníkom konania priznať aj subjektom, ktoré podľa hmotného práva nie sú spôsobilé mať práva a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 9C/212/2011 1211210636 05.09.2012 JUDr. Marcela Gandelová ECLI:SK:OSBA2:2012:1211210636.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava II v právnej veci navrhovateľa: Lawyer Partners a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom Bratislava, Prievozská 37, zastúpený advokátkou Mgr. Ľubicou Pavelkovou Chabadovou, so sídlom Bratislava, Pri starej prachárni 13, proti odporcovi:
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony súd vydá vtedy, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov, teda fyzická osoba trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov, omamných prostriedkov, či jedov a v dôsledku týchto osoba nie je schopná robiť niektoré, resp. žiadne právne úkony. Samotná existencia faktorov umožňujúcich obmedziť rozsah spôsobilosti konať s právnym následkom sama osebe nestačí a rozhodnutie súdu je viazané na predpoklad, že z uvedených dôvodov fyzická osoba nie je spôsobilá robiť právne úkony. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 24CoP/54/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8219201154 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eliška Wagshalová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8219201154.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Elišk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 81 ods. 1 O. s. p., aj bez návrhu môže súd začať konanie vo veciach starostlivosti o maloletých, konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti, konanie o spôsobilosti na právne úkony, opatrovnícke konanie, konanie o vyhlásenie za mŕtveho, konanie o dedičstve a ďalšie konania, kde to pripúšťa zákon. Z citovaných ustanovení vyplýva upustenie od dispozičnej zásady a taxatívne vymenovanie prípadov, keď súd môže začať konanie aj bez návrhu účastníka daného právneho vzťahu, resp. bez návrhu prokurátora. O začatí konania bez návrhu vydá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23CoP/97/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2612200570 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lea Stovičková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2612200570.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave vo veci starostlivosti o osobu obmedzenú v spôsobilosti na právne úkony F. E., nar. XX.XX
Kľúčové slová: zánik spoločnostizrušenie spoločnosti bez likvidácie
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Podľa ust. § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka prvá veta zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 36CbR/188/2012 1112224707 09.08.2013 Mgr. Angela Balázsová ECLI:SK:OSBA1:2013:1112224707.3 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti BIOP s. r. o., Pri kríži 18, 841 02 Bratislava, IČO : 31 327 851 rozhodol: Súd z r u š u j e obchodnú spoločnosť BIOP s. r. o., Pri kríži 18, 841 02 Bratislava, IČO : 31 327 851, za
MENU