Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o úschovách

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 262

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vyvlastnenienáhrada za vyvlastnenievyvlastnenie nehnuteľnosti
Právna veta: Zákon č. 50/1976 Zb. v znení účinnom ku dňu vydania vyvlastňovacieho rozhodnutia v ustanovení § 111 upravoval náhradu za vyvlastnenie. Podľa ods. 3 tohto ustanovenia - ak v priebehu vyvlastňovacieho konania medzi doterajším vlastníkom, prípadne iným oprávneným a tými, ktorým na vyvlastňovanom pozemku alebo stavbe väzia práva zanikajúce vyvlastnením, nedôjde k dohode o rozdelení náhrady, zloží sa náhrada na štátnom notárstve. 29. Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (Notársky zákon) v znení účinnom ku dňu právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/81/2018 1018200765 11. 12. 2019 JUDr. Jeannette Hajdinová ECLI:SK:KSBA:2019:1018200765.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a členov senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobkyne: O. N., narodená XX.XX.XXXX, b
Kľúčové slová: konanie o úschováchprincíp právnej istoty
Právna veta: Súd stanovil počiatok plynutia trojročnej lehoty, ktorej márnym uplynutím pripadne predmet úschovy štátu, odo dňa vyvesenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli súdu (teda nie od jeho vyhlásenia) z dôvodu, že toto uznesenie sa v súlade s ust. § 168 O.s.p. nevyhlasuje. V zmysle citovaného ustanovenia sa totiž uznesenie vyhlasuje len prítomným účastníkom. Konanie o úschovách je osobitným konaním, v ktorom sa rozhoduje bez pojednávania, t.j. bez prítomnosti účastníkov konania. Ak by teda súd mal postupovať podľa doslovného gramatického výkladu ust. § 185g ods. 1 O.s.p., lehota troch rokov by n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 14U/1/2007 1306221775 14.03.2013 Mgr. Alžbeta Bačová ECLI:SK:OSPD:2013:1306221775.2 Uznesenie Okresný súd v Prievidzi vo veci navrhovateľa FOLYN, a.s., Hattalova 12/A, 831 02 Bratislava, IČO: 34 151 001, o návrhu na prijatie do úschovy 962.- Sk (31,93 €), zložených za účelom splnenia záväzku z predaja listinných akcií pre B. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom W.,
Kľúčové slová: konanie o úschováchhnuteľné vecidoklad o zložení
Právna veta: Logickým výkladom zákonných ustanovení týkajúcich sa konaní o úschovách vyplýva, že možno prijať do úschovy veci, ktoré už súd má k dispozícii, vo faktickej moci a skôr, ako súd rozhodne o prijatí do úschovy, hnuteľné veci musí zložiteľ zložiť do depozitu súdu a finančné prostriedky zložiť na určený účet a doručiť doklad o ich zložení. Súd je povinný zložiteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť a predmet úschovy prevziať, ibaže ide o veci, ktoré do úschovy zložiť nemožno.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 1U/67/2010 1110240311 03.04.2012 JUDr. Anna Kašajová ECLI:SK:OSBA1:2012:1110240311.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I vo veci úschovy troch kľúčov od vstupných dverí k bytu č. 1/90 a na prijatie troch kusov kľúčov od vstupných dverí k bytu č. 1/91, obe nachádzajúce sa v obytnom súbore Tri veže, zložiteľa TRICORP Development, v.o.s., IČO: 35 970 979,
Právna veta: Podľa ust. § 185a ods. 1 O.s.p., na súde možno zložiť do úschovy peniaze, cenné papiere a iné hnuteľné veci hodiace sa na úschovu za účelom splnenia záväzku. Súd v konaní o úschovách nepreskúmava pravdivosť údajov zložiteľa, ani okolnosti, ktoré sa týkajú záväzku samotného, (či záväzok existuje, aká je výška záväzku, či je zložiteľ dlžníkom a príjemca úschovy veriteľom a pod.), ale skúma výhradne to, či zložiteľovo tvrdenie zodpovedá dôvodom pre zloženie do úschovy podľa hmotného práva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 7U/3/2011 1311211376 27.08.2012 JUDr. Ľuboslava Kotrasová ECLI:SK:OSBA3:2012:1311211376.2 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava III, vo veci súdnej úschovy peňazí v sume 10,12 Eur, za účelom splnenia záväzku zložiteľa Eurocapital, a.s., v likvidácii, IČO: 31 713416, Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, v prospech príjemcu W. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom E.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Levice 10U/10/2012 4312201467 19.04.2012 JUDr. Zuzana Sekerešová ECLI:SK:OSLV:2012:4312201467.1 Uznesenie Okresný súd Levice vo veci konania o úschovách zložiteľa: Eurocapital, a.s., v likvidácii, so sídlom Hattalova 12/C, Bratislava, IČO: 31 713 416, v prospech príjemcu: H. G., D.. XX.X.XXXX, N. G.É. XXX/XX, Ž., o zloženie 8,10 eura do úschovy, takto rozhodol: Sú
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 2U/57/2012 1112217986 13.12.2012 Mgr. Peter Doktor ECLI:SK:OSBA1:2012:1112217986.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v Bratislave vo veci úschovy peňažnej sumy 61,07 EUR spoločnosťou AEGON, d.d.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 821 06 Bratislava, IČO: 36 779 270 ako zložiteľom pre: I. J., F.. XX.XX.XXXX, Ľ..Š. XXX/XX, XXX XX A., ako príjemcu ta
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Levice 9U/19/2011 4311214355 11.05.2012 JUDr. Viktória Vrábelová ECLI:SK:OSLV:2012:4311214355.2 Rozhodnutie Okresný súd Levice vo veci konania o úschovách zložiteľa: ISTROKAPITAL SE, 41-43 Klimentos street, 1061 Nicosia, Cyprus, zast. JUDr. Daniel Legéň, P.O.BOX 284, 810 00 Bratislava 1, v prospech príjemcu: J. X. ( L. X. ), B.. XX.XX.XXXX, W..T. XXXX/XX, I., o zlo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 2U/48/2012 1112217974 20.12.2012 Mgr. Peter Doktor ECLI:SK:OSBA1:2012:1112217974.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v Bratislave vo veci úschovy peňažnej sumy 55,68 EUR spoločnosťou AEGON, d.d.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 821 06 Bratislava, IČO: 36 779 270 ako zložiteľom pre: L. K., J.. XX.XX.XXXX, Q. Ú., H. XXX, XXX XX H., ako príjemcu t
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Levice 9U/24/2011 4311214381 31.08.2012 Mgr. Miriam Škamlová ECLI:SK:OSLV:2012:4311214381.3 Uznesenie Okresný súd Levice vo veci konania o úschovách zložiteľa: ISTROKAPITAL SE, 41-43 Klimentos street, 1061 Nicosia, Cyprus, zast. JUDr. Daniel Legéň, P.O.BOX 284, 810 00 Bratislava 1, v prospech príjemcu: H. K., R.. XX.XX.XXXX, U.. XX.XX.XXXX, R. D. V. XXX, R. A., o z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Levice 11U/25/2011 4311214390 11.09.2013 JUDr. Adriana Pisarová ECLI:SK:OSLV:2013:4311214390.1 Uznesenie Okresný súd Levice vo veci konania o úschovách zložiteľa: ISTROKAPITAL SE, 41-43 Klimentos street, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, 1061 Nicosia, Cyprus, zastúpený v konaní pre účely doručovania JUDr. Danielom Legéňom, so sídlom P.O.BOX 284, 810 00 Bratislav
MENU