Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o úschovách

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 262

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: konanie o úschováchprincíp právnej istoty
Právna veta: Súd stanovil počiatok plynutia trojročnej lehoty, ktorej márnym uplynutím pripadne predmet úschovy štátu, odo dňa vyvesenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli súdu (teda nie od jeho vyhlásenia) z dôvodu, že toto uznesenie sa v súlade s ust. § 168 O.s.p. nevyhlasuje. V zmysle citovaného ustanovenia sa totiž uznesenie vyhlasuje len prítomným účastníkom. Konanie o úschovách je osobitným konaním, v ktorom sa rozhoduje bez pojednávania, t.j. bez prítomnosti účastníkov konania. Ak by teda súd mal postupovať podľa doslovného gramatického výkladu ust. § 185g ods. 1 O.s.p., lehota troch rokov by n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 14U/1/2007 1306221775 14.03.2013 Mgr. Alžbeta Bačová ECLI:SK:OSPD:2013:1306221775.2 Uznesenie Okresný súd v Prievidzi vo veci navrhovateľa FOLYN, a.s., Hattalova 12/A, 831 02 Bratislava, IČO: 34 151 001, o návrhu na prijatie do úschovy 962.- Sk (31,93 €), zložených za účelom splnenia záväzku z predaja listinných akcií pre B. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom W.,
Právna veta: Podľa ust. § 185a ods. 1 O.s.p., na súde možno zložiť do úschovy peniaze, cenné papiere a iné hnuteľné veci hodiace sa na úschovu za účelom splnenia záväzku. Súd v konaní o úschovách nepreskúmava pravdivosť údajov zložiteľa, ani okolnosti, ktoré sa týkajú záväzku samotného, (či záväzok existuje, aká je výška záväzku, či je zložiteľ dlžníkom a príjemca úschovy veriteľom a pod.), ale skúma výhradne to, či zložiteľovo tvrdenie zodpovedá dôvodom pre zloženie do úschovy podľa hmotného práva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 7U/3/2011 1311211376 27.08.2012 JUDr. Ľuboslava Kotrasová ECLI:SK:OSBA3:2012:1311211376.2 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava III, vo veci súdnej úschovy peňazí v sume 10,12 Eur, za účelom splnenia záväzku zložiteľa Eurocapital, a.s., v likvidácii, IČO: 31 713416, Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, v prospech príjemcu W. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom E.
Kľúčové slová: konanie o úschováchhnuteľné vecidoklad o zložení
Právna veta: Logickým výkladom zákonných ustanovení týkajúcich sa konaní o úschovách vyplýva, že možno prijať do úschovy veci, ktoré už súd má k dispozícii, vo faktickej moci a skôr, ako súd rozhodne o prijatí do úschovy, hnuteľné veci musí zložiteľ zložiť do depozitu súdu a finančné prostriedky zložiť na určený účet a doručiť doklad o ich zložení. Súd je povinný zložiteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť a predmet úschovy prevziať, ibaže ide o veci, ktoré do úschovy zložiť nemožno.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 1U/67/2010 1110240311 03.04.2012 JUDr. Anna Kašajová ECLI:SK:OSBA1:2012:1110240311.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I vo veci úschovy troch kľúčov od vstupných dverí k bytu č. 1/90 a na prijatie troch kusov kľúčov od vstupných dverí k bytu č. 1/91, obe nachádzajúce sa v obytnom súbore Tri veže, zložiteľa TRICORP Development, v.o.s., IČO: 35 970 979,
Kľúčové slová: vyvlastnenienáhrada za vyvlastnenievyvlastnenie nehnuteľnosti
Právna veta: Zákon č. 50/1976 Zb. v znení účinnom ku dňu vydania vyvlastňovacieho rozhodnutia v ustanovení § 111 upravoval náhradu za vyvlastnenie. Podľa ods. 3 tohto ustanovenia - ak v priebehu vyvlastňovacieho konania medzi doterajším vlastníkom, prípadne iným oprávneným a tými, ktorým na vyvlastňovanom pozemku alebo stavbe väzia práva zanikajúce vyvlastnením, nedôjde k dohode o rozdelení náhrady, zloží sa náhrada na štátnom notárstve. 29. Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (Notársky zákon) v znení účinnom ku dňu právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/81/2018 1018200765 11. 12. 2019 JUDr. Jeannette Hajdinová ECLI:SK:KSBA:2019:1018200765.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a členov senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobkyne: O. N., narodená XX.XX.XXXX, b
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Zvolen 21U/2/2011 6711202032 31.08.2012 Mgr. Jozef Výboch ECLI:SK:OSZV:2012:6711202032.1 Rozhodnutie Okresný súd Zvolen vo veci súdnej úschovy zložiteľa Z.. H. E., nar. XX.XX. XXXX, trvale bytom vo M., E.. Y. XXXX/XX, zast. Ulianko & Holčík, s.r.o., IČO: 36 856 517, so sídlom vo Zvolene, Nám. SNP 41, pre príjemcu H. H., nar. XX.XX.XXXX, zomr. XX.XX.XXXX, naposledy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 21C/138/2009 1109217056 10.01.2012 JUDr. Dáša Kontríková ECLI:SK:OSBA1:2012:1109217056.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Dašou Kontríkovou v právnej veci navrhovateliek: X. M. C., A. Š. XXX/XX, Ž., X. Z. V., A. S.Á. XXX/XX, Ž., X. P. S., A. P. XXXX/X, T., navrhovateľky v 1. až 3. r
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 2U/57/2012 1112217986 13.12.2012 Mgr. Peter Doktor ECLI:SK:OSBA1:2012:1112217986.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v Bratislave vo veci úschovy peňažnej sumy 61,07 EUR spoločnosťou AEGON, d.d.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 821 06 Bratislava, IČO: 36 779 270 ako zložiteľom pre: I. J., F.. XX.XX.XXXX, Ľ..Š. XXX/XX, XXX XX A., ako príjemcu ta
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 2U/48/2012 1112217974 20.12.2012 Mgr. Peter Doktor ECLI:SK:OSBA1:2012:1112217974.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v Bratislave vo veci úschovy peňažnej sumy 55,68 EUR spoločnosťou AEGON, d.d.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 821 06 Bratislava, IČO: 36 779 270 ako zložiteľom pre: L. K., J.. XX.XX.XXXX, Q. Ú., H. XXX, XXX XX H., ako príjemcu t
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 2U/23/2012 1112217800 17.12.2012 Mgr. Peter Doktor ECLI:SK:OSBA1:2012:1112217800.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v Bratislave vo veci úschovy peňažnej sumy 66,58 EUR spoločnosťou AEGON, d.d.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 821 06 Bratislava, IČO: 36 779 270 ako zložiteľom pre: A. O., E.. XX.XX.XXXX, A. Ú., D. XX, XXX XX Bratislava, ako prí
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 2U/29/2012 1112217827 19.12.2012 Mgr. Peter Doktor ECLI:SK:OSBA1:2012:1112217827.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v Bratislave vo veci úschovy peňažnej sumy 344,26 EUR spoločnosťou AEGON, d.d.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 821 06 Bratislava, IČO: 36 779 270 ako zložiteľom pre: Q. K., N.. XX.X.XXXX, Q. Q. XXXX/X, XXX XX Bratislava, ako prí
MENU