SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1228255
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65523
USSR: 36267
NSČR: 126189
NSSČR: 68273
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427298
Krajské súdy (ČR): 46858
Posledná aktualizácia
23.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o zapretie otcovstva


Približný počet výsledkov: 348 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie o zapretie otcovstva
  • konanie nájdené 7065044 krát v 411453 dokumentoch
  • o nájdené 12886234 krát v 425311 dokumentoch
  • zapretie nájdené 4301 krát v 1376 dokumentoch
  • otcovstva nájdené 12501 krát v 2539 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 16 dokumentov


Právna veta: Prípady, v ktorých súd odmieta odvolanie sú upravené v § 218 ods. 1 OSP taxatívnym výpočtom. Okrem iného, súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu proti ktorému nie je odvolanie prípustné. Ide o uznesenia, ktorých účinky nemajú priamy súvis s rozhodovaním vo veci samej a nemôžu privodiť na strane účastníka v konaní nejakú ujmu na jeho právach. Uznesenie, ktorým okresný súd vo veci nariadil znalecké dokazovanie je uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania, preto proti nemu nie je v zmysle ust. § 202 ods. 3 písm. a/ OSP prípustné odvolanie s výnimkou výroku, ktorým okresný súd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/11/2014 6812201551 31.03.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6812201551.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa: K. L., nar. XX. XX. XXXX, bytom XXX XX P. č. XXX, zastúpený splnomocneným advokátom JUDr. Alexandrom Milkom, so sídlom Advokátskej kancelárie ul. Cyrila a .
Právna veta: Požiadavka včasnej stabilizácie statusu dieťaťa viedla zákonodarcu k ustanoveniu prekluzívnych lehôt v záujme odstránenia účinkov pôsobenia zákonných domnienok, t. j. pre zapretie otcovstva. Márne uplynutie lehoty na zapretie otcovstva môže nastať na základe najrozmanitejších životných situácií. Pochybnosť, že nie je skutočným otcom dieťaťa môže muž získať po uplynutí zapieracej lehoty. Túto vedomosť môže získať náhodou, mohla mu byť z rôznych dôvodov zatajovaná, nemohol ju získať z dôvodov odlúčenia, ale v praxi sa vyskytujú aj situácie, keď o tomto fakte vie, nepodnikne však príslušné právne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 5Co/86/2011 4309202401 11.01.2012 JUDr. Vladimír Pribula ECLI:SK:KSNR:2012:4309202401.5 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: maloletý L. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. XX, v konaní zastúpený kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, proti žalovaným: 1) L. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. M. XX, zastúpený JUDr. Tiborom Sojkom, .
Právna veta: Podľa § 96 ods. 1 Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom. Po uplynutí lehoty na zapretie otcovstva je možné podať návrh na zapretie otcovstva za sprísnených podmienok, ako je tomu pred uplynutím zákonnej lehoty. Konaniu o zapretie otcovstva totiž musí predchádzať konanie o prípustnosť zapretia otcovstva, v rámci ktorého súd skúma, či je vôbec v záujme maloletého dieťaťa, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Piešťany 7C/213/2010 2510213133 10.01.2013 JUDr. Lucia Chrapková Ph.D. ECLI:SK:OSPN:2013:2510213133.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Piešťany sudkyňou JUDr. Luciou Chrapkovou, Ph.D. v právnej veci navrhovateľa: mal. H. S., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom: S., N. XXXX/XX, zast. kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch proti .
Právna veta: U pomerne nového právneho inštitútu konania o prípustnosť zapretia otcovstva (zavedeného až zákonom č. 36/2005 Z. z. a nepoznaného skorším zákonom č. 94/1963 Zb.) potreba pripustenia zapretia otcovstva aj po uplynutí lehoty na to určenej rodičom v záujme dieťaťa nemá len povahu jednej z hmotnoprávnych podmienok pre vyhovenie návrhu (v tomto prípade pre charakter konania ako sporového „žalobe“, tu por. i ust. § 79 ods. 1 poslednej vety a § 90 O. s. p.), ale zároveň takýto záujem je súd povinný deklarovať aj vo výroku rozsudku. Nakoľko až úspech v konaní podľa § 96 zákona č. 36/2005 Z. z. umožňu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z údajov zapísaných v rodnom liste dieťaťa sa tu má práve v dôsledku pripustenia zapretia otcovstva (črtajúcim sa ďalším konaním o zapretie otcovstva a otvorením pomyselnej brány k takémuto konaniu) oslabiť. Preto treba trvať na tom, že záujem dieťaťa na ... z údajov zapísaných v rodnom liste dieťaťa sa tu má práve v dôsledku pripustenia zapretia otcovstva (črtajúcim sa ďalším konaním o zapretie otcovstva a otvorením pomyselnej brány k takémuto konaniu) oslabiť. Preto treba trvať na tom, že záujem dieťaťa na .
Právna veta: Podľa § 93 ods. 1 Zákona o rodine muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého text bol uverejnený ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 209/1992 Zb. (ďalej len „Dohovor") je medzinárodnou zmluvou, ktorá je podľa článku 154c ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky súčasťou právn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vzťahoch a ochranu záujmov dieťaťa (Rasmussen proti Dánsku, Yildirim proti Rakúsku, Kňákal proti Českej republike). Aj v konaní o zapretie otcovstva na návrh muža, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov sa musí súd zaoberať tým, kedy právny otec ... súčasťou je aj zistenie, či právny status vytvorený na základe domnienky otcovstva zodpovedá aj biologickému stavu. V konaní o zapretie otcovstva stoja proti sebe záujmy rodiča, ktorý tvrdí, že nie je otcom dieťaťa a právo dieťaťa na udržaní .
Právna veta: Pod právoplatnosťou rozhodnutia je potrebné rozumieť takú vlastnosť rozhodnutia, ktorá spôsobuje jeho záväznosť a zásadnú nezmeniteľnosť. Záväznosť a nezmeniteľnosť rozhodnutia spôsobujú tzv. prekážku právoplatne rozhodnutej veci (impedimemtum rei iudicatae), to znamená, že o tej istej veci, o ktorej sa už raz právoplatne rozhodlo, nemožno rozhodovať opäť. Ide o procesné vyjadrenie ústavnoprávnej zásady ne bis in idem, teda nikdy nie dvakrát o tej istej veci. V uvedenom zmysle je výrok právoplatného rozsudku záväzný pre účastníkov konania a pre všetky orgány. Takzvané statusové veci (rozhodnut ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUHÁSZ & Partners s.r.o. Law Office so sídlom na Palackého ul. č. 2 v Košiciach v konaní o zapretie otcovstva o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 28.8.2012 č.k. 25P 64/2012-48 takto .
Právna veta: Rodičovstvo ako také, teda či biologické alebo právne určené na základe domnienky otcovstva patrí do sféry súkromného a rodinného života. Tak rodič, ako aj dieťa majú rovnaké právo na vlastnú identitu, ktorej súčasťou je aj zistenie, či právny status vytvorený na základe domnienky otcovstva zodpovedá aj biologickému stavu. Teda v konaní o zapretie otcovstva stoja oproti sebe tak záujmy rodiča, ktorý tvrdí, že nie je otcom dieťaťa, ako aj právo dieťaťa na udržaní vytvorených rodinných väzieb a iba na základe testu proporcionality možno ustáliť ktorý záujem prevažuje. Takýto test proporcionality ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorej súčasťou je aj zistenie, či právny status vytvorený na základe domnienky otcovstva zodpovedá aj biologickému stavu. Teda v konaní o zapretie otcovstva stoja oproti sebe tak záujmy rodiča, ktorý tvrdí, že nie je otcom dieťaťa, ako aj právo dieťaťa na udržaní ... XXXX, bytom L. XXX, v konaní zastúpená kolíznym opatrovníkom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Prešov (dieťa) v konaní o zapretie otcovstva, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Prešov č.k. 25C/376/2014-89 zo dňa 22.02.2016 .
Právna veta: Po osvojení manželom rodiča dieťaťu je potrebné vytvoriť chýbajúce výchovné a rodinné prostredie v pravom slova zmysle. Ide skôr o vytvorenie právneho rámca pre už existujúci faktický stav. Formálne ide o individuálne osvojenie, a z hľadiska dôsledkov vzniká úplná rodina. Naplnenie podmienky záujmu dieťaťa možno vidieť napr. v okolnosti, že manžel ( osvojiteľ) sa o dieťa osobne stará od jeho útleho veku, materiálne ho zabezpečuje, viaže ich vzájomné citové puto, dieťa ho považuje za svojho rodiča, a bolo by vhodné, keby malo priezvisko zhodné so súrodencami. V zmysle § 107 odsek 1 Zákona o rod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 10P/25/2011 konanie o úprave práv a povinností k mal. Z. a X., pod sp.zn. 7P/80/2011 konanie o zapretie otcovstva k mal. E., nar. 19.5. 2011, žiadne konanie nie je právoplatne ukončené. Rozsudkom zo dňa 19.1. 2012, č .
Právna veta: Podľa § 85 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. (Zákon o rodine - ďalej len „ZR“): Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Podľa § 87 ods. 1 ZR: Ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa. Podľa § 88 ods. 1 a 2 ZR: Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. 27, a odporcovi v rade 2/: mal. KY., bytom X. zastúpený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, v konaní o zapretie otcovstva, takto rozhodol: D. n i e j e biologických otcom maloletého dieťaťa menom T., narodeného matke I. zapísaného v knihe .
Právna veta: Podľa ust. § 85 ods. l zák. č. 36/2005 Z.z. Zákona o rodine účinného od 1.4.2005 (v ďalšom len Zákona o rodine), ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Podľa ust § 88 ods. 2 Zákona o rodine, aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manželom matky dieťaťa sa použijú primerane. Lehota na zapretie otcovstva pre matku je podľa ust. § 88 ods. 2 O.s.p. tri roky a plynie odo dňa nar ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , sociálnych vecí a rodiny Košice, pracovisko Košice II. v správe z prešetrenia rodinných pomerov zo dňa 31.8.2012 v konaní o zapretie otcovstva uviedol, že odporca G. G. ešte v čase konania o rozvod manželstva poprel otcovstvo k mal. Q.. Podľa kolízneho ... G., nar. XX.X.XXXX, bytom u navrhovateľky, zastúpený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Pracoviskom Košice II, v konaní o zapretie otcovstva, takto rozhodol: Návrh zamieta. Odporcovi v l. rade a odporcovi v 2. rade náhradu trov konania n e p r .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.