SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187807
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konkurzné konanie


Približný počet výsledkov: 6137 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konkurzné konanie
  • konkurzne nájdené 12840 krát v 6314 dokumentoch
  • konanie nájdené 6993086 krát v 409691 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 819 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 493 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 95 dokumentov


Právna veta: O zrušení konkurzu pre nedostatok majetku súd rozhodne kedykoľvek počas konkurzu, keď sa dozvie, že majetok konkurznej podstaty nepostačuje na úhradu pohľadávok proti podstate. Súd pri posúdení tejto skutočnosti vychádza z hodnoty majetku, ktorá tvorí konkurznú podstatu a ktorá patrí úpadcovi. Pohľadávky proti podstate sú predovšetkým pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a týkajú sa správy a speňaženia majetku úpadcu. Súd bude o zrušení rozhodovať spravidla na návrh správcu, ktorý zistí stav majetku a má možnosť posúdiť, či tento majetok bude postačovať na úhradu pohľadávok proti po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/11/2013 4112216251 11.04.2013 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2013:4112216251.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: E. X., I.. XX.XX.XXXX, Z. I. H. XX/A, XXX XX I. E., T. W.: E. X. - I., W. B.: N. XX, XXX XX I. E., R.: XX XXX XXX, s ustanoveným správcom JUDr. Richardom Schwarzom, so sídlom .
Právna veta: Podľa § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Podľa § 20 ods. 3 ZKR proti uzneseniu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Z uvedeného je bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že zákon nepriznáva právo podať odvolanie navrhovateľovi, ktorý nie je veriteľom, a nepriznáva ho ani dlžníkovi, i keď je navrhovateľom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/28/2013 4112240911 23.05.2013 JUDr. Blažena Hirnerová ECLI:SK:KSBA:2013:4112240911.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: V. O., I. XX.XX.XXXX, Z. XXX XX Š. Č.. XX, zastúpeného na základe plnej moci W.. N. O., I. XX.XX.XXXX, Z. N. XXXX/XX, XXX XX L.Á. M., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o odvolaní dlžníka proti .
Právna veta: V zmysle § 44 ods. 1 písm. d) zák. č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní v platnom znení, súd uznesením zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu, pričom neprihliada na veci a pohľadávky vylúčené z podstaty, a podľa ods. 4 citovaného ustanovenia, súd zbaví správcu funkcie. O odmene a výdavkoch správcu konkurznej podstaty úpadcu súd rozhodol v uznesení o schválení konečnej správy. Na základe uvedených skutočností, súd v zmysle ust. § 44 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZKV a ods. 4 cit. ustanovenia zruš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4K/106/1999 1099896447 28.06.2013 JUDr. Lýdia Noskovičová ECLI:SK:KSBA:2013:1099896447.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Agrochemický podnik, spoločný podnik Prievidza v Sebedraží v konkurze, 972 05 Sebedražie, IČO: 00 396 681 s ustanovenou správkyňou konkurznej podstaty Ing. Alenou Cipovovou, Súkennícka 34, 971 01 Prievidza, o návrhu na .
Právna veta: Prihláška pohľadávky veriteľa do konkurzu nie je právnym úkonom podľa § 34 Obč. zák. Pri porovnávaní a skúmaní údajov uvedených v prihláške platí výlučne zákonná úprava podľa zákona č. 7/2005 Z.z. Použitie výkladových pravidiel právnych úkonov a vôle subjektov, najmä podľa § 35 Obč. zák., neprichádza pri porovnávaní a skúmaní údajov uvedených veriteľom v prihláške do úvahy. Za správnosť údajov v prihláške, vrátane preukázania správnosti týchto údajov pripojením listín, zodpovedá podľa § 30 ods.1 ZoKR výlučne veriteľ. Zákon č. 7/2005 Z.z. a vyhláška č. 665/2005 Z.z. upravujú náležitosti prihláš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16CoKR/4/2011 3110201468 13.08.2013 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2013:3110201468.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Dariny Legerskej a JUDr. Natálie Čekanovej, v právnej veci žalobcu Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Trnavská .
Právna veta: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii obsahuje v ustanovení § 29 ods.4 ZoKR zákonnú povinnosť veriteľa, ktorý si do konkurzu prihlasuje viac pohľadávok, podať spolu s prihláškami súhrnný prehľad, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. spolu s vysvetlivkami. Vyplnenie a predloženie súhrnného prehľadu spolu s viacerými prihláškami pohľadávok veriteľa je povinnou všeobecnou náležitosťou týchto viacerých prihlášok. Citované ustanovenie taxatívne vymedzuje dôvody, pre ktoré sa z dôvodu vád súhrnného prehľadu na prihlášky viacerýc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16CoKR/15/2011 3110231852 14.08.2013 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2013:3110231852.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členov senátu JUDr. Dariny Legerskej a JUDr. Dušana Eckera v právnej veci žalobcu Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. skrátený názov: TVS, a.s. .
Právna veta: Správca konkurznej podstaty úpadcu zaradí do súpisu každú vec, o ktorej je presvedčený, že patrí alebo môže patriť do podstaty. Nemá pritom povinnosť skúmať existenciu vlastníckeho práva úpadcu k zapisovaným veciam a vec do súpisu zaradí aj v prípade, ak má pochybnosti, či skutočne do podstaty patrí. Vtedy ju ale zapíše do podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo o iných dôvodoch, ktoré jej zaradenie do súpisu spochybňujú. Konkurzný súd posúdi dôvody spochybňujúce zaradenie veci do podstaty a buď vec z podstaty vyradí, alebo osobe, ktorá spochybňuje zaradenie veci do pod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/19/2013 1011200921 30.09.2013 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2013:1011200921.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajovej a členiek senátu JUDr. Márie Klepancovej a JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty TAZ, a.s., v .
Právna veta: V zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (v súčasnosti zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) základným podkladom pre speňaženie podstaty je súpis konkurznej podstaty, ktorý vykonáva správca konkurznej podstaty. Predmetom konkurzu sú veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok. V súpise musí byť zachytený celý rozsah konkurznej podstaty a správca do súpisu podstaty zahrnie aj všetky pochybné ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/276/2012 1011200939 13.08.2013 JUDr. Andrea Moravčíková, PhDr. ECLI:SK:KSTT:2013:1011200939.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Evy Barcajovej a JUDr. Márie Klepancovej v právnej veci žalobcu: JUDr. Martina Mrázová,, správca konkurznej podstaty TAZ, .
Právna veta: Z ust. § 62 ods. 2 ZoKR vyplýva, že odporovacie právo sa musí uplatniť proti všetkým právnym predchodcom až ku predchodcovi, ktorý nadobudol právo priamo od dlžníka. Odporovať možno zásadne právnym úkonom len v rozsahu primeranom riadne prihláseným pohľadávkam veriteľov, a nie v rozsahu podstatne prevyšujúcom súhrn týchto pohľadávok.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8CoKR/23/2012 3109204959 04.09.2013 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2013:3109204959.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Ivety Martinákovej a JUDr. Rastislava Vranku, v právnej veci žalobcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom Horná 23, Banská .
Právna veta: Podľa zákona má reštrukturalizačné konanie prednosť pred konaním konkurzným. Preto v prípade, ak počas reštrukturalizačného konania dôjde súdu návrh na vyhlásenie konkurzu a súd rozhodne o začatí konkurzného konania, konkurzné konanie sa zo zákona prerušuje. Ďalší priebeh konkurzného konania závisí od priebehu reštrukturalizačného konania tak, že v prípade nepovolenia reštrukturalizácie, teda zastavenia reštrukturalizačného konania, súd pokračuje v prerušenom konkurznom konaní, v prípade povolenia reštrukturalizácie, súd konkurzné konanie zastaví. O vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 31K/25/2013 4113215137 02.07.2013 JUDr. Soňa Vacková ECLI:SK:OSNR:2013:4113215137.3 Uznesenie Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: OMV Slovensko, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 00 604 381, zastúpený: Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, IČO: 35 886 625, o .
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka fyzickej osoby nemá hodnotu ani 1.659,70 eur. Podľa odseku 3 hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/15/2013 4112231554 11.04.2013 JUDr. Elena Kúšová ECLI:SK:KSBA:2013:4112231554.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo, Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: S. H., R.. XX.XX.XXXX, D. T. XXX, XXX XX T., o odvolaní .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 15 písmeno a) Trestného zákona, trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom. Podľa § 15 písmeno b) Trestného zákona, trestný čin je spáchaný úmyselne aj vtedy, ak páchateľ vedel, že svojim konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ich spôsobí, bol s tým uzrozumený. Okruh skutočností, ktoré musia byť pokryté zavinením, naznačujú v určitom zovšeobecnení ustanovenia § 15 a § 16 Trestného zákona. Zavinenie sa vzťahuje na podstatné skutočnosti, ktoré t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konkrétne s obžalovaným. Uviedol, že po nezaplatení faktúry v lehote splatnosti majú štandardný postup, posiela sa určite upomienka, alebo výzva. Konkurzné konanie doposiaľ nebolo ukončené. Nevedel sa presne vyjadriť, aká lehota splatnosti bola dohodnutá v tejto konkrétnej rámcovej zmluve. Málokedy rokuje ako .
Právna veta: Daň z pridanej hodnoty sa v sústave daní zaraďuje medzi nepriame dane, ktoré zaplatí konečný spotrebiteľ v cene nakúpeného tovaru. Daň sa vyberá po častiach v jednotlivých fázach výroby a odbytu, pričom napriek tomu, že ju uvádza platiteľ, v konečnom dôsledku zaťažuje ten subjekt, ktorý je posledným v reťazení výroby tovaru a jeho dodania. Predmetom dane je zdaniteľné plnenie, ktorého vymedzenie obsahuje Zákon o dani z pridanej hodnoty v § 13 ZoDPH v zmysle ktorého zdaniteľné plnenie vzniká pri predaji tovaru dňom dodania tovaru, a to aj vtedy ak k zmene vlastníckeho práva podľa kúpnej z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na základe vykonaného dokazovania zistil nasledujúci skutkový stav: Návrhom doručeným Krajskému súdu v Banskej Bystrici dňa 22.07.1999 začalo konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 51-24/K 280/99 proti úpadcovi Poľnohospodárske družstvo Kalinovo, pričom konkurz bol vyhlásený dňa 04 .
Kľúčové slová: oddlženie, právo na zbavenie sa dlhov

Právna veta: Podstatou oddlženia fyzickej osoby je, že za splnenia podmienok a postupu podľa § 166 a § 171, môže dôjsť k takému právnemu usporiadaniu majetkových vzťahov dlžníka voči veriteľom, ktorých pohľadávky neboli uspokojené v konkurze, že dlžník je voči týmto veriteľom zbavený dlhov rozhodnutím súdu. Pohľadávky veriteľov síce nezanikajú, ale stanú sa voči nemu nevymáhateľnými. Inštitút oddlženia je zákonom koncipovaný ako právo dlžníka podať súdu návrh na zbavenie sa dlhov, nie však ako právo na zbavenie sa dlhov. Právo domáhať sa oddlženia dlžník nemá len v prípade zrušenia konkurzu preto, že majet ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 20.12.2011. Žalovaná podnikala v oblasti sprostredkovateľskej činnosti. Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 09.02.2011 bolo začaté konkurzné konanie a uznesením zo dňa 17.02.2011 súd vyhlásil na majetok konkurz a ustanovil správcu. Dňa 03.08.2012 podala .
Právna veta: V tejto súvislosti považuje odvolací súd za potrebné poukázať na ust. § 166f ods. 1 ZKR, ktoré bolo prijaté práve za účelom vyvarovať sa podvodnému konaniu dlžníkov, ktorí by sa snažili využiť inštitút oddlženia, aby sa vyhli plneniu svojich dlhov. Práve toto zákonné ustanovenie poskytuje veriteľom možnosť v prípade, ak dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer prostredníctvom zrušenia oddlženia dosiahnuť, aby sa oddlženie stalo voči veriteľom neúčinné a obnovila sa pôvodná vymáhateľnosť resp. splatnosť ich pohľadávok. Vychádzajúc z uvedeného možno vyvodiť, že právo veriteľov na ochranu ich maj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... základe právnej skutočnosti, ktorou je rozhodnutie súdu o oddlžení s konštitutívnymi účinkami po splnení stanovených podmienok, ktorými sú ukončené predchádzajúce konkurzné konania a čiastočne uspokojenie pohľadávok veriteľov v miere stanovenej rozhodnutím súdu. Podstatou vo vzťahu k dôvodnosti existencie inštitútu oddlženia je predovšetkým .
Právna veta: Predpokladom na zastavenie konkurzného konania je osvedčenie dlžníka o svojej platobnej schopnosti, pričom neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť. Z toho vychádza, že veriteľovi zakladá postavenie účastníka konania len tá pohľadávka, na základe ktorej je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a ktorá vyvolá povinnosť súdu, po splnení ostatných podmienok, začať konkurzné konanie. Ak táto pohľadávka je sporná, odpadá preto dôvod, pre ktorý sa navrhlo začatie konkurzného konania. Súd je teda povinný bezodkladne konanie zastaviť. Zákon vyžaduje pri podávaní návrhu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... základe ktorej je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a ktorá vyvolá povinnosť súdu, po splnení ostatných podmienok, začať konkurzné konanie. Ak táto pohľadávka je sporná, odpadá preto dôvod, pre ktorý sa navrhlo začatie konkurzného konania. Súd je teda ... na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Podľa § 19 ods. 1 písm. c) ZKR ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť, inak rozhodne o .
Právna veta: Žiadosti o začatie územných konkurzných konaní pred uskutočnením hlavného konkurzného konania majú obmedziť len na absolútne nevyhnutné prípady. Na tento článok nadväzuje čl. 3 bod 4 tohto nariadenia, ktorý uvádza konkrétne prípady, kedy môžu byť územné konkurzné konania podľa čl. 3 ods. 2 začaté pred hlavným konkurzným konaním. V danom prípade bola naplnená podmienka čl. 3 ods. 4 písm. b), keď o začatie územného konkurzného konania požiadal veriteľ, ktorého sídlo sa nachádzalo v členskom štáte, na území ktorého sa nachádzala prevádzkareň úpadcu. 16. Na konkurzné konanie pôvodného vlast ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Aktuálne znenie § 88 ods. 1 písm. j) O.s.p. bolo zavedené zákonom č. 384/2008 Z.z. novelou Občianskeho súdneho poriadku účinnou od 15.10.2008. Ako vyplýva z dôvodovej správy novelizácie tohto ustanovenia, predkladateľ považoval za vhodné upraviť osobitnú miestnu príslušnosť týkajúcu sa konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Ak je totiž podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, či povolenie reštrukturalizácie, je vhodné z viacerých dôvodov, aby takéto konanie prebiehalo na súde v obvode ktorého má účastník svoje sídlo, miesto podnikania, či bydlisko. Dôvodom je najmä skutočnosť, že väčšina ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo miesto podnikania, a ak nemá sídlo alebo miesto podnikania, súd, v obvode ktorého má svoje bydlisko, ak ide o konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, a súd, na ktorom tieto konania prebiehajú, ak ide o spory nimi vyvolané alebo s nimi súvisiace ... . Odvolací súd túto námietku nepovažuje za dôvodnú, keďže je nepochybne daná funkčná príslušnosti Krajského súdu v Trnave, keďže nejde o konkurzné konanie ani o spor vyvolaný alebo súvisiaci s konkurzom, v zmysle § 88 ods. 1 písm. j/ O.s.p. Podľa .
Právna veta: Konanie o určenie neúčinnosti právnych úkonov je konaním vyvolaným konkurzom a procesne je v tomto konaní potrebné postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Nejde totiž o konkurzné konanie samotné, ktoré je špecifickým a najmä samostatným druhom súdneho konania. Súd sa v tejto časti odôvodnenia plne stotožňuje s názorom krajského súdu, kde odvolací súd uviedol: „Konanie na základe žaloby podanej správcom konkurznej podstaty úpadcu je konaním, ktoré je vyvolané konkurzným konaním, ale nejde o konkurzné konanie sui generis. Primerané použitie Občianskeho súdneho poria ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a procesne je v tomto konaní potrebné postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Nejde totiž o konkurzné konanie samotné, ktoré je špecifickým a najmä samostatným druhom súdneho konania. Súd sa v tejto časti odôvodnenia plne ... a procesne je v tomto konaní potrebné postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Nejde totiž o konkurzné konanie samotné, ktoré je špecifickým a najmä samostatným druhom súdneho konania. Súd sa v tejto časti odôvodnenia plne .
Právna veta: Odporovať ukracujúcemu právnemu úkonu tak možno úspešne len za splnenia podmienok uvedených v § 60 zákona č. 7/2005 Z.z. vrátane, resp. súčasne za splnenia podmienky ukrátenia uspokojenia prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka - úpadcu podľa ust. § 57 zákona č. 7/2005 Z.z. 28. Na základe vyššie uvedeného je pri ukracujúcom právnom úkone rozhodujúca skutočnosť, či v dôsledku uzatvorenia právneho úkonu došlo k zmenšeniu majetku dlžníka - úpadcu. Vždy treba v prvom rade skúmať, či došlo k zmenšeniu majetku. Predpokladom odporovateľnosti je objektívny ekonomický dôsledok vyko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uspokojenia niektorej prihlásenej pohľadávky niektorého konkurzného veriteľa. Podľa žalovaného nie je splnením dôkaznej povinnosti poukázanie na prebiehajúce konkurzné konanie a na skutočnosť, že v tomto konaní sú prihlásené pohľadávky. Preukazom ukrátenia niektorého konkurzného veriteľa je, ... možnosť takýto právny úkon odporovať, ak bol urobený počas 5 rokov pred začatím konkurzného konania. Keďže konkurzné konanie bolo začaté ku dňu 08.01.2011 a napadnutý dodatok bol uzatvorený v mesiaci september 2011, bolo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.