Nájdené rozsudky pre výraz: kontrolný nákup

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 184

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

92 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené: a/ obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b/ adresa prevádzkarne, c/ dátum predaja, d/ názov a množstvo výrobku alebo druh služby, e/ cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Zo strany inšpektorov došlo ku kontrolnému nákupu a tiež aj to, že obsluhujúci predavač nevydal kupujúcim inšpektorom v postavení spotrebiteľov doklad o kúpe. Ak žalobca tvrdil, že kontrolovanej osobe nebolo preukázané, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/127/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016201319 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2018:7016201319.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tama
Právna veta: Z ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa jednoznačne vyplýva povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie. Takouto informáciou je reklamačný poriadok. Za obsah tohto reklamačného poriadku predávajúci zodpovedá a musí byť umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Takýmto miestom je miesto kde sa uskutočňuje kúpa a predaj tovaru a služieb ponúkaných predávajúcim a ku ktorému má spotrebiteľ prístup. Z ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa nevyplýva možnosť, aby si predávajúci takúto povinnosť splnil odkazom na všeobecné reklamačné pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5S/18/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200362 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Sláviková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8016200362.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Slávik
Právna veta: Podľa správneho súdu to znamená, že spotrebiteľ sa o spôsobe použitia už vybranej obuvi dozvedel až pri platení za tovar, čo je v rozpore so znením a účelom ustanovenia § 12 ods. 2 zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia je povinnosťou predávajúceho splniť si informačnú povinnosť čo do uvedenia a náležitého informovania kupujúceho (spotrebiteľa) v slovenskom jazyku o spôsobe použitia predávanej obuvi už v čase ponuky tovaru, t. j. v čase jej vystavenia na predajni, keď sa kupujúci ešte len rozhoduje o nákupe tej ktorej obuvi. Význam uvedenej skutočnosti je daný tým, že neposkytnutie potrebnej i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11S/73/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3018200322 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3018200322.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom predsedu senátu JUDr. Ing. Miros
Právna veta: Predpokladom dôkaznej povinnosti je tvrdenie skutočnosti účastníkom, tzv. bremeno tvrdenia. Medzi povinnosťou tvrdenia a dôkaznou povinnosťou je úzka vzájomná väzba. Ak účastník nesplní svoju povinnosť tvrdiť skutočnosti rozhodné z hľadiska hypotézy právnej normy, potom spravidla ani nemôže splniť dôkaznú povinnosť. Nesplnenie povinnosti tvrdenia, teda neunesenie dôkazného bremena tvrdenia má za následok, že skutočnosť, ktorú účastník vôbec netvrdil a ktorá nevyšla inak v konaní najavo, spravidla nebude ani predmetom dokazovania. Ak ide o skutočnosť rozhodnú podľa hmotného práva, potom neunese ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9Co/470/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2109215561 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Klepancová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2109215561.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Klep
Právna veta: Predloženie dokladov preukazujúcich skutočný vek kupujúceho je síce dobrovoľné, avšak v prípade, že by kupujúci odmietol predložiť doklad totožnosti, predávajúci je oprávnený odmietnuť realizáciu predaja tabakového výrobku. Subjektívne posúdenie maloletej zamestnankyňou žalobcu a následný zlý odhad jej veku (spôsobený nevyžiadaním uvedeného dokladu totožnosti) podľa krajského súdu nezbavuje žalobcu zodpovednosti za porušenie zákazu predávať tabakové výroky osobám mladším ako 18 rokov.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11S/12/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3015200285 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3015200285.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Radi
Právna veta: Nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy nie je sankcionované jej neplatnosťou, nie je vylúčená možnosť uzavrieť pracovný pomer i konkludentne. Ak zamestnanec začne pre zamestnávateľa s jeho vedomím vykonávať prácu, akoby bol u neho v pracovnom pomere, prípade túto prácu vykonáva aj dlhší čas, hoci k vzniku pracovného pomeru medzi týmto zamestnávateľom a zamestnancom nemohlo dôjsť, vytvorí sa faktický stav, ktorý býva označovaný /na rozdiel od pracovnoprávneho pomeru, ktorý vznikol platne/ ako faktický pracovný pomer. I z tohto vzťahu môžu vzniknúť určité pracovnoprávne nároky, je však pot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Skalica 1Cpr/1/2012 2712200455 10.05.2012 Mgr. Jarmila Bíliková ECLI:SK:OSSI:2012:2712200455.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica sudkyňou Mgr. Jarmilou Bílikovou v právnej veci navrhovateľa: Marek Dermíšek, nar. 14.12.1978, Pri kaštieli 1477/25, 908 51 Holíč, štátny občan SR, obchodné meno: Marek Dermíšek, IČO: 434 592 00, so sídlom Potočná 4
Právna veta: Inštitút konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným je upravený v § 133 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., v ktorom je jednoznačne definované, že štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je jeden alebo viac konateľov. V § 133 ods. 2 cit. normy je upravené, že konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba. Zákonodarca definoval vo vzťahu k spoločnosti s ručením obmedzeným inštitút konateľstva, ktorý vykonáva navrhovateľ v rade 1/ vo vzťahu k ostatným navrhovateľom, avšak tento inštitút konateľstva nie je totožný s inštitútom podnikateľa, ktorý je upravený v § 2 ods. 2 cit. normy a kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 20S/116/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5014201133 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Čanádyová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5014201133.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Ča
Právna veta: Podľa vlastného vyjadrenia žalobcu , miesto za sporným obslužným pultom je zároveň pracoviskom a skladovacím priestorom. Hoci uvedené miesto žalobca nazval skladovacím priestorom, ktorý je v zmysle § 17 ods. 3 písm. a) živnostenského zákona priestorom súvisiacim s prevádzkovaním živnosti a za prevádzkareň sa nepovažuje (§ 17 ods. 1 veta za bodkočiarkou živnostenského zákona), z obsahu administratívneho spisu a vyjadrení žalobcu vyplýva, že tovar umiestnený v predmetnom priestore na regáloch za obslužným pultom bol zároveň aj určený na ponuku a predaj spotrebiteľom. Z uvedeného je zrejmé, že iš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20S/125/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200233 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Monika Kadlicová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2019200233.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Moniky Kad
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/135/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1014201062 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1014201062.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vl
MENU