Nájdené rozsudky pre výraz: kontrolný znalecký posudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1271

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

171 dokumentov
273 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon neustanovuje predpoklady pre nariadenie kontrolného znaleckého posudku a ponecháva to na úvahe súdu. Jeho vypracovanie prichádza do úvahy predovšetkým vtedy, ak má súd pochybnosti o správnosti vypracovaného znaleckého posudku. Záleží však vždy na konkrétnych okolnostiach prípadu a na úvahe súdu, či sa vzniknuté pochybnosti podarí odstrániť alebo nie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6CoP/4/2014 8111211400 13.05.2014 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2014:8111211400.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a Mgr. Miloša Koleka v právnej veci navrhovateľky H. C., rod. R., nar. XX.X.XXXX, bytom R., I. XX, proti odporcovi M. C., nar. XX.X.
Právna veta: Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Obsahom práva na právnu pomoc garantovaného citovaným článkom Ústavy Slovenskej republiky je možnosť každého, na základe vlastnej úvahy zvoliť si zástupcu v konaní pred súdom. Súdy rozhodujúce o priznaní náhrady trov konania podľa § 142 ods. 1 O. s. p. sú však povinné vždy skúmať účelnosť vynaložených trov konania uplatnených úspešným účastníkom konania v spore, pričom účelnosť spravidla na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/278/2013 1108220886 09.04.2014 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2014:1108220886.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenová a členovia senátu: JUDr. Mária Hajdínová a JUDr. Ondrej Krajčo v právnej veci navrhovateľa: V. S., nar. XX.X.XXXX, bytom Y. G.. Č.
Právna veta: Hoci lekárska posudková činnosť posudkových lekárov Sociálnej poisťovne podľa § 153 ods. 4 písm.c) zákona o sociálnom poistení upravuje kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu na účely určenia výšky náhrady za bolesť, súd zastáva právny názor, že z tohto kontrolného oprávnenia nemožno vyvodzovať kompetenciu posudkového lekára na úpravu (krátenie) bodového ohodnotenia, stanoveného v lekárskom posudku vydanom v súlade so zákonom č. 437/2004 Z.z.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/80/2012 7012200437 10.04.2014 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2014:7012200437.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa v právnej veci Ž. B. U. I.. A. K. N. O. H. K. U. W. Y. V. L. O., N. XX, L., právne zast.: Mgr. Richard P
Právna veta: Zmyslom znaleckého dokazovania je ozrejmenie skutkových okolností, na ktorých posúdenie treba odborné znalosti a skúsenosti. Znalecký dôkaz je jeden z dôkazných prostriedkov, ktoré hodnotí súd podľa § 132 O.s.p.. Vo veciach pozbavenia (obmedzenia) spôsobilosti na právne úkony konkrétnej osoby sa pravidelne nariaďuje znalecké dokazovanie znalcom z odboru psychiatria. Znalec psychiater je po odbornej stránke pripravený posúdiť zdravotný stav vyšetrovanej osoby a znalecký posudok je jedným z dôležitých dôkazov v takýchto veciach. Nepochybne pozbavenie spôsobilosti na právne úkony je závažným zása ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/103/2014 2209212815 04.05.2015 JUDr. Daša Kontríková ECLI:SK:KSTT:2015:2209212815.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Daše Kontríkovej a členov senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci pozbavenia spôsobilosti na právne úkony Z. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom
Právna veta: Ochrana pred hlukom, prachom a vibráciami je právom každej fyzickej osoby. Ochranu pred uvedenými imisiami poskytujú na vnútroštátnej úrovni aj predpisy súkromného práva. Najširšiu ochranu proti ním poskytuje Občiansky zákonník, najmä svojimi prostriedkami na predchádzanie týmto zásahom (napr. v ustanoveniach prvej hlavy šiestej časti), ale i prostriedkami následnej ochrany proti imisiám (napr. v ustanovení § 127 ods. 1). Takýmto prostriedkom ochrany je nepochybne aj žaloba o ochranu osobnosti (§ 11 a nasl.). Podľa § 11 OZ fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/16/2018 7617200451 11. 12. 2018 JUDr. Alexander Husivarga ECLI:SK:KSKE:2018:7617200451.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Alexandra Husivargu a sudkýň JUDr. Viktórie Midovej a JUDr. Andrey Galdunovej v spore žalobkyne: C. Š., narodená XX. L. XXXX, bytom G. G. XX, B., zastúpenej JUDr. M
Právna veta: Úroky z omeškania sú príslušenstvom pohľadávky (§ 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je peňažné plnenie, môže byť hlavný alebo vedľajší (akcesorický). O hlavný záväzkový vzťah ide vtedy, ak jeho kauza smeruje priamo k zaplateniu, resp. k získaniu určitej peňažnej čiastky. Vedľajším (akcesorickým) peňažným záväzkovým vzťahom je mimo iného záväzok (povinnosť) dlžníka zo zmluvy (v danom prípade poistnej) alebo zo zákona zaplatiť veriteľovi úrok ako určitú pomernú časť (spravidla určenú percentuálnou sadzbou) hlavného peňažného záväzku; “úrokový“ právny vz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/93/2014 2107231264 26.11.2014 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2014:2107231264.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČ
Právna veta: V danom prípade ide o prípad osobitnej zodpovednosti podľa ustanovenia § 421 Občianskeho zákona. Podľa tohto ustanovenia každý, kto od iného prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku, zodpovedá za jej poškodenie stratu alebo zničenie, iba že by ku škode došlo aj inak. Typickým prípadom je napríklad prevzatie veci do čistiarne. Zodpovednosť odporcu za škodu je bez zreteľa na jeho zavinenie. Môže sa zbaviť svojej zodpovednosti, len ak by preukázal, že by ku škode došlo aj inak, teda, že by k nej došlo aj za predpokladu, keby vec nebola prevzatá, ak príčina škody bola v povahe veci, v jej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Liptovský Mikuláš 10C/84/2002 5602899900 29.06.2007 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:OSLM:2007:5602899900.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Liptovský Mikuláš samosudkyňou Bohdanou Kráľovou v právnej veci navrhovateľky: V. Š., C. B. č. XXX, zastúpená advokátkou JUDr. Oľga Líšková, Štefánikova 882/39, Poprad, proti odporcovi: PeLiM, práčovne a čistiarne,
Právna veta: Vytýčenie hranice pozemku môže slúžiť dvom účelom. Účelom môže byť snaha objednávateľa (vlastníka pozemku) o vytýčenie priebehu hranice existujúcej v mape, avšak nezistiteľnej v teréne (napr. na stavbu oplotenia). Účelom vytýčenia hranice pozemku môže byť aj snaha získať kvalifikovaný podklad pre vyznačenie priebehu hranice pozemku v katastri nehnuteľností s využitím geometrického plánu, ktorý sa v danom prípade vyhotovuje. Vytýčenie hranice pozemku nemá konštitutívny účinok. Vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Vytýčenie hranic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/39/2017 2111223621 23. 05. 2018 JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI:SK:KSTT:2018:2111223621.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a sudkýň: JUDr. Andrea Dudášová a JUDr. Ľuboslava Vanková, v právnej veci žalobkyne: Z. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. S. XX, L., zastú
Právna veta: Znalecké posudky nariadené v zmysle ust. § 127 O.s.p. rovnako podliehajú sudcovskému hodnoteniu podľa § 132 O.s.p. Oproti iným dôkazom je tu však pri hodnotení podstatný rozdiel, lebo pri hodnotení všetkých ostatných dôkazov okrem znaleckého, môže súd hodnotiť ich obsah preto, že ich obsah je pre súd daný jeho všeobecnou skúsenosťou a jeho znalosťou logického myslenia. Pri znaleckom dôkaze hodnotí súd vieryhodnosť osoby znalca a logičnosť správ ním podávaných. Pri znaleckom posudku môže súd hodnotiť tento dôkaz len nepriamo tým, že skúma, či odôvodnenie posudku je v súlade so všeobecnými skúse ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/349/2014 3707208855 14.01.2015 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2015:3707208855.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudcov JUDr. Gabriely Janákovej a Mgr. Zuzany Holúbkovej v právnej veci žalobcu J. H., Z. č. XX, M. XXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUD
MENU