Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814461
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48283
USSR: 30515
NSČR: 104565
NSSČR: 56158
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399907
Krajské súdy (ČR): 29959
Posledná aktualizácia
21.10.2017 01:10

Nájdené rozsudky pre výraz: kontrolný znalecký posudok


Približný počet výsledkov: 487 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kontrolný znalecký posudok
  • kontrolny nájdené 28624 krát v 15540 dokumentoch
  • znalecky nájdené 153509 krát v 42347 dokumentoch
  • posudok nájdené 170587 krát v 28899 dokumentochZmluva o dielo. Skúmanie vykonania dohodnutých prác a uplatnenia reklamácie vád diela v zákonnej lehote (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 536 ods.1 Obch. zákonníka zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Podľa § 546 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná ( § 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Podľa § 548 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zapl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zamietnutie návrhu otca na vypracovanie kontrolného znaleckého posudku a zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti matky (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Zákon neustanovuje predpoklady pre nariadenie kontrolného znaleckého posudku a ponecháva to na úvahe súdu. Jeho vypracovanie prichádza do úvahy predovšetkým vtedy, ak má súd pochybnosti o správnosti vypracovaného znaleckého posudku. Záleží však vždy na konkrétnych okolnostiach prípadu a na úvahe súdu, či sa vzniknuté pochybnosti podarí odstrániť alebo nie.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Stav páchateľa so zmenšenou príčetnosťou, býva často taký, že táto osoba nie je plne spôsobilým objektom výkonu trestu, ako to je v prípade iných páchateľov. Preto je namieste, najmä s prihliadnutím k psychickému stavu obžalovanej, voliť také prostriedky, ktoré by čo najlepšie viedli k cieľu, ktorým je hlavne účinná ochrana ostatných pred možnými činmi obžalovanej do budúcnosti. Nebezpečnosť obžalovanej, ktorá sa dopustila trestného činu v stave zmenšenej príčetnosti je tu vyvažovaná povinným ukladaním ochranného liečenia. Vzhľadom k uvedenému musí byť pri sankcionovaní obžalovanej dominantné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa krajský súd stotožňuje so závermi znaleckého dokazovania vykonaného znalcami psychiatrami J.. N. J. a J.. X. Y., ako aj kontrolného znaleckého posudku vypracovaného Ústavom pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii, z ktorých vyplýva, že ovládacie a rozpoznávacie schopnosti obžalovanej v čase ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Je nesporné, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 ods. 2 a 3 OZ a nároky na náhradu škody za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 44 OZ sú samostatné právne prostriedky ochrany fyzickej osoby. Občiansky zákonník v ust. § 420 ods. 1, 2 a § 444 OZ upravuje podmienky pre priznanie a odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Na druhej strane v ust. § 13 a nasl. OZ sú vymedzené zákonné podmienky na priznanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy, či už vo forme morálneho zadosťučinenia alebo vo forme finančného zadosťučinenia. Podľa ustál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že súd prvého stupňa nevykonal dôkazy dôležité pre zistenie rozhodujúcich skutočností, konkrétne výsluch I.. Y., výsluch I.. K. a tiež kontrolný znalecký posudok k posudku I.. S.. Následne vytkol aj nedostatočne zistený skutkový stav, pretože mal za to, že súd prvého stupňa nezisťoval ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Nedostatok dohody rodičov o podmienkach výkonu ktoréhokoľvek z práv a povinností, týkajúcich sa maloletého dieťaťa, je sám osebe dôvodom pre úpravu príslušnej otázky súdom a to v prípade potreby i bez vyčkávania na čas vydania konečného rozhodnutia vo veci, ktoré môže byť často i zámerne niektorým z rodičov odďaľované. Podstata problému v danej veci bola v tom, ktorý z rodičov má až do rozhodnutia vo veci samej (tu je treba uviesť, že doposiaľ nebol v tomto smere podaný návrh na začatie konania a ani nebolo začaté konanie ex offo, keď návrh na rozvod manželstva v tomto smere bude upravovať prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , keď toho času prebieha kontrolné znalecké dokazovanie ohľadom vhodnosti takejto úpravy v konaní 13C/72/2011, a až po vypracovaní kontrolného znaleckého posudku bude zrejmé, či takáto úprava bude v záujme maloletého dieťaťa, pričom predbežným opatrením sa iba predbežne upravuje styk v nevyhnutnej ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: V danom prípade ide o prípad osobitnej zodpovednosti podľa ustanovenia § 421 Občianskeho zákona. Podľa tohto ustanovenia každý, kto od iného prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku, zodpovedá za jej poškodenie stratu alebo zničenie, iba že by ku škode došlo aj inak. Typickým prípadom je napríklad prevzatie veci do čistiarne. Zodpovednosť odporcu za škodu je bez zreteľa na jeho zavinenie. Môže sa zbaviť svojej zodpovednosti, len ak by preukázal, že by ku škode došlo aj inak, teda, že by k nej došlo aj za predpokladu, keby vec nebola prevzatá, ak príčina škody bola v povahe veci, v jej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povahe kobercov, ich vady, ktoré mali pred odovzdaním na čistenie odporcovi. Tieto skutočnosti však vyvrátili jednak kontrolný znalecký posudok znalkyne Ing. Pastirikovej a aj listinný dôkaz, odborný posudok Ústavu v Žiline, ktoré jednoznačne po ohliadnutí ... a úžitkových vlastností kobercov. Súd práve na nie úplnú objektívnosť znaleckého posudku I.. D. dal vyhotoviť kontrolný znalecký posudok, pretože znalec súdu nedoplnil, akým spôsobom zisťoval materiálové zloženie kobercov a konštatoval, že na poškodenie ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Nie v každej rodine sú vzťahy medzi jej členmi ideálne. V individuálnych prípadoch môže naopak zachovávanie nepriaznivých vzťahov viesť k ohrozeniu zdravého vývinu maloletého dieťaťa. Nie je preto v záujme zákonodarcu za každú cenu trvať na dodržiavaní pravidla o zachovaní pravidelného styku maloletého dieťaťa s oboma rodičmi. Toto ustanovenie obsahuje výnimku z tohto pravidla a umožňuje súdu v odôvodnených prípadoch, (musí ísť o okolnosti na strane dieťaťa) obmedziť alebo úplne zakázať styk rodiča s maloletým dieťaťom. Ide o prípady, kedy rodič svojím správaním a konaním ohrozujeme mravnosť d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. 7/2016 zo dňa 30. 09. 2016, ktorý bol podľa neho úplne neobjektívny a z uvedeného dôvodu žiadal vykonanie kontrolného znaleckého posudku. Tento návrh mu okresný súd zamietol ako nedôvodný. Okresný súd sa priklonil na stranu matky maloletého dieťaťa, ktorá celé roky ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: V ust. § 476c Občianskeho zákonníka je upravená osobitná forma alografného závetu v prípade, keď poručiteľ síce vie čítať a písať, ale z určitého dôvodu (choroba, úraz) nemôže čítať alebo písať. Poručiteľ (závetca) musí svoju poslednú vôľu prejaviť pred troma súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná. Po prečítaní tejto listiny musí takisto v prítomnosti troch svedkov potvrdiť, že listina zodpovedá tomu, čo zamýšľal vyhlásiť, čiže že "listina obsahuje jeho poslednú vôľu". Nie je potrebné, aby pisateľom alebo predčitateľom bola osoba odlišná od svedkov. Pisateľ však nesmie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozpore so zákonom o znalcom, t. j. nevypracovaný riadne, účelne a nestranne, odporúča, aby si znalecký posudok dali súkromne preveriť kontrolným znaleckým posudkom vypracovaným iným znalcom z odvetvia psychiatria. Na pojednávaní dňa 23.09.2011 sa znalec bližšie vyjadril k účinkom podávaných liekov ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať. Súd v súlade s ust. § 101 ods. 2 O. s. p. rozhodol aj v neprítomnosti žalovaných v 1. a 2. rade, ktorí boli na súdne pojednávanie riadne predvolaní, pričom nebol daný vážny dôvod odročenia súdneho pojednávania. Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že obidvaja žalovaní v 1. a 2. rade sú právnickými osobami. Nutnosť akútneho lekárskeho ošetrenia fyzickej osoby nemôže byť preto dôvodom neúčasti iného povereného pracovníka a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... všetky náležitosti znaleckého posudku vrátane kvalifikovaného odborného vysvetlenia jednotlivých výpočtov skutočnej škody. Nebol preto daný žiaden kvalifikovaný dôvod na vypracovanie kontrolného znaleckého posudku. V tejto súvislosti je nevyhnutné zdôrazniť, že aj v prípade akceptovania výpočtu skutočnej škody, v prípade akceptácie totálneho zničenia vozidla ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Obsahom práva na právnu pomoc garantovaného citovaným článkom Ústavy Slovenskej republiky je možnosť každého, na základe vlastnej úvahy zvoliť si zástupcu v konaní pred súdom. Súdy rozhodujúce o priznaní náhrady trov konania podľa § 142 ods. 1 O. s. p. sú však povinné vždy skúmať účelnosť vynaložených trov konania uplatnených úspešným účastníkom konania v spore, pričom účelnosť spravidla na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo výške 16.361 eur, ako i z kontrolného znaleckého posudku Ing. Jozefa Riháka č. 6/2012 zo dňa 23.04.2012, ktorý správnosť záverov Ing. Eleny Kobliškovej potvrdil a kontrolným znaleckým posudkom určil všeobecnú hodnotu vozidla ku dňu poistnej udalosti v ... vo výške 16.361 eur, ako i z kontrolného znaleckého posudku Ing. Jozefa Riháka č. 6/2012 zo dňa 23.04.2012, ktorý správnosť záverov Ing. Eleny Kobliškovej potvrdil a kontrolným znaleckým posudkom určil všeobecnú hodnotu vozidla ku dňu poistnej udalosti v ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.