Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813202
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
18.10.2017 04:09

Nájdené rozsudky pre výraz: kontrolór


Približný počet výsledkov: 4809 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kontrolór
  • kontrolor nájdené 12723 krát v 4809 dokumentochKonanie o ochranu osobnosti. Neadekvátne správanie pracovníka kontrolnej skupiny pri výkone kontroly. Zamietnutie návrhu pre nedostatok pasívnej legitimácie odporcov (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Otázku, kto je v tom - ktorom prípade subjektom ochrany a kto je subjektom zásahu, musí súd v konaní o ochranu osobnosti riešiť vždy medzi prvými. Pokiaľ súd nemá vyriešenú otázku, do práv koho bolo zasiahnuté, a kto sa dopustil (mal dopustiť tvrdeného) zásahu, nie je (ešte) opodstatnené riešenie otázky nedovolenosti zásahu, jeho intenzity a dôsledkov, existencie príčinnej súvislosti medzi zásahom a spôsobenou nemajetkovou ujmou, adekvátnosti požadovanej formy nápravy spôsobenej ujmy, splnenia podmienok pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, primeranosti výšky priznávaného zadosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Pokiaľ si navrhovateľ uplatňuje nárok na náhradu nemajetkovej ujmy bolo by potrebné, aby špecifikoval a preukázal závažnosť vzniknutej ujmy a okolnosti, za ktorých k nej došlo. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pokiaľ si navrhovateľ uplatnil nárok na náhradu nemajetkovej ujmy bolo potrebné, aby špecifikoval a preukázal závažnosť vzniknutej ujmy a okolnosti, za ktorých k nej došlo, závažnosť následkov, ktoré mu vznikli v súkromnom živote, ako aj závažnosť následkov v spoločenskom živote, ako to predpokladá ust. § 17 ods. 3 Zákona č. 514/2003 Z. z.. Nesporne z výsledkov vykonaného dokazovania vyplýva, že navrhovateľ sa prihlásil do výberového konania volieb na funkciu hlavného kontrolóra, v súlade s ust. § 18a ods. 3, § 18a ods. 4 Zákona č. 369/90 Zb., pričom podmienkou tohto výberového konania bolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Funkcia hlavného kontrolóra obce je zlučiteľná s funkciou jeho členstva v rade školského zariadenia materskej školy (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Zákon o obecnom zriadení zamedzuje stretu výkonu funkcie hlavného kontrolóra s výkonom členstva v orgáne právnickej osoby zriadenej obcou, tak nemôže dôjsť ani k stretu funkcie hlavného kontrolóra (§ 18f zák. č. 369/1990 Zb.) a člena rady školského zariadenia (§ 24 ods. 5 zák. č. 596/2003 Z.z.), preto odvolací súd je toho názoru, že členstvo v rade školského zariadenia (Materskej školy) nezakladalo povinnosť hlavnému kontrolórovi vzdať sa funkcie v týchto samosprávnych nezávislých orgánoch samosprávy materských škôl. Samospráva nie je zriadená obcou, aj keď obec sa podieľa na jej zriadení dele ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: V dôvodoch svojho rozhodnutia vychádzal odvolací súd z názoru, že Krajský súd tým, že posudzoval kvalitu plnenia povinností hlavnej kontrolórky, dokonca určiac, že v danej veci nebolo hrubé ani opakované zanedbanie povinností z jej strany preukázané, prekročil právomoc súdu, ktorý v rámci správneho prieskumu podľa piatej časti O.s.p. posudzuje iba zákonnosť napadnutého rozhodnutia len vo vyššie naznačenom smere a v podstate zasiahol do právomoci obecného zastupiteľstva vymedzenej v § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a tým zároveň prekročil aj po kvalitatívnej stránke medze súdneho prie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 18a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb., obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho ... podľa názoru odporcu išlo o hrubé zanedbávanie povinností hlavným kontrolórom, čo môže posúdiť objektívne len obecné zastupiteľstvo, došlo aj k opakovanému zanedbaniu povinností hlavného kontrolóra, ktorý spočíval v tom, že na obecnom zastupiteľstve dňa ...
Súvisiace predpisy:
369/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
Právna veta: Určité rozhodnutie bez ohľadu na jeho závažnosť, či plošný následok vyžaduje, aby správny orgán svoje rozhodnutie podrobne zdôvodnil s uvedením konkrétnych skutočností, ktoré jeho rozhodnutie odôvodňujú. Všeobecné konštatovanie aplikovaných ustanovení právnych predpisov bez bližšej špecifikácie a logického vysvetlenia nie je dostatočným pre akékoľvek rozhodnutie. Absenciu dôvodov v rozhodnutí, na základe ktorých orgán verejnej správy vo veci rozhodol, je treba považovať za prejav arbitrárnosti znamenajúci porušenie ústavou garantovaného základného práva. V danom prípade, keď žalovaný vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... používať v rozhodnutí žalovaného konštatuje, že pokiaľ ide o námietku porušenia § 35 ods. 2 písm. e/ zákona o metrológii kontrolórmi, táto námietka dôvodná nebola, pretože v protokole č. 3119/08 je uvedené ustanovenie zákona, ktoré žalobkyňa porušila a to § ... sa v rozhodnutí žalovaného konštatuje, že pokiaľ ide o námietku porušenia § 35 ods. 2 písm. e/ zákona o metrológii kontrolórmi, táto námietka dôvodná nebola, pretože v protokole č. 3119/08 je uvedené ustanovenie zákona, ktoré žalobkyňa porušila a to § ...
Súvisiace predpisy:
8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
326/2005 - Zákon o lesoch
Právna veta: V prípade, ak chýba splnomocnenie na zastupovanie pred Daňovým úradom, je to dôvodom na zrušenie vydaného rozhodnutia nadriadeným orgánom. Pokiaľ má daňový subjekt splnomocnenca toto sa ihneď nahrá do systému a každý kto chce s daňovým subjektom pracovať sa mu ihneď vysvieti, že má splnomocnenca. Pokiaľ by zo spisu správcu dane sa stratilo písomné splnomocnenie, splnomocnenie Daňový úrad má i napriek k tomu k že ho fakticky nemá k dispozícii lebo je to nahraté v systéme. Pokiaľ by sme nevedeli však písomné splnomocnenie zohnať i napriek tomu, že je nahraté v systéme je to dôvod na vráte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... daňovej správy, t.j., ani priamy vedúci a ani riaditeľ úradu. Nie je možné ovplyvniť výsledok kontroly určený daňovým kontrolórom. Správkyňa dane X. V. nemala žiadnu možnosť ovplyvniť výsledok daňovej kontroly. Po ukončení daňovej kontroly, kontrolná skupina odovzdá ... úradu, teda daňové riaditeľstvo. Na hlavnom pojednávaní k veci ďalej uviedol, že normálne nie je možné ovplyvňovať činnosť kontrolóra. Kontrolu vykonáva kontrolná skupina do ktorej nepratí správa dane a správca dane ani len nemá mať vedomosť o ...
Súvisiace predpisy:
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Neprideľovanie práce sa považuje za ostatné prekážky na strane zamestnávateľa a zakladá právnu povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. V súdnej praxi je už ustálený názor, že ak zamestnanec bol z funkcie odvolaný (alebo sa funkcie vzdal alebo uplynulo jeho volebné obdobie), potom do doby než sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na ďalšom pracovnom zaradení, prípadne do doby skončenia pracovného pomeru (napr. na základe výpovede danej zamestnancovi z dôvodu nadbytočnosti alebo dohody o skončení pracovného pomeru uzavretej z tohto dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... strane zamestnanca, pre ktorú jej obec nemohla prideľovať do skončenia pracovného pomeru práce hlavného kontrolóra obce. Tvrdila, že odvolanie z funkcie hlavného kontrolóra, a tým nespĺňanie zákonného predpokladu na takýto výkon prác, nie je prekážkou na ... strane zamestnanca, pre ktorú jej obec nemohla prideľovať do skončenia pracovného pomeru práce hlavného kontrolóra obce. Tvrdila, že odvolanie z funkcie hlavného kontrolóra, a tým nespĺňanie zákonného predpokladu na takýto výkon prác, nie je prekážkou na ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Ústavný súd SR vo vyššie uvedenom uznesení citoval právny názor Najvyššieho súdu SR obsiahnutý v preskúmavanom rozsudku sp.zn. 5Sžo/101/2010 z 26.10.2010: V doterajšom konaní nebol vykonaný dôkaz o priamej námietke zaujatosti zamestnancov správcu dane - Daňového úradu Košice V., podanej žalobcom, ako to vyžaduje § 24 zákona o správe daní a poplatkov. Preto v ďalšom konaní treba dôkladne objasniť, či sťažovateľ podal v daňovom konaní týkajúcom sa daní a zdaňovacích období, ktoré daňovou kontrolou mali byť kontrolované, námietky zaujatosti podľa zákona o správe daní a poplatkov, a to v čas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Vyššie uvedený právny názor Najvyššieho súdu SR vo vzťahu k zákonnosti postupu riaditeľa miestne príslušného daňového úradu pri poverení daňových kontrolórov na výkon spornej daňovej kontroly ako zamestnancov daňovej správy zaradených pre výkon štátnej služby na úseku správy daní u iného ...
Súvisiace predpisy:
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Pri prevode, resp. v prípade ukončenia prenájmu a spätnom prevode činností podniku na prenajímateľa, zo zákona dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. V súdnej praxi ESD sa za prechod podniku považuje nielen vlastnícka zmena subjektov, ale aj prenájom. Za prechod podniku, alebo časti sa považuje aj opätovné prevzatie podniku majiteľom po vypovedaní, alebo zrušení nájomnej zmluvy. K prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov od do-terajšieho zamestnávateľa na preberajúceho zamestnávateľa môže dôjsť iba na základe príslušných ustanovení Zákonníka práce a je v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... O. J. N..V..Q.. a zároveň na základe dohody zo dňa 01.10.2002 bola navrhovateľka preradená z funkcie kontrolóra na funkciu referenta právnych a personálnych služieb. Ukončením nájomnej zmluvy a zmluvy o dielo medzi J. U. L. M..N ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Zákonodarca v právnych normách § 19 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. ustanovuje zákonné podmienky daňového výdavku daňového subjektu. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť, ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu, ani za dobromyseľnosti platiteľa. Zákonodarca požaduje, aby daňový subjekt preukázal všetky skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní, alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňovým subjekto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnymi predpismi. Zároveň konštatoval, že správca konal v medziach zákona a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. K námietkam žalobcu, že tvrdenie kontrolórov daňového úradu, že daňová kontrola bola začatá v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z., konkrétne § 46 ods ... - Michle, IČO: 42499372. Nebola mu uznaná ani faktúra za telefónne a internetové služby v období roklu 2005. Namieta, že tvrdenie kontrolórov správcu dane, že daňová kontrola bola začatá v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z., a to § 46 ...
Súvisiace predpisy:
595/2003 - Zákon o dani z príjmov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.