SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157269
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
30.05.2020 23:01

Nájdené rozsudky pre výraz: kúpna zmluva


Približný počet výsledkov: 25304 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kúpna zmluva
  • kupny nájdené 246239 krát v 34514 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2864715 krát v 150915 dokumentochPrávna veta: Obchodný zákonník bližšie nedefinuje, čo je potrebné považovať za verejnú potrebu, a jej vymedzenie je tak ponechané na úvahu súdu podľa okolností konkrétneho prípadu. Verejnou potrebou treba rozumieť nielen potrebu týkajúcu sa všetkých obyvateľov, ale i potrebu na ktorej je záujem z hľadiska určitej územnej oblasti alebo obce, potreby v určitých vecných oblastiach a úsekoch, na ktorých je všeobecne uznávaný záujem; pôjde o záujmy v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, životného prostredia, kultúrnej či sociálnej, pokiaľ sú zabezpečované štátom, a to jednotne, pre všetky subjekty, ktoré ich na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/327/2011 1208213918 20.02.2014 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:KSBA:2014:1208213918.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Svetlovskej a sudcov JUDr. Romana Bolebrucha a JUDr. Beáty Jurgošovej v právnej veci navrhovateľa: FINIMO, a.s., S. J. XX, Bratislava, zastúpeného JUDr. Zuzanou .
Právna veta: Zákon č. 8/2009 Z. z. v ust. § 119 ods.1 jasne určuje pravidlá, ktoré musia byť splnené aby mohlo dôjsť k zmene evidencii vozidiel pri odhlásení vozidla do cudziny. Vlastník alebo držiteľ vozidla je pri odhlásení vozidla do cudziny povinný na vykonanie evidenčného úkonu predložiť doklady určené v tomto ustanovení, medzi ktoré patrí aj doklad - odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom spôsobilé nie staršie ako 15 dní.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/73/2013 2013200551 12.06.2014 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2014:2013200551.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: Foxconn Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Dolné Hony 29, 949 01 Nitra, IČO: 35 683 .
Právna veta: Pokiaľ ide o právny úkon, ktorý má vadu majúcu za následok jeho tzv. relatívnu neplatnosť v zmysle ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka, (ako je to uplatnené v tomto konaní) sa považuje za platný, pokiaľ ten, na ochranu ktorého je dôvod neplatnosti právneho úkonu určený (oprávnená osoba), sa neplatnosti nedovolá. Ak sa oprávnená osoba relatívnej neplatnosti právneho úkonu dovolá, je právny úkon neplatný od svojho začiatku (ex tunc). To platí i tam, kde na základe tohto relatívne neplatného právneho úkonu vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností vecné právo. Relatívnej neplatnosti sa treba ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/506/2014 6613208876 14.07.2015 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2015:6613208876.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Danice Kočičkovej a JUDr. Amy Odalošovej, v právnej veci žalobcov 1/ I. S., nar. XX. XX. XXXX, trvale .
Právna veta: Pri predaji veci na objednávku ide o osobitný spôsob predaja, ktorého základom je právny vzťah založený na kúpnej zmluve. Kúpna zmluva musí okrem podstatných náležitostí (§ 588 OZ predmet kúpy a cena) obsahovať aj dohodu o obstaraní objednaného tovaru a lehotu na jeho obstaranie. Lehota na obstaranie nie je podstatnou náležitosťou zmluvy. Z citovaného ustanovenia (§ 613) vyplýva, že ak nie je dohodnutá lehota na obstaranie, predávajúci má povinnosť obstarať objednaný tovar v lehote primeranej okolnostiam. Pre prípad omeškania predávajúceho s obstaraním tovaru, platí osobitná úprava, ktorá umož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 22C/155/2011 7211226703 29.05.2012 JUDr. Slávka Zborovjanová ECLI:SK:OSKE2:2012:7211226703.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II, sudkyňou, JUDr. Slávkou Zborovjanovou, v právnej veci žalobcu W. J., zapísaná v obchodnom registri kantónu B.u pod číslom M.XXX.X.XXX.XXX-X, daňové číslo XXXX-XXXXX, právne zastúpená Advokátskou kanceláriou Škamla, s .
Právna veta: Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu (porovnaj ustanovenie § 588 OZ). Účelom kúpnej zmluvy je teda prevod vlastníckeho práva k veci z predávajúceho na kupujúceho. K pojmovým znakom kúpnej zmluvy patrí predmet kúpy a kúpna cena. Ide o podstatné náležitosti kúpnej zmluvy, o ktorých sa musia zmluvné strany dohodnúť, ak má byť kúpna zmluva uzavretá. Kúpna zmluva vznikne, len čo sa kupujúci s predávajúcim dohodnú o jej podstatných obsahových zložkách, to znamená o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/836/2013 6712207718 22.04.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6712207718.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senátu zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danici Kočičkovej v právnej veci žalobkyne: X. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom .
Právna veta: Vzhľadom na vyššie uvedené, pokiaľ právni predchodcovia navrhovateľa by boli preukázali, že nehnuteľnosť začali užívať ako svoju pred druhou svetovou vojnou ne základe kúpnej zmluvy, vydržacia doba v ich prospech by bola uplynula najneskoršie ku dňu 31. 12. 1960. Ak vydržacia doba uplynula u právnych predchodcov navrhovateľa, navrhovateľ by nemal naliehavý právny záujem na určení, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností a správne mal žalovať o určenie, že sporná nehnuteľnosť patrí do dedičstva po jeho právnych predchodcoch. Ak však navrhovateľ tvrdí, že právnymi predchodcami nadobudnutú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/95/2013 6311209901 27.06.2013 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2013:6311209901.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci navrhovateľa: Q. K., narodený XX.. XXXX, bytom H. A., A. XXXX/X, právne .
Právna veta: 20. Obchodné zvyklosti upravené v ustanovení § 264 ods. 1 Obchodného zákonníka sú také obchodné zvyklosti, ktoré sú záväzné zo zákona, ktoré sa zachovávajú v príslušnom obchodnom odvetví všeobecne, teda nielen v miestnom podnikateľskom prostredí alebo len medzi jednotlivými podnikateľmi. Obchodné zvyklosti podľa § 364 ods. 1 sú záväzné zo zákona, avšak nemôžu byť v rozpore s kogentnými ani s dispozitívnymi ustanoveniami zákona, teda ani Obchodného zákonníka. Ustanovenie § 409 Obchodného zákonníka o uzatváraní kúpnych zmlúv v obchodných vzťahoch je ustanovením kogentným, to znamená, že pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/85/2017 7210211129 17. 08. 2017 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2017:7210211129.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a členov senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Romana Rizmana v spore žalobcu: H. L., nar. XX.X.XXXX, T. XX, L., zastúpeného JUDr. Pavlom Kissom, advokátom, .
Právna veta: Nie je vylúčené, aby k vydržaniu vlastníckeho práva došlo na základe putatívneho právneho titulu (predstieraného, či neplatného). Je potrebné však vziať vždy v úvahu, či držiteľ pri bežnej opatrnosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti a povahu prejednávaného prípadu po každom vyžadovať, nemal po vydržaciu dobu dôvodné pochybnosti o tom, že mu vec alebo právo patrí (rozhodnutie NS SR, sp. zn. 7Cdo 12/2011 z 29. februára 2012). Oprávnená držba sa zakladá na omyle držiteľa, ktorý sa domnieva, že je vlastníkom držanej veci. Ospravedlniteľným omylom môže byť omyl skutkový aj právny. Omyl držiteľa v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/275/2013 2112211381 11.12.2013 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2013:2112211381.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Silvie Hýbelovej a sudcov Mgr. Fedora Benku a Mgr. Renáty Gavalcovej, v právnej veci navrhovateľov: 1. L. F., nar. X.X.XXXX, bytom W. - F., L. M. XXXX/XX, 2. F. T., rod. F., nar. XX.X. .
Právna veta: Judikatúra súdu už niekoľkokrát opakovane zdôraznila, že naliehavý právny záujem na určení je daný najmä tak, kde by bez takéhoto určenia bolo ohrozené právo žalobcu alebo kde sa bez takéhoto určenia jeho právne postavenie stane neistým. V tejto súvislosti však sa zdôraznilo aj to, že žaloba domáhajúca sa určenia podľa ust. § 80 písm. c/ O. s. p. nemôže byť spravidla opodstatnená tam, kde možno žalovať na splnenie povinnosti podľa ust. § 80 písm. b/ O. s. p..

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Cob/49/2013 8111219032 05.12.2013 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2013:8111219032.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Ireny Dobňákovej a JUDr. Milana Šebeňa v právnej veci žalobcu: C., s.r.o., so sídlom Lipová 11/13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 772 526, .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, musí odberateľ za tovar, ktorý prevzal a odpredal zaplatiť dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/82/2013 6711209480 08.08.2013 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2013:6711209480.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Evy Železníkovej v obchodnoprávnej veci navrhovateľa MORAVIA SPORT GROUP .
Právna veta: Pokiaľ sa na základe porušenia predkupného práva môže oprávnený (spoluvlastník) podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka domáhať, aby mu nadobúdateľ ponúkol vec (spoluvlastnícky podiel) ku kúpe, a nadobúdateľ túto ponuku ku kúpe neučiní dobrovoľne, oprávnený spoluvlastník sa môže domáhať nahradenia tohto prejavu vôle nadobúdateľom rozhodnutím súdu. To znamená, že sa žalobou môže dožadovať, aby súd rozhodol, že sa nahradzuje prejav vôle odporcu, ktorým je povinný učiniť navrhovateľovi ako oprávnenému spoluvlastníkovi ponuku ku kúpe spoluvlastníckeho podielu v znení podľa daného obsahu (textu zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nahradený súdnym rozhodnutím, ktorý došiel oprávnenému spoluvlastníkovi (navrhovateľovi) ako osobe, ktorej bol určený. Kúpna zmluva medzi nadobúdateľom a oprávneným spoluvlastníkom je uzavretá v okamihu, keď prijatie ku kúpe spoluvlastníckeho podielu ... nahradený súdnym rozhodnutím, ktorý došiel oprávnenému spoluvlastníkovi (navrhovateľovi) ako osobe, ktorej bol určený. Kúpna zmluva medzi nadobúdateľom a oprávneným spoluvlastníkom je uzavretá v okamihu, keď prijatie ku kúpe spoluvlastníckeho podielu .
Právna veta: Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť - ust. § 596 OZ. Podľa ust. § 597 ods. 1 OZ ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady, ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Podľa ust. § 597 ods. 2 OZ právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Jeho účelom je obnovenie predchádzajúceho stavu. Ak je základom občianskoprávneho vzťahu dvojstranne zaväzujúci záväzok / najmä kúpna zmluva/ účastníkom zmluvy vzniká povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia. Žiaden z účastníkov sa totiž nemôže domáhať vrátenia ... Jeho účelom je obnovenie predchádzajúceho stavu. Ak je základom občianskoprávneho vzťahu dvojstranne zaväzujúci záväzok / najmä kúpna zmluva/ účastníkom zmluvy vzniká povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia. Žiaden z účastníkov sa totiž nemôže domáhať .
Právna veta: Za situácie, že podaná žaloba o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy nesmeruje proti všetkým účastníkom takto namietaného právneho úkonu, ide o nedostatok vecne legitimácie účastníkov tohto konania. Treba pritom zdôrazniť, že vecná, či už aktívna alebo pasívna legitimácia je stav plynúci z hmotného práva, podľa ktorého účastník je subjektom práv, či povinností, ktoré sú predmetom konania. Nedostatok aktívnej, resp. pasívnej legitimácie účastníkov je vždy dôvodom pre zamietnutie žaloby, pričom súd v tomto smere nie je viazaný poučovacou povinnosťou stanovenou v § 5 O.s.p. Poučovacia povinnosť súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnemu nástupcovi po predávajúcom, ktorým je I. V.. Za situácie, že podaná žaloba o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy nesmeruje proti všetkým účastníkom takto namietaného právneho úkonu, súd prvého stupňa správne poukázal na nedostatok vecne legitimácie ... V dôvodoch rozhodnutia súd prvého stupňa poukázal na to, že žalobcovia sa podanou žalobou domáhali určenia neplatnosti kúpnej zmluvy a tiež určenia, že nehnuteľnosti uvedené v predmetnej zmluve patria do dedičstva rešpektujúc platný závet závetcu, ich .
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia) je jednostranným právnym úkonom, ktorým kupujúci vytýka predávajúcemu určitú vadu dodanej veci a ktorého právne účinky nastávajú až vtedy, ak tiež uvedie, aké konkrétne právo si v súvislosti s reklamovanou vadou uplatňuje, čím až vzniká predávajúcemu v rámci zodpovednostného vzťahu konkrétna povinnosť zodpovedajúca uplatňovanému právu. Súd preto musí v konaní ako predbežnú otázku zisťovať, či si kupujúci uplatnil a aké konkrétne právo z dôvodu vytknutých vád veci, či tak urobil platným spôsobom, včas (v záručnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... chyby klimatizácie/kanalizácie, jej tieto kvalifikovaným spôsobom v zákonnej lehote nevytkla, nenavrhla zľavu z ceny, odstúpenie od kúpnej zmluvy a ani v zákonnej lehote si neuplatnila náhradu nákladov a nevykonala ani žiaden iný relevantný, kvalifikovaný právny úkon. ... vznikla škoda, a pokiaľ táto vznikom škody ; vždy je potrebné rozlišovať či ide o vadu samotného predmetu kúpnej zmluvy alebo o náhradu za škodu, ktorá z vady veci vznikla. Majetková ujma, ktorá vznikla následkom porušenia povinnosti .
Právna veta: Zmluva o obstaraní veci podľa § 733 Občianskeho zákonníka je osobitným druhom príkaznej zmluvy, ktorej predmet spočíva v činnosti pre iného. Aj keď Občiansky zákonník vymedzuje príkaznú zmluvu veľmi široko, nie sú príkaznými zmluvami také zmluvy, ktorými povinná osoba síce preberá záväzok k obstaraniu určitej záležitosti (napríklad k preprave zásielky, vyhľadaniu zmluvného partnera) alebo inej činnosti, ale ktoré sú ako zmluvné typy samostatne upravené a majú odlišný právny režim (napríklad zmluva zasielateľská, zmluva sprostredkovateľská). Z tohto dôvodu sa stáva vymedzenie toho, čo má byť ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... to tvrdí odporca. Súd mal v danom prípade za to, že medzi účastníkmi nevznikol záväzkovo - právny vzťah z kúpnej zmluvy, nakoľko predmetom kúpnej zmluvy je určitá vec (v danom prípade služba a to, letecká preprava osôb na trati Viedeň - Copenhagen a späť) ... to tvrdí odporca. Súd mal v danom prípade za to, že medzi účastníkmi nevznikol záväzkovo - právny vzťah z kúpnej zmluvy, nakoľko predmetom kúpnej zmluvy je určitá vec (v danom prípade služba a to, letecká preprava osôb na trati Viedeň - Copenhagen a späť) .
Právna veta: Upozornenie o vadách o ktorých predávajúci vie, musí byť konkrétne. Občiansky zákonník pojem vady priamo nedefinuje, v zásade je však nutné za vadu považovať nedostatok takej vlastnosti, ktorá sa u veci rovnakého druhu a veku všeobecne predpokladá a jej neexistencia je možnosť využívať veci podstatne znížená. Teda za vadu treba rozumieť nedostatok predmetu kúpy fyzickej a právnej povahy, teda všetko, čo znižuje možnosť jeho využitia a upotrebenia. Vadnosť veci môže spočívať i v tom, že vec nemá vlastnosti, ktoré si kupujúci pri kúpe vymienil alebo vlastnosti o ktorých predávajúci ubezpečil kup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vady. Podľa § 596 Občianskeho zákonníka ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Podľa § 597 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho ... zodpovedať povahe a rozsahu vady. Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že medzi účastníkmi konania došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy a teda navrhovateľ si dňa 30.04.1996 od odporcu zakúpil ojazdený nákladný automobil zn. Renault za kúpnu cenu .
Právna veta: Podľa ust. § 50a ods. 3 Občianskeho zákonníka tento záväzok zaniká, pokiaľ okolnosti, za ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzatvorila. V tomto ustanovení Občianskeho zákonníka je osobitne úprava zániku záväzku z predbežnej zmluvy priamo zo zákona, teda ex lege. Ide o zmenu pomerov existujúcich pri vzniku zmluvy, pričom k ich zmene došlo až po uzavretí zmluvy. Odvolací súd zastáva názor, že neposkytnutie úveru je takou zmenou okolností, na základe ktorej nie je možné od odporkyne spravodlivo žiadať, aby zmlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o zadlženosti a o zmene podmienok do takej miery, aby nebolo možné spravodlivo požadovať, aby odporkyňa predmetnú kúpnu zmluvu uzatvorila. K podanému odvolaniu sa písomne vyjadrila odporkyňa, ktorá navrhla potvrdenie napadnutého rozsudku. Zdôrazňovala, že v ... V danom prípade išlo o objektívne posúdenie, či je možné zo strany odporkyne spravodlivo požadovať, aby kúpnu zmluvu uzatvorila, ak zdroj finančných prostriedkov na vyplatenie kúpnej ceny nehnuteľnosti nemala. Práve túto skutočnosť považoval aj odvolací .
Právna veta: Občiansky zákonník v § 603 ods. 3 stanovuje pri porušení predkupného práva primárne (všeobecné) pravidlo, ktorým je oprávnenému daná možnosť domáhať sa od nadobúdateľa buď ponúknutia veci na kúpu alebo toho, aby mu zostalo predkupné právo zachované. Sekundárnym (špeciálnym) oprávnením z porušenia predkupného práva je právo oprávneného na reparáciu protiprávneho stavu do právneho stavu, aký tu bol pred jeho porušením - t. j. navrátením do pôvodného stavu, k čomu môže slúžiť inštitút dovolania sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu (§ 40a OZ). V prípade, ak povinný spoluvlastník nerešpektoval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote (§ 101 Občianskeho zákonníka), ktorá začína bežať dňom, kedy bola uzavretá kúpna zmluva, ktorou bolo predkupné právo porušené, pričom počiatok behu premlčacej lehoty nemožno posúvať až odo dňa vkladu vlastníckeho ... prevode spoluvlastníckych podielov žalovaného 1 a osobitnú časť spočívajúcu v prevode spoluvlastníckych podielov žalovaného 2. Predloženú kúpnu zmluvu preto považuje z hľadiska obsahu na nedeliteľnú a je potrebné posudzovať platnosť zmluvy v celku a voči .
Právna veta: Daň z pridanej hodnoty sa v sústave daní zaraďuje medzi nepriame dane, ktoré zaplatí konečný spotrebiteľ v cene nakúpeného tovaru. Daň sa vyberá po častiach v jednotlivých fázach výroby a odbytu, pričom napriek tomu, že ju uvádza platiteľ, v konečnom dôsledku zaťažuje ten subjekt, ktorý je posledným v reťazení výroby tovaru a jeho dodania. Predmetom dane je zdaniteľné plnenie, ktorého vymedzenie obsahuje Zákon o dani z pridanej hodnoty v § 13 ZoDPH v zmysle ktorého zdaniteľné plnenie vzniká pri predaji tovaru dňom dodania tovaru, a to aj vtedy ak k zmene vlastníckeho práva podľa kúpnej z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... došlo k zníženiu majetku, teda došlo aj k zníženiu konkurznej podstaty. Pri posudzovaní hodnoty predmetu kúpnej zmluvy súd zistil, že v kúpnej zmluve účastníci dohodli za prevod majetku kúpnu cenu vo výške 46.968.994,- Sk, pričom jednotliví ... k „pridaniu hodnoty“ nebolo prišlo preto, že pôvodne pridaná hodnota (v dôsledku pôvodne poskytnutého plnenia na základe kúpnej zmluvy ) musí byť vrátená predchádzajúcemu článku v odbytovom reťazci späť, a to na základe vyhlásenia neúčinnosti právneho úkonu medzi .
Právna veta: Na tomto mieste považuje správny súd za potrebné uviesť, citované ustanovenie § 85 ods. 2 Zákona o energetike, expressis verbis predvída dva možné spôsoby plnenia fliaš prevádzkovateľom zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu, a to plnenie do vlastných fliaš a plnenie do cudzích fliaš (t.j. fliaš iného vlastníka). Práve zakotvenie uvedenej povinnosti v citovanom ustanovení § 85 ods. 2 Zákona o energetike a z nej plynúceho rozlíšenia dvoch spôsobov plnenia fliaš je zrejmým zámerom zákonodarcu zabezpečiť jasné pravidlá zodpovednosti za stav fľaše v záujme ochrany nielen osôb, ktoré bud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , nevyhnutný jednoznačný prejav vôle vlastníka fľaše svoje vlastnícke právo k fľaši previesť na iný subjekt (rôznymi právnymi titulmi; zámennou zmluvou, kúpnou zmluvou atď.). Zo zálohového listu spoločnosti PROBUGAS, a.s. zo dňa 30.6.2015 nepochybne plynie, že spoločnosť PROBUGAS, a. s .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.