Nájdené rozsudky pre výraz: kvalifikačný predpoklad

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 410

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

124 dokumentov
71 dokumentov
6 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol účinný ku dňu vydania rozhodnutia o odvolaní žalobcu z funkcie riaditeľa základnej školy, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia musí byť bezúhonný a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady: a/ odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovenú osobitným predpisom /vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení nesk. predpi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/21/2013 7013200276 18.12.2013 JUDr. Judita Juráková ECLI:SK:KSKE:2013:7013200276.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej a členov JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci žalobcu: X.. S. J., W.. N., R.. XX.XX.XXXX, D.V. I., V.W. XXXX/X, občan SR, zast
Právna veta: Na základe výsledkov vykonaného dokazovania v danom prípade bolo nesporne preukázané, že boli splnené všetky obligatórne predpoklady použitia výpovedného dôvodu zo strany odporcu podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a to jednak preukázaná existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť navrhovateľa a príčinná súvislosť medzi touto organizačnou zmenou a nadbytočnosťou navrhovateľa. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeho potrebám. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoPr/1/2013 2612206375 19.06.2013 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2013:2612206375.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Andrea Dudášová, v právnej veci navrhovateľa: T. U., nar. X.X.XXXX, bytom X. XXX, zastúpeného advo
Právna veta: Pokiaľ ponúkané zamestnanie, a to čistenie verejných priestranstiev môže vykonávať zamestnanec bez ukončeného základného vzdelania, nemôže súčasne platiť, že k výkonu tohto zamestnania - k čisteniu verejných priestranstiev je potrebné (v zmysle nevyhnutné) ukončené stredné odborné vzdelanie. Je nepochybné, že zamestnanie, resp. pracovné miesto, ktoré si nevyžaduje ukončené základné vzdelanie môže vždy vykonávať aj osoba so stredným odborným vzdelaním, resp. úplným stredným odborným vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním, avšak na účely aplikácie cit. ust. § 15 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sa/18/2019 5019200425 19. 11. 2019 JUDr. Jana Vargová ECLI:SK:KSZA:2019:5019200425.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Janou Vargovou, v právnej veci žalobcu: K. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. č. XXX, proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Bratislav
Právna veta: Pri prijímaní do zamestnania ktorýmkoľvek subjektom musia byť naplnené základné kritéria, ktoré určuje zamestnávateľ. Týmito kritériami je potreba zamestnať zamestnanca na určitú pracovnú pozíciu, kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe ale aj ďalšie kritéria, ktoré môže zamestnávateľ pre konkrétny výkon práce požadovať. Kritéria, ktoré nemôže zamestnávateľ zisťovať o budúcom zamestnancovi vyplývajú z ustanovenia § 41 ods. 6 Zákonníka práce a takéto ani žalovanou neboli zisťované a použité vo vzťahu k žalobcovi. Môže však vyžadovať u žiadateľa o zamestnanie pracovný posudok od iného zamestnávat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18CoPr/2/2012 8110209549 12.11.2012 JUDr. Mária Kupková ECLI:SK:KSPO:2012:8110209549.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Kupkovej a sudcov JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Mariany Muránskej v právnej veci žalobcu S. Z., nar. X.XX.XXXX, bytom K. X., O., zastúpeného JUDr. Milanom Knopo
Právna veta: Účelom náhrady mzdy poskytovanej podľa § 79 odsek 1 Zákonníka práce v znení platnom v čase do 31.08.2011 je reparovanie ujmy, ktorú zamestnanec utrpel v dôsledku toho, že zamestnávateľ mu po neplatnom skončení pracovného pomeru prestal v rozpore s § 47 ods. l ZP prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy napriek tomu, že zamestnanec trval na ďalšom zamestnávaní a bol ochotný a schopný prácu podľa pracovnej zmluvy vykonávať. Ustanovenie § 79 odsek 2 Zákonníka práce v znení platnom v čase do 31.08.2011 umožňuje znížiť, prípadne vôbec nepriznať zamestnancovi náhradu mzdy, ak celkový čas, za ktorý by ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/162/2015 2111202359 28.04.2015 JUDr. Mária Klepancová ECLI:SK:KSTT:2015:2111202359.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Klepancovej a členiek senátu JUDr. Evy Barcajovej a JUDr. Evy Behranovej v právnej veci navrhovateľa: Bc. R. D., narodený XX.XX.XXXX, bytom F., H. X, zastúpený a
Právna veta: Podľa názoru súdu za predchádzajúcu prípravu na inú prácu podľa § 63 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce nie je možné považovať získanie úplného stredného vzdelania. Za predchádzajúcu prípravu možno považovať krátkodobý kurz za účelom získania určitých manuálnych zručnosti, prípadné obmedzeného rozsahu vedomosti, nie však získanie úplného stredoškolského vzdelania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/159/2011 8110232685 06.12.2011 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2011:8110232685.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci v právnej veci žalobcu: M. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. U. XXX, zastúpený JUDr. Jánom Dzu
Kľúčové slová: právo na prístup k zamestnaniudiskriminácia v zamestnaní
Právna veta: Zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblasti prístupu k zamestnaniu vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania. Touto formuláciou sa zdôrazňuje, že o diskrimináciu v prezentovanej oblasti môže ísť len vtedy, ak je namietaná v súvislosti s uplatňovaním niektorého práva alebo výkonu povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných zákonov. Účelom takejto formulácie je jasne a jednoznačne stanoviť, že nie všetky situácie, v rámci ktorých dochádza k odlišnému zaobchádzani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Revúca 6C/207/2010 6810205845 28.03.2011 JUDr. Rastislav Sikorjak ECLI:SK:OSRA:2011:6810205845.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Revúca samosudcom JUDr. Rastislavom Sikorjakom v právnej veci žalobcu: Q.. B. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX J. č. XXX právne zastúpeného Mgr. Vierou Durbákovou, advokátkou, so sídlom Krivá č. 23, 040 01 Košice proti ž
Právna veta: (...) Pokiaľ absentuje voľba do funkcie hlavného kontrolóra, nemohol žalobkyni vzniknúť ani nárok na uzavretie pracovnej zmluvy na druh práce hlavný (miestny) kontrolór. Podľa § 18 zákona č. 368/1990 Zb. hlavnému (miestnemu) kontrolórovi vzniká nárok na uzavretie pracovnej zmluvy až po zvolení. Ak bola so žalobkyňou uzavretá pracovná zmluva na druh práce, funkcia miestneho kontrolóra, bol tento postup v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pre posúdenie platnosti uzavretia pracovnej zmluvy žalobkyne so žalovaným je potrebné subsidiárne použiť ustanovenie § 1 odsek 4 Zákonník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoPr/3/2020 1316213361 12. 08. 2020 JUDr. Michaela Králová ECLI:SK:KSBA:2020:1316213361.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Michaely Královej a členiek senátu JUDr. Ivany Jahnovej a JUDr. Nadeždy Wallnerovej, v právnej veci žalobkyne: D.. T. X., Z. L. XX.X.XXXX, B.: A. Č.. X, E.,
Právna veta: Pokiaľ by aj bola daná príčinná súvislosť medzi prijatou organizačnou zmenou a nadbytočnosťou žalobkyne, súd je oprávnený preskúmavať splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa, keď samotná existencia výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP nezbavuje zamestnávateľa právnej povinnosti ponúknuť zamestnancovi ešte pred daním výpovede vhodnú prácu. Jej zmysel spočíva v ochrane pracovného pomeru tým, že pred jeho skončením uprednostňuje zmenu dojednaných pracovných podmienok. Vzhľadom k tomu, že účinky výpovede nastávajú až jej účinným doručením zamestnancovi, k tomuto momentu je potrebn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5CoPr/12/2017 1316201338 28. 11. 2017 JUDr. Milan Chalupka ECLI:SK:KSBA:2017:1316201338.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Janky Richterovej v právnej veci žalobkyne: X.. A. Ď., D.: I. XXX/XX, T. T. , v zast.: JUDr. Peter Š
MENU