SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1226457
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65521
USSR: 36261
NSČR: 126127
NSSČR: 68264
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427296
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
21.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: lehota na plnenie


Približný počet výsledkov: 6791 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lehota na plnenie
  • lehota nájdené 1113955 krát v 284679 dokumentoch
  • na nájdené 15714505 krát v 427020 dokumentoch
  • plnenie nájdené 699138 krát v 158216 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 288 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 94 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty
Odborné články 6 dokumentov


Kľúčové slová: lehota na plnenie, peňažné plnenie, platobná schopnosť

Právna veta: Lehotou na splnenie povinnosti uloženej v rozsudku je zásadne paričná lehota tri dni. Uvedené ustanovenia ale súdu umožňujú, vzhľadom na osobitné okolnosti každého prípadu, určiť aj lehotu dlhšiu, prípadne určiť, že peňažné plnenie možno plniť v splátkach, pričom súd určuje zároveň výšku splátok a podmienky splatnosti, ako i to, že pri nedodržaní jednej splátky je hneď splatný celý zvyšok dlhu. Pre takéto rozhodnutie sa podľa súdnej praxe vyžaduje zistenie takých skutočností, z ktorých by bolo možné vyvodiť presvedčivý záver súdu o tom, že vzhľadom na povahu prejednávanej veci, na nárok a oso ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/94/2019 2216218168 04. 09. 2019 JUDr. Ľuboslava Vanková ECLI:SK:KSTT:2019:2216218168.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľuboslava Vanková a sudkýň: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Andrea Dudášová, v právnej veci žalobcu: Prima banka Slovensko, a. s., IČO 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, .
Právna veta: Tak ako ustanovuje § 160 O.s.p. v rozsudku, ktorým súd ukladá povinnosť na plnenie, treba vždy určiť lehotu na plnenie. Zákon vychádza zo zásady, že lehotu na plnenie súd stanoví v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku a v odôvodnených prípadoch môže súd určiť dlhšiu lehotu alebo stanoviť, že peňažné plnenie bude zaplatené v splátkach. Dôvody, pre ktoré stanoviť lehotu na plnenie dlhšiu ako tri dni, alebo na základe ktorej uložil zaplatenie peňažného plnenia v splátkach, je súd povinný uviesť v odôvodnení svojho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/760/2014 3112216875 03.12.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3112216875.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa O., a.s. F., V. č. XX, IČO 31 383 408, právne zastúpený Mgr. Y. U., advokátom so sídlom v F., Y. č. 9, proti odporkyni Y. F., trvale bytom M., A. č. 5, o zaplatenie 86,11 eur s príslušenstvom, na .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 160 ods. 1 OSP v zásade platí, že ak je v rozsudku uložená povinnosť plniť, je účastník, ktorému bola takáto povinnosť uložená, povinný splniť ju do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, pričom v odôvodnených prípadoch môže súd určiť lehotu dlhšiu, prípadne môže aj rozhodnúť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach. V zmysle cit. § 160 ods. 1 OSP môže súd stanoviť dlhšiu lehotu na plnenie ako je zákonom určená 3 - dňová, resp. povoliť plnenie peňažného dlhu v splátkach len v odôvodnených prípadoch, po zohľadnení okolností konkrétneho prípadu. Súd pritom môže zohľad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/503/2014 6313206884 18.12.2014 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2014:6313206884.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej PhD. v právnej veci žalobcu CD Consulting, s.r.o., Nagano .
Kľúčové slová: plnenie v splátkach , lehota na plnenie

Právna veta: Podľa § 232 ods. 3 CSP lehota na plnenie je 3 dni a plynie od právoplatnosti rozsudku. Súd môže v odôvodnených prípadoch určiť dlhšiu lehotu. Z citovaného zákonného ustanovenia platí, že ak v rozsudku súdu sa ukladá povinnosť plniť, je strana sporu, ktorému je táto povinnosť uložená, povinná splniť uloženú povinnosť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Je možné túto lehotu predĺžiť na dlhšiu lehotu, alebo na plnenie v splátkach, ktorá modifikácia je však prípustná len vo výnimočných prípadoch, odôvodnenosť ktorých musí posúdiť súd po tom, čo bude stranou sporu, ktorej bola uložená povinnosť, p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 17Co/34/2017 8116202466 02. 05. 2017 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2017:8116202466.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešovej a členov senátu JUDr. Moniky Juskovej a JUDr. Karola Krochtu, v spore žalobcu INVEST-KAPITAL, a.s. so sídlom Hattalova 12/C, 831 01 Bratislava, IČO: 35 871 334, .
Právna veta: Podľa § 232 ods. 3, 4 CSP lehota na plnenie je tri dni a plynie od právoplatnosti rozsudku. Súd môže v odôvodnených prípadoch určiť dlhšiu lehotu. Ak súd uložil povinnosť plniť opakujúce sa a v budúcnosti splatné dávky a splátky, vykonateľnosť týchto dávok a splátok sa spravuje poradím ich splatnosti, ak súd nerozhodne inak; súd môže rozhodnúť, že omeškanie s plnením jednej dávky alebo splátky má za následok splatnosť celého plnenia. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že určenie dlhšej ako trojdňovej lehoty na plnenie alebo povolenie splátok umožňuje súdu, aby sám, nezávisle n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/134/2017 7716208918 30. 11. 2017 JUDr. Agnesa Hricová ECLI:SK:KSKE:2017:7716208918.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Imricha Volkaia vo veci starostlivosti súdu o maloletého W. X. nar. XX.X.XXXX zastúpeného v konaní kolíznym .
Kľúčové slová: lehota na plnenie, určenie lehoty na splnenie povinnosti

Právna veta: Určenie dlhšej než trojdňovej lehoty na plnenie, ako aj povolenie splátok (§ 232 ods. 3 druhá veta, ods. 4 CSP) patrí medzi procesné úkony súdu. Pri úvahe o určení lehoty na splnenie povinnosti, alebo pri určení, že peňažné plnenie sa môže realizovať v splátkach, je nutné vychádzať z konkrétnych okolností prípadu. Súd musí ex offo prihliadnuť na: osobné a majetkové pomery strán, výšku priznaného plnenia, platobnú schopnosť žalovaného v konaní, prejavenú snahu o plnenie záväzku žalovaným, dobu, po ktorú by týmto spôsobom došlo k zaplateniu dlžnej sumy s tým, aby nepredstavovala neúmerné zvýhodn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Co/87/2019 8119200415 25. 02. 2020 JUDr. Jozef Angelovič ECLI:SK:KSPO:2020:8119200415.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a sudcov JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Mareka Kohúta, v sporovej veci žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, .
Kľúčové slová: lehota na plnenie, vykonateľnosť rozhodnutia, plnenie v splátkach

Právna veta: Podľa § 232 ods. 2, 3, 4 CSP, ak súd uložil v rozsudku povinnosť plniť, rozsudok je vykonateľný márnym uplynutím lehoty na plnenie, ak nie je ustanovené inak. Lehota na plnenie je 3 dni a plynie od právoplatnosti rozsudku. Súd môže v odôvodnených prípadoch určiť dlhšiu lehotu. Ak súd uložil povinnosť plniť opakujúce sa a v budúcnosti splatné dávky a splátky, vykonateľnosť týchto dávok a splátok sa spravuje poradím ich splatnosti, ak súd nerozhodne inak; súd môže rozhodnúť, že omeškanie s plnením jednej dávky alebo splátky má za následok splatnosť celého plnenia. Citované ustanovenia zákona vy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6CoP/26/2019 4117225580 25. 09. 2019 JUDr. Dagmar Podhorcová ECLI:SK:KSNR:2019:4117225580.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dagmar Podhorcovej a sudkýň JUDr. Marty Polyákovej a JUDr. Ingrid Doležajovej, v právnej veci navrhovateľa - osoby povinnej platiť výživné: S. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom N., E. .
Právna veta: Základným procesným predpokladom oprávňujúcim na podanie návrhu na vykonanie exekúcie je vykonateľné rozhodnutie. Vykonateľnosť rozhodnutí (exekučných titulov) sa musí skúmať tak z materiálnej, ako aj z formálnej stránky. Formálna vykonateľnosť sa posudzuje podľa procesných predpisov upravujúcich vydávanie rozhodnutí obsahujúcich právo na plnenie. Materiálna vykonateľnosť exekučného titulu je daná vtedy, ak na základe vykonateľného rozhodnutia možno bezpečne identifikovať osobu oprávneného a povinného podľa pojmových znakov zodpovedajúcich právnym normám, presné vymedzenie práv a povinno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 2Er/904/2012 6112208253 15.02.2013 JUDr. Iveta Šnapková ECLI:SK:OSBB:2013:6112208253.3 Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica vo veci exekúcie oprávneného: Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271, proti povinnej: O.. N. A., D.. XX. XX. XXXX, F. XX, XXX XX N. N., Š. P. Z., R.. R. R. O. Z. A., D.. XX. XX. XXXX, F. XX, XXX XX N. N., .
Právna veta: Čas splnenia dlhu ustanovujú § 563 a § 564 Obč. zákonníka. Čas plnenia môže byť dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí súdu (§ 563 Obč. zákonníka), alebo môže byť ponechaný na vôli dlžníka (§ 564 Obč. zákonníka). Pod časom plnenia dlhu sa rozumie jednak časový moment, v ktorom dlžník môže dlh splniť, a jednak moment splatnosti (zročnosti) dlhu, v ktorom dlžník musí najneskoršie plniť. Splatnosť záväzku nastáva v deň nasledujúci po uplynutí času splnenia dlhu. V tomto momente má veriteľ po prvýkrát možnosť uplatniť svoje právo (pohľadávku) na súde (actio nata). Určen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... požiadať dlžníka o plnenie. Žiadosť veriteľa o plnenie má pritom povahu jednostranného právneho úkonu. Pokiaľ veriteľ vo výzve, uvedie konkrétnu lehotu na plnenie, je dlžník povinný plniť v tejto lehote. Nebolo preukázané, aby čas plnenia za odber plynu medzi účastníkmi konania bol za .
Právna veta: Podľa § 534 Občianskeho zákonníka, kto sa s dlžníkom dohodne, že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi, má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi. Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne. Toto ustanovenie je systematicky zaradené do štvrtého oddielu Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zmenu v osobe veriteľa alebo dlžníka. Podľa teórie však táto dohoda nemá za následok zmenu v subjektoch záväzku, pretože tu nejde o prevzatie dlhu, ale len o prevzatie plnenia. Preto narozdiel od prevzatiu dlhu podľa § 531 ods.1 Občianskeho zákonníka nedochádza k zámene osoby dlžník ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 160 ods.1 veta po bodkočiarke O.s.p. a žalovanému na zaplatenie dlhu vo vzťahu k žalobkyni určil dlhšiu lehotu na plnenie a to lehotu až trojmesačnú. Rovnako takto súd postupoval u povinnosti žalovaného nahradiť úspešnej žalobkyni trovy konania. Nárok žalobkyne na .
Právna veta: Ustanovenie § 713 OZ upravuje právne postavenie odporcov tak, že sa síce nestali nájomcami sporného bytu, ale napriek tomu sú oprávnení sporný byt naďalej užívať. Ak teda po smrti nájomcu služobného bytu užívajú tento byt jeho manželka a ďalšie osoby uvedené v § 706 ods. 1 OZ, nie sú síce nájomcami, ale napriek tomu nie sú povinní sa z bytu vysťahovať, dokiaľ im nie je zabezpečený primeraný náhradný byt. Za primeraný náhradný byt je potrebné považovať byt rovnocenný vypratávanému bytu t.j. byt porovnateľný s vypratávaným bytom, pričom právo na zabezpečenie zodpovedajúcej bytovej náhrady nemožn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty. Vzhľadom na to, že odporcovia I a II vzniesli námietku premlčania, súd sa .
Právna veta: Splnením dohody o výmene bytu vstupujú nájomcovia vo výmenou získaných bytoch do nájomných vzťahov založených nájomnou zmluvou medzi prenajímateľom a pôvodným nájomcom; k rovnakému okamžiku im zároveň zanikajú doterajšie nájomné vzťahy k vymieňaným bytom. Z toho je zrejmé, že podmienkou vzniku nájomných pomerov k bytom získaným ich výmenou nie je uzavretie nových nájomných zmlúv. Takýto výklad rešpektuje princípy, na ktorých Občiansky zákonník stojí. Dohoda o výmene bytu nie je vo svojej podstate ničím iným než dohodou o zmene záväzkového vzťahu v subjektoch. Ide zároveň o postúpenie práva (už ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 229,60 Eur. V zmysle § 149 ods. 1 O.s.p. je odporca povinný zaplatiť ich náhradu advokátovi navrhovateľa. Lehota na plnenie bola určená v súlade s § 160 ods. 1 O.s.p. veta pred bodkočiarkou - 3 dni od právoplatnosti rozsudku .
Právna veta: Hlavným dôvodom uzatvorenia zmluvy o pripojení nie predaj mobilného telefónu odporcovi, ale vždy poskytovanie telekomunikačných služieb za určitých podmienok (zmluvná viazanosť alebo bez zmluvnej viazanosti), kde predaj mobilného telefónu za zníženú cenu je len vedľajším dojednaním pri zmluvách s viazanosťou na určitú dobu. Odporca navyše má tiež možnosť uzatvoriť zmluvu o pripojení s viazanosťou na určitú dobu aj bez zakúpenia mobilného telefónu za zníženú cenu. Ak sa ale odporca rozhodne uzatvoriť s navrhovateľom zmluvu o pripojení s viazanosťou na dobu určitú aj s právom na odkúpenie mobiln ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi. O lehote na plnenie súd rozhodol podľa § 160 ods. 1 O. s. p. Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie na Okresnom súde .
Právna veta: Odvolací súd má za to, že už zo samotného znenia ustanovenia § 544 O. z. vyplýva, že existujú dva spôsoby určenia zmluvnej pokuty. Zatiaľ čo prvý spôsob vyjadrenia rozsahu zmluvnej pokuty je založený na vopred dohodnutej a v priebehu doby nemenenej výške pokuty, druhý spôsob umožňuje stranám, aby výšku pokuty viazali na okolnosti, ktoré považujú za významné, pričom hodnoty nie sú v čase uzavretia zmluvy známe. Pre dojednanie zmluvnej pokuty tak stačí uviesť spôsob určenia výšky zmluvnej pokuty, ktorý si zmluvné strany dohodli, čo v danom prípade predstavuje trhová cena pozemkov ku dňu uzatvor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. Z tohto dôvodu určil odvolací súd začiatok lehoty na plnenie podľa § 232 ods. 2 C. s. p. od právoplatnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie o výške náhrady trov konania. 13 .
Právna veta: V ust. § 142 ods. 1 veta prvá OZ je vyjadrená jedna zo základných zásad inštitútu podielového spoluvlastníctva - zásada, že nikto nesmie byť spravodlivo nútený, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu. Pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú ako sa ich spoluvlastníctvo zruší a ako si vyporiadajú, resp. ak sa nemôžu dohodnúť ani inak, môže sa ktorýkoľvek z nich domáhať zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva na súde. Vo všeobecnosti teda sa vychádza zo zásady, že spoluvlastníctvo k veciam má byť zrušené, ak o to požiada niektorý zo spoluvlastníkov, lebo nik nemá byť spravodlivo nútený, aby v podielov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potreby bývania žiadne finančné náklady. Z uvedených dôvodov v súlade s § 232 ods. 3 C.s.p. určil inú lehotu na plnenie. 5. O vylúčení návrhu na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 9.000,- eur na samostatné konanie rozhodol podľa § 166 .
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 ZoR otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Vo vyššie citovanom ustanovení je obsiahnutá zákonná úprava nárokov nevydatej matky v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, ktoré práve z dôvodu narodenia dieťaťa mimo manželstva rodičov nie sú uhrádzané v rámci vyživovacej povinnosti manželov. V odseku 1 tohto ustanovenia je špecifikovaný nárok matky na príspevok na úhradu vý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... toho, komu sa v ňom ukladá nejaká povinnosť. Citované ustanovenie tiež obsahuje pravidlá pre počítanie príslušných lehôt na plnenie rozsudku, a to rozdielne podľa možného obsahu prisúdeného plnenia. Pomer právoplatnosti a vykonateľnosti rozsudku je pre prevažnú ... platí aj v tých prípadoch, keď ide o výrok na plnenie a súd vo výroku rozsudku neurčil lehotu na plnenie. Citované ustanovenie bližšie stanovuje podmienky vykonateľnosti rozhodnutia a tým zaručuje jeho vymáhateľnosť štátnou mocou aj proti vôli .
Právna veta: Zmluvná podmienka, ktorá pri odstúpení od zmluvy zaväzuje spotrebiteľa na úhradu nad rámec povinnosti vzniknutých podľa Občianskeho zákonníka, potom nie je vyvážená a naopak, spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Naviac, je nejasná a nezrozumiteľná v kontexte s ostatnými zmluvnými podmienkami a objektívne zhoršuje postavenie žalovaného spotrebiteľa. Slovami zákona (§ 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka) ide o ,,odchýlenie sa v neprospech spotrebiteľa“, ktoré jednostranne zvýhodňuje iba veriteľa, pretože zachováva len práva veriteľa, nie však práva s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ak súd uložil v rozsudku povinnosť plniť, rozsudok je vykonateľný márnym uplynutím lehoty na plnenie, ak nie je ustanovené inak. Lehota na plnenie je tri dni, pričom plynie od právoplatnosti rozsudku. Lehota na plnenie (tzv. paričná lehota) môže byť rozhodnutím súdu predĺžená, ak to ... náhradu trov neuplatnila. 9. Proti rozsudku podal odvolanie žalobca a to proti výroku pod č.I v časti lehoty na plnenie, ďalej proti výroku pod č.II, ktorým súd žalobu v prevyšujúcej časti zamietol, ako aj proti súvisiacemu .
Právna veta: Jednorázovým zosplatnením vzniká spotrebiteľovi povinnosť jednorázovo vrátiť sumu požičaných peňažných prostriedkov (§ 563 Občianskeho zákonníka), avšak navýšenú o kapitalizované úroky ku dňu zosplatnenia a počnúc prvým dňom omeškania spotrebiteľa ide o protiprávny stav založený sankčným jednostranným predčasným zosplatnením. Okresný súd správne v odôvodnení rozsudku uviedol, že s protiprávnym stavom sa spájajú sankcie, pretože spotrebiteľ je v omeškaní s vrátením zosplatnenej sumy. S protiprávnym stavom sa nikdy nebudú spájať odplatné plnenia, ktoré sa spájajú so stavom lege artis, a te ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2018-99, takto rozhodol: I. Rozsudok okresného súdu vo výroku o povinnosti žalovanej 2/ zaplatiť žalobcovi priznanú sumu v lehote na plnenie tri dni od právoplatnosti rozsudku, vo výroku, ktorým súd žalobu v časti o zaplatenia zmluvného úroku zamietol a vo ... právami žalobcu. 30. Odvolací súd rozsudok okresného súdu vo výroku o povinnosti žalovanej 2/ zaplatiť žalobcovi priznanú sumu v lehote na plnenie tri dni od právoplatnosti rozsudku potvrdil ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 CSP. 31. Odvolací súd podľa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.