Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065503
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63368
USSR: 34577
NSČR: 120720
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420564
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
09.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: lehota na podanie námietok


Približný počet výsledkov: 2939 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lehota na podanie námietok
  • lehota nájdené 1068052 krát v 278046 dokumentoch
  • na nájdené 15014985 krát v 420288 dokumentoch
  • podanie nájdené 884729 krát v 261200 dokumentoch
  • namietok nájdené 42683 krát v 19223 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 83 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 52 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 10 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: 1. Jednou z podmienok na povolenie odkladu exekúcie je prechodnosť takého postavenia povinného, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Pojem zvlášť nepriaznivé následky treba vykladať tak, že o tento prípad pôjde iba vtedy, ak následky neodkladného výkonu exekúcie spočívajú v ohrození základných životných istôt. 2. Inštitút dodatočnej nemožnosti plnenia je jedným zo spôsobov zániku obchodných záväzkov. Základným predpokladom na to, aby sa plnenie po vzniku obchodného záväzku stalo dodatočne nemožným je to, že nemožnosť pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a vydal upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti patriaca povinnej skôr, ako uplynula lehota na podanie námietok proti exekúcii. Taktiež poukázala na to, že súdny exekútor zablokoval pohľadávku povinného, ktorá podľa § ... A preto v štádiu exekučného konania po doručení upovedomenia o začatí exekúcie a následnom plynutí 14-dňovej lehoty na podanie námietok proti exekúcie, keď súdny exekútor vykonal niekoľko zabezpečovacích úkonov, nie je jasné, ktorý spôsob súdny .
Právna veta: Určovacia žaloba je osobitným druhom žaloby upraveným v ust. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku a jej zmyslom je poskytnutie ochrany právnemu postaveniu navrhovateľa spravidla predtým, než dôjde k porušeniu jeho práva, nie však vtedy, kedy už bolo právo porušené. Určovacia žaloba vo svojej podstate smeruje k tomu, aby sa porušeniu práva v budúcnosti predišlo, takže plní preventívnu funkciu. Následkom úspešne podanej určovacej žaloby je nastolenie istoty v neistých právnych vzťahoch, a tým eliminácia prípadných budúcich sporov účastníkov. Z uvedeného dôvodu určovacia žaloba spravidla ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správny orgán posúdil predbežnú otázku sám, pričom táto otázka nebola medzi účastníkmi správneho konania sporná a nebola v lehote na podanie námietok v správnom konaní ani uplatnená. K námietke navrhovateľa, že predmet nájmu na rovnaký účel je oprávnená užívať ... rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24S/4/2013 nepochybne vyplýva právny záver, že zmeškanie lehoty na podanie námietok nie je možné obísť iniciáciou začatia súdneho konania o skutočnosti, ktorá v stavebnom konaní práve z dôvodu márneho .
Právna veta: Pokiaľ teda žalovaný namietal v konaní pred súdom prvej inštancie oneskorené podanie žaloby žalobcom, boli jeho tvrdenia správne a súd prvej inštancie sa mal s nimi vysporiadať nielen z titulu, kedy žalobca prevzal upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré je síce relevantným údajom pre začiatok plynutia 14-dennej lehoty stanovenej v § 48 EP a následného uplatnenia práva žalobcu na zrušenie rozhodcovského rozsudku na súde, avšak nie je jedinou podmienkou, ktorú musí žalobca pri včasnom a riadnom uplatnení práva splniť. Ďalšou nie menej podstatnou podmienkou je, že si musí svoje právo uplatni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa osobitného predpisu4ead) v upovedomení o začatí exekúcie poučí povinného, ktorý je spotrebiteľom, o možnosti podať v lehote na podanie námietok proti exekúcii žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa osobitného predpisu. Poučenie musí obsahovať aj vzor žaloby podľa osobitného ... správne dňa 14.06.2016, pretože až dňa 11.02.2016 bol vydaný rozhodcovským súdom uvedený rozsudok) a lehota na podanie námietok uplynula dňa 18.02.2016 (správne zrejme 28, resp. 29.06.2017). Podľa jeho názoru preto nebol .
Právna veta: V námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu je potrebné uviesť všetko čo odporca namieta. Dôvody uvedené v námietkach je síce možné dodatočne spresňovať, ale len v rámci pôvodného rozsahu včas podaných námietok. Pokiaľ však odporcovia námietku nesprávneho vyplnenia zmenky odôvodnili len tým, že navrhovateľ výšku pohľadávky nepreukázal a ani takýto záväzok neevidujú, spresnenie takto vymedzenej námietky už v podstate ani nie možné. Zákon zmenkový a šekový je prísne formálny. V zákone je stanovená trojdňová lehota na podanie námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu. Na žiadne ďalšie nám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .10.2012, a to nad rámec svojej povinnosti. Zákon zmenkový a šekový je prísne formálny. V zákone je stanovená trojdňová lehota na podanie námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu. Na žiadne ďalšie námietky nemôže súd prvého stupňa prihliadať pri rozhodovaní o námietkach a ani odvolací .
Právna veta: Podľa právneho stavu v čase vyhlásenia verejnej súťaže (zákon o verejnom obstarávaní č. 263/99 Z.z.) obstarávateľ mohol niektorou z metód podľa § 12 vyhlásiť verejné obstarávanie so zadanými podmienkami. Podľa ustanovenia § 86 ods. 1 zákon počítal s možnosťou podať písomné námietky jednak 1/ proti podmienkam v súťažných podkladoch, 2/ proti vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu, 3/ proti určeniu poradia vyhodnotených ponúk alebo 4/ proti podmienkam uvedených v oznámení alebo vo výzve. V námietkach uchádzač odôvodní a uvedie, v čom vidí diskrimináciu v podmienkach v súťažných podkladoch aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvedené námietky s určeným obsahom ( bod 8 ), s osobitnými prekluzívnymi lehotami. Podľa názoru odvolacieho súdu už len tá skutočnosť, že lehoty na podanie námietok sú prekluzívne, nasvedčuje záveru, že pre nepodanie námietky sa limituje i okruh otázok, ktoré môžu byť v nasledujúcich štádiách preskúmavané .
Právna veta: Exekučný poriadok vo svojom ustanovení § 50 ods. 1 presne vymedzuje, akými skutočnosťami je možné námietky proti exekúcii odôvodniť. K iným dôvodom teda súd pri svojom rozhodovaní nemôže prihliadnuť. Navyše, tieto dôvody môžu spočívať iba v skutočnostiach, ktoré nastali po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom toho ktorého exekučného konania a zároveň pred začatím exekučného konania. Musí ísť o skutočnosti, ktoré spočívajú v zániku nároku, ktoré bránia jeho vymáha-teľnosti, resp. pre ktoré je exekúcia neprípustná. Výnimku z tohto ustanovenia predstavuje situácia, keď sa vyskytnú také skutočno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... upustí od vykonania exekúcie /§46/, o námietkach netreba rozhodnúť. Povinnému bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie dňa 14.3.2012. Lehota na podanie námietok teda začala plynúť dňa 15.3.2012 a skončila sa dňa 28.3.2012. Povinný podal svoje námietky na poštovú .
Právna veta: Spôsob vykonania exekúcie je fakultatívnou náležitosťou upovedomenia o začatí exekúcie. O spôsobe vykonanie exekúcie vydáva súdny exekútor upovedomenie o spôsobe exekúcie. Teda upovedomenie o spôsobe exekúcie nie je povinnou náležitosťou upovedomenia o začatí exekúcie a súdny exekútor uvádza spôsob vykonania exekúcie v upovedomení o začatí exekúcie spravidla vtedy, ak v danom štádiu vie, akým spôsobom bude exekúciu vykonávať. Exekútor môže povinného upovedomiť o spôsobe vykonania exekúcie aj osobitným upovedomením. Exekútor môže v upovedomení o začatí exekúcie uviesť viacero spôsobov vykonania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Súdny exekútor ďalej uviedol, že po vydaní upovedomenia o začatí exekúcie nie je súdny exekútor nečinný a nečaká na uplynutie lehoty na podanie námietok proti exekúcii, ale sa vhodným spôsobom postará o zabezpečenie pohľadávky oprávneného. Súdny exekútor dôvodne vykonáva zisťovania týkajúce sa majetku povinného .
Právna veta: Vo všeobecnosti krajský súd uvádza, že právna podstata omylu spočíva v tom, že konajúci mal nesprávnu, resp. nedostatočnú predstavu o právnych účinkoch úkonu. Omyl vo vôli je právne významný (má za následok neplatnosť právneho úkonu) len vtedy, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá bola pre právny úkon rozhodujúca, resp. podstatná a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť v čase právneho úkonu. Omyl je pri právnom úkone rozhodujúci, resp. podstatný, ak sa týka právneho dôvodu alebo inej skutočnosti, ktorá bola pre u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . s r.o., ktorej obchodný podiel v celosti nadobudol žalobca, hoci zápis do obchodného registra bol registrovým súdom odmietnutý a lehota na podanie námietok uplynula, preto bolo konanie na registrovom súde skončené. Žalobca ako konateľ, hoci bez zápisu v obchodnom registri začal vykonávať činnosť .
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 17a ods. 1 zákona o zdravotnom poistení účelom výkazu nedoplatkov je uplatnenie dlžného poistného zdravotnou poisťovňou z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania voči platiteľovi poistného. Podľa názoru súdu s poukazom na samotný účel výkazu nedoplatkov (§ 17a ods. 1 zákona o zdravotnom poistení) námietkami s vecnými dôvodmi sú námietky, ktoré akýmkoľvek spôsobom spochybňujú dôvodnosť vydania výkazu nedoplatkov, respektíve výšku vymeraného nedoplatku. Napríklad námietka označenia (identifikácie) povinnej osoby, námietka smerujúca voči určenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v zmysle § 17a zákona o zdravotnom poistení prihliadať. Následkom uvedeného oznámenia výkaz nedoplatkov nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť márnym uplynutím lehoty na podanie námietok. Podľa § 17a ods. 1 zákona o zdravotnom poistení, zdravotná poisťovňa môže dlžné poistné vyplývajúce z neodvedeného preddavku na poistné .
Právna veta: Pokiaľ ide o nesúlad miesta vystavenia zmenky a adresy trvalého pobytu podľa občianskeho preukazu, odvolací súd sa plne stotožnil s vyjadrením navrhovateľa. S poukazom na čl. I § 75 zák. č. 191/1950 Zb., je nesporné, že miesto vystavenia zmenky, t.j. miesto, kde bola zmenka skutočne vystavená, nemusí byť pravdivé, stačí, ak bude určité a skutočné, môže byť aj simulované. Údaje na zmenke nemusia byť za každých okolností pravdivé, ale musia byť možné. Zmenkový zákon neurčuje náležitosti označenia avalistu. Dokonca stačí len podpis avalistu, rodné číslo a adresa sú len vedľajšími - pomocnými údaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... argumentáciou súdu prvého stupňa. Zákon zmenkový a šekový je prísne formálny. V zákone je stanovená trojdňová lehota na podanie námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu. Na žiadne ďalšie námietky nemôže súd prvého stupňa prihliadať pri rozhodovaní o ... súd sa plne stupňa. Zákon zmenkový a šekový je prísne formálny. V zákone je stanovená trojdňová lehota na podanie námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu. Na žiadne ďalšie námietky nemôže súd prvého stupňa prihliadať pri rozhodovaní o námietkach .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.