Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065296
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63364
USSR: 34577
NSČR: 120693
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420540
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 23:27

Nájdené rozsudky pre výraz: lehota na podanie návrhu


Približný počet výsledkov: 591 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lehota na podanie návrhu
  • lehota nájdené 1067716 krát v 277992 dokumentoch
  • na nájdené 15008792 krát v 420232 dokumentoch
  • podanie nájdené 884316 krát v 261145 dokumentoch
  • navrh nájdené 2813667 krát v 388033 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 185 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 118 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 16 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Účelom konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe ktorá bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím a tento zásah bol zameraný priamo proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný. Súdne konanie sa stáva zárukou, že súd vyslovením povinnosti žalovaného nepokračovať v porušení práva žalobcu a v príkaze, ak je to možné, obnoviť stav pred zásahom, vytvorí reálny predpoklad na eliminovanie nezákonného stavu, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/37/2014 2014200206 05.03.2015 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2015:2014200206.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: BBK AGRO, s.r.o., Kolónia 542, 905 01 Senica, IČO: 44 095 066, právne zast.: Weis & .
Právna veta: Obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, čo znamená, že ním možno napadnúť len právoplatné rozhodnutie súdu len z taxatívne stanovených dôvodov (§ 228 ods. 1 O.s.p.) a v presne určenej lehote, ktorej zmeškanie má za následok preklúziu práva podať návrh na obnovu konania (§ 230 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/32/2014 2313213833 16.12.2014 JUDr. Katarína Slováčeková ECLI:SK:KSTT:2014:2313213833.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Kataríny Slováčekovej a sudcov Mgr. Jozefa Mačeja a JUDr. Zlatice Javorovej v právnej veci navrhovateľky: X. T., nar. X. J. XXXX, bytom U. XX, U., zastúpenej advokátom: JUDr. Pavol .
Kľúčové slová: právo na zbavenie sa dlhov, oddlženie

Právna veta: Podstatou oddlženia fyzickej osoby je, že za splnenia podmienok a postupu podľa § 166 a § 171, môže dôjsť k takému právnemu usporiadaniu majetkových vzťahov dlžníka voči veriteľom, ktorých pohľadávky neboli uspokojené v konkurze, že dlžník je voči týmto veriteľom zbavený dlhov rozhodnutím súdu. Pohľadávky veriteľov síce nezanikajú, ale stanú sa voči nemu nevymáhateľnými. Inštitút oddlženia je zákonom koncipovaný ako právo dlžníka podať súdu návrh na zbavenie sa dlhov, nie však ako právo na zbavenie sa dlhov. Právo domáhať sa oddlženia dlžník nemá len v prípade zrušenia konkurzu preto, že majet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... primerane poučiť jeho právo domáhať sa návrhom podaným súdu v konkurznom konaní zbavenia sa svojich dlhov prostredníctvom konania o oddlžení. Lehota na podanie návrhu dlžníkovi končí dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o zrušení konkurzu. V uvedenej lehote musí byť návrh dlžníka na to, aby .
Právna veta: Účelom konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím, a tento zásah bol zameraný proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný za predpokladu, ak taký zásah alebo jeho dôsledky trvajú alebo hrozí jeho opakovanie. Súdne konanie je zárukou, že súd vyslovením povinnosti odporcu nepokračovať v porušovaní práva navrhovateľa a v príkaze, ak je to možné, obnovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účtovných dokladov Výzva č. 9514402/5/195748/2015/BelD zo dňa 27.01.2015 (04.02.2015). Zákonná 30-dňová lehota na podanie návrhu na súd začala v zmysle § 57 ods. 1 O.s.p. plynúť dňa 05.02.2015 a v rámci .
Právna veta: Účelom konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe ktorá bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím a tento zásah bol zameraný priamo proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný. Súdne konanie sa stáva zárukou, že súd vyslovením povinnosti žalovaného nepokračovať v porušení práva žalobcu a v príkaze, ak je to možné, obnoviť stav pred zásahom, vytvorí reálny predpoklad na eliminovanie nezákonného stavu, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podanie návrhu v určenej subjektívnej a objektívnej lehote je nevyhnutné vykladať splnenie oboch podmienok tak, aby sa vzájomne nevylučovali. Lehota na podanie návrhu je 30 dní odo dňa keď sa osoba dotknutá zásahom o ňom dozvedela (subjektívna lehota), najneskôr však do jedného ... t.j. deň kedy žalobca doručil žalovanému doklady pre výkon daňovej kontroly t. j. 14.5.2013. Subjektívna lehota na podanie návrhu vo veci ochrany pred nezákonným zásahom začala teda plynúť v nasledujúci deň t.j. 15.5.2013 a posledný .
Právna veta: Podľa § 93 ods. 1 Zákona o rodine muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého text bol uverejnený ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 209/1992 Zb. (ďalej len „Dohovor") je medzinárodnou zmluvou, ktorá je podľa článku 154c ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky súčasťou právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 30. 05. 2008, kedy Matrika v Brezne vydala rodný list maloletej, v ktorom je navrhovateľ zapísaný ako otec maloletej. Trojročná lehota na podanie návrhu na zapretie otcovstva navrhovateľovi uplynula dňom 30. 05. 2011. Keby navrhovateľ bol manželom matky maloletej, jeho právo zaprieť na súde .
Právna veta: Zmyslom ustanovení Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie je snaha zabrániť spoločníkom a členom orgánov spoločnosti správať sa v obchodných vzťahoch špekulatívne a konať proti zásadám poctivého obchodného styku, k čomu môže dôjsť vtedy, keď by napr. spoločník alebo niektorý z členov štatutárneho orgánu vyvíjal podnikateľskú činnosť s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti vo viacerých obchodných spoločnostiach. V spoločnosti s ručením obmedzeným sa zákaz konkurencie v zmysle § 136 vzťahuje na všetkých konateľov spoločnosti s tým, že z ust. § 136 ods. 3 Obch. zák. vyplýva možnosť určiť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... niet dôvodu na to, aby sa súd odchýlil od skutkových záverov prijatých súdom prvého stupňa vo vzťahu k posudzovaniu prekluzívnej lehoty na podanie návrhu na vydanie majetkového prospechu (§ 65 ods. 3 Obch. zák.). 3/ Zmyslom ustanovení Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie je snaha .
Právna veta: Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou je spojená univerzálna sukcesia práv a povinností a to na základe hmotnoprávnych ustanovení upravujúcich oblasť dedičského práva. Ide predovšetkým o ustanovenia § 460 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj OZ), podľa ktorého sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva (§ 175a a nasl. OSP) a predpokladá aj to, že po každom poručiteľovi musí byť dedičstvo súdom prejednané a o ňom rozhodnuté. Samotné dedičské kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... lehote 15 dní od právoplatnosti uznesenia zo dňa 27.7.2005 č.k. 1 D/398/2004, Dnot 75/2004. Lehota na podanie návrhu márne uplynula dňa 6.9.2005 a keďže návrh podali až 8.11.2005 ich návrh nespĺňal požiadavky podľa § .
Právna veta: Skutočnosť, že deň, kedy sa oprávnený dozvie o konaní valného zhromaždenia je tým dňom, kedy mu začne plynúť lehota na prípadné podanie žaloby, nie je možné chápať ako nepriame vynucovanie účasti spoločníka na valnom zhromaždení, o ktorom vie, že nebolo riadne zvolané. Spoločník nemá povinnosť zúčastniť sa valného zhromaždenia, rovnako ako nemá povinnosť vyžiadať si zápisnicu z jeho konania. Má len právo účasti, pokiaľ to uzná za vhodné. Pokiaľ však svoje právo nevyužije a v dôsledku toho nie je informovaný o tom, že valné zhromaždenie spoločnosti prijalo rozhodnutia v rozpore s právnymi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neplatnosť uznesenia Valného zhromaždenia uviedol, že ust. § 131 ods. 1 posledná veta Obchodného zákonníka (ďalej len ObZ) upravuje trojmesačnú lehotu na podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, pričom toto ustanovenie je kogentným ustanovením. Márnym uplynutím tejto lehoty právo zaniká. Po uplynutí .
Právna veta: Základnou podmienkou dôvodnosti, a teda východiskom prípadnej úspešnosti určovacej žaloby podľa ust. § 80 písm. c) O.s.p. je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom právnom určení. Rozumie sa tým právny záujem žalobcu, ktorý musí byť daný v čase vyhlásenia rozsudku. Tento právny záujem musí byť kvalifikovaný, t.j. naliehavý. Je primárne potrebné ujasniť, či a ako sa následné požadované určenie môže dotknúť právnych pomerov strán (t.j. či môže založiť právne významný následok v týchto pomeroch). Určovacia žaloba je zvyčajne prípustná vtedy, ak sa ňou odstraňuje spornosť vzťahu str ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1 Obchodného zákonníka zamietnuť. Okresný súd poukázal na to, že ustanovenie § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka upravujúce trojmesačnú lehotu na podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia je kogentným ustanovením. Márnym uplynutím tejto lehoty právo zaniká. Žiadna z osôb uvedených v .
Právna veta: Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 31Cdo 503/2011 právo každého zo spoluvlastníkov vec užívať je obmedzené rovnakým právom ostatných užívať vec podľa veľkosti podielu. Podľa konštantnej judikatúry môžu spoluvlastníci (dohodou alebo väčšinovým rozhodnutím) alebo súd o hospodárení so spoločnou vecou rozhodnúť podľa § 139 ods. 2 O.z., že niektorého zo spoluvlastníkov z fyzického užívania veci úplne alebo čiastočne vylúčia. V takom prípade logicky užíva jeden zo spoluvlastníkov vec nad rámec jeho podielu (neužíva vec v súlade s kritériom vytýčeným v § 137 ods. 1 O.z.). Ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nedosiahne väčšina, na návrh niektorého zo spoluvlastníkov rozhodne súd. Zákon nemá lehotu na podanie takéhoto návrhu. Preto platí všeobecná trojročná lehota na podanie návrhu na súd, pričom začiatok tejto lehoty je daný rozhodnutím, ktorým došlo k rovnosti hlasovania spoluvlastníkov. V každom prípade, a to .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.